PRÆSENTATION AF NEW COSMIC PARADIGM
– Therner & Løth –

1. INTRODUKTION

1.1 På tærsklen til det Kosmiske Paradigme og en Større Virkelighed
  Hvad ved vi egentligt?
  “The meeting between Science and Spirituality/ Spiritual Science”
 Paradigmeskifte
1.2 En Ny Virkelighedsforståelse – Et Kosmiskt Paradigmeskifte

2. DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE

Nogle afsnit nedenfor hyperlinkfunktion og skal kunne læses fritstående, derfor enkelte gentagelser af tekst.

2.1 Martinus – Martinus Kosmologi
Intuition og Åndelig Videnskab/ Spiritual Science
Fra materiebevægelser til livsytringer
Kosmisk Videnskab
Videnskab og grundlæggende aspekter af virkeligheden
2.2 Martinus og Per Bruus-Jensen – Det Kosmiske Verdensbillede
2.3 ”De To Grene”
•  Det Kosmiske Verdensbillede – Naturvidenskaben – Religionen
2.4 Mennesket og Virkeligheden – At forstå virkeligheden som den er
 En ny Æra
• Universel viden gennem tiden – En ny Kosmisk Verdensimpuls
2.5 Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – Kort oversigt 

3. LÆSETIPS og Litteraturhenvisning

— 1. INTRODUKTION —

1.1 På tærsklen til det Kosmiske Paradigme og en Større Virkelighed

• Hvad ved vi egentligt?

What do we actually know? New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Vi lever i en brydningstid, hvor religionen har udspillet sin rolle for alt flere mennesker som forklaring på tilværelsen og de store eksistensspørgsmål. Desuden må vi konstatere, at det verdensbillede, naturvidenskaben præsenterer, langt fra er fuldstændigt. Den kan eksempelvis ikke forklare, hvad bevidsthed/ livsoplevelse er, (hvordan og hvorfor vi har subjektiv oplevelse – perceptions- og qualiaproblematikken). Baseret på nyere forskning opstår også spørgsmålet, om bevidstheden faktisk er uafhængig af den fysiske krop. F.eks præsenterer den velkendte kardiolog Pim van Lommel i sin bog Conciousness Beyond Life, interessante fakta, som tydeligt indikerer dette, og at livet ikke ender med den tilstand, vi kalder ”døden” …
Inden for partikelfysikken står man ved en vidensgrænse i den forstand, at man faktisk ikke ved, hvad energi og materie egentlig er. Gravitationens gåde er uløst, ligesom tidens – tiden, som vi alle måler, og som i den grad, styrer vores liv.

Time is nature’s way of keeping everything from happening at once.
John A. Wheeler (fysiker)

Når vi går ind i materien – ”ned” i mikrokosmos, i elementarpartiklernes verden – finder vi, at de såkaldte partikler udgør en forsvindende lille del af materien, og et tilsyneladende “tomrum” udbreder sig i stedet. Dette ”tomrum” udgør hele 99,9999…9%. Fysikerne omtaler det som “nulpunktfeltet” eller “kvantevakuumfeltet” og har indset, at det faktisk ikke er tomt, men tværtimod indeholder utrolige koncentrationer af yderst subtil energi, s.k. vakuumenergi – hvilket også er en gåde. Vi ved helt enkelt ikke, hvad det er…
Gennem den enorme partikelaccelerator LHC CERN forsøger fysikerne at finde løsningen på hvordan materie er opbygget og håber derigennem at kunne forstå langt mere af, hvordan den fysiske virkelighed er konstrueret. I denne sammenhæng taler man om “Teorien om Alt” – forenklet udtrykt, en teori, der på én gang omfatter og forklarer alt fysisk i universet.
Uanset om vi ser “ned” i mikrokosmos, eller “op” i makrokosmos, finder vi, at der findes noget, der er henholdsvis endnu mindre eller endnu større. Der synes hverken at findes nogen begyndelse eller nogen slutning …

Vi vil allerede nu fortælle, at det Kosmiske Verdensbillede giver logiske forklaringer på det ovennævnte og meget mere …

The meeting between Science and Spirituality / Spiritual Science

Science and Spirituallty - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSNaturvidenskaben har givet os ubeskriveligt meget, men den og dens nuværende instrumenter og forskningsfaciliteter rækker ikke til. Videnskaben taler i stigende grad  om “the meeting between Science and Spirituality” (spirituality: expanding consciousness and intuitive knowledge), bl.a. med henvisning til det faktum, at man nærmer sig dele af sidstnævntes visdom og viden. Stadig flere videnskabelige opdagelser vedr. virkelighedens og bevidsthedens natur viser slående overensstemmelse med flere af de såkaldte mystikeres* erkendelser. Dette illustreres og eksemplificeres bl.a. i bogen Mystik og Videnskab af Alex Riel, der giver en mangefacetteret og udførlig orientering inden for området, og her kan også nævnes Bevidsthedens Evolution samt Noetisk Naturfilosofi af samme forfatter.

