PRESENTATION AV NEW COSMIC PARADIGM

 • På trösklen till Ett Kosmiskt Paradigm – mot En Större Verklighet
  • Vad vet vi egentligen?
  • ”The Meeting between Science and Spirituality” (Spirituality: expanding consciousness and intuitive knowledge)
  • Paradigmskifte
 • En helt Ny Verklighetsförståelse — Ett Kosmiskt Paradigmskifte
 • Martinus – Martinus Kosmologi
  • Intuition
  • Från Materierörelser till Livsyttringar
  • Kosmisk Vetenskap
  • Tillvarons ”två sidor”
 • Martinus och Per Bruus-Jensen — Den Kosmiska Världsbilden
  • De Två Grenarna
  • Den Kosmiska Världsbilden — Naturvetenskapen — Religionen
 • Människan och Verkligheten — Att förstå verkligheten som den är
  • En Ny Tid
  • Universiell kunskap genom tiden – En ny Världsimpuls
 • Koncentrat ur Den Kosmiska Världsbilden
 • Lästips och Litteraturhänvisning 

                                                                                     

På tröskeln till Ett Kosmiskt Paradigm
— mot En Större Verklighet —


Vad vet vi egentligen?

Vi lever i en brytningstid där religionen för allt fler människor i vårt samhälle spelat ut sin roll som förklaring på tillvaron och de stora livsfrågorna, och den världsbild naturvetenskapen presenterar är långt ifrån fullständig. Den kan exempelvis inte förklara vad medvetande och livsupplevelse är, och inom partikelfysiken står man vid kunskapens gräns, konstaterande att man faktiskt inte vet vad materia och energi egentligen är. Gravitationens gåta är olöst liksom tidens — tiden vi alla mäter och som till så stor del styr våra liv.
När vi går in i materien — ”ner” i mikrokosmos i elementarpartiklarnas värld — finner vi att de s.k. partiklarna utgör en försvinnande liten del och att ett till synes ”tomrum” i stället breder ut sig. Detta ”tomrum” utgör hela 99,999…9% och finns i allt och överallt. Fysikerna benämner det ”nollpunktsfältet” (kvantvakuum-fältet) och har kommit fram till att det faktiskt inte är tomt, utan tvärtom innehåller ofattbara mängder av oerhört subtil energi, s.k. vakuumenergi — och denna är en gåta. Man vet helt enkelt inte vad det är.
Genom den enorma partikelacceleratorn LHC i CERN söker man lösningar på hur materien är uppbyggd och hoppas därigenom förstå långt mer om hur tillvaron är konstruerad. Man söker gåtans lösning och talar i det sammanhanget om ”Teorin om Allt” — förenklat uttryckt: en teori som på en gång omfattar och förklarar allt fysiskt i universum.
Oavsett om vi ser ”ner” i mikrokosmos eller ”upp” i makrokosmos, finner vi att det finns något som är ännu mindre resp. ännu större. Det verkar varken finnas någon början eller något slut …

Vi vill redan nu avslöja att den Kosmiska Världsbilden ger logiska förklaringar på ovan nämnda och mycket mer — ja, vi kan lova att det hela är både spännande och storslaget!

The meeting between Science and Spirituality

Science and Spirituality, NCP X-AIONSNaturvetenskapen har gett oss oerhört mycket, men den och dess nuvarande instrument och forskningsfaciliteter räcker inte till. Många vetenskapsmän talar idag om ”the meeting between Science and Spirituality” (Spirituality: expanding consciousness and intuitive knowledge), bl.a. utifrån det faktum att man närmar sig delar av den senares visdom och kunskap. Allt fler vetenskapliga upptäckter om tillvaron och medvetandets natur visar på slående samstämmighet med många av de s.k. mystikernas* kunskap. Nyssnämnda illustreras och exemplifieras bl.a. i boken Mystik og Videnskab (2009) av Alex Riel som ger en mycket mångfacetterad och utförlig orientering inom området. Den framstående ungerske systemteoretikern Erwin Laszlo är också en verklig ”brobyggare” i sammanhanget, bl.a. genom sin syn på nollpunktsfältet, teorin om ett medvetet universum och att vår tillvaro har en immateriell, bakomliggande verklighet. Likaså beskriver forskarna Menas Kafatos och Robert Nadeau med flera också ett medvetet universum. (Se Lästips och Litteraturhänvisning.) Och inom astrofysiken finner vi exempelvis den nya Endless Universe-teorin (Steinhart & Turok, 2008) som till skillnad från den klassiska Big Bang-teorin inte ser Big Bang som ”tidernas begynnelse”, utan just som en händelse, en detalj, i ett evigt och oändligt universum — d.v.s. det finns ingen början, det finns inget slut. Den välkände matematikern och fysikern Roger Penrose har också presenterat en teori om att vårt universum varken är det första eller sista, utan att det tvärtom är en oändlig process med återkommande ”Big-Bangs” där det ena universumet avlöser det andra, Cycles of Time (Penrose 2010). Ett medvetet, evigt och oändligt multiversum är också bärande element i den kunskap som intuitionsbegåvningar och mystiker* genom tiderna förmedlat.

Visst är det en svindlande tanke att ”allt”, hela tillvaron — även medvetandet — är evigt och oändligt … och detta tillsammans med mycket annat innebär ett helt nytt synsätt och verklighetsförståelse, ett nytt paradigm: Ett Kosmiskt Paradigm.

Vi hänvisar här till sidan ”Outlook” on Science of Consciousness & Reality” som bl.a. kort belyser den årliga internationella konferensen ”Toward a Science of Consciousness” TSC, där man tar upp övergripande frågeställningar om vad medvetandet är, om universum är medvetet, och om Science and Spirituality går att förena, om ”jaget” och vår livsupplevelse, och vidare om vad energi och materia är – och mycket annat … I detta sammanhang rekommenderar vi också Conciousness Beyond Life av Pim van Lommel, 2010.

(*Mystiker av grekiska ”mystés”, d.v.s. någon som har sitt vetande inifrån sig själv, från sitt eget inre, oberoende av skolning etc. Mystiker har existerat i alla tider och i alla kulturer, de hävdar bl.a. att universum — ja hela världsalltet, är en levande organism och att det är en mening med livet.)

