De Kosmiske Skabeprincipper

Morfogenetiske Effekt-konstanter
– Oversigt –

“Skabeprincip” er Martinus original begreb, i oversættelser og omtale  “skaberprincip”.

Kort introduktion: Moderenergien, den primære Grundenergi (se “De kosmiske kvalitative Grundenergier” indhar og fungerer via en række “Kosmiske Skabesprincipper” (skaberprincipper), også kaldet morfogenetiske effektkonstanter; formgivende og strukturerende kræfter, der opretholder og organiserer livet og virkeligheden. Vi kan empirisk observere virkningerne af disse morfogenetiske effektkonstanter, f.eks. i det vi kalder naturlover og naturkonstanter med deres ekstremt finstemte præcision og eksakthed osv. Det manifesterede multi-dimensionelle Kosmos er et resultat af de kosmiske skabeprincipper.

De Kosmiske Skabeprincipper/ morfogenetiska effekt-konstanter fungerer som “transformationsprocesser”, der resulterer i kontraster til X0-naturen:

• Helhed → Livsenheder, separation, (opdeling i enheder/kvanter)
• Tomhed → Energi, materie
• Stilhed → Bevægelse
• Uendelighed → Rum
• Evighed → Tid

Oversikt – Signalement af nogle af de vigtigste Kosmiske Skabeprincipper (Skaberprincipper)
– Morfogenetiske Effekt-konstanter:

Vi henviser også til Supplementary*, section 12: the Cosmic Creative Principles/ the Morphogenetic Effect Constants – Classification.
(*Supplementary Information to Ontological Presentations)

Polprincippet – effekt: alle polære tilstande, fx plus/minus, nord/syd, hankøn/hunkøn, afsendelse/modtagelse af energi etc.

Kontrastprincippet – effekt: alle kontraster og modsætningsforhold, fx dag/nat, lys/mørke, sort/hvidt, surt/sødt, godt/ondt, smukt/grimt, glæde/sorg, viden/uvidenhed etc., (uden kontrast, ingen oplevelse).

Perspektivprincippet – effekt: alle perspektiviske effekter herunder proportioner, dimensioner, størrelsesforhold, betydninger, hierarkiske systemer mv.

Bevægelsesprincippet – effekt: alle bevægelsesformer – de fem universelle bevægelsearter: 1. stambevæglsen (den primære bevæglse) indebær positionell bevægelse “fra A til B”, samt de fire “aflæggerbevægelser” (afledte af stambevæglsen), hvilke vi i vores fysiske verden kender som 2.rum, 3.tid, 4.transformation/ forandring/ forvandling, 5.materie.
Stambevæglsen har både subjektiv og objektiv status, mens de fire aflæggerbevægelser er subjektive versioner (X3 subj.) og derved alternative repræsentationer af den objektive stambevægelse (X3 obj.), transformeret af X1 i interaktion med X2.

Kredsløbsprincippet – effekt: alle kredsløbsformer, al bevægelse går i kredsløb. Hele verdensaltets bevægelsesarter befinder sig i cirkelbaner (se tilføjelse “sub-principper” neden).

Tilføjelse sub-principper:
– Reinkarnationsprincippet er nært beslægtet med Kredsløbsprincippet. I perioder af vores evige evolutionsproces lever vi skiftevis i en fysisk verden og en parafysisk verden, i desse perioder er reinkarnation en nødvendighed. Reinkarnationsprincippet fungerer bl.a. som “livs-fornyer” (udskiftning og fornyelse af fysiske organismer), i den fysiske verden og er vigtigt for os i vores evolution mod højere livsformer.
– Loven for Bevægelse, al bevægelse går i kredsløb. I absolut forstand eksisterer den lige eller rette linje nemlig ikke, idet den altid udgør en del af et kredsløb. Hele verdensaltets bevægelsesarter befinder sig i cirkelbaner, dvs. hver eneste bevægelse i Kosmos danner en cirkulær bane. Hvis energierne ikke var bundne i kredsløb, ville der hverken være livsoplevelse og skæbne eller bevidsthed og organismer, etc. (Martinus’ symbol no 15, Det Evige Verdensbillede, bog 1.)
– Karmaloven, alt, både positivt og negativt, vi “sender ud”, (fysiske handlinger, tanker, følelser etc.) kommer før eller senere tilbage til os. Energierne vill altid komme tilbage til deres ophav i en eller anden form.