Den førende systemteoretiker Erwin Laszlo (philosopher of science, integral theorist) er ligeledes en virkelig “brobygger”, bl.a. gennem sit syn på nulpunktfeltet, samt teorien om et bevidst univers, og det at  vores fysiske verden har en underliggende immateriel virkelighed. Ligeledes beskriver forskerne Menas Kafatos (fysiker) og Robert Nadeau (videnskabshistoriker) med flere også et bevidst univers. Og inden for astrofysikken finder vi eksempelvis Cyclic Universe theory – Endless Universe, fremlagt af de velkendte fysikere Paul Steinhardt og Niel Turok, som til forskel for den klassiske Big Bang-teori ikke ser Big Bang som en “tidernes begyndelse”, men blot som én hændelse i en evig og uendelig evolutionsproces, hvor nye materieverdener og universer kontinuerligt skabes. Matematiker og fysiker Roger Penrose (Nobelpristager i fysik 2020) præsenter også i Cycles of Time, materiale som tyder på at vores univers hverken er det første eller sidste, men omvendt en uendelig proces med tilbagevendende ”Big Bangs” hvor det ene univers afløser det andet. Dvs. der findes ingen begyndelse, og der findes ingen slutning …

There may have been many Big Bangs, one of which created our universe. The other bangs created other universes.
Brian Greene (fysiker og matematiker)

Et evigt, uendeligt og levende multi-dimensionelt Kosmos er grundlæggende og centralt i den viden som mange intuitionsbegavelser og mystikere* gennem tiderne har formidlet.
Unægteligt er det en svimlende tanke, at “alt”, hele tilværelsen, livet og bevidstheden – er evigt og uendeligt … Og dette sammen med meget andet indebærer en helt ny virkelighedsforståelse; et nyt paradigme: ”New Cosmic Paradigm”.

Vi vil i denne sammenhæng henvise til  “Outlook” – Science of Consciousness and Reality som bl.a. giver glimt fra den årlige internationale tværvidenskablige konference ”The Science of Consciousness” TSC (CCS, the University of Arizona), hvor man behandler spørgsmål og forskning, vedrørende bevidstheden, eksistensen, livet, evolutionen og det vi kalder virkelighed. Se også ”Ontologi I – X-Strukturen”.

*) Mystiker: af det græske “mystés”. Dvs. nogen, som har sin viden inde fra sig selv; fra sit eget indre, uafhængigt af skoling etc. Mystikere har eksisteret til alle tider og i alle kulturer. De hævder bl.a., at universet – ja, hele verdensaltet – er en levende organisme samt at der er en mening med livet.

• Paradigmeskifte

En virkelig pionér i denne sammenhæng er den store danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus Thomsen (1890-1981, præsenteret nedenfor) der ud fra sin intuitionsbaserede viden, indsigt og oplevelser, har opstillet et helt nyt verdensbillede; det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi, som også giver særdeles logiske og sammenhængende svar på de evige spørgsmål: Hvorfra kommer vi? Hvorfor er vi her? Og hvor er vi på vej hen? Hvad er i det hele taget meningen med det livet og tilværelsen? ect …

Danger – don’t go too far …!! New Cosmic Paradigm NCP X.AIONS

Danger – don’t go too far …!!

Vi lever i en spændende brydningstid, hvor meget med stor tydelighed viser, at vores nuværende materialistiske verdensbillede er i gang med at erstattes af en ny virkelighedsforståelse – et Nyt Paradigme.
Paradigmeskiftet er både dybtgående og omfattende, og der forekommer her, ligesom i mange andre sammenhænge, en naturlig modstand mod det nye, og ligeledes en frygt for forandringer med alt, hvad det kan føre med sig. Tænk f.eks. på det tidligere geocentriske verdensbillede, hvor det til og med var strafbart at påstå at Jorden ikke var centrum i universet. Ligesom der fandtes en tid hvor man troede at jorden var flad, og man i fuldt alvor var bange for at vove sig for langt ud, med risiko for at “falde ud over kanten”. Det kan derfor nu og da også forekomme lettere og mere trygt at holde fast ved det gamle …

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.
Albert Einstein (fysiker, nobelpristagare)

All truths pass through three stages.
First, it is ridiculed.
Second, it is violently opposed.
Third, it is accepted as being self-evident.
Schopenhauer (philosopher, 1788-1860)

1.2 En helt Ny Virkelighedsforståelse   Et Kosmisk Paradigmeskifte

Cosmic Paradigm Shift - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSEt paradigmeskifte fra et materialistisk verdensbillede og virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder og bestemmer – til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen i samspil med evige skaberprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Verdensaltet fremstilles som multidimensionelt, evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst inden for kvantefysik, astrofysik, kvantebiologi, astrobiologi, parapsykologi og bevidsthedsforskning. Livet og bevidstheden beskrives som evige realiteter. Det vi kalder “død” betyder kun at livet i en periode fortsætter i en anden dimension – en overgang fra den fysiske verden til et fortsat liv i en parafysisk* verden. Vi er alle udødelige ”livsenheder” i dette uendelige, multi-dimensionelle, levende og altomfattende Kosmos.

* Parafysisk: “finere”, mere subtil form af energi/materie med højere frekvenser, baseret på og fungerende i henhold til andre naturkonstanter og naturlove, sammenlignet med den fysiske verden.
Følg med; tag skridtet over tærsklen ind i det Nye Paradigme
og mød en Større Virkelighed …

— 2. DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE —

2.1 Martinus – Martinus Kosmologi

Martinus © Martinus Institut DK

Martinus 1934 © Martinus Institut DK

Den danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus Thomsen (1890-1981), hovedsaligt kendt som Martinus, blev født i Sindal i det nordlige Jylland og voksede op i denne typiske danske landsby under meget beskedne forhold. Undervisningen i den almindelige folkeskole bestod bare af nogle få undervisningstimer om ugen. Han arbejdede senere som mejerist og beskrev sig selv som “et ubelæst menneske”. Martinus havde tidligt omfattende religiøse og eksistentielle tanker og spørgsmål.

I foråret 1921, efter at have læst en bog om meditation, blev han inspireret til selv at prøve at meditere. I forbindelse med disse øvelser fik han helt uventet flere intuitionsbaserede oplevelser, der også åbnede op for en helt ny sanse- og erkendelsesevne hos ham, (se Martinus og det levende verdensalt). Martinus beskrev, at han nåede et andet og højere bevidsthedsniveau; en udvidet bevidsthedstilstand baseret på noget, han senere omtalte som “kosmisk bevidsthed”. Dette ledte til en gennemgribende forandring af ham, der bl.a. indebar, at han kunne ”se igennem” den fysiske verden til en underliggende parafysisk virkelighed, og via intuition gennemskue livets og virkelighedens natur. Gennem sin intuition havde han adgang til en universel / kosmologisk “database”; en informations- og vidensbank; et “visdomsocean”, for at bruge hans egne ord.