Paradigmskifte

En verklig föregångare i sammanhanget är den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus Thomsen som utifrån intuitionsbaserade upplevelser presenterat en helt ny världsbild; en världsbild som också ger verkligt logiska och sammanhängande svar på de eviga frågorna: Varifrån kommer vi, Varför är vi här och Vart är vi på väg? — Ja, vad är egentligen meningen med det hela?

Vi lever i en fantastiskt spännande brytningstid där mycket med stor tydlighet visar att vår nuvarande verklighetsuppfattning håller på att ersättas av en ny. Paradigmskiften är omvälvande och det finns här, liksom i många andra sammanhang, ett naturligt motstånd mot det nya och dessutom en rädsla för förändringar och allt dessa kan föra med sig. Tänk exempelvis på den tidigare geocentriska världsbilden, då det t.o.m. var straffbart att påstå att jorden faktiskt inte är centrum i universum. Och vidare, det fanns en tid när man trodde att jorden var platt och man var på fullt allvar rädd för att gå för långt ut och ”trilla över kanten”. Ja, det kan ibland te sig lättare och tryggare att hålla kvar i det gamla …

Följ med, ta steget över tröskeln in i det nya paradigmet
och möt en större verklighet …

En helt Ny Verklighetsförståelse
— Ett Kosmiskt Paradigmskifte

Cosmic Paradigm Shift NCP X-AIONSEtt paradigmskifte från en materialistisk, mekanistisk världsbild och verklighetsuppfattning enligt vilken slumpen och tillfälligheterna styr — till en verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande universellt medvetande. Världsalltet påvisas som multidimensionellt, evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter. Det vi kallar ”döden” innebär bara att livet en tid fortsätter i en annan dimension. Vi är alla odödliga delar av den oändliga livshelhet vi kallar Kosmos

Martinus – Martinus Kosmologi

Martinus © Martinus Institut DK

Martinus 1934 © Martinus Institut DK

I texten nedan förekommer begreppet ”andlig vetenskap” (Martinus egen benämning) och då ordet ”andlig” för många kan ha en något religiös eller t.o.m. ”flummig” klang, följer nedan (under rubriken ”Intuition”) ett förtydligande av uttrycket som det används här.

Martinus Thomsen (1890-1981) föddes i Sindal på norra Jylland och växte upp på den danska landsbygden under mycket enkla förhållanden, där undervisningen i den vanliga folkskolan endast bestod av ett fåtal lektionstimmar per vecka. Han arbetade senare som mejerist, och beskrev sig själv som en ”helt obeläst man”. På våren 1921, efter att ha läst en bok med en anvisning om meditation, fick han en ingivelse att pröva detta. I samband med dessa övningar, fick han helt oväntat flera intuitionsbaserade upplevelser, vilket också öppnade för en helt ny förnimmelseförmåga hos Martinus. Han beskriver att han nådde en annan och högre medvetandenivå; ett utvidgat medvetandetillstånd baserat på något han kom att benämna ”kosmiskt medvetande”. Detta ledde till en genomgripande förändring hos honom, vilket bl.a. innebar att han via intuition hade tillgång till en universell och alltomfattande informations- och kunskapsbank, en ”visdomsocean” för att använda hans egna ord. Martinus var verkligen en mycket stark och utpräglad intuitionsbegåvning. Under sin livstid presenterade han genom texter och symboler en helt ny världsbild av kosmologisk omfattning; ”Martinus Kosmologi” (se nedan), beskrivande ett levande, evigt och oändligt världsallt. Hans arbete innefattar omfattande analyser av och förklaringar till livets och tillvarons fundamentala principer.
Det kan även betonas att Martinus också var en mycket varm, generös och innerlig människa, empatisk, omtänksam, gladlynt och nära till skratt.  Fotogalleri Martinus: Martinus  ”Photo Gallery”. (Video biografi och introduktion ”Martinus: Människan och Världbilden”).

Per Bruus-Jensen, samarbetspartner till Martinus, (presenteras nedan under rubriken ”Martinus och Per Bruus-Jensen – den Kosmiska Världsbilden”), berättar om bakgrunden till benämningen Martinus Kosmologi:

”Martinus hade bland annat gett mig uppgiften att utarbeta en korrespondenskurs som systematiskt beskrev den Kosmiska Världsbild han själv förmedlade. Den aktuella kursen ligger också till grund för mitt huvudverk i 4 band, ”X” – En komplet indføring i Martinus Kosmologi; X-værket. Det var 1959 i samband med lanseringen av min korrespondenskurs som vi – inte minst Martinus själv – insåg att uttrycket ”Andlig Vetenskap” (vilket Martinus hitintills använt) nog kunde verka allt för underligt, provocerande och kanske skrämmande för många. Som alternativ föreslog jag därför benämningen ”Martinus Kosmologi” eftersom kosmologi betyder läran, vetenskapen om Kosmos – det ordnade världsalltet, och därmed passar perfekt för den världsbild Martinus framlägger. Martinus blev genast förtjust i namnet och beslutade samtidigt, att Institutet på Mariendalsvej (i Köpenhamn) omgående skulle byta namn från ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut” till enbart ”Martinus Institut”. Vidare fann han det mycket viktigt att Institutets tidskrift (som vid denna tidpunkt var i form av ett kontakt- och nyhetsbrev) skulle återuppstå under namnet KOSMOS.”

Intuition

Beträffande intuition så ska uppmärksamhet fästas vid att många vetenskapsmän och forskare ofta hänvisar till just intuition som en betydande och vägledande faktor i sitt arbete – ja, ibland t.o.m. mer eller mindre avgörande. Här kan också inflikas att en standardfråga till nobelpristagarna i TV-programmet ”Snillen spekulerar”, under alla år har handlat om intuitions betydelse. För Martinus del var intuitionen helt avgörande och på en verkligt hög nivå, och den ”andliga vetenskap” (Martinus egen benämning) han introducerar och förmedlar via sin Kosmologi är intuitionsbaserad. Begreppet ”andlig” refererar här till kvalitativa icke-fysiska energier och energifrekvenser, intuitionsenergin är relativt den starkaste av dessa, (beskrivs mycket ingående i den Kosmiska Världsbilden).

