X-Strukturen – det Levande Väsendet och den Organiska Strukturen
Översikt – Symbol Xom3

Therner & Löth

Detta är en elementär översikt, symbolen/diagrammet med tillhörande symboltext (a-i) illustrerar endast övergripande de olika huvuddelarna i X-Strukturen.
Du finner en introduktion på följande sida (tillsvidare endast på engelska): Overview – Symbol/Diagram The X-Structure; The Living Being and The Organism. 

Vi hänvisar också till:

Not: Texten a-i under symbolen är på svenska

The X-Structure - The Livning Being and The Organism (Xom3) NCP X-AIONS

Initial Verklighet – Initial nivå (a)

(a) X0 den Initiala Verkligheten med dess Centralbehov/CN och Oändliga Potential – existensens urdomän, det ”omanifesterade” (tomhet, stillhet) (vit).

Jaget – Subjekt nivå (b)

(b) X1 Subjektet/ Jaget med dess initierande och drivande Urbegär/PU – den eviga Skaparen och Upplevaren, (tomhet, stillhet) (vit).

Evighetskroppen – Primär nivå, Primärt Psykiskt Kraftfält (Högpsykiskt Kraftfält) (PP-force field) (c – d)

(c) X2 Moderenergin (den Primära Kvalitativa Grundenergin) (lila) med dess inneboende Grundenergier/ Arbetsenergier och Kosmiska Skaparprinciper/ Morfogenetiska Effektkonstanter. De åtta små cirklarna symboliserar de viktigaste Kosmiska Skaparprinciperna. Moderenergin utgör kvintessensen av Subjektets/ Jagets (X1:s) Skapar- och Upplevelseförmåga (X2).

(d) X2/X3 Ödeselementet, de två cirklarna med + och – symboliserar Polerna för mottagning och sändning av energi, också benämnda den Feminina Polen och den Maskulina Polen. Den Feminina Polen +funktion: mottagning av energi, preception – och den Maskulina Polen -funktion: sändning av energi, manifestation. Dessa Poler är förbundna med de två Polorganen i område e.
De sex öppna färgade cirklarna med strålar neråt symboliserar de sex Spiralcentrerna/ Grundtalangkärnorna, dessa bildar kraftcentra för respektive Grundenergi/ Arbetsenergi; Center för Instinktenergi (röd), Center för Tyngd-/ Expansionsenergi (”action energy ”) (orange), Center för Känslo-/ Kontraktions-/ Perceptionsenergi (gul), Center för Intelligensenergi (grön), Center för Intuitionsenergi (blå), Center för Minnesenergi (ljus indigo).
Uppdelningen och konverteringen av Moderenergin till de sex Grundenergierna/ Arbetsenergierna sker via de sex Spiralcentrerna/ Grundtalangkärnorna, dvs. den så kallade ”Split” av Moderenergin; det lagbundna strukturerade flödet av de sex Grundenergierna i olika specifika kombinationer sker via de sex Spiralcentrerna/ Grundtalangkärnorna.
Alla individens Talangkärnor finns i Ödeselementet: Minnestalangkärnorna bildar Perceptionsarkivet/ Förnimmelsearkivet och är primärt integrerade med Spiralcentret/ Grundtalangkärnan för Minnesenergi (centret för minnesenergi). De Manuella Aktivitets-Organtalangkärnorna och de Autonoma Organtalangkärnorna är integrerade med de olika Spiralcentrerna/ Grundtalankärnorna beroende på deras respektive funktioner.
Talangkärnorna bildar och utvecklar ett specifikt individuellt Paragenetiskt Kraftfält som har mycket stor betydelse för varje reinkarnationsprocess som individen genomgår.

Not: Område c och d är i princip samma för alla livsformer/ livsenheter med undantag av följande som är individuella: 1. minnestalangkärnorna, 2. de manuella aktivitets-organtalangkärnorna, 3. de autonoma organtalangkärnorna, 4. perceptionsarkivet och 5. det paragenetiska kraftfältet. Dessa (1-5) i interaktion med de kosmiska skaparprinciperna är avgörande för det individuella/individualiteten i områdena e – i; själsstrukturen, den semifysiska kopplingskroppen, den fysiska kroppen, det skapade, det upplevda och medvetandet.

