PRESENTATION AV NEW COSMIC PARADIGM
Therner & Löth

1. INTRODUKTION

1.1 På tröskeln till det Kosmiska Paradigmet och en Större Verklighet
 Vad vet vi egentligen?
 “The meeting between Science and Spirituality/ Spiritual Science”
 Paradigmskifte
1.2 En Ny Verklighetsförståelse – Ett Kosmiskt Paradigmskifte

2. DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN

Vissa avsnitt nedan har länkfunktion och ska även kunna läsas fristående, därav viss textrepetition.

2.1 Martinus – Martinus Kosmologi
Intuition och Andlig Vetenskap/ Spiritual Science
Från materierörelser till livsyttringar
Kosmisk Vetenskap
Vetenskap och grundläggande aspekter på verkligheten
2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden
2.3 ”De Två Grenarna”
•  Den Kosmiska Världsbilden – Naturvetenskapen – Religionen
2.4 Människan och Verkligheten – Att förstå verkligheten som den är
 En ny Era
• Universell kunskap genom tiden – En ny Kosmisk Världsimpuls
2.5 Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi – Kort översikt 

3. LÄSTIPS och Litteraturhänvisning

— 1. INTRODUKTION —

1.1 På tröskeln till det Kosmiska Paradigmet och en Större Verklighet

Vad vet vi egentligen?

Vi lever i en brytningstid där religionen för allt fler människor har spelat ut sin roll som förklaring på tillvaron och de stora livsfrågorna, och den världsbild naturvetenskapen presenterar är långt ifrån fullständig. Den kan exempelvis inte förklara vad medvetande/ livsupplevelse är, (hur och varför vi har subjektiv upplevelse – perceptions- och qualiaproblematiken). Utifrån nyare forskning ställer man sig också frågan om medvetandet faktiskt är oberoende av den fysiska kroppen. Exempelvis presenterar den välkände kardiologen Pim van Lommel i sin bok Conciousness Beyond Life, intressant fakta som helt klart tyder på detta och att livet inte slutar med det tillstånd vi benämner ”döden” …
Och inom partikelfysiken står man vid kunskapens gräns, konstaterande att man faktiskt inte vet vad energi och materia egentligen är. Gravitationens gåta är olöst liksom tidens – tiden vi alla mäter och som till så stor del styr våra liv.

Time is nature’s way of keeping everything from happening at once.
John A. Wheeler (fysiker)

När vi går in i materien – ”ner” i mikrokosmos i elementarpartiklarnas värld – finner vi att de s.k. partiklarna utgör en försvinnande liten del och att ett till synes ”tomrum” i stället breder ut sig. Detta ”tomrum” utgör hela 99,999…9%. Fysikerna benämner det nollpunktsfältet/ kvantvakuumfältet och har kommit fram till att det faktiskt inte är tomt, utan tvärtom innehåller ofattbara mängder av oerhört subtil energi, s.k. vakuumenergi – och denna är också en gåta. Man vet helt enkelt inte vad det är.
Genom den enorma partikelacceleratorn LHC CERN söker man finna lösningen på hur materien är uppbyggd och hoppas därigenom förstå långt mer om hur den fysiska verkligheten är konstruerad. Man talar i sammanhanget om ”Teorin om Allt” – förenklat uttryckt: en teori som på en gång omfattar och förklarar allt fysiskt i universum (dvs. förklarar och sammanfogar alla kända fysikaliska fenomen).
Oavsett om vi ser ”ner” i mikrokosmos eller ”upp” i makrokosmos, finner vi att det finns något som är ännu mindre respektive ännu större. Det tycks varken finnas någon början eller något slut …

Vi kan redan nu berätta att den Kosmiska Världsbilden ger logiska förklaringar på ovan nämnda och mycket mer … 

The meeting between Science and Spirituality/ Spiritual Science

Naturvetenskapen har gett oss oerhört mycket, men den och dess nuvarande instrument och forskningsfaciliteter räcker inte till. Vetenskapen talar allt mer om ”the meeting between Science and Spirituality” (spirituality: expanding consciousness and intuitive knowledge), bl.a. utifrån det faktum att man närmar sig delar av den senares visdom och kunskap. Allt fler vetenskapliga upptäckter om tillvarons och medvetandets natur visar på slående samstämmighet med flera av de s.k. mystikernas* kunskap. Nyssnämnda illustreras och exemplifieras bl.a. i boken Mystik og Videnskab av Alex Riel som ger en mångfacetterad och utförlig orientering inom området, och här kan även nämnas Bevidsthedens Evolution samt Noetisk Naturfilosofi av samma författare.

Den framstående systemteoretikern Erwin Laszlo (philosopher of science, integral theorist) är också en verklig ”brobyggare” i sammanhanget, bl.a. genom sin syn på nollpunktsfältet, teorin om ett medvetet universum och att vår fysiska värld har en immateriell, bakomliggande verklighet. Likaså beskriver forskarna Menas Kafatos (fysiker) och Robert Nadeau (vetenskapshistoriker) med flera också ett medvetet universum. Och inom astrofysiken finner vi exempelvis Cyclic Universe theory – Endless Universe, framlagd av de välkända fysikerna Paul Steinhardt och Niel Turok, som till skillnad från den klassiska Big Bang-teorin inte ser Big Bang som ”tidernas begynnelse”, utan just som en händelse i en evig och oändlig evolutionsprocess där nya materievärldar och universum fortlöpande skapas. Matematikern och fysikern Roger Penrose (nobelpristagare fysik 2020) presenterar i Cycles of Time också material som tyder på att vårt universum varken är det första eller sista, utan att det tvärtom är en oändlig process med återkommande ”Big Bangs” där det ena universumet avlöser det andra. – Dvs. det finns ingen början, det finns inget slut …

There may have been many Big Bangs, one of which created our universe. The other bangs created other universes.
Brian Greene (fysiker och matematiker)

Ett evigt, oändligt och levande multidimensionellt Kosmos är grundläggande och centralt i den kunskap som många intuitionsbegåvningar och mystiker* genom tiderna förmedlat. Visst är det en svindlande tanke att ”allt”, hela tillvaron – livet och medvetandet – är evigt och oändligt … Och detta tillsammans med mycket annat innebär ett helt nytt synsätt och verklighetsförståelse, ett nytt paradigm; ”New Cosmic Paradigm”.