Från Materierörelser till Livsyttringar

Dagens vetenskap är i princip hänvisad till att observera och att intelligensmässigt analysera materierörelser. Martinus betonar att med en växande intuition kommer framtidens forskare att kunna se och förstå att materierörelserna i verkligheten är livsyttringar. Man kommer att inse att allt i universum är uttryck för liv, och att samtliga typer av rörelser är uttryck för, eller manifestationer av, levande väsens medvetanden; deras oupphörliga vilja att skapa och att uppleva livets mångfald och oändliga variationer. Livets främsta kännetecken är just rörelse.

Här ska också poängteras att Martinus uppmanar var och en att inte tro blint på hans analyser, utan tvärtom gå ut i livet och naturen och undersöka, om han har rätt eller inte.

Kosmisk Vetenskap

Martinus NCP X-AIONS

Martinus

Martinus gav också uttryck för ”the meeting between Science and Spirituality”, bl.a. genom att betona att naturvetenskapen (och övrig traditionell vetenskap) och den andliga vetenskapen (innefattande den intuitiva kunskap han förmedlade) — kommer att mötas och förenas till en enda vetenskap: en alltomfattande Kosmisk Vetenskap. Det ska poängteras att Martinus verkligen framhåller naturvetenskapens värde och betonar ”hur underbar och oumbärlig”* denna vetenskap är för vår utveckling, och för att ”utveckla förmågan att gå en högre medvetandeform till mötes” **.
* Livets Bog/Livets Bok 1, stycke 136 ** Livets Bok 1, stycke 230.

Följande citat ur Martinus huvudverk Livets Bog (Livets Bok) och Den Eviga Världsbilden ger också uttryck för detta:

Då vetenskapen utgör den första begynnande kunskapen om världsalltet och tillvaron, blir den alltså den kosmiska eller andliga världens periferi. Den är det gryende kosmiska medvetandet. Den är den friska sjöluften i närheten av havet. Den moderna vetenskapen är i själva verket ett orubbligt bevis för jordmänsklighetens väg mot förandligande. Tag bort vetenskapen från dess medvetande, och kvar finns blott ett primitivt djurmedvetande, mottagligt endast för grov påverkan.
(Livets Bok 1, st. 180)

Den rent materialistiska världsbilden visar därför bara en bild av en ocean av högst olika rörelsearter, utan att dessa av ifrågavarande vetenskap är kända som uttryck för det bakom dem existerande livet eller medvetandet. Men denna vetenskap är ändå absolut nödvändig för människorna och kommer efter hand att belysas och förenas med den andliga eller kosmiska vetenskapen. Dessa båda vetenskaper kommer sålunda efter hand att bli till en enda vetenskap, som kommer att utgöra den absoluta sanningen och därmed livsmysteriets lösning. Den materialistiska vetenskapen är ju början till sanningens klarläggande eller uppenbarelse på det rent stoffliga eller materiella området i livsmysteriets lösning.
(Den Eviga Världsbilden 1, s. 84, sidnr. varierar i olika utgåvor, texten hör till symbol nr 14 st. 7.)

Och vidare några ord av en av vår tids mest kända vetenskapsmän:

Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste bakom naturvetenskaplig forskning.
Albert Einstein

Tillvarons ”två sidor”

Man kan förenklat illustrera naturvetenskapens aktuella ställning med utgångspunkt från en bok: Man känner ”bokens” (läs; naturens) fysiska/materiella sida, man har mängder av fysiska data; mått, vikt, papperskvalité, skrivtecknens varierande former, storlek, antal o.s.v. Ja, man har samlat en enormt detaljrik och värdefull kunskap avseende ”bokens” fysiska/materiella sida. Utforskandet av ”bokens” materiella sida, har därvid nått så långt, att man bl.a. börjar ana att alla dessa ”skrivtecken” som finns i ”boken”, faktiskt kan ha signifikans och innehåll, samt att det i så fall, logiskt sett, bör finnas en tanke och ett skapande medvetande bakom det hela. Med utgångspunkt från det fysiska/materiella närmar man sig alltså här det bakomliggande parafysiska och andliga/immateriella. Detta immateriella innehåll kan man dock inte utforska med nuvarande instrument och forskningsfaciliteter. Det är däremot enligt Martinus möjligt via den kosmiska vetenskapen och den intuitiva kunskapsmetoden. Med hjälp av dessa kommer vi att både kunna läsa texten och förstå innehållet. Man kan i detta sammanhang tala om en ”kosmisk semiotik”.
(Semiotik studiet av tecknens betydelser el. mening.)

 Martinus och Per Bruus-Jensen
– Den Kosmiska Världsbilden

Per Bruus-Jensen and Martinus 1961

Per Bruus-Jensesn & Martinus 1961

På sommaren 1957 kom den då 25-årige Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-) i kontakt med Martinus, vilket blev starten på ett 20-årigt nära samarbete dem emellan. Under de första 10 åren gav Martinus på eget initiativ PBJ daglig intensivundervisning. Nämnda undervisning hade formen av frågor och svar mellan elev och lärare. Dessa samtal kunde ofta vara ansträngande för båda parter; Martinus, med tillgång till sin intuitiva och för honom självklara kunskap, hade ibland svårt att förstå att något kunde vara oklart. Och inte minst därför kunde det vara svårt för PBJ med sitt behov av systematik, att redogöra för vari det oklara låg, på ett sätt så att Martinus förstod problemet. Men när han väl gjorde det, kom svaret och lösningen oftast direkt. PBJ:s uppgift blev framför allt att precisera, systematisera och konkretisera den intuitiva kunskap som Martinus förmedlade, samt senare även utveckla och göra kopplingar mellan Kosmologin och Naturvetenskapen, ”Spirituality — Science”.

Martinus uttrycker bl.a. följande angående PBJ och hans arbete:

Han spelar en mycket stor roll i min missions och vår gemensamma stora saks framtid. Han är den som absolut räcker högst upp då det gäller att förstå mina kosmiska analyser. Han har kunnat följa mig i alla de analyser jag till dags dato har skapat, likaså har han börjat få intuitiva upplevelser.