Martinus 1921 © Martinus Institut DK

Martinus 1921 © Martinus Institut DK

Martinus var virkeligt en udpræget og helt unik intuitionsbegavelse. I sin levetid introducerede han gennem tekster og symboler et helt nyt verdensbillede Martinus Kosmologi (se nedenfor), beskrivende et levende, evigt og uendeligt verdensalt. Hans arbejde består af omfattende og dybdegående analyser af forklaringer på livet og virkeligheden, eksistensen, evolutionen og tilværelsens fundamentale principper.
Martinus’ publicerede hovedværker repræsenteres af Livets Bog bind. I-VII og Det Evige Verdensbillede l-V samt af et stort antal supplerende bøger, artikler og andet materiale.
Det skal understreges, at Martinus virkeligt opfordrer hver og en til ikke at tro blindt på hans analyser, men derimod selv gå ud i livet og naturen og undersøge om han har ret eller tager fejl.

Martinus benævnede først sin intuitive viden som ”åndsvidenskab” (åndelig videnskab), men indså at navnet kunne virke underligt, provokerende og skræmmende på mange. Hans tidligere elev og samarbejdspartner Per Bruus-Jensen (præsenteret nedenfor) foreslog så (1959) navnet Martinus Kosmologi, refererende til ”kosmologi”, med betydningen læren, videnskaben om Kosmos – det ordnede verdensalt/ Kosmos*. Martinus blev stemt for navnet og gennemførte straks navneændringen og besluttede samtidigt, at Instituttet på Mariendalsvej skulle skifte navn fra “Martinus Åndsvidenskabelige Institut” til “Martinus Institut”, (og Instituttets informationstidsskrift fik navnet “Kosmos”). Se Arkiv och Historik.
* Kosmos – det altomfattende Kosmos; begrebet “Kosmos” i det Kosmiske Verdensbillede/ Martinus Kosmologi betegner og omfatter alt hvad der eksisterer; alle verdener og dimensioner, dvs. vores eget univers og alt der findes uden for dette, alle former af liv og virkelighed inkluderet. Læs mere …
Martinus var et meget varmt, generøst og inderligt menneske, empatisk, betænksom, munter og til det yderste lattermild. Du er velkommen til at se fotogalleriet: “Martinus Photo Gallery”. Vi anbefaler også følgende videoer der er lette og illustrative introduktioner til Martinus Kosmologi (visse forenklinger forekommer i materialet): ”Den Livsförändrande Kosmologin”  (The Life-Changing Cosmology) af Gunnar Fernlund (Soulfoods Publishing) og ”Martinus: Mennesket og Verdensbillede” (biografi og introduktion), JK Videoproduktion.
Martinus' Symbols no 28, 13, 36 © Martinus Institut, DK

Eksempler på Martinus’ symboler som illustrerer det Kosmiske Verdensbillede. Symbolerne (100 stk.) og de tilhørende forklaringer er også publiceret i bøgerne “Det Evige Verdensbillede” 1-6 og udgør et vigtigt supplement til Martinus’ hovedværk “Livets Bog” 1-7.

• Intuition og Åndlig Videnskab/ Spiritual Science

Som nævnt ovenfor brugte Martinus udtrykket “åndsvidenskab” (og åndelig videnskab), som her skal forstås som “intuitionsbaseret videnskab”. Da ordet “åndelig” for mange kan have en religiøs, lidt mærkelig eller t.o.m. “unaturlig” klang, og ordet “intuition” kan have forskellige betydninger og ofte forveksles med instinkt og intelligens, vil vi kort klarlægge disse begreber baseret på Martinus’ og Per Bruus-Jensens definitioner. Martinus forklarer, at instinkt, intelligens og intuition er kvalitative såkaldte “grundenergier” (som han detaljeret beskriver) og hører til vores bevidsthedsskabende energier og kan kort beskrives som følger:

Instinkt: Automatik, automation, autonomi, tropisme, vanemønstre, rutiner, virtuositet, traditionalisme, ritualer, anelse, tro, og ligeledes fanatisme og dogmatisme.
Intelligens: Analyse, logik, fornuft, rationalitet, hensigtsmæssighed, effektivitet, genkendelse/ identifikation, refleksion, beregning, fremsynethed, forestillingsevne.
Intuition: Syntese, kvintessens, umiddelbar forståelse, direkte viden og indsigt, gennemskuende, klartseende, genial design- og idéskabelse, fuldkommen og konstruktiv kreativitet.

Ifølge Martinus er menneskeheden i en evolutionær udviklingsfase, hvor vores intuition er på et minimumsniveau. Men foran os har vi nu en positiv udviklingsperiode, hvor vores instinkt vil reduceres samtidig med at intelligensen og intuitionen vil øges. Nævnte progressive forandringer og udviklingen i vores psyke og mentalitet fører til en dybere forståelse af livet og virkeligheden, hvilket også indebærer, at egoisme successivt vil blive erstattet af altruisme. Dette scenarie er kendetegnende for det nye fremspirende paradigme.

• Fra Materiebevægelser til Livsytringer

Movments - the Living Cosmos NCP X-AIONS

Dagens videnskab er i princippet henvist til at observere samt intelligensmæssigt analysere ”materiebevægelser”. Martinus betoner her, at med en voksende intuition kommer fremtidens forskere til at kunne se og forstå, at materiebevægelserne i virkeligheden er livsytringer. Man vil indse, at alt i universet – ja, i hele det uendelige, multi-dimensionelle Kosmos er udtryk for liv, og at alle slags bevægelser er manifestationer af levende væsener; deres uophørlige vilje til at skabe og opleve livets uendelige mangfoldighed og variationer. Iflg. Martinus er livets ultimate kendetegn netop bevægelse.

