En Ny Verklighetsförståelse

Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi – Introduktion

– Therner & Löth –

The Mystery of Life - NCP X-AIONS

DEL I – En Ny Verklighetsförståelse

 • Den Kosmiska Världsbilden presenterar en djupgående lösning till ”the Hard Problem of Consciousness and Reality”
 • Kvalitativa Grundenergier – Ett Nytt Energibegrepp och GrundEnergiTeorin
 •  Expansionsenergin och Kontraktionsenergin
 • Mer om GrundEnergiTeorin …
 • En Större Verklighet

DEL II – Den Kosmiska Världsbilden

 • Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi – Martinus och Per Bruus-Jensen
 • En ny Verklighetsförståelse – Ett Kosmiskt Paradigmskifte
 • Liv och Medvetande oberoende av den fysiska kroppen – Existens och Odödlighet 
 • Kort om X-Strukturen och X-RCT Processen
 • Kort om Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna
 • Några av de grundläggande huvudpunkterna och principerna i den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi
 • Den Kosmiska Världsbilden i det dagliga livet
 • New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS

DEL I

Den Kosmiska Världsbilden presenterar en djupgående lösning till ”the Hard Problem of Consciousness and Reality”

Jämför: 70% kaffe (mörk energi) och 25% mjölk (mörk materia) och häll i lite socker motsvarande de 5% vi känner till …

Trots att naturvetenskapen har skapat grunden för vårt moderna teknologiska samhälle, kan den inte förklara vad den fysiska världen i grunden består av eller vad den egentligen är. Enligt den traditionella fysiken består den totala energin i universum av ca 70% s.k. mörk energi, 25% s.k. mörk materia och den av oss kända materien utgör endast ca 5% – med andra ord; universum består till 95% av något för oss okänt, vilket utgör en central del av ”the Hard Problem of Reality”. Detsamma gäller medvetandet, traditionell vetenskap kan inte förklara vad det är – ”the Hard Problem of Consciousness”* (medvetande problematiken). Detta innebär att både vår inre och vår yttre värld faktiskt är ett mysterium.

Den Kosmiska Världsbilden innefattar en helt ny verklighetsbeskrivning som ger logiska och konsistenta svar på nämnda grundläggande frågeställningar.

* The philosopher David Chalmers, coined the name “hard problem”/ “hard problem of consciousness” (1995, 1996), the hard problem is often formulated as the problem of accounting for how and why we have phenomenal experience.

Kvalitativa Grundenergier – Ett Nytt Energibegrepp och GrundEnergiTeorin 

Den kända materien består – precis som allt skapat – av de subtila kvalitativa grundenergierna …

GrundEnergiTeorin/ GET, (The Fundamental Energy Theory/ FET), presenterad av Leif Pettersson är baserad på Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden (presenterad i Del II). GET tar oss till det fysikerna benämner vakuumfältet/ nollpunktsfältet (the zero-point field) och beskriver den oerhört subtila vakuumenergi/ nollpunktsenergi som finns där.
I GET och den Kosmiska Världsbilden förklaras och benämns nämnda energi som ”grundenergi”. Enligt Martinus Kosmologi indelas grundenergin i sju* olika energier, var och en med sina specifika egenskaper, kvalitéer – vilket innebär ett banbrytande och helt nytt energibegrepp.
Dessa subtila kvalitativa grundenergier har även olika styrkor, relativ genomslagskraft och effekter. Allt i livet och tillvaron består av dessa grundenergier – allt från den massivaste fysiska materia till det mest subtila som existerar t.ex. våra tankar, känslor, minnen m.m. Dvs. allt skapat, både i vår yttre värld och i vår inre värld består av olika kombinationer av dessa kvalitativa grundenergier, (mer om grundenergierna nedan).

* Det finns totalt sju grundenergier; den primära grundenergin ”moderenergin” och de sex olika s.k. ”arbetsenergierna”. Ibland omtalas grundenergierna som ”de sex grundenergierna”, i dessa fall avses de sex arbetsenergierna exklusive den primära moderenergin. (Moderenergin innehåller de sex arbetsenergierna.)

I GrundEnergiTeorin/GET fokuserar Leif Pettersson på två av grundenergierna; expansionsenergin och kontraktionsenergin, och beskriver hur de underbygger och konstituerar hela den fysiska världen. De övriga grundenergierna är också involverade, men i betydligt mindre grad.
Expansionsenergin och kontraktionsenergin har helt motsatta kvalitéer och egenskaper. Precis som deras namn säger, är expansionsenergin expanderande och kontraktionsenergin kontraherande, vilket innebär att det råder ett inbördes spänningsförhållande mellan dem. GET hävdar att interaktionen och spänningen mellan dessa två energier konstituerar det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. GrundEnergiTeorin beskriver och förklarar den gåtfulla mörka energin och mörka materien, hur partiklar skapas ur nollpunktsfältet/ vakuumfältet, vilket vidare belyser fenomenet massa (Higgsfältet), det krökta rummet, mekanismerna bakom gravitation och mycket mer. GET uppfyller även samtliga kriterier för vad man inom fysiken benämner ”Teorin om Allt”*.

* Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att förstå vår fysiska värld, inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna  (gravitationen, elektromagnetismen, den starka resp. svaga kärnkraften) i ”Teorin om Allt”, men hittills utan någon fullständig lösning. GET visar en modell som helt utan motsättning förenar de fyra naturkrafterna och därmed faktiskt ger oss ”Teorin om Allt”.

Expansionsenergin och Kontraktionsenergin

Vi ska nu se lite allmänt på de två grundenergierna som dominerar den fysiska världen; expansionsenergin (i Martinus Kosmologi benämnd ”tyngdenergi”) och kontraktionsenergin (”känsloenergi”) – kort om deras egenskaper och effekter:

Expansionsenergi/ Tyngdenergi – även benämnd ”action-energy”: Expansion, dynamik, ”action”, handlingskraft, manifestation, utåtriktad aktivitet, explosion, acceleration, värme, huvudkomponent i fysisk materia, ”massa-funktion”*; huvudansvarig för det vi benämner massa samt Higgsfältet.
I medvetandet kommer expansionsenergin/ tyngdenergin emotionellt till uttryck som aggressivitet, hänsynslöshet, egoism, destruktiva handlingar, grymhet även att skada och döda liv.