Det har blivit Pers uppgift att systematisera materialet, för det är ju jag inte så bra på. 

Se vidare Arkiv och Historik,samt boken ”SOL & MÅNE” där Per Bruus-Jensen berättar om undervisningsåren hos Martinus mm.

Undervisningen och samtalen berörde även ämnen och områden som Martinus själv inte behandlat i sina böcker m.m, men som väsentligen återfinns i PBJ:s litteratur. Efter åren hos Martinus har PBJ utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering ägnat sitt liv åt att bygga broar mellan Martinus Kosmologi och naturvetenskapen på bred front. Resultatet är häpnadsväckande.
Utifrån Martinus världsbild presenterar PBJ i sitt författarskap en verklighetsbeskrivning ledande till ett paradigmskifte; från en materialistisk mekanistisk världsbild enligt vilken slumpen och tillfälligheterna styr, — till en verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet är oändligt och levande, och där livet styrs och regleras av ett alltomfattande universellt medvetande och kommer till uttryck som bl.a. det utvecklande skapande vi kallar evolutionen. Världsalltet påvisas som något evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den verklighetsbild som många forskningsresultat, inte minst inom partikelfysiken och astrofysiken, allt mer pekar mot. PBJ presenterar ingående beskrivningar och analyser av Livet och Tillvaron med dess bakomliggande fundamentala principer och exakta naturlagar.

Per Bruus-Jensen NCP X-AIONS

Per Bruus-Jensen 2007

Den Kosmiska Världsbilden visar att evolutionen, tillvaron och allas våra liv får en reell och djupare mening. Denna mening kan dessutom begrundas logiskt. Det eviga världsalltets grundton visar sig utgöra en integrerad harmoni av intelligens, visdom och kärlek. Genom det kosmiska paradigmet får vi logiska och konsistenta svar på de fundamentala existentiella frågorna. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs utförligt, systematiskt och logiskt. Det vi kallar ”döden” innebär bara att livet fortsätter i en parafysisk dimension en tid, tills vi återvänder till den fysiska världen. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet — något som många mystiker genom tiderna har hävdat, och som allt fler människor av idag anar bl.a. genom egna s.k. enhets- eller helhetsupplevelser. Vi betonar också att mycket av den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen (inte minst inom fysiken) och den verklighetsuppfattning som följer härav, i många fall ger anledning till existentiella konklusioner som ligger helt i linje med det kosmiska paradigmet. Något som på olika sätt kommer till uttryck hos flera av vår tids största vetenskapsmän exempelvis Planck, Einstein, Wheeler, Bohm och Heisenberg m.fl. Fotogalleri PBJ: Per Bruus-Jensen ”Photo Gallery”.

As a man who has devoted his entire life to the ’hardest’ of sciences, namely the exploration of matter, I can upon the basis of a study of the atom declare that matter as such does not exist! All matter is created by a force which makes the atomic particles vibrate and cluster in these miniature solar systems … And behind this force we must assume the existence of consciousness and intelligent design. And it is this design which is all matter’s true origin.
Max Planck

De Två Grenarna”

Martinus Kosmologi kännetecknas av två huvudriktningar eller ”grenar”, talande till människors olika behov och preferenser.

På sin ålders höst samlade Martinus sin egen produktion Livets Bok 1-7, Den Eviga Världsbilden 1-6 samt en rad kompletterande böcker, skrifter m.m., under samlingsnamnet Tredje Testamentet. Detta verk presenterar en helt ny världsbild och ser vid första anblicken ut att rikta sig främst till människor som söker logiska förklaringar till religionernas innehåll. Martinus belyser innebörden i de religiösa myterna och budskapen, samt påvisar uppenbara missförstånd och misstolkningar. Denna gren ger en intellektualisering av religionernas läror, med utgångspunkt från kristendomen. Det föll sig naturligt för Martinus att i hög grad relatera sin kosmiska kunskap till kristendomen, då dess kulturtradition utgjorde ett helt dominerande inslag i hans bakgrund och uppväxt under sekelskiftet 1800-1900 tal. Nyss nämnda avspeglas också i Martinus texter och terminologi som ofta är religiöst influerade, hans språk är vackert och målande. Denna gren representeras framför allt av Martinus Institut i Köpenhamn som också fokuserar på att säkra, förvalta och tillhandahålla Martinus omfattande produktion.

Den andra grenen har en ontologisk och vetenskaplig inriktning och karaktär, kännetecknad av att djupgående analysera och definiera de fundamentala principerna och strukturerna i den Kosmiska Världsbilden. Martinus lade grunden till denna gren i sitt eget arbete och vidare genom sin speciella undervisning till Per Bruus-Jensen, och att ge honom det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera, och därigenom vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade. Det kan tilläggas att Martinus’ undervisning och diskussioner med Per Bruus-Jensen även berörde ämnen och områden som Martinus inte har skrivit om i sin egen litteratur, men som till största del återfinns i Per Bruus-Jensens produktion. Helt kort uttryckt, det direkta syftet med denna gren av Martinus Kosmologi är att presentera ontologiska principer och ny vetenskap, samt att ”möta” naturvetenskapen och bidraga till utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur, samt New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS* och the X-Research Project som fokuserar på ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden (the Ontology of the Cosmic Worldview).

*Bakgrunden till och syftet med New Cosmic Paradigm Advanced Institute of Ontological Principles and New Science – NCP X-AIONS är att fortsätta Per Bruus-Jensens arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med Per Bruus-Jensen som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS.  Se vidare ”Om NCP X-AIONS”.

Tilläggas kan att många inspireras av båda grenarna. De kompletterar varandra och hjälper oss till en djupare förståelse av livet och verkligheten, vilket medför att vi kommer att utvecklas och agera med allt större ansvarstagande, empati och omsorg för allt liv – medmänniskor, djur, natur och hela planeten.