Vi vill i sammanhanget hänvisa till sidan ”Outlook” on Science of Consciousness and Reality” som bl.a. ger glimtar från den årliga internationella tvärvetenskapliga konferensen ”The Science of Consciousness” TSC (CCS, the University of Arizona), där man tar upp frågeställningar och forskning gällande medvetandet, existensen, liv, evolution och det vi kallar verkligheten. Se även ”Ontologi  I – X-Stukturen”.

*Mystiker av grekiska ”mystés”, d.v.s. någon som har sitt vetande och kunskap via intuition, inifrån sig själv, från sitt eget inre, oberoende av skolning, utbildning, etc. Mystiker har existerat i alla tider och i alla kulturer, de hävdar bl.a. att universum – ja, hela världsalltet är levande och att det är en mening med livet.

Paradigmskifte

En verklig föregångare i sammanhanget är den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus Thomsen (1890-1981, presenterad nedan) som utifrån sin intuitionsbaserade kunskap, insikt och upplevelser presenterat en helt ny världsbild; den Kosmiska Världsbilden Martinus Kosmologi som också ger verkligt logiska och sammanhängande svar på de övergripande existentiella frågorna: Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Varför är vi här? Vad är egentligen meningen med livet och tillvaron? etc. …

Danger – don’t go too far …!!

Vi lever i en spännande brytningstid där mycket med stor tydlighet visar att den matrealistiska världsbilden håller på att ersättas en ny verklighetsförståelse ett Nytt Paradigm.
Paradigmskiften är omvälvande och det finns här, liksom i många andra sammanhang, ett naturligt motstånd mot det nya och dessutom en rädsla för förändringar och allt dessa kan föra med sig. Tänk exempelvis på den tidigare geocentriska världsbilden, då det t.o.m. var straffbart att påstå att jorden faktiskt inte är centrum i universum. Och vidare, det fanns en tid när man trodde att jorden var platt och man var på fullt allvar rädd för att gå för långt ut och ”trilla över kanten”. Ja, det kan ibland te sig lättare och tryggare att hålla kvar i det gamla …

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.
Albert Einstein (fysiker, nobelpristagare)

All truths pass through three stages.
First, it is ridiculed.
Second, it is violently opposed.
Third, it is accepted as being self-evident.
Schopenhauer (philosopher, 1788-1860)

1.2 En Ny Verklighetsförståelse – Ett Kosmiskt Paradigmskifte

Ett paradigmskifte från en materialistisk världsbild och verklighetsuppfattning där slumpen och tillfälligheterna styr – till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som multidimensionellt, evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via kvantfysik, astrofysik, kvantumbiologi, astrobiologi, parapsykologi och medvetandeforskning. Livet och medvetandet beskrivs som eviga realiteter. Det vi kallar ”döden” innebär just att livet under en tid fortsätter i en annan dimensionen övergång från liv i den fysiska världen till ett fortsatt liv i en parafysisk* värld. Vi är alla odödliga ”livsenheter” i det oändliga, multidimensionella, levande och alltomfattande Kosmos.

*Parafysisk: “finare”, mer subtil form av energi/materia med högre frekvenser, baserad på och fungerande enligt andra naturkonstanter och naturlagar jämfört med den fysiska världen.

Följ med, ta steget över tröskeln in i det Nya Paradigmet
och möt en Större Verklighet …

— 2. DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN —

2.1 Martinus – Martinus Kosmologi

Martinus © Martinus Institut DK

Martinus 1934 © Martinus Institut DK

Den danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus Thomsen (1890-1981), främst känd som Martinus, föddes i den lilla byn Sindal på norra Jylland och växte upp på den danska landsbygden under mycket enkla förhållanden. Undervisningen i den allmänna folkskolan bestod endast av ett fåtal lektionstimmar per vecka. Han arbetade senare som mejerist och beskrev sig själv som en ”obeläst man”. Martinus hade tidigt omfattande religiösa och existentiella funderingar.

På våren 1921, efter att ha läst en bok om meditation, kände han sig inspirerad till att själv pröva att meditera. I samband med dessa övningar, fick han helt oväntat flera intuitionsbaserade upplevelser, vilket också öppnade för en helt ny perceptionsförmåga hos honom, (se Martinus och det levande världsalltet). Martinus beskriver att han nådde en annan och högre medvetandenivå; ett utvidgat medvetandetillstånd baserat på det han kom att benämna ”kosmiskt medvetande”.  Detta ledde till en genomgripande förändring hos honom, vilket bl.a. innebar att han kunde “se igenom” den fysiska världen till en underliggande parafysisk verklighet och via intuition genomskåda livets och verklighetens natur. Genom sin intuition hade han tillgång till en universell/ kosmologisk ”databas”; en informations- och kunskapsbank, en ”visdomsocean” för att använda hans egna ord.