Tyngdenergins/ expansionsenergins motsatta egenskaper innehas av:

Kontraktionsenergi/ Känsloenergi – även benämnd ”perception-energy”: Kontraktion, perception, förnimmelse, reception, registrering och reglering av dynamik, inåtriktad och mottagande aktivitet, implosion, retardation, kyla, kondenserande effekt, ”gravitations-funktion”*.
I medvetandet kommer känsloenergin/ kontraktionsenergin emotionellt till uttryck som känslighet, empati, medkänsla, altruism, livgivande och kärleksfulla handlingar och aktiviteter.

* Kompletterade information avseende Tyngdenergin/ Expansionsenergin och Känsloenergin/ Kontraktionsenergin:
Interaktionen och spänningen mellan dessa två motsatta ”antagonistiska” energier konstituerar grunden för det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Helt kort: den dynamiska expansionsenergin utgör (under inflytande av kontraktionsenergin) huvudkomponent i fysisk materia och är därmed också ansvarig för det vi definierar som massa och Higgsfältet. Fysisk materia genereras av expansionsenergi (”massa-funktion”) som kondenserats av kontraktionsenergi (”gravitations-funktion”).

Mer om de sju grundenergierna i Del II.

Fundamental Energy Theory - Creation of Particles - NCP X-AIONS

Mer om GrundEnergiTeorin 

Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GETGrundEnergiTeorin – GET presenteras av Leif Pettersson i boken Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin, engelsk utgåva Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory FET, publicerad av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS 2012. GET är baserad på Martinus Kosmologi framlagd av den danske intuitionsfilosofen Martinus (presenterad nedan).

Vi hänvisar också till följande presentationer av GrundEnergiTeorin framlagda av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS vid The International TSC Conference 2012 – THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS – University of Arizona:

 • The Fundamental Energy Theory (FET): Six Specific Qualitative Vacuum Energies that Constitute our Physical World and Everything that Exists – A New Paradigm (No 1)
 • The Fundamental Energy Theory – FET (Specific Qualitative Vacuum Energies) and The Theory of Everything – A New Understanding of Reality (No 2)

Abstract (No 1)  —  Abstract (No 2)  —  Images & Text (No 1 and 2)

En Större Verklighet 

Enligt den Kosmiska Världsbilden visar kvantfysiken tydligt hur naturvetenskapen har nått gränsen för mätningar i ett ”avståndsuniversum” och man börjar nu röra sig in i ett ”non-local tillståndsuniversum”. Detta beskriver rent faktiskt övergången från ett fysiskt ”avståndsuniversum” till ett parafysiskt* ”tillståndsuniversum”. Kvantvakuumet är således det första mötet med denna övergång och representerar ingången till nämnda tillståndsvärldar/ dimensioner bortom vår nuvarande kunskap om tid och rum. I detta möte och ”gränsfält” börjar vi sakta att närma oss en ökande förståelse av både den fysiska och den parafysiska världen och hur dessa världar är sammanlänkade med varandra – och den Kosmiska Världsbilden leder oss vidare till en helt ny verklighetsförståelse. En ny resa har börjat där vi upptäcker det levande, multidimensionella Kosmos med alla dess otaliga former av fysiskt och parafysiskt liv och vi får inblick i En Större Verklighet …

*Parafysisk: “finare”, mer subtil form av energi/materia med högre frekvenser, baserad på och fungerande enligt andra naturkonstanter och naturlagar jämfört med den fysiska världen.

The Fundamental Energy Theory Overview - NCP X-AIONS

DEL II

Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi
Martinus och Per Bruus-Jensen

Martinus 1934 Martinus © Martinus Institut DK

Martinus 1934 Martinus © Martinus Institut DK

Den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen (1890-1981), främst känd som Martinus, skriver in sig i en lång tradition av mystiker* och intuitionsfilosofer som hävdar att de via sitt eget inre har en intuitionsbaserad insikt om vad världen och medvetandet är, och därmed en mer eller mindre övergripande kunskap om hur livet och tillvaron är konstruerad. Det speciella med Martinus arbete är att det presenterar en mycket logisk och omfattande verklighetsbeskrivning, som möjliggör för läsaren att tillägna sig förståelsen av världsalltet som levande, evigt och oändligt – det alltomfattande Kosmos**, där alla livsformer ingår som odödliga ”livsenheter” och är under ständig utveckling. Sammantaget en ny världsbild och djupare förståelse av livet och verkligheten.

Martinus föddes i den lilla byn Sindal på norra Jylland och växte upp på den danska landsbygden under mycket enkla förhållanden. Undervisningen i den allmänna folkskolan bestod endast av ett fåtal lektionstimmar per vecka. Han arbetade senare som mejerist och beskrev sig själv som en ”obeläst man”. Martinus hade tidigt omfattande religiösa och existentiella funderingar.
På våren 1921 prövade han att meditera och i samband med meditation fick han helt oväntat flera intuitionsbaserade upplevelser, vilket också öppnade för en helt ny perceptionsförmåga hos honom. Martinus beskrev att han nådde ett utvidgat medvetandetillstånd baserat på något som han kom att benämna ”kosmiskt medvetande”. Martinus 31 years oldDetta ledde till en genomgripande förändring hos honom, vilket bl.a. innebar att han kunde “se igenom” den fysiska världen till en underliggande parafysisk verklighet och via intuition genomskåda livets och verklighetens natur. Genom sin intuition hade han tillgång till en universell/ kosmologisk ”databas”; en informations- och kunskapsbank, en ”visdomsocean” för att använda hans egna ord.

Under sin livstid presenterade Martinus genom texter och symboler en helt ny världsbild Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden, beskrivande ett levande, evigt och oändligt världsallt. Hans arbete innehåller omfattande och djupgående analyser av och förklaringar till livet och verkligheten, existensen, evolutionen och tillvarons fundamentala principer.