Man kan se den minnesek som Martinus 1972 planterade vid sitt barndomshem i Sindal som en talande och vacker illustration av de ”två grenarna” i Kosmiska Världsbilden. Ekens stam delar sig nämligen tidigt i två grenar, vilket kan ses som en symbolisk bekräftelse på att de två aspekterna av Martinus Kosmologi ger upphov till två huvudriktningar, som svar till människors olika behov och preferenser. Men vi betonar att grenarna utgår från samma stam, näringen tas från samma rötter, och grenarna växer samman till en vacker trädkrona och bildar en helhet. Uppdelningen i två ”grenar” är bara temporär. Den symboliserar två vägar som leder till samma helhet, till samma djupgående holistiska förståelse och medvetenhet om Livet och en Större Verklighet …

Martinus' Childhood Home Sindal DK
Martinus' Childhood Home Sindal DK
Martinus' Oak and the two Branches

Den Kosmiska Världsbilden – Naturvetenskapen – Religionen

Det kosmiska paradigmet kommer kunskapsmässigt och på ett naturligt sätt att bana väg för en helt ny känsla av ansvar för denna planet vi människor har direkt inflytande över, men som för närvarande är inne på en farlig kurs p.g.a. vårt agerande. Ett agerande som i mångt och mycket styrs av ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande, ”Business as usual”.

Kunskapsteoretiskt kommer den kosmiska världsbilden att kunna frigöra naturvetenskapen från den snäva materialism och ateism som hittills i hög grad präglat den. Och omvänt kommer en kosmiskt orienterad naturvetenskap via sina teknologiska ”spin off´s” tillsammans med en ökad verklighetsförståelse, att kunna leda det mänskliga känslolivet in i positiva och konstruktiva banor som effektivt löser oss från de faror som nu hotar allt liv på den här planeten.

Därtill kan den kosmiska världsbilden föra de religiösa föreställningarna från trons och dogmernas värld, till en fri och personlig syn på hela den religiösa sidan av livet. Genom vetenskapliggörandet av även denna sida av livet bekräftas att den kosmiska vetenskapens två ”kulturer” är två sidor av samma sak: Det Kosmiska Paradigmet.

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.
Albert Einstein 

Att leva i världen utan att komma till insikt om dess mening är som att gå omkring i ett stort bibliotek utan att röra vid böckerna.
The Secret Teachings of All Ages

Det mystiska är det mest fantastiska vi kan uppleva. Det är källan till all äkta konst och vetenskap.
Albert Einstein

Människan och Verkligheten – Att förstå verkligheten som den är 

Mycket talar för att mänsklighetens stora problem framför allt är av ontologisk art, d.v.s. har sin grund i bristande verklighetsinsikt, bl.a. gällande det grundläggande faktum att vi alla är aktörer som in i minsta detalj påverkar vårt öde och vår framtid. Det är utifrån detta samband mellan verklighetsinsikt och ödesskapande som Martinus betonar: ”där okunnigheten avlägsnas upphör det så kallade onda att existera”. Det skall tilläggas att den ”okunnighet” Martinus här refererar till omfattar både intellektuella, emotionella och moraliska aspekter. Vår bristande verklighetsförståelse gör helt enkelt att vi inom många områden handlar helt i blindo. Vi förstår inte orsak och verkan, konsekvenser och sammanhang, och i denna okunskap finner vi också grunden till krig, konflikter, misshandel, utnyttjande och missbruk av människor, djur och natur, miljöförstöring, ohälsa med flera negativa och destruktiva effekter på olika plan av vårt handlande. När vi förstår verkligheten som den de facto är och fungerar, kommer vi också att agera annorlunda …

Innehållet i den kosmiska världsbilden hjälper oss att förstå verkligheten bättre, vilket bl.a. leder till att vi utvecklar en ny medvetenhet och ett nytt agerande grundat på en ny värdegrund; en etik och moral baserad på verklig altruism. Paradigmskiftet — från en materialistisk verklighetsuppfattning enligt vilken slumpen styr, till en kosmisk verklighetsförståelse enligt vilken världsalltet är levande och medvetet — leder till genomgripande och omvälvande positiva förändringar med konkret betydelse för oss alla: för individ, samhälle, miljö och hela vår omvärld (natur, hälsa, ekonomi, jämställdhet, utbildning, forskning, rättsväsen etc.). Och här har vi redan börjat ta de första stegen, inte minst genom FN och andra humanitära organisationer, och vidare genom ökad miljömedvetenhet, rättvisemärkning, jämställdhetssträvan m.m.

En ny tid

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Genom förståelse och insikt om att vi alla är odödliga delar av en oändlig helhet, att vi själva skapar vårt öde och vår framtid, att livet är evigt och att det vi kallar ”döden” bara innebär att livet en tid fortsätter i annan dimension, och när vi förstår vidden av lagen om orsak och verkan och det djupare sammanhanget mellan handlingar och dess konsekvenser etc., — då kommer också vår syn på livet och samhället att förändras. Och i spåret av denna förändring av synsätt följer en förändring av samhället som en naturlig konsekvens. Med andra ord: I takt med att vår förståelse och medvetenhet om Livet och om Verklighetens innersta natur ökar, kommer vi att tillsammans kunna skapa en bättre värld; en mer kärleksfull tillvaro för alla levande varelser.

Följ med, ta steget över tröskeln in i Det Nya Paradigmet och möt En Större Verklighet …

Livets främsta kännetecken är rörelse och upplevelse.
Evigheten är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras.
Medvetande är upplevelsen av rörelse, att förneka att det finns ”något” som upplever,
kan inte låta sig göras utan att man samtidigt förnekar sin egen existens …
Fritt efter Martinus

Universell kunskap genom tiden

– En ny Kosmisk Världsimpuls

Det bör tilläggas att Martinus Kosmologi, representerande den Kosmiska Världsbilden, är en utvecklad och detaljerad fördjupande fortsättning och ”uppdatering” av den universella kunskap som genom tiderna har förmedlats av ”föregångare”, mystiker och vise i både Öst och Väst, bl.a. via indisk visdomstradition, Sufimästare, Rama, Krishna, Buddha och Jesus m.fl. Budskap och kunskap som förmedlats på ett förenklat och ofta bildlikt sätt genom myter och liknelser, det vill säga anpassat så att människorna skulle kunna ta till sig denna kunskap utifrån respektive tids referensramar och allmänna utvecklingsnivå.