Livets fornemste kendetegn er bevægelse og oplevelse.
Evigheden* er den stilhed ud fra hvilken al bevægelse kan konstateres.
Bevidsthed er oplevelsen af bevægelse.
At benægte, at der findes “noget”, der oplever,
er ikke mulig uden at man samtidig fornægter sin egen eksistens …
Frit efter Martinus

*Evigheden her, er et udtryk for verdensaltets og alt livs bagvedliggende immaterielle natur, der er kendetegnet af stilhed, tomhed, uendelighed, tidløshed og grænseløshed (dvs. kontrast til bevægelse; de fem universelle bevægelsesarter repræsenteret af stambevægelsen, rum, tid, forandring / transformation og materie).

• Kosmisk Videnskab

Martinus working 1961, Photo PBJ

Martinus working 1961, Photo PBJ

Martinus gav også udtryk for “the meeting between Science and Spirituality”, bl.a. ved at betone, at naturvidenskaben og den åndelige videnskab (inklusive den intuitive erkendelse, han selv formidlede) før eller siden vil mødes og forenes til en fælles videnskab; en altomfattende Kosmisk Videnskab. Det skal også pointeres, at Martinus fremhæver naturvidenskabens værdi og betoner “hvor vigtig og uundværlig”* denne videnskab er for vores udvikling. ”Gennem den fysiske videnskab bliver menneskeheden jo netop ledet frem til kærlighedszonen. Og gennem samme videnskab har den fået udviklet evnen til at kunne gå en højere bevidsthedsform i møde.”**
*) Livets Bog 1, stk. 136; **) Livets Bog 1, stk. 230.

Følgende citat fra Martinus’ hovedværk Livets Bog og Det Evige Verdensbillede giver tydeligt udtryk for dette:

Da videnskaben udgør den første begyndende viden om verdensaltet og tilværelsen, bliver den således den kosmiske eller åndelige verdens periferi. Den er den gryende kosmiske bevidsthed. Den er den friske søluft i nærheden af havet. Den moderne videnskab vil altså i virkeligheden være et uomstødeligt bevis for jordmenneskehedens åndeliggørelse. Træk videnskaben fra dets bevidsthed, og tilbage bliver kun en primitiv dyrebevidsthed, der kun er modtagelig for grov påvirkning. (Livets Bog 1, stk. 180).

Det rent materialistisk verdensbillede vil derfor kun udtrykke et billede af et ocean af højst forskellige bevægelsesarter, uden at disse af den samme videnskab er kendt som udtryk for det bag disse eksisterende liv eller bevidsthed. Men denne videnskab er alligevel absolut nødvendig for menneskene og vil efterhånden blive opklaret og forbundet med den åndelige eller kosmiske videnskab. Disse to videnskaber vil således efterhånden blive til een videnskab, der vil udgøre den absolutte sandhed og dermed selve livsmysteriets løsning. Den materialistiske videnskab er jo netop begyndelsen til sandhedens opklaring eller åbenbaring på det rent stoflige eller materiemæssige område i livsmysteriets løsning.
(Det Evige Verdensbillede 1, side 84. Teksten hører til symbol nr 14 st. 7.)

• Videnskab og grundlæggende aspekter af virkeligheden

Man kan forenklet illustrere naturvidenskabens aktuelle situation med henvisning til en bog: Man kender bogens fysiske natur; man har mængder af fysiske data: mål, vægt, papirkvalitet, skrifttegnenes varierende former, størrelse og antal mv. Man har altså samlet en enormt detaljeret og værdifuld viden om “bogens” materielle aspekt. Udforskningen af dette er dermed nået så langt, at man bl.a. begynder at ane, at alle disse “skrifttegn”, der findes i bogen, faktisk kan tænkes at have signifikans og et indhold, samt at der i så fald – logisk set – må forekomme en tænkende og skabende bevidsthed bag det hele.
Med udgangspunkt i det rent fysiske/materielle nærmer man sig altså det bagvedliggende parafysiske/immaterielle aspekt dvs. indeholdet. Men dette immaterielle indehold kan ikke udforskes med naturvidenskabens nuværende udrustning og forskningsfaciliteter. Derimod er det iflg. Martinus muligt via den kosmiske videnskab og den intuitive erkendelsesmetode. Ved hjælp af disse fortrin vil vi således fuldt ud både forstå bogens fysiske materielle aspekt/natur og indeholdet og betydningen af teksten, dvs. dens immaterielle aspekt/natur.

2.2 Martinus og Per Bruus-Jensen – Det Kosmiske Verdensbillede

Per Bruus-Jensen and Martinus 1961

Per Bruus-Jensesn & Martinus 1961

MARTINUS og PER BRUUS-JENSEN

I sommeren 1957 kom den på det tidspunkt 25-årige Per Bruus-Jensen/Per B-J (1932-2022) i kontakt med Martinus, hvilket blev starten på et 20-årigt tæt samarbejde imellem dem. Martinus forstod tidligt Per B-J:s analytiske evner og kapacitet, og gav ham allerede i 1958 den specifikke opgave at systematisere, specificere og konkretisere og derved videreudvikle den intuitive viden, som Martinus selv formidlede. For at muliggøre og optimere dette, underviste Martinus Per B-J intensivt i mere end 10 år. Undervisningen var både omfattende og intensiv, og tog normalt form af spørgsmål og svar mellem elev og lærer. Disse samtaler kunne ofte være anstrengende for begge parter: Martinus, med sin intuitive, og for ham selvindlysende viden, havde nu og da svært ved at forstå, at noget kunne være uklart. Og ikke mindst derfor kunne det tilsvarende også være svært for Per B-J med hans behov for præcision og systematik at redegøre for, hvori det uklare bestod, på en sådan måde at Martinus forstod problemet. Men når det lykkedes Per B-J at formulere problemet, kom svaret og løsningen næsten altid omgående. Det skal tilføjes, at Martinus’ undervisning og diskussioner med Per Bruus-Jensen også berørte emner og områder, som Martinus ikke selv har behandlet i sine bøger m.m., men som for størstedelens vedkommende genfindes i Per Bruus-Jensens litteratur.