Martinus 1921 © Martinus Institut DK

Martinus 1921 © Martinus Institut DK

Martinus var verkligen en utpräglad och helt unik intuitionsbegåvning. Under sin livstid presenterade han genom texter och symboler en helt ny världsbild Martinus Kosmologi (se nedan), beskrivande ett levande, evigt och oändligt världsallt. Hans arbete innehåller omfattande och djupgående analyser av och förklaringar till livet och verkligheten, existensen, evolutionen och tillvarons fundamentala principer.
Martinus huvudverk representeras av Livets Bok, (Livets Bog) vol. I-VII och Den Eviga Världsbilden vol. I-VI, följt av stort antal kompletterande böcker, artiklar och övrigt material.
Det ska betonas att Martinus verkligen uppmanar var och en att inte tro blint på hans analyser, utan tvärtom gå ut i livet och naturen och undersöka, om han har rätt eller inte.

Martinus benämnde först sin intuitiva kunskap som ”andlig vetenskap”, men insåg att namnet kunde verka underligt, provocerande och skrämmande för många. Hans elev och senare samarbetspartner Per Bruus-Jensen (presenterad nedan) föreslog då (1959) namnet Martinus Kosmologi, utifrån ”kosmologi” med betydelsen läran, vetenskapen om Kosmos – det ordnade världsalltet/ Kosmos*. Martinus samtyckte direkt och genomförde omgående namnändringen och hans institut på Mariendalsvej i Köpenhamn bytte samtidigt namn från ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut” till enbart ”Martinus Institut”, (och institutets informationstidskrift fick namnet ”Kosmos”).  Se Arkiv och Historik.

* Kosmos – det alltomfattande Kosmos; begreppet ”Kosmos” i den Kosmiska  Världsbilden – Martinus Komsologi avser och omfattar allt som existerar; alla världar och dimensioner, dvs. vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla former av liv och verklighet inkluderat. Läs mer …

Martinus var en mycket varm, generös och innerlig människa, empatisk, omtänksam, gladlynt och nära till skratt. Se gärna fotogalleri, ”Martinus Photo Gallery”. Vi rekommenderar också följande videos som är lätta och illustrativa introduktioner till Martinus Kosmologi (vissa förenklingar förekommer i materialet): ”Den Livsförändrande Kosmologin” av Gunnar Fernlund (Soulfoods Publishing) och ”Martinus: Människan och Världbilden” (biografi och introduktion), JK Videoproduktion.

Martinus' Symbols no 28, 13, 36 © Martinus Institut, DK

Exempel på Martinus symboler illustrerande den Kosmiska Världen. I böckerna ”Den Eviga Världsbilden” band 1-6, finns 100 symboler med tillhörande symbolförklaringar, dessa utgör ett viktigt komplement till Martinus huvudverk ”Livets Bok” (Livets Bog) band 1-7.

• Intuition och Andlig Vetenskap/ Spiritual Science

Som nämnts ovan använde Martinus begreppet ”andlig vetenskap” (”åndsvidenskab”), vilket här ska förstås som ”intuitionsbaserad vetenskap”. Då ordet ”andlig” för många kan ha en religiös eller t.o.m. ”flummig” klang och ordet ”intuition” kan ha varierande innebörd och ofta sammanblandas med instinkt och intelligens, vill vi därför kort förtydliga dessa begrepp utifrån Martinus och Per Bruus-Jensens definitioner. Martinus förklarar att instinkt, intelligens och intuition är kvalitativa s.k. ”grundenergier” (vilka han ingående redogör för) och hör till våra medvetandeskapande energier och kan kort beskrivas enligt följande:

Instinkt: Automatik, automatisering, autonomi, automatfunktioner, tropismer, vanor, vanemönster, rutiner, virtuositet, traditionalism, ritualer, trosförmåga och även fanatism och dogmatism.
Intelligens: Analys, logik, förnuft, rationalitet, effektivitet ändamålsenlighet, igenkännande/ identifikation, reflexion, kalkylering, förutseende, föreställningsförmåga.
Intuition: oberoende av studier och traditionell inlärning, omedelbar förståelse och vetskap, genomskådande, syntes, kvintessens, omedelbar insikt, klarsyn, genialiskt design- och idéskapande, fulländad kreativitet.

Enligt Martinus befinner sig mänskligheten i en evolutionär utvecklingsfas där vår intuition är på minimumnivå. Men framför oss har vi nu en positiv utvecklingsperiod då vår instinkt kommer att minska samtidigt som intelligensen och även intuitionen kommer att öka. Nämnda progressiva förändring och utveckling i vårt psyke och mentalitet leder till en allt djupare förståelse av livet och verkligheten, vilket också innebär att egoism successivt kommer att ersättas med altruism. Detta scenario är kännetecknande för det nya framväxande paradigmet.

• Från Materierörelser till Livsyttringar

Movments - the Living Cosmos - NCP X-AIONSDagens vetenskap är i princip hänvisad till att observera och intelligensmässigt analysera ”materierörelser”. Martinus betonar här, att med en växande intuition kommer framtidens forskare att kunna se och förstå att materierörelserna i verkligheten är livsyttringar. Man kommer att inse att allt i universum – ja, i hela det oändliga multidimensionella Kosmos – är uttryck för liv, och att samtliga typer av rörelser är manifestationer av levande väsen; deras oupphörliga vilja att skapa och uppleva livets mångfald och oändliga variationer. Livets ultimata kännetecken är just rörelse.

Livets främsta kännetecken är rörelse och upplevelse.
Evigheten* är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras.
Medvetande är upplevelse av rörelse.
Att förneka att det finns ”något” som upplever,
är inte möjligt utan att man samtidigt förnekar sin egen existens …

Fritt efter Martinus

*Evighet här är uttryck för världsalltets och allt livs immateriella bakomliggande natur som kännetecknas av stillhet, tomhet, oändlighet, tidlöshet och gränslöshet (dvs. kontrast till rörelse; de fem universella rörelsearterna representerade av stamrörelsen, rum, tid, förändring/transformation och materia).