Men utvecklingen accelererar nu enormt och är svindlande; inte minst när man ser tillbaka, tänk bara på framstegen inom vetenskap och teknik under de senaste 100 åren … Och den Kosmiska Världsbild som Martinus nu presenterar och förmedlar i vår tid är anpassad för oss med den utvecklingsnivå, intelligens och moderna naturvetenskap vi har idag. Den representerar det Martinus benämner en ny ”kosmisk världsimpuls” (evolutionär impuls), anpassad för oss här och nu, och här är Martinus en förmedlare och föregångare, det kommer säkert fler med tiden. Men hittills har vi inte funnit någon eller något som förmedlar och innefattar en så omfattande, detaljerad och logisk verklighetsbeskrivning, (man finner delar och fragment hos många, men helheten och detaljnivån saknas). Vill i sammanhanget hänvisa till de 9 punkterna ”Koncentrat ur Den Kosmiska Världsbilden” (se nedan) som, om än mycket summariskt, illustrerar något av Kosmologins omfattning.

Som nämnts var Martinus en obeläst man i detta liv och hade därmed svårigheter att koppla sin intuitiva kunskap till modern vetenskap, och detta blev framför allt Per Bruus-Jensens uppgift. Efter drygt 10 års intensivundervisning hos Martinus har PBJ ägnat sitt liv åt att systematisera och utveckla Martinus djupa och omfattande intuitiva kunskap samt bygga broar till olika områden inom tarditionell vetenskapen. — Och härmed har den gamla visdoms- och kunskapstraditionen blivit presenterad på ett nytt omfattande och detaljerat sätt som svarar på den moderna vetenskapens stora frågeställningar och mänsklighetens behov av en ny världsbild och verklighetsförståelse.

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Koncentrat ur
DEN KOSMISKA  VÄRLDSBILDEN

Nedan följer en mycket kort översikt som summariskt beskriver några av fundamenten i den Kosmiska Världsbilden.

1. Vår Evighetsnatur; bl.a. hur vi Överlever ”Döden”. Mycket kortfattat uttryckt möjliggörs detta genom att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/ struktur. Vi får en redogörelse för hur denna parafysiska kropp är uppbyggd och fungerar. Exempelvis beskrivs de s.k. talangkärnorna, vilka bl.a. möjliggör att vi tar med oss egenskaper, förmågor och färdigheter från liv till liv, (vilket utgör en absolut förutsättning för vår utveckling). Här kan poängteras att nämnda talangkärnor i hög grad är relevanta inom området epigenetik, då dessa utövar direkt inflytande på DNA-spiralens gener. Vidare belyses också hur livet fortsätter i en parafysisk tillvaro/existenssfär efter den fysiska döden och händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation.

”Döden är Livets största överraskning” – Martinus

2. Medvetande, Upplevelse, Perception, Qualia – Vad Medvetande är och hur Livsupplevelse går till, inkluderande en lösning på ”the Hard Problem of Consciousness” (hur och varför vi upplever, den subjektiva fenomenvärlden, ”qualia-problematiken”). Bl.a. belyses de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, minnas, tänka, känna etc. – ja, för hela vårt medvetandeliv. Nämnda parafysiska strukturer utgör ett organiskt system som existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och har en helt avgörande betydelse för individens odödlighet och eviga evolutionsprocess.

3. Vad vårt ”Jag” och vår ”Själ” är, och hur den överordnade ”motorn” och drivkraften bakom människans hela mentala aktivitet är beskaffad och fungerar, och därmed presenteras också en grundläggande förklaringsmodell för den mänskliga psykologin som helhet.

4. Hur vi kan påverka vårt Liv, vår Framtid, vårt ”Öde”. Belyser den s.k. fria viljan och dess samspel med tillvarons lagbundenhet (principer och naturlagar). Vi får förståelse för och insikt om de verkliga sammanhangen mellan orsak och verkan, handlingar och konsekvenser.

5. Hur vi utvecklas genom en Spiralformad Evolution. Livet påvisas som evigt och formar sig för allt levande som en rytmisk kropps- och medvetandeevolution i form av ett expanderande spiralkretslopp som successivt leder utvecklingen mot allt högre livsformer. Beskriver de sex kosmiska existensplanen/ dimensionerna som allt levande på ständigt nya sätt ”vandrar” igenom i nämnda eviga utvecklingsprocess. Det hela handlar i grunden om en medvetandeevolution.

6. Hur vi alla är Odödliga Livsenheter i en Alltomfattande Enhet, en Livshelhet; ett multidimensionellt, evigt, oändligt Multiversum, ett alltomfattande, levande och medvetet Kosmos … ”Nonduality”, vi är ”alla en” (allt fler människor har spontana ”kosmiska glimtar” och s.k. enhetsupplevelser), komplementariteten helhet/ enhet – dualititet/ separation (wholeness/ oneness – duality/ separation) och strukturen för ”sammanlänkning/ sammankoppling” (”the Structure of Entanglement”) beskrivs och förklaras.

7. X-Strukturen; den Grundläggande Strukturen för Verkligheten, Livet och Medvetandet. Den grundläggande initiala verkligheten är i sin basala natur Något immateriellt där tomhet och stillhet råder. (Då denna primära grundform är okänd för människan, valde den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen att uttrycka detta samt livet och verklighetens natur och struktur med bokstaven X.) X-strukturen utgör själva urgrunden för Verkligheten, Livet och Medvetandet – Ja, för allt som existerar. Denna fundamentala s.k. X-struktur är i princip densamma för allt liv på alla nivåer inklusive det oändliga Kosmos – och aktiverar och transformerar tomheten och stillheten till energi, kraft, rörelse, materia och livsupplevelse/ medvetande. Existensens urdomän ”X0” är en alltomfattande omanifesterad värld av tomhet och stillhet; en värld som innehar en oändlig potential av skaparmöjligheter, konstant aktiverande en odelbar, integrerad triplementär (3-enig) funktionsprincip ”X” representerad av tre funktionsaspekter (de tre olika operationella rollerna):

X1 – det skapande och upplevande Något (subjektet/”Jaget”) – tomhet, stillhet
X2 – detta Någots skapar- och upplevelseförmåga – energi (de kvalitativa kosmiska grundenergierna)
X3 – det skapade och upplevda, d.v.s. resultatet av interaktionen mellan subjektet (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerat av rörelse inkluderande den materiella illusionen som objektiv verklighet (X3 obj.) å ena sidan, samt av upplevelsen av denna objektiva verklighet som subjektiv verklighet ”qualia”/medvetande (X3 subj.) å andra sidan. X3 = energiomsättning: X3 obj. = rörelse, X3 subj. = upplevelse av rörelse, qualia.