Martinus tilkendegav bl.a. følgende vedrørende Per Bruus-Jensen og hans arbejde:

Han spiller en meget stor rolle i min missions og vor fælles store sags fremtid. Han er den, som absolut rækker højest op, når det drejer sig om at forstå mine kosmiske analyser. Han har kunnet følge mig i alle de analyser, jeg til dato har skabt, og ligeledes er han begyndt selv få intuitive oplevelser.

Det er blevet Pers opgave at systematisere stoffet, for det er jeg jo ikke så god til.

Se gerne: “Arkiv og Historik”og bogen “SOL & MÅNE”, hvor Per B-J beskriver Martinus´ undervisning mm., samt artiklen ”I Martinus’ og Per Bruus-Jensens fodspor”.

Per Bruus-Jensen NCP X-AIONS

Per Bruus-Jensen 2007

Efter årene med Martinus har Per Bruus-Jensen hovedsageligt brugt sit liv til at arbejde med den opgave, Martinus gav ham, hvilket har resulteret i en omfattende produktion af bøger, artikler m.m. som systematiserer og tydeliggør Martinus’ intuitive viden og som møder naturvidenskaben, og ikke mindst bidrager til udviklingen af en ny Kosmisk Videnskab.
Baseret på Martinus’ verdensbillede præsenterer Per B-J i sit forfatterskab en virkelighedsbeskrivelse, der fører til et paradigmeskift; fra et materialistisk verdensbillede, hvor tilfældigheder og chancer styrer – til et virkelighedsbillede, hvor verdensaltet/universet er levende, multi-dimensionelt, uendeligt og evigt*, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed.
Samlet giver Per Bruus-Jensen en systematisk præsentation af det Kosmiske Verdensbillede med fokus på virkeligheden, livet, bevidstheden, evolutionen, eksistens og udødelighed. Per B-J’s omfattende litteratur og arbejde er af stor ontologisk betydning.
Fotogalleri PBJ: Per Bruus-Jensen ”Photo Gallery”.

*Verdensaltet påvises som levende, evigt, uendeligt og har dybeste set immaterielle status, hvilket er helt i harmoni med det virkelighedsbillede, som mange forskningsresultater, ikke mindst inden for partikelfysik og astrofysik, i stigende grad peger på.

DET KOSMISKE VERDENSBILLEDE

Det Kosmiske Verdensbillede viser, at evolutionen, tilværelsen samt alle former for liv har en reel og dybere mening, og at det evige verdensalt – Kosmos’ grundtone udgøres af en integreret harmoni af intelligens, visdom og kærlighed.

Gennem det Kosmiske Paradigme og det Kosmiske Verdensbillede får vi logiske og konsistente svar på de fundamentale eksistentielle spørgsmål. Livet og fænomenerne bevidsthed og oplevelse påvises som evige realiteter, så at begreber som udødelighed og reinkarnation får naturlige forklaringer der underbygges udførligt, systematisk og logisk. Det, vi kalder “døden”, er i virkeligheden blot udtryk for, at livet fortsætter et stykke tid i en parafysisk dimension, for igen at vende tilbage til den fysiske verden. At ”dø” indebærer således en overgang fra fysisk liv til fortsat liv på et parafysisk niveau. Martinus og Per Bruus-Jensen beskriver, hvordan livet efter den fysiske død fortsætter i en parafysisk eksistenssfære (tilværelsesplan/ dimension) samt forløbet frem til en ny fysisk inkarnation, og hele reinkarnationsprocessen. Dette giver også en forklaring og forståelse af minder fra tidligere liv, nærdødsoplevelser, efter-døden kommunikation etc.

Det Kosmiske Verdensbillede giver fremtidshåb. Vi er alle udødelige ”livsenheder”, dele af en uendelig helhed; det altomfattende Kosmos – noget, som adskillige mystikere gennem tiderne har hævdet – og som flere og flere mennesker aner gennem egne såkaldte enheds- eller helhedsoplevelser. Vi betoner også, at meget af den viden, man nu nærmer sig inden for naturvidenskaben (ikke mindst inden for fysikken), samt den virkelighedsforståelse, der følger heraf, i mange tilfælde giver anledning til eksistentielle konklusioner, der ligger helt på linje med det kosmiske paradigme. Noget, som på forskellig måde kommer til udtryk hos flere af vor tids største videnskabsmænd, eksempelvis; Planck, Einstein, Wheeler, Bohm og Heisenberg m.fl.

As a man who has devoted his entire life to the ’hardest’ of sciences, namely the exploration of matter, I can upon the basis of a study of the atom declare that matter as such does not exist! All matter is created by a force that makes the atomic particles vibrate and cluster in these miniature solar systems … And behind this force, we must assume the existence of consciousness and intelligent design. And it is this design which is all matter’s true origin.
Max Planck (fysiker, Nobelpristager)

In order to more fully understand this reality, we must take into account other dimensions of a broader reality.
John A. Wheeler (fysiker)

2.3 “De To Grene”

Martinus Kosmologi kendetegnes af to hovedretninger eller “grene”, der taler til menneskers forskellige behov og præferencer.