• Kosmisk Vetenskap

Martinus working 1961, Photo PBJ

Martinus working 1961, Photo PBJ

Martinus gav också uttryck för ”the meeting between Science and Spirituality”, bl.a. genom att betona att traditionell vetenskap och den andliga vetenskapen/ spiritual science (innefattande den intuitiva kunskap han förmedlade) – kommer att mötas och förenas till en enda vetenskap: en alltomfattande Kosmisk Vetenskap. Det ska understrykas att Martinus verkligen framhåller och betonar naturvetenskapens värde och avgörande betydelse för hela vår utveckling och vår växande förmåga att nå en högre medvetandeform. Se exempelvis Livets Bog/Livets Bok 1, stycke 136: …. ”hur underbar och oumbärlig denna vetenskap är för jordmänsklighetens framskridande mot det kosmiska medvetandetillståndet,” …. (samt Livets Bok 1, stycke 230).

Följande citat ur Martinus huvudverk Livets Bog (Livets Bok) och Den Eviga Världsbilden ger också uttryck för detta:

Då vetenskapen utgör den första begynnande kunskapen om världsalltet och tillvaron, blir den alltså den kosmiska eller andliga världens periferi. Den är det gryende kosmiska medvetandet. Den är den friska sjöluften i närheten av havet. Den moderna vetenskapen är i själva verket ett orubbligt bevis för jordmänsklighetens väg mot förandligande. Tag bort vetenskapen från dess medvetande, och kvar finns blott ett primitivt djurmedvetande, mottagligt endast för grov påverkan. (Livets Bok 1, st. 180)

Den rent materialistiska världsbilden visar därför bara en bild av en ocean av högst olika rörelsearter, utan att dessa av ifrågavarande vetenskap är kända som uttryck för det bakom dem existerande livet eller medvetandet. Men denna vetenskap är ändå absolut nödvändig för människorna och kommer efter hand att belysas och förenas med den andliga eller kosmiska vetenskapen. Dessa båda vetenskaper kommer sålunda efter hand att bli till en enda vetenskap, som kommer att utgöra den absoluta sanningen och därmed livsmysteriets lösning. Den materialistiska vetenskapen är ju början till sanningens klarläggande eller uppenbarelse på det rent stoffliga eller materiella området i livsmysteriets lösning. (Den Eviga Världsbilden 1, s. 84, sidnr. varierar i olika utgåvor, texten hör till symbol nr 14 st. 7.)

• Vetenskap och grundläggande aspekter på verkligheten

Man kan förenklat illustrera naturvetenskapens aktuella ställning med utgångspunkt från en bok: Man känner bokens fysiska natur, man har mängder av fysiska data; mått, vikt, papperskvalitet, skrivtecknens varierande former, storlek, antal, färger o.s.v. Ja, man har samlat en enormt detaljrik och värdefull information och kunskap avseende bokens materiella aspekt. Utforskandet av detta har faktiskt nått så långt, att man också börjar ana att alla dessa skrivtecken som finns i boken, kan ha signifikans, innehåll och mening, samt att det i så fall, logiskt sett, bör finnas ett tänkande och skapande medvetande bakom det hela.
Med utgångspunkt från det fysiska/materiella närmar man sig alltså den bakomliggande parafysiska/immateriella aspekten dvs. innehållet. Men denna immateriella aspekt kan man inte ”se fysiskt” eller utforska med naturvetenskapens nuvarande utrustnig och forskningsfaciliteter. Däremot, är detta enligt Martinus, möjligt via intuition och kosmisk vetenskap. Med hjälp av dessa kommer vi fullt ut att förstå både bokens fysiska materiella aspekt/natur och textens innehåll och betydelse, dvs. dess immateriella aspekt/natur.

 2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden

Per Bruus-Jensen and Martinus 1961

Per Bruus-Jensen & Martinus 1961

MARTINUS och PER BRUUS-JENSEN

På sommaren 1957 kom den då 25-årige Per Bruus-Jensen/Per B-J (1932-2022) i kontakt med Martinus, vilket blev starten på ett 20-årigt mycket nära samarbete dem emellan. Martinus förstod tidigt Per B-J:s analysförmåga och kapacitet, och gav honom redan 1958 det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera och därmed vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade. För att möjliggöra och optimera detta, intensivundervisade Martinus Per B-J under drygt 10 års tid. Undervisning var mycket omfattande och hade oftast formen av frågor och svar mellan elev och lärare. Dessa samtal kunde ofta vara ansträngande för båda parter; Martinus, med tillgång till sin intuitiva och för honom självklara kunskap, hade ibland svårt att förstå att något kunde vara oklart. Och inte minst därför kunde det vara svårt för Per B-J med sitt behov av systematik och precision, att redogöra för vari det oklara låg, på ett sätt så att Martinus förstod problemet. Men när han väl gjorde det, kom svaret och lösningen oftast direkt. Undervisningen och diskussionerna berörde även ämnen och områden som Martinus själv inte behandlat i sina böcker m.m, men som väsentligen återfinns i Per Bruus-Jensens litteratur.

Martinus uttryckte bl.a. följande angående Per Bruus-Jensen och hans arbete:

Han spelar en mycket stor roll i min missions och vår gemensamma stora saks framtid. Han är den som absolut räcker högst upp då det gäller att förstå mina kosmiska analyser. Han har kunnat följa mig i alla de analyser jag till dags dato har skapat, likaså har han börjat få intuitiva upplevelser.

Det har blivit Pers uppgift att systematisera materialet, för det är ju jag inte så bra på. 

Se vidare Arkiv och Historik och boken SOL & MÅNE där Per Bruus-Jensen berättar om undervisningsåren hos Martinus mm., samt även artikeln I Martinus och Per Bruus-Jensens fotspår.

