I. SUPPLEMENTARY
———

II. TERMINOLOGI

———

Sidorna ”Supplementary” och ”Terminologi” kompletterar varandra och vi rekommenderar därför att du söker information på båda sidorna.

I. SUPPLEMENTARY 

“Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” 

SUPPLEMENTARY inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, klassificering, speciella termer, referenser till Martinus koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

II. TERMINOLOGI

Inledning – Anvisning

Denna sida är under utveckling och kommer att byggas ut successivt.

TERMINOLOGIN innehåller förklaringar av speciella termer och uttryck som skapats av den danske intuitionsfilosofen Martinus och hans samarbetspartner Per Bruus-Jensen i syfte att presentera och illustrera den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi. Terminologin innefattar också kompletteringar av Therner & Löth, New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS, varav flertalet är utvecklade i samråd med Per Bruus-Jensen, (ett fåtal övriga relevanta termer och begrepp förekommer också).

I denna korta introduktion vill vi också betona att Martinus tydligt påpekar att han inte presenterar en ”komplett karta” eller en ”konkret illustration” av livet och verkligheten. X-strukturen och den parafysiska verkligheten är till sin natur helt annorlunda jämfört med den fysiska tids- och rumsrelaterad verklighet vi känner till. Principer, strukturer, funktioner etc. utanför tid och rum kan inte beskrivas i konventionell mening med fysiska begrepp och illustrationer*. Speciella begrepp och termer är i sammanhanget enbart att se som pedagogiska hjälpmedel för att underlätta förståelsen av livets och verklighetens grundläggande natur och struktur.

*I detta sammanhang kan den danska fysikern Niels Bohr nämnas, som införde ett ”bildförbud” mot bakgrund av att kvantmekanik inte kan illustreras genom fysiska bilder etc., utan snarare via formler.

Termer av Martinus är markerade (M), av Per Bruus-Jensen (PBJ), av Therner och Löth (T&L).

INDEX

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets och Verklighetens Natur och Struktur – se även X-RCT Processen

A  —  Ö

Action-energy, se  Expansionsenergi / Tyngdenergi

Andlig (Martinus och Per Bruus-Jensens användning av begreppet, eng. text) – (eng. spiritual)

Andlig vetenskap (M)(eng. spiritual science) 

Arbetsenergier (PBJ): de sex grundenergier som genereras, kontrolleras och koordineras av moderenergin (den primära grundenergin), se Moderenergin och Grundenergier – (eng. working energies)

Autonom Organtalangkärna (PBJ), se även Talangkärneprincipen – (eng. Autonomous Organ-talent core)

Avläggarrörelser; de fyra avläggarrörelserna (PBJ)(eng. derived motions)

Centralbehovet (PBJ) (eng. central need, short: CN)

Evighetskroppen (M), se symbol Xom3, område c,d,e (eng. eternal body)

Expansionsenergi / action-energy (T&L) / tyngdenergi (M) – (eng. expansion energy / action energy – in some English translations also known as “gravity energy”, which is an earlier and unfortunately misleading term)

Framtoningskroppen (PBJ)(eng. appearance body) 

Förnimmelsearkivet, se Perceptionsarkivet

Föräldraprincipen, se Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen

Förändrings- och Förnyelseprincipen (T&L) / hunger- och mättnadsprincipen (M)(eng. changing and renewal principle / the principle of hunger and satiation)

Grundenergier / kosmiska grundenergier (M) (eng. basic energies, fundamental energies, cosmic basic energies)

Grundtalangkärna, se Spiralcenter

Guldkopia (M)(eng. gold-copy)

Hunger- och Mättnadsprincipen (M) / förändrings- och förnyelseprincipen (T&L)(eng. changing and renewal principle / the principle of hunger and satiation)

Instinktenergi (M) – (eng. instinct energy)

Intelligensenergi (M)(eng. intelligence energy)

Intuitionsenergi (M)(eng. intuition energy)

Jaget, subjektet, se X1

Karma eller Ödesprincipen / karmalagen / lagen om orsak och verkan / ödeslagen (M)(eng. karma (or destiny) principle / law of karma / law of cause and effect / the principle for the formation of karma)

Karmalagen / lagen om orsak och verkan / karma eller ödesprincipen / ödeslagen (M)(eng. law of karma / law of cause and effect / karma (or destiny) principle / the principle for the formation of karma)

Kontraktionsenergi / perception-energy (T&L) / känsloenergi (M)(eng. contraction energy / perception energy / feeling energy)

Kontrastprincipen (M)(eng. contrast principle / the principle for the formation of contrast)

Kopplingskroppen (PBJ), för mer detaljerad information se switching body, se också symbol Xom3, område f, fungerar som övergångs- och transformationszon och organisk förbindelselänk mellan den temporära fysiska kroppen och den parafysiska evighetskroppen. – (eng. switching body)

Kosmisk kemi (M) (eng. cosmic chemistry)

Kosmiska grundenergier, se Grundenergier 

Kosmiska skaparprinciper, se Skaparprinciper 

Kosmos – världsalltet, universum, multiversum – det alltomfattande, levande, multidimensionella Kosmos (eng. Cosmos)

Kretsloppsprincipen (M)(eng. cycle principle / the principle for the formation of cycles)

Känsloenergi (M) / kontraktionsenergi / percetion-energy (T&L)(eng. contraction energy / perception energy / feeling energy)

Lagen om orsak och verkan, se Karmalagen

Lagen om rörelse (M)(eng. law of movement)

Livsenhetsprincipen (M) / materia- och livsenhetsprincipen (PBJ, T&L)(eng. life-unit principle / the principle for the formation of life-units / matter-and-life-unit principle)