I sit livs aften samlede Martinus sin egen produktion: Livets Bog 1-7; Det evige Verdensbillede 1-6, samt en række kompletterende bøger, skrifter mm. under fællesnavnet Det Tredje Testamente. Disse værker præsenterer et nyt verdensbillede og ser umiddelbart ud til først og fremmest at rette sig til mennesker der søger logiske forklaringer til religionernes indhold. Martinus belyser og forklarer religiøse myter og budskaber, og påviser samtidig oplagte misforståelser og mistolkninger. Denne gren formidler med andre ord en intellektualisering af religionernes budskaber med udgangspunkt i kristendommen. Det faldt Martinus naturligt, fortrinsvis at relatere sin intuitive kosmiske viden til kristendommen, idet denne kulturtradition var det helt dominerende indslag i hans baggrund og opvækst i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Dette afspejler sig også i Martinus tekster og hele terminologi, der tit er religiøst influeret, samtidig med at hans sprog er smukt og farverigt. Denne gren er hovedsageligt repræsenteret ved Martinus Institut i København, som også har fokus på at sikre og forvalte Martinus omfattende produktion.

Den anden gren har en ontologisk og videnskablig retning og karakter, kendetegnet ved dybtgående analyse og definering af de fundamentale principper og strukturer i det Kosmiske Verdensbillede. Martinus lagde grunden til denne gren i sit eget arbejde, og videre gennem sin specielle undervisning af Per Bruus-Jensen, ved at give ham den specifikke opgave at systematisere, specificere og konkretisere, og derved videreudvikle den intuitive viden som Martinus selv formidlede. Det kan tilføjes, at Martinus’ undervisning og diskussioner med Per Bruus-Jensen også berørte emner og områder, som Martinus ikke selv har behandlet i sine bøger m.m., men som for størstedelens vedkommende genfindes i Per Bruus-Jensens litteratur. Kort udtrykt, det direkte formål med denne gren af Martinus Kosmologi er at præsentere ontologiske principper og ny videnskab, samt at ”møde” naturvidenskaben og at bidrage til udviklingen af en ny altomfattende “Kosmisk Videnskab”. Denne gren er specielt repræsenteret af Per Bruus-Jensens omfattende arbejde og litteratur,  samt gennem New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS* og the X-Research Project, der fokuserer på og arbejder med ontologien i Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede (the Ontology of the Cosmic Worldview).

* Baggrunden for og formålet med New Cosmic Paradigm Advanced Institute of Ontological Principles and New Science – NCP X-AIONS er at fortsætte Per Bruus-Jensens arbejde og at præsentere det Kosmiske Verdensbillede ud fra et ontologiskt perspektiv. Et arbejde og projekt der finder sted i tæt samarbejde med Per Bruus-Jensen, og som er muliggjort gennem hans omfattende og mangeårige undervisning af grundlæggerne af NCP X-AIONS. Se “Om NCP X-AIONS”.

Det kan tilføjes, at mange inspireres af begge grene. De supplerer hinanden og hjælper os til en dybere forståelse af livet og virkeligheden, og dermed vil vi udvikles og agere med stadig større ansvarlighed, empati og omsorg for alt liv – medmennesker, dyr, natur og hele planeten.

Man kan se den mindeeg, som Martinus i 1972 plantede ved sit barndomshjem i Sindal som en smuk og talende illustration af “de to grene” i det Kosmiske Verdensbillede. Egens stamme deler sig nemlig tidligt i to grene, hvilket kan ses som en symbolsk bekræftigelse på, at de to aspekter af Martinus Kosmologi giver sig udtryk i to hovedretninger, som svar på menneskers forskellige behov og præferencer. Men vi pointerer, at grenene udgår fra samme stamme; næringen tages fra de samme rødder, og grenene vokser foroven sammen til en skøn trækrone og danner her en helhed. Opdelingen af det kosmiske verdensbillede i to “grene” er med andre ord kun temporær. Den pågældende opdeling symboliserer to veje, som leder til samme helhed; til samme dybtgående holistiske forståelse og bevidsthed om Livet og en Større Virkelighed …

Martinus' Childhood Home Sindal DK
Martinus' Childhood Home Sindal DK
Martinus' Oak and the two Branches

• Det Kosmiske Verdensbillede – Naturvidenskaben – Religionen

Det Kosmiske Paradigme kommer erkendelsesmæssigt og på en naturlig måde til at bane vej for en større ansvarlighed for den planet, som vi mennesker har direkte indflydelse på, men som for øjeblikket er inde på en farlig kurs som følge af vores handlen. En handlemåde som i mangt og meget styres af kortsigtet egoistisk og økonomisk tænkning “business as usual”.

Det Kosmiske Verdensbillede vil kunne frigøre naturvidenskaben fra det snævre materialistiske og ateistiske perspektiv, som hidtil i høj grad har præget den. Og omvendt kommer en ”kosmisk orienteret” (dvs. influeret af det Kosmiske Verdensbillede) naturvidenskab via sin højteknologiske udrustning, sammen med en øget forståelse af virkeligheden, til at bidrage til at menneskeheden udvikler en positiv og konstruktiv adfærd, hvilket også er en forudsætning for fortsat liv og udvikling på planeten.

Det Kosmiske Verdensbillede vil også udvikle vores fortolkning af religionerne; fra troens og dogmernes verden (instinktbaseret), til at vi får virkelig forståelse og indsigt i religionernes indehold (intelligens og intuitionsbaseret) og dermed befrielse fra religiøse modsætninger, misforståelser og mistolkninger, osv. Forskellige trossystemer vil gå over i noget, der kan beskrives som “vidende-religiøsitet” (opdatering af begrebet scientisme) og successivt erstattes med “universel eller kosmisk spiritualitet/åndelighed”, hvilket indebærer, at man ubetinget indser og oplever det “guddommelige” i alt liv. Og videre, at alt har en mening, vores udødelighed, tilværelsens lovbundenhed, hvordan alt er forbundet, og ikke mindst, at kærlighed er den stærkeste kraft osv. Mennesker, som har haft NDO (nærdødsoplevelser), beskriver ofte denne type oplevelser og indsigter.