Livsenhedsprincippet/ Materie- og Livsenhedsprincippet – effekt: opdelning af helheden og struktrering af energi i enheder/”kvanter”, (organisering i livsenheder), f.eks.: partikler, celler, organer, organismer, planeter, sole, galakser. Livet organiserer sig som ”liv inden i liv”, og dermed i fælles interaktion og indbyrdes afhængighed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i det uendelige, multi-dimensionelle og altomfattende Kosmos.
Martinus illustrerer livsenhedsprincippet i symbol no 7, indledende resumé: ”Verdensaltet, Kosmos er en uendelig enhed, som udgør et altomfattende væsen som består af alle eksisterende levende væsener. Disse er organiserede som Liv inden i Liv. Det vil sige, at hvert væsen både er et makrovæsen, som giver livsrum til mikrovæsener, – og et mikrovæsen, som får livsrum af et større makrovæsen. På denne måde er alle levende væsener urokkeligt livsbetingende for hinanden.”
Livsenhedsprincippet er ansvarligt for den manifesterede virkeligheds fraktale natur, dens opdelning i enheder af enhver form, inklusive organismer for levende væsener. Med andre ord betyder dette, at det levende Kosmos på det manifesterede plan har opsplittet og struktureret sig selv i levende enheder; tre-enige ”livskvanter” dvs. levende væsener. Komplementariteten af helhed/enhed og dualititet/separation, samt “the Structure of Entanglement” (strukturen for “sammenkobling”) dannes og udtrykkes hovedsageligt gennem livsenhedsprincippet.

Talentkerneprincippet – effekt: alle former for erfaringsakkumulering i stabile lagringsenheder, såkaldte talentkerner. Talentkernernes vigtigste funktion er at lagre og akkumulere alle vores oplevelser, erfaringer, egenskaber og andre færdigheder, så vi kan genbruge og udvikle dem, samt tage dem med os fra liv til liv. Talentkernerne er en absolut forudsætning for alle livsformers udvikling og evolutionsprocesser.
Kort sagt kan en talentkerne beskrives som et organiskt, parafysiskt kraftcenter, der inkluderer alle de erfaringer, et levende væsen har erhvervet inden for visse områder under dets evige eksistens. Al denne erfaring og viden er transformeret til kodificerede vibrationsmønstre, der indeholder de “data” eller “programmer”, som respektive talentkerne “administrerer”.
Talentkernerne er af stor betydning for perceptionsprocessen og skabelsen af qualia, livsoplevelse. En speciel type talentkerner danner et personligt “sanseregister”, hvor alle vores tidligere oplevelser er lagrede. Informationen, der er samlet i disse talentkerner, giver resonans til nye indkommende objektive impulser og påvirker, hvordan vi transformerer, fortolker og reagerer på stimuli, dvs. transformation af objektiv virkelighed til personlig subjektiv virkelighed (Reality-Consciousness Transformation Process, X-RCT Process).
Specielle såkaldte organ-talentkerner indeholder information til skabelse og udvikling af organismer. Talentkernerne er afgørende for hvordan alt liv tager sin form, vokser og udvikler sig på sin specifikke måde (afviser den traditionelle teori om at al udviklings- og komplekse formskabende processer kun er genetisk programmerede). De primære udviklings- og formskabende processer med al dens underliggende information, findes akkumulerede i organ-talentkernerne og aktiveres på det parafysiske niveau.

Tilføjelse: Talentkerneprincippet er yderligere relevant indenfor området epigenetik, idet de genererede talangkerner har indflydelse på DNA-spiralens gener. Nemlig på den måde, at talentkernerne “oppefra” definerer og fremtvinger nye geners tilsynekomst i DNA-spiralen, der i samme forbindelse kan ses som et neutralt “keyboard”, talentkernerne kan “spille på” og herved medvirke til at bestemme “musikken”; dvs. det faktiske evolutionsforløb. Talentkerneprincippet bidrager også til at forklare de såkaldte “spring” i evolutionen, repræsenteret ved nye arters relativt pludselige tilsynekomst, subsidiært uddøende arters genkomst i evolutionen som nye arter i nye udviklingsbaner via træk på dén store talentkernepulje, de til overflod har med sig fra deres tidligere eksistens (beskrevet i detaljer af Per Bruus-Jensen eksempelvis i bogen Projekt LIV der illustrerer den Kosmiske Evolution).

Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet – effekt: alle former for udvikling (fx. fysisk, biologisk, psykisk, emotionel, intellektuel), beskyttelse, forældreskab, omsorg og pleje, lederskab, guiding, undervisning, skole og uddannelsessystemer, etc., princippet indebærer også en overgribende beskyttelse og ansvar for udviklingen i et større perspektiv inclusive evolutionen. Martinus benævner dette princip ”Verdensgenløsningsprincippet” samt også ”Forældreprincippet”, NCP X-AIONS, Therner & Løth anvender begrebet ”Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet”.