* Mystiker av grekiska ”mystés”, d.v.s. någon som har sitt vetande och kunskap via intuition, inifrån sig själv, från sitt eget inre, oberoende av skolning, utbildning, etc. Mystiker har existerat i alla tider och i alla kulturer, de hävdar bl.a. att universum – ja, hela världsalltet är levande och att det är en mening med livet.

** Kosmos – det alltomfattande Kosmos; begreppet ”Kosmos” i den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi avser och omfattar allt som existerar; alla världar och dimensioner, dvs. vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla former av liv och verklighet inkluderat. Läs mer …
Per Bruus-Jensen 1972

Per Bruus-Jensen 1972

På sommaren 1957 kom den då 25-årige Per Bruus-Jensen/Per B-J (1932-2022) i kontakt med Martinus, vilket blev starten på ett 20-årigt mycket nära samarbete dem emellan. Martinus förstod tidigt Per B-J:s analysförmåga och kapacitet, och gav honom redan 1958 det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera och därmed vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade. I uppdraget ingick även att bygga broar till traditionell vetenskap och bidraga till utvecklingen av det Martinus benämner en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. För att möjliggöra och optimera detta, intensivundervisade Martinus Per B-J under drygt 10 års tid.

Efter åren hos Martinus har Per Bruus-Jensen huvudsakligen ägnat sitt liv att arbeta med det uppdrag Martinus gav honom, vilket har resulterat i en omfattande produktion av böcker, artiklar m.m. Sammantaget ger Per Bruus-Jensen en systematisk presentation av den Kosmiska Världsbilden med fokus på verkligheten, livet, medvetandet, evolutionen, existens och odödlighet.

Per B-Js omfattande litteratur och arbete är av stor ontologisk betydelse. Här kan bl.a. nämnas ”X” – En komplet indføring i Martinus Kosmologi (”X-verket”), 4 band ca 2000 samt Eksistens og Udødelighed – Om Erkendelseslæren i Martinus Kosmologi 2 band ca 600 sidor, kompletterad 2012 med den fristående boken Projekt Liv . För mer information om Per Bruus-Jensens litteratur se Shop & BOKPresentationer.

”De två Grenarna”

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSMartinus Kosmologi kännetecknas av två huvudriktningar eller ”grenar”, talande till människors olika behov och preferenser.

På sin ålders höst samlade Martinus sin egen produktion Livets Bok 1-7, Den Eviga Världsbilden 1-6 samt en rad kompletterande böcker, skrifter m.m., under samlingsnamnet Tredje Testamentet. Detta verk presenterar en ny världsbild och ser vid första anblicken ut att rikta sig främst till människor som söker logiska förklaringar till religionernas innehåll. Martinus belyser innebörden i de religiösa myterna och budskapen, samt påvisar uppenbara missförstånd och misstolkningar. Denna gren ger en intellektualisering av religionernas läror, med utgångspunkt från kristendomen. Det föll sig naturligt för Martinus att i hög grad relatera sin intuitiva kosmiska kunskap till kristendomen, då dess kulturtradition utgjorde ett helt dominerande inslag i hans bakgrund och uppväxt under sekelskiftet 1800-1900 tal. Nyss nämnda avspeglas också i Martinus texter och terminologi som ofta är religiöst influerade, hans språk är vackert och målande. Denna gren representeras framför allt av Martinus Institut i Köpenhamn som också fokuserar på att säkra, förvalta och tillhandahålla Martinus omfattande produktion.

Den andra grenen har en ontologisk och vetenskaplig inriktning och karaktär, kännetecknad av att djupgående analysera och definiera de fundamentala principerna och strukturerna i den Kosmiska Världsbilden. Martinus lade grunden till denna gren i sitt eget arbete och vidare genom sin speciella undervisning till Per Bruus-Jensen, och att ge honom det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera, och därigenom vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade. Det kan tilläggas att Martinus’ undervisning och diskussioner med Per Bruus-Jensen även berörde ämnen och områden som Martinus inte har skrivit om i sin egen litteratur, men som till största del återfinns i Per Bruus-Jensens produktion. Kort uttryckt, det direkta syftet med denna gren av Martinus Kosmologi är att presentera ontologiska principer och ny vetenskap, samt att ”möta” naturvetenskapen och bidraga till utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur, samt New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS och the X-Research Project som fokuserar på ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden (the Ontology of the Cosmic Worldview), se Om NCP X-AIONS.

Martinus symboler 8, 32, 30 © Martinus Institut DK

Exempel på Martinus symboler, i böckerna ”Den Eviga Världsbilden” band 1-6 finns 100 symboler med tillhörande symbolförklaringar, detta utgör ett viktigt komplement till Martinus huvudverk ”Livets Bok” (Livets Bog) band 1-7.

Martinus skapade komplexa symboler med enkla verktyg - Foto PBJ

Martinus skapade komplexa symboler med enkla verktyg – Foto Per Bruus-Jensen

Läs mer om Martinus och Per Bruus-Jensen:

Martinus Dyrehaven DK 1960

Martinus 1960, Dyrehaven, Köpenhamn, DK

X-verket af Per Bruus Jensen

”X-Verket” band 1-4, PBJ

Per Bruus-Jensen, 2010

Per Bruus-Jensen 2010

En Ny Verklighetsförståelse – Ett Kosmiskt Paradigmskifte 

Den Kosmiska Världsbilden innebär ett Paradigmskifte – ”New Cosmic Paradigm” som ersätter den gamla materialistiska världsbilden där slump och tillfälligheter styr, med en ny verklighetsbeskrivning som illustrerar ett levande och oändligt Multiversum; det alltomfattande Kosmos, där livet och evolutionen i samspel med eviga så kallade skaparprinciper och exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Livets resa börjar inte med att vi föds och slutar inte med att vi dör. Livet är evigt och alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i det medvetna, multidimensionella Kosmos.

