I. SUPPLEMENTARY
———

II. TERMINOLOGI
———

Siderne ”Supplementary” og ”Terminologi” supplerer hinanden, og vi anbefaler derfor, at du søger information på begge sider.

I. SUPPLEMENTARY

”Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)”

SUPPLEMENTARY inkluderer baggrundsperspektiv og videreudvikling med forklarende og sammenlignende tekster, specielle termer, klassificering, referencer til Martinus’ koncept og terminologi, (desuden forskellige oversættelser af visse begreber og termer) mm.

II. TERMINOLOGI

TERMINOLOGI  Indledning – Anvisning 

Denne side er under opbygning og vil løbende blive videre udviklet.

TERMINOLOGIEN omfatter forklaringer af specielle termer og udtryk der blev skabt af den danske intuitionsfilosof Martinus og hans samarbejdspartner Per Bruus-Jensen, med den hensigt at præsentere og illustrere det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi. Terminologien indeholder også kompletteringer af Therner og Løth, New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS, hvor flertallet er udarbejdet i samråd med Per Bruus-Jensen, (nogle få andre relevante udtryk og termer forekommer også).

I denne korte introduktion vil vi også understrege, at Martinus tydeligt påpeger, at han ikke præsenterer et “komplet landkort” eller en “konkret illustration” af livet og virkeligheden. X-strukturen og den parafysiske virkelighed er i sin natur helt forskellig fra den fysiske tids- og rumrelaterede virkelighed vi kender til. Principper, strukturer, funktioner m.m. udenfor tid og rum kan ikke beskrives i konventionel forstand med fysiske begreber og illustrationer*. Specielle udtryk og termer er i denne forbindelse blot at se som pædagogiske hjælpemidler, for at lette forståelsen af livets og virkelighedens grundlæggende natur og struktur.

* I denne forbindelse kan nævnes den danske fysiker Niels Bohr, der indførte et “billedforbud” i lyset af, at kvantemekanik ikke kan illustreres gennem fysiske billeder osv., men snarere via formler.

Termer af Martinus er markerede (M), af Per Bruus-Jensen (PBJ), af Therner og Løth (T&L).

INDEX

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – se også X-RCT Processen

A  —  Ø

Action-energy, se Ekspansionsenergi / Tyngdeenergi

Aflæggerbevægelser; de fire aflæggerbevægelser (PBJ)(eng. derived motions)

Arbejdsenergier (PBJ): de seks grundenergier, der genereres, kontrolleres og koordineres af moderenergien (den primære grundenergi), se Moderenergi og Grundenergier – (eng. working energies)

Autonom Organtalentkerne (PBJ), se også Talentkerneprincippet  – (eng. Autonomous Organ-talent core)

Bevidsthed = X3 subj., se X-strukturen

Bevægelsesarter; de fem universelle bevægelsesarter (PBJ)(eng. the five universal classes of motion)

Bevægelsesprincippet (M)(eng. motion principle / the principle for the formation of motion)

Centralbehovet (PBJ) (eng. central need, short: CN)

Ekspansionsenergi / action-energy (T&L) / tyngdeenergi (M)(eng. expansion energy / action energy – in some English translations also known as “gravity energy”, which is an earlier and unfortunately misleading term)

Erindringskartoteket, se Perceptionsarkivet

Erindringstalentkerne (PBJ), se også Talantkerneprincippet – (eng. Memory-talent core)

Evighedskroppen / evighedslegmet (M)(evighedslegemet, Martinus’ originalbegreb), se symbol Xom3, område c,d,e – (eng. eternal body)

Forandrings- og Fornyelsesprincippet (T&L) / sult- og mættelsesprincippet / hunger- og mættelsesprincippet (M)(eng. changing and renewal principle / the principle of hunger and satiation)

Forældreprincippet, se Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet

Fremtoningskroppen/ Fremtoningslegemet (PBJ) (eng. appearance body) 

Følelsesenergi (M) / kontraktionsenergi /perception-energy (T&L) – (eng. contraction energy / perception energy / feeling energy)