X-Strukturen påvisar också de sju extremt subtila kvalitativa ”grundenergierna” (elementarenergier) med sina specifika egenskaper. Allt i tillvaron är uppbyggt av nämnda grundenergier – från det mest subtila, exempelvis vårt medvetandeliv, tankar, känslor, minnen etc., till det mest massiva, exempelvis den fysiska materien, svarta hål m.m. En av grundenergierna, den primära elementarenergin (”moderenergin”) innehar och verkar via en rad så kallade kosmiska skaparprinciper, även benämnda morfogenetiska effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. Vi kan empiriskt konstatera verkningarna av dessa morfogenetiska effektkonstanter bl.a. i form av det vi benämner naturlagar och naturkonstanter med deras oerhört finstämda precision och exakthet etc. Skapelse innebär omsättning av energi och tar sig uttryck i form av rörelse, nämligen de fem universella rörelsearterna: 1.Stamrörelsen (den primära rörelsen, innebär en positionell rörelse ”från A till B”) och de fyra ”avläggarrörelserna” (härledda från stamrörelsen), vilka vi benämner: 2. Rum, 3. Tid, 4. Transformation/ förändring/ förvandling, 5. Materia. Rörelse är livets främsta kännetecken – rörelse är det ultimata uttrycket för liv. Observera att alla rörelser i Kosmos neutraliserar varandra, vilket bekräftar den alltomfattande X0-naturen (tomhet och stillhet).
ONTOLOGY I – X-Strukturen
ONTOLOGY II – X-Strukturen

8. Vad Materia och Energi är. Genom fysiken vet vi att de s.k. partiklarna utgör en försvinnande liten del av materien och att ett till synes ”tomrum” breder ut sig och att detta tomrum utgör hela 99,999…9%. Fysikerna benämner det ”nollpunktsfältet” (vakuumfältet) och har kommit fram till att det faktiskt inte är tomt, utan tvärtom innehåller otroliga mängder av oerhört subtil energi, s.k. vakuumenergi – men, man vet inte vad nämnda energi är. Den Kosmiska Världsbilden presenterar dessa energier som de sju grundenergierna (se punkt 7 ovan) var och en med sina specifika egenskaper, kvalitéer – vilket är ett helt nytt koncept! Dessa subtila, kvalitativa grundenergier har även olika styrkor, relativ genomslagskraft och effekter, och de bygger upp Allt i Livet och Tillvaron från den massivaste fysiska materia till det mest subtila som existerar, vårt eget medvetandeliv inkluderat (tankar, känslor, minnen m.m.). Grundenergierna beskrivs detaljerat i den Kosmiska Världsbilden inom området ”Kosmisk Kemi”.
Vidare beskrivs hur partiklar och materia skapas ur nollpunktsfältet av grundenergierna och att partiklar faktiskt är identiska med dessa energier om än i kondenserad form. Med andra ord: partiklar är förtätad energi. Einsteins berömda formel E = mc² utvecklas till X2 = mc², och energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt.

9.”Teorin om Allt” och GrundEnergiTeorin – GET. Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att försöka förstå vår fysiska värld, inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen, elektromagnetismen, den starka respektive svaga kärnkraften till det de benämner ”Teorin om Allt”, men hittills utan framgång. NCP X-AIONS presenterar (2012) Leif Petterssons banbrytande och mycket spännande material som påvisar en helt ny modell; GrundEnergiTeorin – GET som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss ”Teorin om Allt”. En del av GET fokuserar primärt på två av grundenergierna, Expansionsenergin och Kontraktionsenergin, och hur de underbygger och konstituerar hela den fysiska världen, de övriga grundenergierna är också involverade men i betydligt mindre grad. Expansionsenergin och kontraktionsenergin har helt olika egenskaper, detta innebär att det råder ett inbördes spänningsförhållande mellan dem. GET hävdar att interaktionen och spänningen mellan dessa två energier konstituerar det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Teorin beskriver och förklarar den gåtfulla mörka energin och mörka materien, hur partiklar skapas ur nollpunktsfältet/ vakuumfältet, vilket vidare belyser fenomenet massa (Higgs fältet/ Higgs partiklar), ”det krökta rummet”, mekanismerna bakom gravitation och mycket mer.
Information om boken Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin,  engelsk översättning:  Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory – FET.

***

“The X-Structure”; the Basic Nature of Life and Reality – the X-Structure operates via “the Reality-Consciousness Transformation Process” (the X-RCT Process); the bidirectional manifestation-perception process from unmanifested initial reality into manifested objective reality (manifestation) and the experience of it as qualia, subjective reality (perception) consciousness. – I.e. from emptiness and stillness (initial reality) to movement and quanta (objective reality) to qualia (subjective reality).

The understanding of this fundamental Structure of Life and the Reality-Consciousness Transformation Process gives an insight into reality as it is (the nature of objective reality) and, not least, the experience of it as qualia (the perception process and subjective reality/consciousness). A profound solution to ”the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) and ”the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

NCP X-AIONS

Lästips och Litteraturhänvisning

MARTINUS 

Martinus omfattande produktion inkl. Livets Bok/ Livets Bog 1 – 7, Den Eviga Världsbilden  1 – 6, mm, se Martinus Institut Webshop www.martinus.dk.

***

PER BRUUS-JENSEN 

Per Bruus-Jensens omfattande produktion, se NCP X-AIONS, se Bokpresentationer & Webshop.

***

LÄSTIPS och WEBSITES MM  nedan som på olika sätt illustrerar det Nya Paradigmet. (Listan visar just ett litet axplock och på grund av det enormt stigande utbudet. uppdateras den inte aktivt och regelbundet efter 2014.)