Liv och Medvetande oberoende av den fysiska kroppen – Existens och Odödlighet 

Förklaringen till odödlighet finns i livets grundläggande natur; ”X-Strukturen”. Under perioder av vår eviga evolutionsprocess lever vi växelvis i en fysisk värld och i en parafysisk värld. X-strukturen påvisar att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/ struktur som den fysiska kroppen är förbunden med och helt beroende av. Den parafysiska kroppen/ strukturen existerar och fungerar helt oberoende av den fysiska kroppen. Detta medför bland annat att det vi benämner ”döden” just innebär att livet under en tid fortsätter i en annan dimension – en övergång från liv i den fysiska världen till ett fortsatt liv i en parafysisk värld.

Kort om X-Strukturen och X-RCT Processen

”X-Strukturen” – Livet och Verklighetens grundläggande natur och struktur. Då denna primära form är okänd för människan, valde Martinus att uttrycka den med bokstaven X, även benämnt ”det levande Något”, ”det levande väsendet”. X-strukturen utgör själva urgrunden och förutsättningen för Livet, Medvetandet och Verkligheten; för allt som existerar, har existerat och kommer att existera. Denna fundamentala X-struktur är i princip den samma för alla former av liv inklusive det oändliga alltomfattande Kosmos, och dess funktion är att oavbrutet skapa livsupplevelse/ medvetande.

Den Initiala Verkligheten ”X0” (existensens urdomän) är en alltomfattande, immateriel, omanifesterad värld av tomhet och stillhet, men en värld som också innehar en oändlig potential av skaparmöjligheter. X0-naturen genererar konstant en odelbar, integrerad triplementär princip; ”den Triplementära Funktionsprincipen X” (den tre-eniga principen) som omfattar tre funktionsaspekter (tre olika operativa roller) och är kännetecknande för allt liv:

X1 Skaparen och Upplevaren – X2 Skapar- och Upplevelseförmågan – X3 det Skapade och Upplevda

X1 – det Skapande och Upplevande Något (Skaparen och Upplevaren) – subjektet/ Jaget, (”bäraren av medvetandet”, den tidlösa ”centralpunkt” som vi kallar och refererar till som ”jag”).
Tomhet, stillhet

X2 – detta Någots Skapar- och Upplevelseförmåga (Skapar- och Upplevelseförmågan) – de sju kvalitativa ”grundenergierna” inkl. formskapande och strukturerande principer.
Energi  (kvalitativa kosmiska grundenergier inkl. skaparprinciper/ morfogenetiska effektkonstanter)

X3 – detta Någots Skapade och Upplevda Verklighet (det Skapade och Upplevda) – X3 är resultatet av interaktionen mellan subjektet/ jaget (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerad av rörelse inkluderande den ”materiella illusionen” som objektiv verklighet (X3 obj.) å ena sidan, samt upplevelsen av den som subjektiv verklighet (X3 subj.) å andra sidan.
Dvs. objektiva och subjektiva effekter: rörelse, ”den materiella illusionen”, det manifesterade Kosmos (obj. verklighet) – och – upplevelsen av detta som qualia (subj. verklighet).
Energiomsättning, rörelse  (X3 = energiomsättning:  X3 obj. = rörelse, X3 subj. = upplevelse av rörelse, qualia)

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

The X-Structure (Xom3-c4c) New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

X-Strukturen med dess triplementära funktionsprincip (den tre-eniga principen) aktiverar och transformerar X0 till X3. Denna transformationsprocess benämns the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen; den dubbelriktade manifestations- och perceptionsprocessen från omanifesterad initial verklighet/X0 till manifesterad objektiv verklighet/X3 obj. (manifestation) och upplevelsen av den som qualia, subjektiv verklighet/X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT-processen från tomhet och stillhet (initial verklighet, X0) – till rörelse och quanta/kvantar (objektiv verklighet, X3 obj.) – till qualia (subjektiv verklighet, X3 subj.).

X-Strukturen och X-RCT Processen – en djupgående lösning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of experience, perception, qualia) och “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

Vi hänvisar också till följande presentationer framlagda av New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS vid The International TSC Conference 2020 – THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS – University of Arizona:

 • Life and Consciousness Beyond Death – The X-Structure; The Nature of Life and Immortality (No 1) Abstract — Images and Text 
 • Consciousness Independent of the Physical Brain and How we Transform Objective Reality into Qualia – The X-Structure (No 2)
  Abstract  — Images and Text

Kort om Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna

the seven qualitative basic energies

Detail of diagram (the Split of the Mother Energy) illustrating the structured flow of the Basic Energies © PBJ and NCP X-AIONS

De sju kvalitativa Grundenergierna

I Del I, har vi bekantat oss lite med expansionsenergin och kontraktionsenergin, och vi ska nu se lite på samtliga sju grundenergier. Som redan nämnts består allt i tillvaron av nämnda grundenergier – från det mest subtila, exempelvis vårt medvetandeliv, tankar, känslor, minnen etc., till det mest massiva, exempelvis den fysiska materien, svarta hål m.m. Dvs. allt skapat, både i vår yttre värld och i vår inre värld består av olika kombinationer av dessa kvalitativa grundenergier. För att illustrera grundenergiernas olika kvalitéer, egenskaper, styrkor och genomslagskraft gav Martinus dem specifika signaturfärger och tal, vilka han genomgående använder i sina symboler. Martinus namngav de olika grundenergierna utifrån hur deras respektive egenskaper och kvalitéer framträder i den fysiska värld vi känner och upplever, samt effekterna av deras närvaro och aktivitet i våra kroppar och vårt medvetande. Det ska betonas att grundenergierna aldrig förekommer renodlade var för sig, utan de uppträder alltid tillsammans i olika kombinationer, detta ämnesområde benämns ”Kosmisk Kemi”. När man känner till grundenergiernas egenskaper kan man känna igen dem i allt och överallt.

Nedan följer en sammanfattande översikt av de sju kvalitativa Kosmiska Grundenergierna enligt följande: energins namn – signaturfärg – jämförelsetal illustrerande relativ styrka och genomslagskraft – mycket kort beskrivning av energins egenskaper samt några exempel där den beskrivna energin dominerar.  Se även tabell The Basic Energies – Overview, som fördjupning hänvisar vi också till Supplementary*, section 11: the Cosmic Basic Energies/ Fundamental Energies – Classification.
(*Supplementary Information to Ontological Presentations)

De sju Grundenergierna: 

Moderenergi (violett, 420) – den primära energin: 1. Genererar, reglerar och koordinerar de övriga sex grundenergierna, även benämnda ”arbetsenergier”. 2. Innehar och verkar via ett antal så kallade Kosmiska Skaparprinciper även benämnda Morfogenetiska Effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. (Mer om skaparprinciperna nedan.) Läs mer om Moderenergin.