Livsupplevelse = X3 subj., se X-strukturen

Manuell Aktivitets-Organtalangkärna (PBJ, T&L), se även Talangkärneprincipen – (eng. Manual Activity-Organ-talent core) 

Materia- och Livsenhetsprincipen, se Livsenhetsprincipen

Medvetande = X3 subj., se X-strukturen

Minnesenergi / salighetsenergi (M)(eng. memory energy / bliss energy)

Minnestalangkärna (PBJ), se även Talangkärneprincipen – (eng. Memory-talent core)

Moderenergi (M) – den primära grundenergin (eng. mother energy)

Morfogenetiska effektkonstanter (PBJ) / kosmiska skaparprinciper / skaparprinciper (M) (eng. cosmic creative principles, morphogenetic effect constants)

Objektiv verklighet, se X3 (X3 obj.)

Organismprinipen (M)(eng. organism principle / the principle for the formation of organisms)

Organtalangkärna (PBJ), se Autonom Organtalangkärna och Manuel Aktivitets-Organtalangkärna

Parafysisk (PBJ): en “finare”, mer subtil form av energi/materia med högre frekvenser, baserad på och fungerande enligt andra naturkonstanter och naturlagar jämfört med den fysiska världen – läs mer engelsk text – (eng. paraphysical)

Perception-energy, se Kontraktionsenergi / Känsloenergi

Perceptionsarkivet (PBJ, T&L) / förnimmelsearkivet (PBJ), se Talangkärneprincipen, samt läs mer (eng. text)

Perspektivprincipen (M)(eng. perspective principle / the principle for the formation of perspective)

Polprincipen (M) (eng. pole principle / the principle for the formation of poles)

Qualia = X3 subj., se X-strukturen

Reality-Consciousness Transformation Process  (T&L) / X-RCT Processen (T&L)se även X-Strukturen

Reinkarnationsprincipen (M)(eng. reincarnation principle / the principle for the formation of reincarnation)

Rörelsearter; de fem universella rörelsearterna (PBJ)(eng. the five universal classes of motion)

Rörelseprincipen (M)(eng. motion principle / the principle for the formation of motion)

Salighetsenergi, se Minnesenergi

Semifysisk (PBJ): innefattar en kombination av fysisk och parafysisk energi/materia – läs mer engelsk text – (eng. semiphysical)

Skaparprinciper / kosmiska skaparprinciper (M) / morfogenetiska effektkonstanter (PBJ)  (eng. cosmic creative principles, morphogenetic effect constants)

Spiralcenter/ Grundtalangkärnor (M), det är genom de sex spiralcentrerna/ grundtalangkärnorna som moderenergin delas upp och konverteras till de sex grundenergierna/ arbetsenergierna, dvs. den s.k. ”split” av moderenergin, (the split of the mother energy), (se evighetskroppen, ödeselementet område d (Xom3)) – (eng. spiral center/ basic talent core)

Split/ Division of the Mother Energy  ”the Split” (PBJ, T&L), kompletterande svensk text. Den så kallade ”Split” av moderenergin; den eviga, ständigt pågående automatiska uppdelningen och konverteringen av moderenergin med det lagbundna strukturerade cykliska flödet av de sex grundenergierna/ arbetsenergierna i sex olika specifika kombinationer ska ses som den primära och överordnade skaparprincipen. 

Stamrörelse (PBJ)(eng. primordial motion)

Subjektiv verklighet, se X3 (X3 subj.)

Talangkärna (M), se Talangkärneprincipen, Not: Det finns olika typer av talangkärnor: 1. Minnestalangkärnor (M-TK) (PBJ), 2. Manuella aktivitets-organtalangkärnor (MAO-TK) (PBJ, T&L) 3. Autonoma organtalangkärnor (AO-TK) (PBJ). De sex Spiralcentrerna kallas även Grundtalangkärnor, se Spiralcenter.

Talangkärneprincipen (M)(eng. talent core (or talent-kernel) principle/ ability-nuc principle / the principle for the formation of talent cores/ ability-nucs  (in some English translations talent-kernels)

Tre-eniga principen / tre-eniga funktionsprincipen, se Triplementära principen

Triplementära principen (PBJ, T&L) / tre-eniga funktionsprincipen (PBJ) / tre-eniga principen (M) (eng. triplementary principle, triune operating principle, triune principle)

Tyngdenergi (M) / expansionsenergi / action-energy (T&L)(eng. expansion energy / action energy – in some English translations also known as “gravity energy”, which is an earlier and unfortunately misleading term)

Upplevelse = X3 subj., se X-strukturen

Urbegäret (M) – (eng. primordial urge, primordial desire, short: PU)

Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen (T&L) / världsåterlösningsprincipen / föräldraprincipen (M) (eng. development, protection and parent principle / the principle for the formation of development, protection and teaching / world redemption principle /the principle of world redemption / parent principle)

Världsåterlösningsprincipen, se Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen

X0 (PBJ) / 0X (M) – X0-naturen, initial verklighet (eng. initial reality)

X1 / skaparen och upplevaren, jaget (M) – subjektet – (eng. the creator and experiencer, the”I”, the subject)

X2 / skapar- och upplevelseförmågan (M) – (eng. the creative and experiental ability)

X3 / det skapade och upplevda (M) – objektiv verklighet (X3 obj.) resp. subjektiv verklighet (X3 subj.) – (eng. the created and experienced, objective and subjective reality)

X-RCT Processen / the Reality-Consciousness Transformation Process (T&L)se även X-Strukturen

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets och Verklighetens Natur och Struktur – se även X-RCT Processen

Ödeslagen, se Karmalagen