Moderenergin
– Den Primära och Överordnade Grundenergin

Therner & Löth

Moderenergin (violett, 420) – den primära grundenergin: I praktiken utgör den kärnan och kvintessensen för Jagets (X1’s) skapar- och upplevelseförmåga (X2). Moderenergin är själva källan till de sex övriga grundenergierna, även kallade arbetsenergier, då dessa existerar som potentialer i moderenergin och ”utväxlas”, styrs och regleras av denna. Moderenergin definieras som den primära och överordnade grundenergi då den både genererar, reglerar och koordinerar de sex övriga grundenergierna/ arbetsenergierna. Utifrån detta perspektiv ska moderenergin ses som den första grundenergin. Moderenergin är också garant för den kosmiska världsordningen, dvs. det manifesterade multidimensionella Kosmos finavstämda och precisa funktion och utveckling, då denna är ett resultat av grundenergiernas varierande och specifika kombinationer, samt effekterna av de s.k. kosmiska skaparprinciperna, vilka också existerar som potentialer i moderenergin.
Moderenergin verkar holistiskt och helt automatiskt enligt specifika effekt-program via de nämnda kosmiska skaparprinciperna. Detta möjliggör transformation av immateriell initial verklighet (X0) till materiell objektiv verklighet (X3 obj.) och upplevelsen av denna som qualia/subjektiv verklighet (X3 subj.). I detta sammanhang fungerar de kosmiska skaparprinciperna som formskapande effektkonstanter; ”morfogenetiska effektkonstanter”. (Dvs. i praktiken verkar de kosmiska skaparprinciperna som en serie morfogenetiska effektkonstanter.)

Moderenergins två huvudfunktioner i sammandrag:

1. Moderenergin genererar, reglerar och koordinerar de övriga sex övriga grundenergierna (arbetsenergierna) och organiserar dem på ett specifikt ”kosmisk-kemiskt” sätt i ett lagbundet strukturerat cykliskt flöde i bestämda kombinationer som möjliggör att alla former av skapande kan varieras i oändlighet. Denna ”split”, uppdelning och konvertering av moderenergin (the split of the mother energy), med det lagbundna strukturerade flödet av de sex grundenergierna i olika specifika kombinationer sker i evighetskroppen och via de sex så kallade spiralcentrerna/ grundtalangkärnorna*. Denna ständigt pågående process är en absolut och grundläggande förutsättning för alla former av liv, utveckling och evolution. De sex grundenergierna (arbetsenergierna) delas upp i sex specifika huvudkombinationer som skapar sex olika tillvaroplan med varierande utvecklingsstadier. Grundenergiernas sex olika huvudkombinationer följer ett cykliskt mönster som leder till nya existensplan, dimensioner, liv, organismer och upplevelser.**

* De sex spiralcentrerna/ grundtalangkärnorna finns i evighetskroppen, primär nivå, area d (X0m3), ödeselementet, länk till Xom3.
** Symboler/ Diagram (eng.): “The Split of the Mother energy” och “Grundenergiernas kombinationer”.

2. Moderenergin innehar och verkar via ett antal så kallade kosmiska skaparprinciper, även benämnda morfogenetiska effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. Vi kan empiriskt observera verkningarna av dessa morfogenetiska effektkonstanter bl.a. i form av det vi benämner naturlagar och naturkonstanter med deras oerhört finstämda precision och exakthet etc. De kosmiska skaparprinciperna/ morfogenetiska effektkonstanterna fungerar som ”transformationsprocesser”, vilka resulterar i kontraster till X0-naturens tomhet, stillhet, helhet, oändlighet, evighet, nonduality och nonlocality, som transformeras och struktureras i energi/materia, rörelse, livsenheter, rum, tid, tillstånd, avstånd etc. (Det manifesterade multidimensionella Kosmos är ett resultat av de kosmiska skaparprinciperna och grundenergierna.)

Tillägg

Som framgår av texten ovan innehar och styr moderenergin de sex kvalitativa grundenergierna/ arbetsenergierna och de kosmiska skaparprinciperna, och utgör därmed själva kärnan i Jagets (X1s) skapar- och upplevelseförmåga (X2).
Följande illustration kan kanske underlätta förståelsen av detta:
Föreställ dig något som ska skapas, tex. att bygga ett hus. Här kan vi likna grundenergierna med själva byggmaterialet och skaparprinciperna med verktygen (X2) som möjliggör byggnation och formgivning av materialet för byggmästaren (X1).

X1 byggmästaren/ byggaren (skaparen och upplevaren, Jaget)
X2 material och verktyg (skapar- och upplevelseförmågan)
X3 det byggda huset (det skapade: huset X3 objektivt/ materiellt och upplevelsen av det X3 subjektivt/ immateriellt)