2.4 Mennesket og Virkeligheden – At forstå virkeligheden som den er

Meget taler for, at menneskehedens store problem frem for alt er af ontologisk karakter, dvs. det har sin grund i svigtende virkelighedsindsigt, ikke mindst det grundlæggende faktum, at vi alle er aktører, som indtil mindste detalje selv påvirker og former vores skæbne og vores fremtid. Det er ud fra denne sammenhæng mellem virkelighedsindsigt og skæbnedannelse at Martinus understreger: “hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere”.
Det skal tilføjes, at den “uvidenhed”, Martinus her refererer til omfatter både intellektuelle, emotionelle og moralske aspekter. Vores svigtende virkelighedsindsigt resulterer helt enkelt i at vi på mange områder handler helt i blinde. Vi forstår ikke samspillet og lovbundenheden mellem årsag og virkning, handlinger og konsekvenser, og i denne uvidenhed finder vi også årsagerne til krig, konflikter og mishandel samt udnyttelse og misbrug af mennesker, dyr og natur; desuden årsagerne til miljøforurening og sygdomme sammen med mange andre negative og destruktive konsekvenser. Det Kosmiske Verdensbillede hjælper os successivt til at få en dybere virkelighedsforståelse, og i takt med en øget indsigt i livets og virkelighedens sande natur vil vi helt naturligt agere anderledes – vi udvikler en ny bevidsthed og handlemåde grundet på altruisme.

We are architects of our own destiny.
Albert Einstein (fysiker, Nobelpristagare)

Paradigmeskiftet, fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældighed styrer alt, til en kosmisk virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og bevidst — leder til gennemgribende og dybtgående positive forandringer for os alle: for individ, samfund, miljø og hele vores omverden (natur, helbred, økonomi, ligeværdighed, uddannelse, forskning, retsvæsen etc.). Vi er allerede begyndt at tage de første spæde skridt, bl.a. gennem FN og andre humanitære organisationer, fairtrade, stræben mod ligeberettigelse, øget miljøbevidsthed, bedre omsorg og pleje af husdyr og natur, vegetariske eller veganske kostvaner som livsstil bliver en selvfølge for flere og flere mennesker, etc.

• En ny Æra

Change - A new Era - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSKort fortalt er vi på vej ind i en ny tid – en ny æra. En større forståelse og indsigt om livet og virkeligheden, for eksempel:

 • at vi alle er udødelige “livsenheder”, dele af en uendelig helhed,
 • at vi selv former og påvirker vores skæbne og vores fremtid, effekten af loven om årsag og virkning,
 • at døden er en “illusion”, og at livet er evigt,
 • at alt har et formål og er meningsfuldt for at udviklingen leder til alt højere former for liv,
 • at den stærkeste kraft er kærlighed.

Dermed vil vores syn på livet og vores ageren også forandres. Vi står overfor en tiltagende indsigt og ophøjning af bevidsthedsniveauet, der fører til en voksende altruisme, og vi vil bruge vores progredierende intelligens i kærlighedens tegn, hvilket indebærer, at vi i fællesskab vil skabe en bedre og mere kærlighedsfuld verden for alt liv.

• Universal viden igennem tiden – En ny Kosmisk Verdensimpuls

Det skal tilføjes, at Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede er en videreudviklet og detaljeret fortsættelse og ”opdatering” af den universelle viden, som gennem tiderne er blevet formidlet af mange forskellige ”forgængere og guider”, mystikere og vise mænd og kvinder i både Øst og Vest, bla via indiske visdomstraditioner, Sufi mestre, Rama, Krishna, Buddha og Jesus m.fl. Disse har af pædagogiske grunde alle formidlet deres viden og budskaber i forenklet form – ofte gennem lignelser, myter og metaforer, som var tilpasset respektive tids referencerammer og generelle udviklingsniveau.

Udviklingen accelererer nu enormt og er svimlende; ikke mindst ved et tilbageblik. Man kan bare tænke på fremskridtene inden for videnskab og teknologi i de sidste 100 år … Det Kosmiske Verdensbillede repræsenterer det Martinus kalder en ny “kosmisk verdensimpuls” (evolutionær impuls), og er tilpasset vores tid og udviklingsniveau, hvor Martinus er en unik formidler og vejledende lærer.

Gennem Martinus’ og Per Bruus-Jensens meget omfattende og detaljerede materiale, er de gamle visdoms- og kundskabstraditioner blevet præsenterede på en ny og logisk måde, som indfrier det moderne menneskets behov for et nyt verdensbillede og en dybere forståelse af livet og virkeligheden.

Det er blevet min opgave at vise verden, at livet ikke er et mysterium.
De evner, jeg har, er kun, hvad mennesker før mig har haft, og alle andre efter mig vil få, absolut uden undtagelse. Der findes derfor ikke noget i min litteratur og mine symboler at tilbede eller takke mig for. Det har været en vidunderlig, guddommelig oplevelse at bringe det evige lys ind i en verden, hvor mennesker stadig i vid udstrækning lider i mørket.

