X-Strukturen – det Levande Väsendet och den Organiska Strukturen
Översikt – Symbol Xom3

Therner & Löth

Detta är en elementär översikt, symbolen/diagrammet med tillhörande symboltext (a-i) illustrerar endast övergripande de olika huvuddelarna i X-Strukturen.
Du finner en introduktion på följande sida (tillsvidare endast på engelska): Overview – Symbol/Diagram The X-Structure; The Living Being and The Organism. 

Vi hänvisar också till:

Not: Texten a-i under symbolen är på svenska

The X-Structure - The Livning Being and The Organism (Xom3) NCP X-AIONS

Initial Verklighet – Initial nivå (a)

(a) X0 den Initiala Verkligheten med dess Centralbehov/CN och Oändliga Potential – existensens urdomän, det ”omanifesterade” (tomhet, stillhet) (vit).

Jaget – Subjekt nivå (b)

(b) X1 Subjektet/ Jaget med dess initierande och drivande Urbegär/PU – den eviga Skaparen och Upplevaren, (tomhet, stillhet) (vit).

Evighetskroppen – Primär nivå, Primärt Psykiskt Kraftfält (Högpsykiskt Kraftfält) (PP-force field) (c – d)

(c) X2 Moderenergin (den Primära Kvalitativa Grundenergin) (lila) med dess inneboende Grundenergier/ Arbetsenergier och Kosmiska Skaparprinciper/ Morfogenetiska Effektkonstanter. De åtta små cirklarna symboliserar de viktigaste Kosmiska Skaparprinciperna. Moderenergin utgör kvintessensen av Subjektets/ Jagets (X1:s) Skapar- och Upplevelseförmåga (X2).

(d) X2/X3 Ödeselementet, de två cirklarna med + och – symboliserar Polerna för mottagning och sändning av energi, också benämnda den Feminina Polen och den Maskulina Polen. Den Feminina Polen +funktion: mottagning av energi, preception – och den Maskulina Polen -funktion: sändning av energi, manifestation. Dessa Poler är förbundna med de två Polorganen i område e.
De sex öppna färgade cirklarna med strålar neråt symboliserar de sex Spiralcentrumen/ Grundtalangkärnorna, dessa bildar kraftcentrum för respektive Grundenergi/ Arbetsenergi; Centrum för Instinktenergi (röd), Centrum för Tyngd-/ Expansionsenergi (”action energy ”) (orange), Centrum för Känslo-/ Kontraktions-/ Perceptionsenergi (gul), Centrum för Intelligensenergi (grön), Centrum för Intuitionsenergi (blå), Centrum för Minnesenergi (ljus indigo).
Uppdelningen och konverteringen av Moderenergin till de sex Grundenergierna/ Arbetsenergierna sker via de sex Spiralcentrumen/ Grundtalangkärnorna, dvs. den så kallade ”Split” av Moderenergin; det lagbundna strukturerade flödet av de sex Grundenergierna i olika specifika kombinationer sker via de sex Spiralcentrumen/ Grundtalangkärnorna.
Alla individens Talangkärnor finns i Ödeselementet: Minnestalangkärnorna bildar Perceptionsarkivet/ Förnimmelsearkivet och är primärt integrerade med Spiralcentrumet/ Grundtalangkärnan för Minnesenergi (centrumet för minnesenergi). Organtalankärnorna är integrerade med de olika Spiralcentrumen/ Grundtalankärnorna beroende på deras respektive funktioner. I detta område finner vi också det Paragenetiska Kraftfältet.

Not: Område c och d är i princip samma för alla livsformer/ livsenheter med undantag av följande som är individuella: 1. minnestalangkärnorna, 2. organtalangkärnorna, 3. perceptionsarkivet, 4. det paragenetiska kraftfältet. Dessa (1-4) i interaktion med de kosmiska skaparprinciperna är avgörande för det individuella/individualiteten i områdena e – i; själsstrukturen, den semifysiska kopplingskroppen, den fysiska kroppen, det skapade och medvetandet.

Evighetskroppen – Sekundär nivå, Sekundärt Psykiskt Kraftfält (Psykiskt Kraftfält, P-kraftfältet) (SP-force field) (Själsnivå) (e)

(e) X2/X3 Själsstrukturen, de sex färgade områdena symboliserar de sex Grundenergikropparna* en för varje Grundenergi/ Arbetsenergi: Instinktkroppen (röd), Tyngdenergikroppen (orange), Känslokroppen (gul), Intelligenskroppen (grön), Intuitionskroppen (blå), Minneskroppen (ljus indigo). Dessa sex Grundenergikroppar utgör organsystem som är integrerade i varandra och bildar ett komplext homogent parafysisk organsystem.
I detta område finner vi också Polorganen; det Emotionella Polorganet och det Intellektuella Polorganet (dessa är förbundna med Polerna i område d).
* Benämns av Martinus och Per Bruus-Jensen: de andliga kropparna (M), de parafysiska kropparna (PBJ)

Den Semifysiska Strukturen – Semifysiskt Kraftfält (f)

(f) X2/X3 den temporära Kopplingskroppen, (grå), fungerar som övergångs- och transformationszon och organisk förbindelselänk mellan den temporära Fysiska Kroppen och den Parafysiska Evighetskroppen.

Den Fysiska Strukturen – Fysiskt Kraftfält (g)

(g) X2/X3 den temporära Fysiska Kroppen, symboliseras med de mest dominerande Grundenergierna i fysiska organismer (orange och gul) – och i de Fysiska Tillvaroplanen/ Existensplanen vi känner som Mineralriket (indigo), Växtriket (rött), Djurriket vilket inkluderar människan på nuvarande utvecklingsstadium (orange), samt det mycket tidiga skedet av Människoriket (fullt utvecklade människor, ”den humana/färdiga människan” – gul).

Framtoningskroppen

I de Parapysiska Existensplanen/ Tillvaroplanen ersätts f och g med en parafysisk kropp, den så kallade Framtoningskroppen som individen är organiskt förbunden med och identifierar sig med, använder och visar sig i för andra i de parafysiska världarna. Individen kan påverka och förändra sin Framtoningskropp i det oändliga (där av namnet Framtoningskropp med innebörden att man kan visa sig/ framtona på olika sätt).

Det Skapade och Upplevda – Objektiv och Subjektiv Verklighet (h-i)

(h) X3 Objektivt: Energiomsättning, Rörelse – det Skapade, det ”manifesterade”, Objektiv Verklighet, (materiell effekt).
Dvs.: X3 obj./det Skapade = konvertering av energi/X2 till rörelse/X3 obj. (inkl. materiell effekt), objektiv verklighet.

(i) X3 Subjektivt: Energiomsättning, Qualia – det Upplevda, Medvetande, Subjektiv Verklighet, (immateriell effekt).
Dvs.: X3 subj./det Upplevda = upplevelse av rörelse/X3 obj.: qualia, livsupplevelse, medvetande/X3 subj., subjektiv verklighet.

Not: X3 obj./det skapade transformerat via X2/skapar- och upplevelseförmågan, till X3 subj. existerande endast för X1/Jaget/subjektet (immateriell effekt).

Siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 illustrerar upplevelse/X3 subj. av rörelse/X3 obj., nämligen de fem universella rörelsearterna: 1. stamrörelsen (den primära rörelsen) och de fyra s.k. avläggarrörelserna, vilka vi känner som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ förändring/ förvandling, 5. materia.