Instinktenergi (röd, 20): automatik, automatisering, autonomi, automatfunktioner, tropismer, vanor, vanemönster, rutiner, virtuositet, traditionalism, ritualer, trosförmåga och även fanatism och dogmatism.

Tyngdenergi/ Expansionsenergi (orange, 40) – även benämnd ”action-energy”: expansion, dynamik, ”action”, handlingskraft, manifestation, utåtriktad aktivitet, explosion, acceleration, värme, huvudkomponent i fysisk materia, ”massa-funktion”*; huvudansvarig för det vi benämner massa samt Higgsfältet.
I medvetandet kommer expansionsenergin/ tyngdenergin emotionellt till uttryck som aggressivitet, hänsynslöshet, egoism, destruktiva handlingar, grymhet även att skada och döda liv.

Tyngdenergins/ expansionsenergins motsatta egenskaper innehas av:

Känsloenergi/ Kontraktionsenergi (gul, 60) – även benämnd ”perception-energy”: kontraktion, perception, förnimmelse, reception, registrering och reglering av dynamik, inåtriktad och mottagande aktivitet, implosion, retardation, kyla, kondenserande effekt, ”gravitations-funktion”*.
I medvetandet kommer känsloenergin/ kontraktionsenergin emotionellt till uttryck som känslighet, empati, medkänsla, altruism, livgivande och kärleksfulla handlingar och aktiviteter.

* Kompletterade information avseende Tyngdenergin/ Expansionsenergin och Känsloenergin/ Kontraktionsenergin: Interaktionen och spänningen mellan dessa två motsatta, ”antagonistiska” energier konstituerar grunden för det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Helt kort: den dynamiska expansionsenergin utgör (under inflytande av kontraktionsenergin) huvudkomponent i fysisk materia och är därmed också ansvarig för det vi definierar som massa och Higgsfältet. Fysisk materia genereras av expansionsenergi (”massa-funktion”) som kondenserats av kontraktionsenergi (”gravitations-funktion”). Se gärna Fysiken,Martinus Kosmologi och Teorinom Allt – GrundEnergiTeorin GET. (Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory FET).

Intelligensenergi (grön, 80): analys, logik, förnuft, rationalitet, effektivitet ändamålsenlighet, igenkännande/ identifikation, reflexion, kalkylering, förutseende, föreställningsförmåga.

Intuitionsenergi (blå, 120): syntes, kvintessens, omedelbar förståelse och vetskap, genomskådande, omedelbar insikt, klarsyn, genialiskt design- och idéskapande, fulländad kreativitet.

Minnesenergi (ljus indigo, 100) – även benämnd ”minnes- och salighetsenergi”: ackumulation, bevarande, arkivering, fixering, tillbakablickande, ihågkommande. Minnesenergin är dominerande i upplevelser av intensivt behag, njutning och lycka som baseras på det Martinus benämner ”guldkopior”; kosmiskt kemiskt bearbetade och förädlade sektioner av ackumulerade erfarenheter/ upplevelser/ minnen (se Talangkärneprincipen; minnestalangkärnor).

De Kosmiska Skaparprinciperna

Den primära grundenergin, ”moderenergin” (se ovan) innehar och verkar via en rad så kallade ”kosmiska skaparprinciper”, även benämnda ”morfogenetiska effektkonstanter”; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. Vi kan empiriskt observera verkningarna av dessa morfogenetiska effektkonstanter bl.a. i form av det vi benämner naturlagar och naturkonstanter med deras oerhört finstämda precision och exakthet etc. Med andra ord, det så ytterst korrekt fungerande manifesterade multidimensionella Kosmos är ett resultat av de kosmiska skaparprinciperna.

De Kosmiska Skaparprinciperna/ morfogenetiska effektkonstanterna fungerar som ”transformationsprocesser”, vilka resulterar i kontraster till den bakomliggande initiala verkligheten (X0-naturen):

    X0          X1 + X2        X3 ( X3 obj. och X3 subj.)

• Helhet          →       Livsenheter, separation (uppdelning i enheter/ kvantar)
• Tomhet        →       Energi/ materia
• Stillhet         →       Rörelse
• Oändlighet  →       Rum, avstånd
• Evighet         →       Tid

Det ska betonas att skaparprinciperna samverkar (dvs. de fungerar inte självständigt och oberoende av varandra). Alla effekter av skaparprinciperna beror på interaktion mellan flera principer. Martinus namngav de olika skaparprinciperna utifrån de speciella effekter respektive princip genererar i den fysiska värld vi känner och upplever samt effekterna av deras närvaro och aktivitet i våra kroppar och vårt medvetande. Sammanställningen nedan beskriver huvudeffekterna av några av de viktigaste skaparprinciperna. Det ska också tilläggas att det finns fler skaparprinciper än de som presenteras nedan.

Några av de viktigaste Skaparprinciperna, som fördjupning hänvisar vi också till  Supplementary*, section 12: the Cosmic Creative Principles/ the Morphogenetic Effect Constants – Classification.
(*Supplementary Information to Ontological Presentations

Den primära och överordnande kosmiska skaparprincipen – den så kallade Split/ uppdelningen av moderenergin (the Split/ division of the mother energy); den eviga, ständigt pågående automatiska uppdelningen och konverteringen av moderenergin med det lagbundna strukturerade cykliska flödet av de sex grundenergierna/ arbetsenergierna i sex olika specifika kombinationer ska ses som den primära och överordnade skaparprincipen* . Denna split/ uppdelning av moderenergin utgör en av de grundläggande förutsättningarna för alla former av skapande.
* Definition av Per Bruus-Jensen och Therner & Löth

Polprincipen – effekt: alla polära tillstånd, t.ex. plus/minus, nord/syd, hankön/honkön, sändning/mottagning av energi, dvs. ger Jaget (X1) möjlighet att sända energi och mottaga energi. Utgör alltså en förutsättning för att 1. skapa, dvs. sändning av energi; utåtriktad verksamhet, manifestation och 2. uppleva, dvs. mottagning av energi; inåtriktad verksamhet, perception.
Den s.k. maskulina resp. feminina polen är också avgörande för sexualitet och kön samt nödvändiga för fysisk fortplantning.