Grundenergier / kosmiske grundenergier (M)(eng. basic energies / fundamental energies / cosmic basic energies)

Grundtalentkerne, se Spiralcenter

Guld-kopi (M)(eng. gold-copy)

Hukommelsesenergi / salighedsenergi (M)(eng. memory energy / bliss energy)

Hunger- og Mættelsesprincippet, se Forandrings- og Fornyelsesprincippet / Sult- og Mættelsesprincippet

Initial virkelighed, se X0

Instinktenergi (M)(eng. instinct energy)

Intelligensenergi (M)(eng. intelligence energy)

Intuitionsenergi (M) (eng. intuition energy)

Jeget, subjektet, se X1

Karma eller Skæbeneprincippet / karmaloven / loven om årsag og virkning / skæbneloven (M)(eng. karma (or destiny) principle / law of karma / law of cause and effect / the principle for the formation of karma)

Karmaloven / loven om årsag og virkning / karma eller skæbeneprincippet / skæbneloven (M)(eng. law of karma / law of cause and effect / karma (or destiny) principle / the principle for the formation of karma)

Koblingskroppen / koblingslegemet (PBJ)(koblingslegemet, PBJ originalbegreb), for mere detaljeret information se switching body, se også symbol Xom3, område f, fungerer som en overgangs-, transformationszone og organisk forbindelse mellem den temporære fysiske krop og den parafysiske evighedskrop – (eng. switching body)

Kontraktionsenergi / perception-energy (T&L) / følelsesenergi (M) (eng. contraction energy / perception energy / feeling energy)

Kosmisk kemi (M)  (eng. cosmic chemistry)

Kosmiske grundenergier, se Grundenergier

Kosmiske skaberprincipper / skabeprincipper, se Skaberprincipper

Kosmos – verdensaltet, universet, multiverset – det levende, altomfattende, multidimensionelle Kosmos (eng. Cosmos)

Kredsløbsprincippet (M)(eng. cycle principle / the principle for the formation of cycles)

Livsenhedsprincippet (M) / materie- og livsenhedsprincippet (PBJ, T&L) – (eng. life-unit principle / the principle for the formation of life-units / matter-and-life-unit principle)

Livsoplevelse = X3 subj., se X-strukturen

Loven for bevægelse (M)(eng. law of movement)

Manuel Aktivitets-Organtalentkerne (PBJ, T&L), se også  Talenkerneprincippet – (eng. Manual Activity-Organ-talent core) 

Materie- og Livsenhedsprincippet, se Livsenhetsprincippet

Moderenergi (M) – den primære grundenergi – (eng. mother energy)

Morfogenetiske effektkonstanter (PBJ) / kosmiske skaberprinciper / skabeprincipper (M)  (eng. morhogenetic effect constants / cosmic creative principles)

Objektiv virkelighed, se X3 (X3 obj.)

Oplevelse = X3 subj., se X-strukturen

Organismeprincippet (M)(eng. organism principle / the principle for the formation of organisms)

Organtalentkerne (PBJ), se Autonom Organtalantkerne og Manuel Aktivitets-Organtalentkerne

Parafysisk (PBJ): en “finere”, mere subtil form af energi/materie med højere frekvenser, baseret på og fungerende i henhold til andre naturkonstanter og naturlove, sammenlignet med den fysiske verden – læs mere engelsk tekst – (eng. paraphysical)

Perception-energy, se Kontraktionsenergi / Følelsesenergi

Perceptionsarkivet (PBJ, T&L) / erindringskartoteket (M) / sanseregistret (PBJ), se Talentkerneprincippet samt læs mere (eng. tekst)

Perspektivprincippet (M) – (eng. perspective principle / the principle for the formation of perspective)

Polprincippet (M)(eng. pole principle / the principle for the formation of poles)

Qualia = X3 subj., se X-strukturen

Reality-Consciousness Transformation Process-RCT Process  (T&L) / X-RCT Processen (T&L) se også X-Strukturen

Reinkarnationsprincippet (M)(eng. reincarnation principle / the principle for the formation of reincarnation)