Per Bruus-Jensen 2007

Per Bruus-Jensen 2007

Efter åren hos Martinus har Per Bruus-Jensen huvudsakligen ägnat sitt liv till att arbeta med det uppdrag Martinus gav honom, vilket har resulterat i en omfattande produktion av böcker, artiklar m.m. som  systematiserar och klargör Martinus intuitiva kunskap och som möter traditionell vetenskap, samt framför allt, bidrar till utvecklingen av en ny Kosmisk Vetenskap. Utifrån Martinus världsbild presenterar Per B-J i sitt författarskap en verklighetsbeskrivning ledande till ett paradigmskifte; från en materialistisk världsbild där slumpen och tillfälligheterna styr, – till en verklighetsbild där världsalltet är levande, multidimensionellt, oändligt och evigt*, och där livet och evolutionen styrs regleras av ett alltomfattande medvetande.
Sammantaget ger Per Bruus-Jensen en systematisk presentation av den Kosmiska Världsbilden med fokus på verkligheten, livet, medvetandet, evolutionen, existens och odödlighet. Per B-Js omfattande litteratur och arbete är av stor ontologisk betydelse.
Fotogalleri PBJ: Per Bruus-Jensen ”Photo Gallery”.

*Världsalltet påvisas som levande, evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, vilket är helt i harmoni med den verklighetsbild som många forskningsresultat, inte minst inom partikelfysiken och astrofysiken, allt mer pekar mot.

DEN KOSMISKA VÄRLDSBILDEN

Den Kosmiska Världsbilden visar att evolutionen, tillvaron och allas våra liv har en reell och djupare mening, samt att det eviga världsalltets, Kosmos grundton är en integrerad harmoni av intelligens, visdom och kärlek.

Genom det Kosmiska Paradigmet och den Kosmiska Världsbilden får vi logiska och konsistenta svar på de fundamentala existentiella frågorna. Livet och fenomenet medvetande/ upplevelse påvisas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar som är underbyggda utförligt, systematiskt och logiskt. Det vi kallar ”döden” innebär just att livet under en tid fortsätter i en parafysisk dimension tills vi återvänder till den fysiska världen – att ”dö” innebär alltså en övergång från fysiskt liv till fortsatt liv på parafysisk nivå. Martinus och Per Bruus-Jensen beskriver hur livet efter den fysiska döden fortsätter i en parafysisk existenssfär (värld/dimension) samt händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation och hela reinkarnationsprocessen. Detta ger också förklaring på och förståelse för minnen från tidigare liv, nära-döden upplevelser, efter-döden kommunikation etc.

Den Kosmiska Världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar ”livsenheter” i den oändliga, alltomfattande helhet Kosmos – något som många mystiker genom tiderna har hävdat, och som allt fler människor börjar ana bl.a. genom egna s.k. enhets- eller helhetsupplevelser. Vi betonar också att mycket av den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen (inte minst inom fysiken) och den verklighetsuppfattning som följer härav, i många fall ger anledning till existentiella konklusioner som ligger helt i linje med det kosmiska paradigmet. Något som på olika sätt kommer till uttryck hos flera av vår tids största vetenskapsmän exempelvis Planck, Einstein, Wheeler, Bohm och Heisenberg m.fl.

As a man who has devoted his entire life to the ’hardest’ of sciences, namely the exploration of matter, I can upon the basis of a study of the atom declare that matter as such does not exist! All matter is created by a force that makes the atomic particles vibrate and cluster in these miniature solar systems … And behind this force, we must assume the existence of consciousness and intelligent design. And it is this design which is all matter’s true origin.
Max Planck (fysiker, nobelpristagare)

In order to more fully understand this reality, we must take into account other dimensions of a broader reality.
John A. Wheeler (fysiker)

2.3 ”De Två Grenarna”

Martinus Kosmologi kännetecknas av två huvudriktningar eller ”grenar”, talande till människors olika behov och preferenser.

På sin ålders höst samlade Martinus sin egen produktion Livets Bok 1-7, Den Eviga Världsbilden 1-6 samt en rad kompletterande böcker, skrifter m.m., under samlingsnamnet Tredje Testamentet. Detta verk presenterar en ny världsbild och ser vid första anblicken ut att rikta sig främst till människor som söker logiska förklaringar till religionernas innehåll. Martinus belyser innebörden i de religiösa myterna och budskapen, samt påvisar uppenbara missförstånd och misstolkningar. Denna gren ger en intellektualisering av religionernas läror, med utgångspunkt från kristendomen. Det föll sig naturligt för Martinus att i hög grad relatera sin intuitiva kosmiska kunskap till kristendomen, då dess kulturtradition utgjorde ett helt dominerande inslag i hans bakgrund och uppväxt under sekelskiftet 1800-1900 tal. Nyss nämnda avspeglas också i Martinus texter och terminologi som ofta är religiöst influerade, hans språk är vackert och målande. Denna gren representeras framför allt av Martinus Institut i Köpenhamn som också fokuserar på att säkra, förvalta och tillhandahålla Martinus omfattande produktion.

Den andra grenen har en ontologisk och vetenskaplig inriktning och karaktär, kännetecknad av att djupgående analysera och definiera de fundamentala principerna och strukturerna i den Kosmiska Världsbilden. Martinus lade grunden till denna gren i sitt eget arbete och vidare genom sin speciella undervisning till Per Bruus-Jensen, och att ge honom det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera, och därigenom vidareutveckla den intuitiva kunskap som Martinus själv förmedlade. Det kan tilläggas att Martinus’ undervisning och diskussioner med Per Bruus-Jensen även berörde ämnen och områden som Martinus inte har skrivit om i sin egen litteratur, men som till största del återfinns i Per Bruus-Jensens produktion. Helt kort uttryckt, det direkta syftet med denna gren av Martinus Kosmologi är att presentera ontologiska principer och ny vetenskap, samt att ”möta” naturvetenskapen och bidraga till utvecklingen av en ny alltomfattande ”Kosmisk Vetenskap”. Nämnda gren representeras speciellt av Per Bruus-Jensens omfattande arbete och litteratur, samt New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS* och the X-Research Project som fokuserar på ontologin i Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden (the Ontology of the Cosmic Worldview).