Kontrastprincipen – effekt: alla kontraster och motsatsförhållanden, t.ex. dag/natt, ljus/mörker, svart/vitt, surt/sött, gott/ont, vackert/fult, glädje/sorg etc. Kontrastprincipen innebär enkelt uttryckt skillnader och variationer i de kvalitativa grundenergiernas frekvenser, vibrationsfält och kombinationer, och är en absolut förutsättning för att något överhuvudtaget ska kunna registreras och uppfattas av någon – utan kontrast ingen upplevelse. Kontrastprincipen innebär i grunden statiska kontrastförhållanden som gradvis blir dynamiska genom samverkan med förändrings- och förnyelseprincipen, se nedan.

Subprincip:
– Förändrings- och Förnyelseprincipen/ Hunger- och Mättnadsprincipen:
specificerar urbegäret, viljeföring, intention, målinriktning, förnyelse och variation av livsupplevelse, utveckling, dynamiska kontrastverkningar, förändrings- och förnyelseeffekter både externa (omgivning, miljö) och interna (mentala, psykologiska), samt i den individuella organiska strukturen, organismutveckling. Som framgår av namnet på principen kan den lite förenklat illustreras med hungerfas, följd av mättnadsfas, följd av ny hunger, ny mättnad, ny hunger …

Perspektivprincipen – effekt: alla perspektiviska effekter, tex. proportioner, dimensioner, graderingar, hierarkiska system, m.m. Genom perspektivprincipen upplever vi förhållanden i tillstånd, storlek och avstånd m.m. Kan enkelt illustreras med storleks och avståndsförhållanden i rum och tid, t.ex. upplevelsen (X3 subj.) av att ett objekt blir mindre i takt med att avståndet till objektet ökar, och upplevelsen av dåtid, nutid, framtid, upplevelsen av en början och ett slut.
Det är omöjligt att uppleva den obegränsade initiala verkligheten (X0-naturen) som den är, dvs. oändlighet, evighet, tomhet, stillhet, helhet. Perspektivprincipen innebär att Jaget (X1) upplever verkligheten i form av begränsningar, vilket utgör en av förutsättningarna för perception och livsupplevelse (X3 subj.) All upplevelse är transformerade och begränsade versioner av den obegränsade X0-naturen.

Rörelseprincipen – effekt: alla former av rörelser. Allt skapat (X3) är uttryck för liv och innebär rörelse. Skapelse innebär energiomsättning och manifesterar sig i praktiken som rörelse, de fem universella rörelsearterna: 1. stamrörelsen (den primära rörelsen) innebär positionell rörelse ”från A till B” och de fyra avläggarrörelserna (härledda från stamrörelsen), vilka vi känner som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ förändring/ förvandling, 5. materia.
Stamrörelsen har både objektiv och subjektiv status, medan de fyra avläggarrörelserna är subjektiva versioner (X3 subj.) och därmed alternativa representationer av den objektiva stamrörelsen (X3 obj.), transformerade av X1 i interaktion med X2.
Martinus betonar att rörelse är livets främsta kännetecken – och vidare att alla rörelser i det oändliga Kosmos neutraliserar varandra, vilket bekräftar den bakomliggande och alltomfattande X0-naturen dvs. tomhet och stillhet.

Kretsloppsprincipen – effekt: strukturerar rörelse i kretslopp, alla former av kretslopp. Alla rörelser sker i kretslopp. I absolut mening finns inte den raka eller räta linjen, då den alltid utgör en del av ett kretslopp. Alla rörelsearter i Kosmos befinner sig i cirkelbanor, dvs. varje rörelse formar en cirkelbana – Lagen för rörelse, (Martinus symbol no 15). Om energierna inte var bundna i kretslopp, skulle det inte finnas något liv.

Subprinciper:
– Reinkarnationsprincipen: under perioder av vår eviga evolutionsprocess lever vi växelvis i en fysisk värld och i en parafysisk värld, under dessa perioder är reinkarnation en nödvändighet. Reinkarnationsprincipen fungerar bl.a. som ”livsförnyare” (utbyte och förnyelse av fysiska kroppar) i den fysiska världen, och är viktig för oss i vår utveckling mot högre livsformer.
– Karma eller Ödesprincipen: allt, både positivt och negativt, vi ”sänder ut” (handlingar, tankar, känslor mm) kommer förr eller senare tillbaka till oss. Energierna återvänder alltid i en eller annan form till sitt respektive upphov – Lagen om orsak och verkan/ Karmalagen.

Livsenhetsprincipen/ Materia- och Livsenhetsprincipen – effekt: uppdelning av helheten och strukturering av energi i enheter, organisering och strukturering i livsenheter (energienheter, livskvantar) t.ex: elementarpartiklar, celler, organ, organismer, planeter, solar, galaxer. Livet organiserar sig som ”liv inuti liv”, och därmed i gemensam interaktion och ömsesidigt beroende. Alla levande varelser är odödliga livsenheter i det oändliga, multidimensionella och alltomfattande Kosmos.
Martinus illustrerar livsenhetsprincipen symbol nr 7, inledande resumé: ”Världsalltet, Kosmos är en oändlig enhet; ett alltomfattande levande väsen som består av alla existerande levande väsen. Dessa är organiserade som Liv inuti Liv. Det vill säga att varje väsen både är ett makroväsen som ger livsrum åt mikroväsen – och ett mikroväsen som får livsrum av ett större makroväsen. På det sättet är alla levande väsen orubbligt livsbetingande för varandra.” – En organisk och holistisk struktur.
Livsenhetsprincipen är ansvarig för den manifesterade verklighetens fraktala natur, dess uppdelning i enheter av alla former, inklusive levande varelsers organismer. Med andra ord betyder detta att det levande Kosmos på det manifesterade planet, har delat upp och strukturerat sig i livsenheter; tre-eniga ”livskvantar” dvs. levande varelser. Komplementariteten helhet/enhet och dualitet/separation, samt ”the Structure of Entanglement” (strukturen för ”sammanlänkning”) beror primärt på livsenhetsprincipen.