Salighedsenergi, se Hukommelsesenergi

Sanseregistret, se Perceptionsarkivet

Semifysisk (PBJ): inkluderer en kombination af fysisk og parafysisk energi/materie – læs mere engelsk tekst – (eng. semiphysical)

Skaberprincipper / kosmiske skabeprincipper (M) – morfogenetiske effektkonstanter (PBJ) – (eng. cosmic creative principles, morphogenetic effect constants)

Skæbneloven, se Karmaloven

Spiralcenter/ Grundtalentkerne (M), det er via disse seks spiralcentre/ grundtalantkerner at moderenergien opdeles og konverteres til de seks grundenergier/ arbejdsenergier, dvs. det såkaldte ”split” af moderenergien (the split of the mother energy) (se evighedskroppen, skæbneelementet, område d (Xom3)) – (eng. spiral center/ basic talent core)

Split/ Division of the Mother Energy  “the Split” (PBJ, T&L), supplerende dansk tekst. Det såkaldte “Split” af moderenergien; den evige, kontinuerligt pågående automatiske opdeling og konvertering af moderenergien med det lovbundne strukturerede cykliske flow af de seks grundenergier/ arbejdsenergier i seks forskellige specifikke kombinationer skal ses som det primære skaberprincip . 

Stambevægelse (PBJ)(eng. primordial motion)

Subjektiv virkelighed, se X3 (X3 subj.)

Sult- og Mættelsesprincippet / hunger- og mættelsesprincippet (M) / forandrings- og fornyelsesprincippet/ (T&L)(eng. changing and renewal principle / the principle of hunger and satiation)

Talentkerne (M), se Talentkerneprincippet, Not: Der findes forskellige typer talentkerner: 1. Erindringstalentkerner (E-TK) (PBJ), 2. Manuelle aktivitets-organtalentkerner (MAO-TK) (PBJ, T&L),  3. Autonome organtalentkerner (AO-TK) (PBJ). De seks Spiralcentre kaldes også for Grundtalentkerner, se Spiralcenter.

Talentkerneprincippet (M)(eng. talent core (or talent-kernel) principle/ ability-nuc principle / the principle for the formation of talent cores/ ability-nucs ( in some English translations talent-kernels)

Tre-enige princip / det tre-enige funktionsprincip, se Triplementære princip

Triplementære princip (PBJ, T&L) / det tre-enige funktionsprincip (PBJ) / tre-enige princip (M)(eng. triplementary principle, triune operating principle, triune principle)

Tyngdeenergi (M) / ekspansionsenergi / action-energy (T&L)(eng. expansion energy / action energy – in some English translations also known as “gravity energy”, which is an earlier and unfortunately misleading term)

Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet (T&L) / verdensgenløsningsprincippet / forældreprincippet (M) – (eng. development, protection and parent principle / the principle for the formation of development, protection and teaching / world redemption principle / the principle of world redemption / parent principle)

Ur-begæret (M) (eng. primordial urge, primordial desire, short: PU)

Verdensgenløsningsprincippet, se Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet

X0 (PBJ) / 0X (M) – X0-naturen, initial virkelighed – (eng. initial reality)

X1/ skaberen og opleveren, ”jeget” (M) – subjektet – (eng. the creator and experiencer, the “I”, the subject)

X2 / skabe- og oplevelsesevnen (M) – (eng. the creative and experiential ability)

X3 / det skabte og oplevede (M) – objektiv virkelighed (X3 obj.) og subjektiv virkelighed (X3 subj.) – (eng. the created and experienced – objective reality (X3 obj.) and subjective reality (X3 subj.)

X-RCT Processen / the Reality-Consciousness Transformation Process (T&L) – se også X-Strukturen

X-Strukturen (PBJ, T&L) – Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – se også X-RCT Processen –  (eng. the X-structure, the structure and nature of life and reality)

Åndelig (Martinus’ og Per Bruus-Jensen´s brug af begrebet, eng. tekst) – (eng. spiritual)

Åndelig videnskab / åndsvidenskab (M)(eng. spiritual science)