Evighetskroppen – Sekundär nivå, Sekundärt Psykiskt Kraftfält (Psykiskt Kraftfält, P-kraftfältet) (SP-force field) (Själsnivå) (e)

(e) X2/X3 Själsstrukturen, de sex färgade områdena symboliserar de sex Grundenergikropparna* en för varje Grundenergi/ Arbetsenergi: Instinktkroppen (röd), Tyngdenergikroppen (orange)**, Känslokroppen (gul), Intelligenskroppen (grön), Intuitionskroppen (blå), Minneskroppen (ljus indigo). Dessa sex Grundenergikroppar utgör organsystem som är integrerade i varandra och bildar ett komplext homogent parafysisk organsystem.
I detta område (e) finner vi också Polorganen; det Emotionella Polorganet och det Intellektuella Polorganet (dessa är förbundna med Polerna i område d).

* Benämns av Martinus och Per Bruus-Jensen: de andliga kropparna (M), de parafysiska kropparna (PBJ)
** Martinus uttrycker ofta den parafysiska tyngdenergikroppen som att den är den fysiska kroppen, vilket är en förenkling utifrån att tyngdenergin kulminerar i det fysiska tyngenergiplanet/ djurriket dit vi människor hör. Martinus förklarar dock tydligt och betonat i sin undervisning till Per Bruus-Jensen att den temporära fysiska kroppen är en separat enhet som är sammankopplad med den parafysiska kroppen via en semifysiskstruktur. PBJ benämner denna semifysiska struktur ”kopplingskroppen”, vilket Martinus fann mycket passande (area f).

Den Semifysiska Strukturen – Semifysiskt Kraftfält (f)

(f) X2/X3 den temporära Kopplingskroppen, (grå), fungerar som övergångs- och transformationszon och organisk förbindelselänk mellan den temporära Fysiska Kroppen och den Parafysiska Evighetskroppen.

Den Fysiska Strukturen – Fysiskt Kraftfält (g)

(g) X2/X3 den temporära Fysiska Kroppen, symboliseras med de mest dominerande Grundenergierna i fysiska organismer (orange och gul) – och i de Fysiska Tillvaroplanen/ Existensplanen vi känner som Mineralriket (indigo), Växtriket (rött), Djurriket vilket inkluderar människan på nuvarande utvecklingsstadium (orange), samt det mycket tidiga skedet av Människoriket (fullt utvecklade människor, ”den humana/färdiga människan” – gul).

Framtoningskroppen

I de Parapysiska Existensplanen/ Tillvaroplanen ersätts f och g med en parafysisk kropp, den så kallade Framtoningskroppen som individen är organiskt förbunden med och identifierar sig med, använder och visar sig i för andra i de parafysiska världarna. Individen kan påverka och förändra sin Framtoningskropp i det oändliga (där av namnet Framtoningskropp med innebörden att man kan visa sig/ framtona på olika sätt).

Det Skapade och Upplevda – Objektiv och Subjektiv Verklighet (h-i)

(h) X3 Objektivt: Energiomsättning, Rörelse – det Skapade, det ”manifesterade”, Objektiv Verklighet, (materiell effekt).
Dvs.: X3 obj./det Skapade = konvertering av energi/X2 till rörelse/X3 obj. (inkl. materiell effekt), objektiv verklighet.

(i) X3 Subjektivt: Energiomsättning, Qualia – det Upplevda, Medvetande, Subjektiv Verklighet, (immateriell effekt).
Dvs.: X3 subj./det Upplevda = upplevelse av rörelse/X3 obj.: qualia, livsupplevelse, medvetande/X3 subj., subjektiv verklighet.

Not: X3 obj./det skapade transformerat via X2/skapar- och upplevelseförmågan, till X3 subj. existerande endast för X1/Jaget/subjektet (immateriell effekt).

Siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 illustrerar upplevelse/X3 subj. av rörelse/X3 obj., nämligen de fem universella rörelsearterna: 1. stamrörelsen (den primära rörelsen) och de fyra s.k. avläggarrörelserna, vilka vi känner som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ förändring/ förvandling, 5. materia.