Sub-princip:
– Organismprincipen: innefattar sju olika huvudprinciper för organismer. Dessa sju huvudprinciper upprepar sig i förnyade och varierande versioner i det oändliga, både ”uppåt” i makrokosmos och ”neråt” i mikrokosmos. De sju grundläggande organismprinciperna är för oss kända som följande ”enheter”: 1. elementarpartiklar, 2. celler, 3. organ, 4. organismer, 5. planeter, 6. solsystem, 7. galaxer. Det finns åtskilliga mellanprinciper och variantprinciper, utöver de nämnda sju huvudprinciperna.

Talangkärneprincipen – effekt: alla former av ackumulering av upplevelser, erfarenheter, färdigheter och egenskaper m.m. i stabila lagringsenheter s.k. talangkärnor. Talangkärnor är unika, organiska ackumulerings- och lagringsenheter med olika former av bearbetnings- och styrningsfunktioner. Talangkärnorna ackumulerar och lagrar alla våra individuella upplevelser, erfarenheter, färdigheter och egenskaper etc. så att vi kan återanvända och utveckla dem vidare och ta med oss dem från liv till liv. Talangkärnorna utgör en absolut förutsättning för alla livsformers utveckling och evolutionsprocesser.
Mycket översiktligt uttryckt kan talangkärnorna generellt beskrivas som organiska, parafysiska kraftcenter som innehåller erfarenheter, färdigheter, egenskaper, förmågor m.m som ett levande väsen har utvecklat och förvärvat inom vissa områden under sin eviga existens. Dessa erfarenheter, färdigheter, egenskaper, etc. är transformerade till kodifierade vibrationsmönster som innehåller de ”data och program” som respektive talangkärna ”hanterar och administrerar”.
Det är tre huvudgrupper av talangkärnor: 1. minnestalangkärnor, 2. manuella aktivitets-organtalangkärnor, 3. autonoma organtalangkärnor, (kort beskriva nedan) samtliga finns i det s.k. ödeselementet i evighetskroppen (område d (Xom3)). Ödeselementet med tillhörande talangkärnor kan liknas vid en organisk hårddisk med holografisk struktur och oändlig kapacitet där bearbetning, ackumulering och lagring sker.

Not. I sammanhanget ska också nämnas att de sex spiralcentrerna även kallas grundtalangkärnor, vilka dock är av en annan typ. Det är genom dessa spiralcentra/ grundtalangkärnor som moderenergin delas upp och konverteras till de sex grundenergierna/ arbetsenergierna, dvs. den s.k. ”split” av moderenergin, (the split of the mother energy). De ovan nämnda talangkärnorna (minnestalangkärnor, manuella aktivitets-organtalangkärnor och autonoma organtalangkärnor) är integrerade med de sex spiralcentrerna/ grundtalangkärnorna i evighetskroppen (i ödeselementet, (område d (Xom3)).

Minnestalangkärnor (M-TK) lagrar erfarenheter och minnen från individens löpande livsupplevelse. M-TK har stor betydelse för perceptionsprocessen och skapandet av qualia och livsupplevelse. Tillsammans bildar M-TK ett unikt individuellt perceptionsarkiv/ förnimmelsearkiv där alla våra tidigare upplevelser är lagrade. Informationen som finns ackumulerad i dessa M-TK ger resonans till nya inkommande objektiva impulser och påverkar hur vi transformerar, tolkar och reagerar på stimuli, dvs transformation av objektiv verklighet till subjektiv verklighet (the Reality-Consciousness Transformation Process, X-RCT Process).
Minnestalangkärnorna bearbetas ständigt (under moderenergins inflytande) och genomgår med tiden en kosmisk kemisk process som resulterar i speciella ”förädlade” M-TK benämnda ”guldkopior”. Dessa guldkopior ger upphov till ett tillstånd av lycka och intensiv njutning, vilket dominerar i salighetsriket/ mineralriket (där minnesenergin/ salighetsenergin kulminerar).

Manuella aktivitets-organtalangkärnor (MAO-TK) lagrar inövade och inlärda aktivitetsprogram, dvs. färdigheter som individen bygger upp och utvecklar via träning, (tex att cykla, läsa, spela instrument, vissa kroppsfunktioner mm). Uppbyggnad och utveckling av MAO-TK innefattar tre huvudstadium, mycket kortfattat enl.:
A-stadium, intressestadium; individen har ett intresse/önskan – dagsmedeveten vilja och önskan, begär att nå en bestämd funktion eller färdighet.
B-stadium, träning/övningsstadium; individen engagerar sig, tränar – dagsmedveten aktiv träning, strävan och övning vilket stimulerar talangkärneuppbyggnanden.
C-stadium, automatfunktionstadium; individen har uppnått färdighet – ”genistadium”, funktionen/ färdigheten har blivit automatfunktion, dvs. fungerar automatiskt, det behövs ingen dagsmedveten koncentration för utförandet.

Autonoma organtalangkärnor (AO-TK) innehåller information för skapandet och utvecklandet av parafysiska och fysiska organ och organismer. AO-TK är avgörande för hur allt liv tar sin form, växer och utvecklas på sitt specifika sätt (avfärdande den traditionella teorin om att alla utvecklings och komplexa formskapande processer enbart är genetiskt programmerade). De primära utvecklings och formskapande processerna med all den underliggande information finns ackumulerade i organtalangkärnorna och aktiveras på parafysiska nivå. Talangkärnorna bildar och utvecklar ett specifikt individuellt paragenetiskt kraftfält som har mycket stor betydelse för varje reinkarnationsprocess som individen genomgår.
De autonoma organtalangkärnorna skapas på de parafysiska existensplanen inför den kommande övergången till en ny organismprincip. Dessa nya AO-TK är specialiserade och anpassade för den nya organismstrukturen med dess grundläggande och essentiella funktioner, egenskaper och framtida utveckling. De nya AO-TK innehåller kompletta program som senare aktiveras och fungerar fullständigt automatiskt i den nya organismprincipens realisering i fysisk materia, vilket sker helt utan individens dagsmedvetna viljeföring och medverkan, läs mer (eng. text).