*Bakgrunden till och syftet med New Cosmic Paradigm Advanced Institute of Ontological Principles and New Science – NCP X-AIONS är att fortsätta Per Bruus-Jensens arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med Per Bruus-Jensen som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS.  Se vidare ”Om NCP X-AIONS”.

Tilläggas kan att många inspireras av båda grenarna. De kompletterar varandra och hjälper oss till en djupare förståelse av livet och verkligheten, vilket medför att vi kommer att utvecklas och agera med allt större ansvarstagande, empati och omsorg för allt liv – medmänniskor, djur, natur och hela planeten.

Man kan se den minnesek som Martinus 1972 planterade vid sitt barndomshem i Sindal som en talande och vacker illustration av de ”två grenarna” i Kosmiska Världsbilden. Ekens stam delar sig nämligen tidigt i två grenar, vilket kan ses som en symbolisk bekräftelse på att de två aspekterna av Martinus Kosmologi ger upphov till två huvudriktningar, som svar till människors olika behov och preferenser. Men vi betonar att grenarna utgår från samma stam, näringen tas från samma rötter, och grenarna växer samman till en vacker trädkrona och bildar en helhet. Uppdelningen i två ”grenar” är bara temporär. Den symboliserar två vägar som leder till samma helhet, till samma djupgående holistiska förståelse och medvetenhet om Livet och en Större Verklighet …

Martinus' Childhood Home Sindal DK
Martinus' Childhood Home Sindal DK
Martinus' Oak and the two Branches

• Den Kosmiska Världsbilden – Naturvetenskapen – Religionen

Det Kosmiska Paradigmet kommer kunskapsmässigt och på ett naturligt sätt att bana väg för ett större ansvarstagande för denna planet vi människor har direkt inflytande över, men som för närvarande är inne på en farlig kurs p.g.a. vårt agerande. Ett agerande som i mångt och mycket styrs av kortsiktigt egoistiskt och ekonomiskt tänkande, ”business as usual”.

Den Kosmiska Världsbilden kommer att frigöra naturvetenskapen från den snäva materialism och ateism som hittills i hög grad präglat den. Och omvänt kommer en ”kosmiskt orienterad” (dvs. influerad av den Kosmiska Världsbilden) naturvetenskap via sina alltmer högteknologiska instrument m.m. i kombination med en ökad verklighetsförståelse, att bidra till att mänskligheten utvecklar ett positivt och konstruktivt beteende, vilket också är en förutsättning för fortsatt liv och utveckling på planeten.

Den Kosmiska Världsbilden kommer också att utveckla vår tolkning av religionerna; från trons och dogmernas värld (instinktbaserad), till att vi får verklig förståelse och insikt gällande religionernas innehåll (intelligens och intuitionsbaserad) och därmed befrielse från religionsmotsättningar, misstolkningar etc. Olika trossystem kommer att övergå i något som kan beskrivas som ”kunskapsreligiositet” och successivt ersättas med ”universell eller kosmisk andlighet”, vilket innebär att man verkligen inser och upplever det ”gudomliga” i allt liv. Och vidare, att allt har en mening, vår odödlighet, tillvarons lagbundenhet, hur allt hänger samman, och inte minst att kärleken är den starkaste kraften. Människor som haft NDU (nära-döden upplevelser) beskriver ofta denna typ av upplevelser och insikter.

2.4 Människan och Verkligheten – Att förstå verkligheten som den är 

Mycket talar för att mänsklighetens stora problem framför allt är av ontologisk art, d.v.s. har sin grund i bristande verklighetsinsikt, inte minst gällande det grundläggande faktum att vi alla är aktörer som in i minsta detalj påverkar och formar vårt öde och vår framtid. Det är utifrån detta samband mellan verklighetsinsikt och ödesskapande som Martinus betonar följande: ”där okunnigheten avlägsnas upphör det så kallade ”onda” att existera”. Det skall tilläggas att den ”okunnighet” Martinus här refererar till omfattar både intellektuella, emotionella och moraliska aspekter. Vår bristande verklighetsförståelse gör helt enkelt att vi inom många områden handlar helt i blindo. Vi inser inte sambanden och lagbundenheten mellan orsak och verkan, handlingar och konsekvenser, och i denna okunskap finner vi också grunden till krig, konflikter, misshandel, utnyttjande och missbruk av människor, djur och natur, miljöförstöring, ohälsa med flera negativa och destruktiva effekter på olika plan på grund av vårt handlande. Den Kosmiska Världsbilden hjälper oss successivt till en djupare verklighetsförståelse, och i takt med en ökad insikt om livets och verklighetens sanna natur kommer vi helt naturligt att agera annorlunda – vi utvecklar en ny medvetenhet och ett altruistiskt beteende och handlingsätt.

Vi är vårt eget ödes arkitekter.
Albert Einstein (fysiker, nobelpristagare)

Paradigmskiftet från en materialistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en kosmisk verklighetsförståelse där världsalltet är levande och medvetet – leder till genomgripande och omvälvande positiva förändringar för oss alla: individ, samhälle, miljö och hela vår omvärld (natur, hälsa, ekonomi, jämställdhet, utbildning, forskning, rättsväsen etc.). Och här har vi redan börjat ta de första stegen, exempelvis genom FN, humanitära organisationer, fairtrade, jämställdhetssträvan, ökad miljömedvetenhet, ökad omsorg om djur och natur, vegetarisk eller vegansk kost och livsstil blir en självklarhet för allt fler människor, etc.