Alexander, Eben, Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Near Death Experience and Journey into the Afterlife,Simon & Schuster (oct. 2012)

Bohm, David, Wholeness and the Implicate Order, Routledge (2002)

Davidson, J., The Secret of the Creative Vacuum, Daniel (1994)

Deepak, Chopra (Author, Editor), Kafatos, Menas (Editor), The Time Machine of Consciousness – Quantum Physics of Mind: Time Travel, Cosmology, Relativity, Neuroscience, Cosmology Science Publisher (2014)

Fenwick, Peter & Elizabeth, Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland NCP X-AIONS (2013)

Fenwick, Peter & Elizabeth, Past Lives: An Investigation into Reincarnation Memories, Berkley (2001)

Fenwick, Peter & Elizabeth, The Art of Dying, Continuum (2008)

Fenwick, Peter & Elizabeth, The Truth in the Light: An Investigation of over 300 Near-death Experiences, Berkley Trade (1997)

Goswami, Amit, The Self–Aware Universe, Jeremy P. Tarcher (1995)

Kafatos, Menas & Nadeau, Robert, The Conscious Universe: Part and Whole in Modern PhysicalTheory, Springer Verlag (1990)

Kafatos, Menas & Nadeau, Robert, The Non-Local Universe: The New Physics and Matters of the Mind, Oxford University Press (1999)

Laszlo, Ervin, Science and the Akashic Field, Inner Traditions International (2004)

Laszlo, Ervin, Science and the Reenchantmant of the Cosmos, Inner Traditions International (2006)

Laszlo, Ervin, Quantum Shift in the Global Brain, Inner Traditions International (2008)

Leininger, Bruce & Andrea, Soul Survivor, Hay House (2009)

Lipton, Bruce H., The Biology of Belief – Unleasing the Power of Consciousness, Matter & Miracles, Hay House (2005)

Lommel, Pim van, Consciousness Beyond Life – The Science of Near-Death Experience, HarperOne (2010)

McTaggart, Lynne, The Field – The quest for the secret force of the universe, Harper (2008)

McTaggart, Lynne, The Bond – Connecting through the space between us, Hay House (2011)

McTaggart, Lynne, The Intention Experiment – Using Your Thoughts to Change Your Life and the World, Scribner (2008)

Moreira-Almeida, Alexander & Santos, Franklin Santana (Editors) Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship, Springer (2012)

Penrose, Roger, Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe, The Bodley Head (2010)

Penrose Roger, Hameroff Stuart, Stapp Henry P., Chopra Deepak, Consiousness and the Universe: Quantum Physics, Evolution, Brain & Mind,Cosmology Science Publishers (2011)

Pilgaard Petersen, Nikolaj, Enten-Eller – Både-Og? Hvad är verden? En afsøgning af argumenter, Siesta (2010)

Radin, Dean, Entangled Minds – Entangled Minds – Extrasensory Experiences in a Quantum Reality, Simon & Schuster (2006).

Radin, Dean, Supernormal – Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities,Random House (2013)

Radin, Dean, The Conscious Universe – The Scientific Truth of Psychic Phenomena, HarperOne (1997, 2009)

Riel, Alex, Bevidsthedens Evolution, Forlag1.dk (2014)

Riel, Alex, Mystik & Videnskab, Forlag1.dk (2009)

Riel, Alex, Noetisk Naturfilosofi, Forlag1.dk (2016)

Schäfer, Lothar, Infinite Potential – What Quantum Physics Reveals About How We Should Live, Deepak Chopra Books (2013)

Schäfer, Lothar, In Search of Divine Reality, The University of Arkansas Press (1997)

Schäfer, Lothar, Versteckte Wirklichkeit – Wie uns die Quantenphysik zur Transzendenz führt, S. Hirzel Verlag (2004)

Schwartz, Gary E. & Simon, William L., The Afterlife Experiments, Atria Books (2003)

Sheldrake, Rupert, Morphic Resonance – The Nature of Formative Causation, Park Street Press (2009)

Sheldrake, Rupert, Science Set Free, Crown Publishing (2013)

Sheldrake, Rupert, The Science Delusion – Feeling the Spirit of Enquiry, Coronet Book (2012)

Smolin, Lee, Trouble with Physics, Mariner Books (2007)

Smolin, Lee, Three Roads to Quantum Gravity, The Perseus Books Group (2002)

Steinhardt, Paul J. & Turok, Neil, Endless Universe, Orion Publishing Co (2008)

Taylor, Steve, Out of the Darkness, Hay House (2011)

Weiss, Brian L., Many Lives, Many Masters, Piatkus Books (1994)

***

Science and Nonduality – SAND www.scienceandnonduality.com

Haramein, Nassim, The Resonance Project www.theresonanceproject.org

IONS – Institute of Noetic Sciences

Alex Riel, DK  https://www.metamening.com/

Carol Bowman Past Life Regression Therapy, Reincarnation Research, Children’s Past Life Memories

Jim B. Tucker Reincarnation and Past Life Research

The AWARE StudyHuman Consciousness Project www.mindbodysymposium.com

The Science of Consciousness  – CS Center for Consciousness Studies, The University of Arizona www.consciousness.arizona.edu

MartinusForum.dk

Martinus Institut 

Erwin, Laszlo, Welcome to New Thinking Worldshift Science & Spirituality

IANDS – International Association for Near-Death Studies

Afterlife Evidence, Victor Zammit on the Scientific Proof for Life after Death

PEAR – Princeton Engineering Anomalies Research

SSE – Society for Scientific Exploration

Thomas Campbell ”My Big TOE”

Eben Alexander – Life Beyond Death – Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Near Death Experience and Journey into the Afterlife

Brian Josephson, University of Cambridge

The Intention Experiment – ”The Largets Mind over Matter Experiment ….”

Pim van Lommel ”Consciousness Beyond Life”

Dean Radin ”Evidence for PSI”

Lothar Schafer

Pilotti Science & Art Home Page of Dr J Pilotti

A.K. Mukhopadhyay on Consiousness, http://www.akmukhopadhyayconsciousness.com/

The Secret Life of Chaos – Jameel Sadik ”Jim” Al-Khalili, (documentary)

The Windbridge Institute

Larry Dossey 

Rupert Sheldrake

Science and Scientits

iDigitalMedium

NeuroQuantology