Tillägg: Talangkärneprincipen är också i hög grad relevant inom området epigenetik, då den via de genererade talangkärnorna har direkt inflytande på DNA-spiralens gener. Nämligen på det sätt, att talangkärnorna ”uppifrån” definierar och framtvingar nya geners framträdande i DNA-spiralen, vilken i detta sammanhang kan ses som ett neutralt ”keyboard” som talangkärnorna kan ”spela på” och härmed medverka till att bestämma ”musiken”; dvs. det faktiska evolutionsförloppet. Talangkärneprincipen bidrar även till att förklara de s.k. ”sprången” i evolutionen, representerade av nya arters relativt plötsliga framträdande och likaledes utdöda arters återkomst i evolutionen som nya arter i nya utvecklingsbanor via utnyttjandet av den stora ansamlingen av talangkärnor de i överflöd har med sig från deras tidigare existens (ämnet är beskrivet ingående av Per Bruus-Jensen bl.a. i boken Projekt Liv som belyser den Kosmiska Evolutionen).

Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen – effekt: alla former av utveckling (ex.vis fysisk, biologisk, psykisk, emotionell, intellektuell), beskydd, föräldraskap, vård och omsorg, ledarskap, guidning, undervisning, skola och utbildningssystem, etc., principen innebär också ett övergripande beskydd och ansvar för all form av utveckling i större perspektiv inklusive evolutionen. I detta sammanhang bör nämnas det Martinus kallar den ”religiösa principen”. Denna innebär vägledning via så kallade världsimpulser från högre tillvaroplan/ existensplan, som också förmedla på jorden via ”lärare/ föregångare” inom olika områden, successivt anpassade till vår nuvarande utvecklingsnivå. Denna guidning stimulerar medvetandeutvecklingen från ett trosstadium; tron en gudom, vidare till materialism och ateism, och därifrån till kosmiskt medvetande. Från tro till vetande …
(Martinus benämner denna princip ”Världsåterlösningsprincipen” och även ”Föräldraprincipen”, NCP X-AIONS, Therner & Löth använder begreppet ”Utveckling- Beskydd- och Föräldraprincipen”).

Kort översikt – Några av de grundläggande huvudpunkterna och principerna i
Den Kosmiska Världsbilden – Martinus KosmologiLäs mer …


 1. Liv och Medvetande bortom Döden – Existens och Odödlighet – Hur vi överlever Döden, läs mer …
 2. Medvetandet – Perceptionsprocessen och Qualia – Fysiska och Parafysiska strukturer, läs mer …
 3. En ny Psykologi – Fri Vilja – Öde och Framtid, läs mer …
 4. Den Kosmiska Evolutionsspiralen – En ny Biologi – Fysiska och Parafysiska dimensioner, läs mer …
 5. Den Sexuella Evolutionen – Poltransformationen – Från Egoism till Altruism, läs mer …
 6. Det allomfattande Kosmos – Livsenheter och Liv inuti Liv – The Structure of Entanglement, läs mer …
 7. X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – X-RCT Processen, läs mer …
 8. De fem universella Rörelsearterna, läs mer …
 9. De kvalitativa Kosmiska Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna, läs mer …
 10. Energins och Materiens Natur – En ny Fysik, läs mer …
 11. Teorin om Allt och GrundEnergiTeorin – GET, läs mer …
 12. Spiritual Science (Andlig Vetenskap) och Intellektualisering av Religionernas innehåll, läs mer …

Growing - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSDen Kosmiska Världsbilden i det dagliga livet

Enligt Martinus analyser är det en mening med allt som sker, men för att inse detta, måste man betrakta utvecklingen ur ett mycket längre och större perspektiv, än vad mänskligheten hittills har förmått. Genom Martinus Kosmologi tränar man sig att se livet och tillvaron utifrån ett evighetsperspektiv och när man förmår att omsätta detta till handlingar i vardagen börjar man också att leva efter analyserna, genom att försöka vara till nytta och glädje för sina medmänniskor och allt liv på Jorden.
Det ska betonas att Martinus Kosmologi i högsta grad är praktiskt tillämpbar och något som vi kan använda oss av i våra dagliga liv. Utifrån den Kosmiska Världsbildens perspektiv har alla livsenheter och deras liv en ytterst meningsfull betydelse både på det individuella planet och för helheten.

Den Kosmiska Världsbilden ger logiska konsistenta förklaringar om hur livet och tillvaron är uppbyggd och fungerar – och i takt med att vi förstår detta, kommer vi att utvecklas i humanitet och omsorg om allt liv och omsätta detta i handlingar. För framtidens människor blir detta det enda sättet att leva ett meningsfullt liv på, och projektet har redan påbörjats och är något som vi var och en medvetet kan välja att delta i.

Den Kosmiska Världsbilden presenterar en ny verklighetsbeskrivning och ger framtidshopp
– Välkommen till New Cosmic Paradigm och En Större Verklighet!

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS representerar den Kosmiska Världsbilden och den gren* av Martinus Kosmologi som presenterar ontologiska principer och ny vetenskap med fokus på de stora frågeställningarna om Livet, Medvetandet och Verkligheten, samt fyller behovet av en ny världsbild och en djupare förståelse av livet och verkligheten – ”möter” naturvetenskapen och verkar för utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”.
Nämnda gren av Martinus Kosmologi representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur, samt NCP X-AIONS the X-Research Project som arbetar med ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden, ”the Ontology of the Cosmic Worldview”.
* mer information om ”De Två Grenarna”.

Martinus gav Per Bruus-Jensen det speciella uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera, och därigenom vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus förmedlade. Bakgrunden till och syftet med New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS är att fortsätta Per Bruus-Jensens arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med Per Bruus-Jensen som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS, se Om NCP X-AIONS.