• En ny Era

Sammanfattningsvis är vi på väg in i en ny tid – en ny era. En ökad förståelse och insikt om livet och verkligheten, exempelvis: 

 • att vi alla är odödliga ”livsenheter”, delar av en oändlig helhet,
 • att vi själva formar och påverkar vårt öde och vår framtid, effekten av lagen om orsak och verkan,
 • att döden är en ”illusion” och att livet är evigt,
 • att allt har ett syfte och en mening och att utvecklingen leder till allt högre former av liv,
 • att den starkaste kraften är kärlek.

Detta medför också till att vårt synsätt och agerande förändras. Vi står inför en successivt tilltagande insikt och medvetandehöjning som kommer att leda till växande altruism, vi kommer att använda vår ökande intelligens med stor omtanke i kärlekens tjänst, vilket innebär att vi tillsammans kommer att skapa en bättre och mer kärleksfull värld för allt liv.

• Universell kunskap genom tiden – En ny Kosmisk Världsimpuls

Det bör tilläggas att Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden, är en utvecklad och detaljerad fördjupande fortsättning och ”uppdatering” av den universella kunskap som genom tiderna har förmedlats av olika ”föregångare”, vägledare och guider, mystiker och vise män och kvinnor i både Öst och Väst, bl.a. via indisk visdomstradition, Sufimästare, Rama, Krishna, Jesus och Buddha m.fl. Kunskap och budskap som förmedlats på ett förenklat och bildlikt sätt genom metaforer, liknelser och myter, det vill säga anpassat så att människorna skulle kunna ta till sig denna kunskap utifrån respektive tids referensramar och allmänna utvecklingsnivå.

Utvecklingen accelererar nu enormt och är svindlande; inte minst när man ser tillbaka, tänk bara på framstegen inom vetenskap och teknik under de senaste 100 åren … Den Kosmiska Världsbilden representerar det Martinus benämner en ny ”kosmisk världsimpuls” (evolutionär impuls) och är anpassad för vår tid och utvecklingsnivå, där Martinus är en unik förmedlare, föregångare och lärare.

Genom Martinus och Per Bruus-Jensens mycket omfattande och detaljerade material har de gamla visdoms- och kunskapstraditionerna blivit presenterade på ett nytt och logiskt sätt som svarar på den moderna människans behov av en ny världsbild och djupare förståelse av livet och verkligheten.

Det har blivit min uppgift att visa världen att livet inte är ett mysterium.
Den förmåga som jag har är bara vad människor före mig har haft och alla andra efter mig kommer att få, absolut alla utan undantag. Det finns därför inte något i min litteratur och mina symboler att se upp till mig för eller tacka mig för. Det har varit en underbar, gudomlig upplevelse att föra det eviga ljuset till en värld där människor fortfarande i stor utsträckning lider i mörker.

Martinus

A new day is born - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

2.5 Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi – Kort översikt

Några av de grundläggande huvudpunkterna och principerna i
Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi – Läs mer …


 1. Liv och Medvetande bortom Döden – Existens och Odödlighet – Hur vi överlever Döden, läs mer …
 2. Medvetandet – Perceptionsprocessen och Qualia – Fysiska och Parafysiska strukturer, läs mer …
 3. En ny Psykologi – Fri Vilja – Öde och Framtid, läs mer …
 4. Den Kosmiska Evolutionsspiralen – En ny Biologi – Fysiska och Parafysiska dimensioner, läs mer …
 5. Den Sexuella Evolutionen – Poltransformationen – Från Egoism till Altruism, läs mer …
 6. Det allomfattande Kosmos – Livsenheter och Liv inuti Liv – The Structure of Entanglement, läs mer …
 7. X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – X-RCT Processen, läs mer …
 8. De fem universella Rörelsearterna, läs mer …
 9. De kvalitativa Kosmiska Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna, läs mer …
 10. Energins och Materiens Natur – En ny Fysik, läs mer …
 11. Teorin om Allt och GrundEnergiTeorin – GET, läs mer …
 12. Spiritual Science (Andlig Vetenskap) och Intellektualisering av Religionernas innehåll, läs mer …

 The Beauty of live - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

— 3. LÄSTIPS och Litteraturhänvisning m.m. —

MARTINUS 

Martinus omfattande produktion inkl. Livets Bok/ Livets Bog 1 – 7, Den Eviga Världsbilden  1 – 6, mm, se Martinus Institut Webshop www.martinus.dk.

***

PER BRUUS-JENSEN 

Per Bruus-Jensens omfattande produktion, se New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS: Bokpresentationer & Webshop.

***

LÄSTIPS och WEBSITES MM  nedan som på olika sätt illustrerar det Nya Paradigmet. (Listan visar just ett litet axplock och på grund av det enormt stigande utbudet uppdateras den inte aktivt och regelbundet efter 2014.)

Alexander, Eben, Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Near Death Experience and Journey into the Afterlife, Simon & Schuster (oct. 2012)

Bohm, David, Wholeness and the Implicate Order, Routledge (2002)

Davidson, J., The Secret of the Creative Vacuum, Daniel (1994)

Deepak, Chopra (Author, Editor), Kafatos, Menas (Editor), The Time Machine of Consciousness – Quantum Physics of Mind: Time Travel, Cosmology, Relativity, Neuroscience, Cosmology Science Publisher (2014)

Fenwick, Peter & Elizabeth, Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland NCP X-AIONS (2013)

Fenwick, Peter & Elizabeth, Past Lives: An Investigation into Reincarnation Memories, Berkley (2001)

Fenwick, Peter & Elizabeth, The Art of Dying, Continuum (2008)

Fenwick, Peter & Elizabeth, The Truth in the Light: An Investigation of over 300 Near-death Experiences, Berkley Trade (1997)

Goswami, Amit, The Self–Aware Universe, Jeremy P. Tarcher (1995)

Kafatos, Menas & Nadeau, Robert, The Conscious Universe: Part and Whole in Modern PhysicalTheory, Springer Verlag (1990)

Kafatos, Menas & Nadeau, Robert, The Non-Local Universe: The New Physics and Matters of the Mind, Oxford University Press (1999)

Laszlo, Ervin, Science and the Akashic Field, Inner Traditions International (2004)

Laszlo, Ervin, Science and the Reenchantmant of the Cosmos, Inner Traditions International (2006)

Laszlo, Ervin, Quantum Shift in the Global Brain, Inner Traditions International (2008)

Leininger, Bruce & Andrea, Soul Survivor, Hay House (2009)

Lipton, Bruce H., The Biology of Belief – Unleasing the Power of Consciousness, Matter & Miracles, Hay House (2005)

Lommel, Pim van, Consciousness Beyond Life – The Science of Near-Death Experience, HarperOne (2010)

McTaggart, Lynne, The Field – The quest for the secret force of the universe, Harper (2008)

McTaggart, Lynne, The Bond – Connecting through the space between us, Hay House (2011)

McTaggart, Lynne, The Intention Experiment – Using Your Thoughts to Change Your Life and the World, Scribner (2008)

Moreira-Almeida, Alexander & Santos, Franklin Santana (Editors) Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship, Springer (2012)

Penrose, Roger, Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe, The Bodley Head (2010)

Penrose Roger, Hameroff Stuart, Stapp Henry P., Chopra Deepak, Consiousness and the Universe: Quantum Physics, Evolution, Brain & Mind,Cosmology Science Publishers (2011)

Pilgaard Petersen, Nikolaj, Enten-Eller – Både-Og? Hvad är verden? En afsøgning af argumenter, Siesta (2010)

Radin, Dean, Entangled Minds – Entangled Minds – Extrasensory Experiences in a Quantum Reality, Simon & Schuster (2006).

Radin, Dean, Supernormal – Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities,Random House (2013)

Radin, Dean, The Conscious Universe – The Scientific Truth of Psychic Phenomena, HarperOne (1997, 2009)

Riel, Alex, Bevidsthedens Evolution, Forlag1.dk (2014)

Riel, Alex, Gud i Videnskaben (2022)

Riel, Alex, Livets største overraskelse; Liv efter døden belyst fra et videnskabeligt, filosofisk og spirituelt perspektiv, Forlaget Mellemgaard (2020)

Riel, Alex, Metamening, Forlaget Mellemgaard (2019)

Riel, Alex, Mystik & Videnskab, Forlag1.dk (2009)

Riel, Alex, Noetisk Naturfilosofi, Forlag1.dk (2016)

Schäfer, Lothar, Infinite Potential – What Quantum Physics Reveals About How We Should Live, Deepak Chopra Books (2013)

Schäfer, Lothar, In Search of Divine Reality, The University of Arkansas Press (1997)

Schäfer, Lothar, Versteckte Wirklichkeit – Wie uns die Quantenphysik zur Transzendenz führt, S. Hirzel Verlag (2004)

Schwartz, Gary E. & Simon, William L., The Afterlife Experiments, Atria Books (2003)

Sheldrake, Rupert, Morphic Resonance – The Nature of Formative Causation, Park Street Press (2009)

Sheldrake, Rupert, The Science Delusion, new edition 2020, Hodder Stoughton, (published in the US as Science Set Free) (2020)

Smolin, Lee, Trouble with Physics, Mariner Books (2007)

Smolin, Lee, Three Roads to Quantum Gravity, The Perseus Books Group (2002)

Steinhardt, Paul J. & Turok, Neil, Endless Universe, Orion Publishing Co (2008)

Taylor, Steve, Out of the Darkness, Hay House (2011)

Weiss, Brian L., Many Lives, Many Masters, Piatkus Books (1994)

***

Science and Nonduality – SAND www.scienceandnonduality.com

Haramein, Nassim, The Resonance Project www.theresonanceproject.org

IONS – Institute of Noetic Science

Alex Riel, DK,  Meta meaning by Alex Riel  New worldviews as life practices –  Metamening ved Alex Riel Nye verdensbilleder som livspraksis (https://www.alexriel.com/)

Carol Bowman Past Life Regression Therapy, Reincarnation Research, Children’s Past Life Memories

Jim B. Tucker Reincarnation and Past Life Research

The AWARE StudyHuman Consciousness Project www.mindbodysymposium.com

The Science of Consciousness  – CS Center for Consciousness Studies, The University of Arizona www.consciousness.arizona.edu

MartinusForumDK: Webbsida med information om Martinus Kosmologi innehållande bl.a. digitaliserade original föredrag med Per Bruus-Jensen.

Martinus Institut 

Erwin, Laszlo, Welcome to New Thinking Worldshift Science & Spirituality

IANDS – International Association for Near-Death Studies

Afterlife Evidence, Victor Zammit on the Scientific Proof for Life after Death

PEAR – Princeton Engineering Anomalies Research

SSE – Society for Scientific Exploration

Thomas Campbell ”My Big TOE”

Eben Alexander – Life Beyond Death – Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Near Death Experience and Journey into the Afterlife

Brian Josephson, University of Cambridge

The Intention Experiment – ”The Largets Mind over Matter Experiment ….”

Pim van Lommel ”Consciousness Beyond Life”

Dean Radin ”Evidence for PSI”

Lothar Schafer

Pilotti Science & Art Home Page of Dr J Pilotti

A.K. Mukhopadhyay on Consiousness, http://www.akmukhopadhyayconsciousness.com/

The Secret Life of Chaos – Jameel Sadik ”Jim” Al-Khalili, (documentary)

The Windbridge Institute

Larry Dossey 

Rupert Sheldrake

Science and Scientits

iDigitalMedium

NeuroQuantology