Martinus

A new day is born - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

2.5 Kort oversigt – Nogle af de grundlæggende hovedpunkter og principper i
Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – Læs mere …


 1. Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Hvordan vi overlever Døden – Eksistens og Udødelighed, læs mere …
 2. Bevidstheden – Perceptionsprocessen og Qualia – Fysiske og Parafysiske strukturer, læs mere …
 3. En ny Psykologi – Fri Vilje – Skæbne og Fremtid, læs mere …
 4. Den Kosmiske Evolutionsspiral – En ny Biologi – Fysiske og Parafysiske dimensioner, læs mere …
 5. Den Seksuelle Evolution – Poltransformationen – Fra Egoisme til Altruisme, læs mere …
 6. Det altomfattende Kosmos – Livsenheder og Liv inden i Liv – The Structure of Entanglement, læs mere …
 7. X-Struktren; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – X-RCT Processen, læs mere …
 8. De fem universelle Bevægelsesarter, læs mere …
 9. De kvalitative Kosmiske Grundenergier og de Kosmiske Skabeprincipper, læs mere …
 10. Energiens og Materiens Natur – En ny Fysik, læs mere …
 11. Teorien om Alt og GrundEnergiTeorien – GET, læs mere …
 12. Spiritual Science (Åndelig Videnskab) og Intellektualisering af Religionernes indhold, læs mere …

The Beauty of live - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

— 3. LÆSETIPS og Litteraturfortegnelse m.m. —

MARTINUS

Martinus’ omfattende produktion inkl. Livets Bog 1 – 7, Det Evige Verdensbillede 1-6, mm, se Martinus Institut Netboghandel/Webshop www.martinus.dk.

***

PER BRUUS-JENSEN

Per Bruus-Jensens omfattende produktion, se NCP X-AIONS Shop og BOG-præsentationer.

***

LÆSTIPS og WEBSITES MM 

Læsetips mm nedenfor der på forskelige måde illustrerer det Nya Paradigme. Listen viser kun et lille fragment af det store udbud og er ikke opdateret aktivt og regelmæssigt efter 2014 på grund af det enormt stigende udbud.

Alexander, Eben, Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Near Death Experience and Journey into the Afterlife,Simon & Schuster (oct. 2012)

Bohm, David, Wholeness and the Implicate Order, Routledge (2002)

Davidson, J., The Secret of the Creative Vacuum, Daniel (1994)

Deepak, Chopra (Author, Editor), Kafatos, Menas (Editor), The Time Machine of Consciousness – Quantum Physics of Mind: Time Travel, Cosmology, Relativity, Neuroscience, Cosmology Science Publisher (2014)

Fenwick, Peter & Elizabeth, Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland NCP X-AIONS (2013)

Fenwick, Peter & Elizabeth, Past Lives: An Investigation into Reincarnation Memories, Berkley (2001)

Fenwick, Peter & Elizabeth, The Art of Dying, Continuum (2008)

Fenwick, Peter & Elizabeth, The Truth in the Light: An Investigation of over 300 Near-death Experiences, Berkley Trade (1997)

Goswami, Amit, The Self–Aware Universe, Jeremy P. Tarcher (1995)

Kafatos, Menas & Nadeau, Robert, The Conscious Universe: Part and Whole in Modern PhysicalTheory, Springer Verlag (1990)

Kafatos, Menas & Nadeau, Robert, The Non-Local Universe: The New Physics and Matters of the Mind, Oxford University Press (1999)

Laszlo, Ervin, Science and the Akashic Field, Inner Traditions International (2004)

Laszlo, Ervin, Science and the Reenchantmant of the Cosmos, Inner Traditions International (2006)

Laszlo, Ervin, Quantum Shift in the Global Brain, Inner Traditions International (2008)

Leininger, Bruce & Andrea, Soul Survivor, Hay House (2009)

Lipton, Bruce H., The Biology of Belief – Unleasing the Power of Consciousness, Matter & Miracles, Hay House (2005)

Lommel, Pim van, Consciousness Beyond Life – The Science of Near-Death Experience, HarperOne (2010)

McTaggart, Lynne, The Field – The quest for the secret force of the universe, Harper (2008)

McTaggart, Lynne, The Bond – Connecting through the space between us, Hay House (2011)

McTaggart, Lynne, The Intention Experiment – Using Your Thoughts to Change Your Life and the World, Scribner (2008)

Moreira-Almeida, Alexander & Santos, Franklin Santana (Editors) Exploring Frontiers of the Mind-Brain Relationship, Springer (2012)

Penrose, Roger, Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe, The Bodley Head (2010)

Penrose Roger, Hameroff Stuart, Stapp Henry P., Chopra Deepak, Consiousness and the Universe: Quantum Physics, Evolution, Brain & Mind,Cosmology Science Publishers (2011)

Pilgaard Petersen, Nikolaj, Enten-Eller – Både-Og? Hvad är verden? En afsøgning af argumenter, Siesta (2010)

Radin, Dean, Entangled Minds – Entangled Minds – Extrasensory Experiences in a Quantum Reality, Simon & Schuster (2006).

Radin, Dean, Supernormal – Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities,Random House (2013)

Radin, Dean, The Conscious Universe – The Scientific Truth of Psychic Phenomena, HarperOne (1997, 2009)

Riel, Alex, Bevidsthedens Evolution, Forlag1.dk (2014)

Riel, Alex, Gud i Videnskaben, (2022)

Riel, Alex, Livets største overraskelse; Liv efter døden belyst fra et videnskabeligt, filosofisk og spirituelt perspektiv, Forlaget Mellemgaard (2020)

Riel, Alex, Metamening, Forlaget Mellemgaard (2019)

Riel, Alex, Mystik & Videnskab, Forlag1.dk (2009)

Riel, Alex, Noetisk Naturfilosofi, Forlag1.dk (2016)

Schäfer, Lothar, Infinite Potential – What Quantum Physics Reveals About How We Should Live, Deepak Chopra Books (2013)

Schäfer, Lothar, In Search of Divine Reality, The University of Arkansas Press (1997)

Schäfer, Lothar, Versteckte Wirklichkeit – Wie uns die Quantenphysik zur Transzendenz führt, S. Hirzel Verlag (2004)

Schwartz, Gary E. & Simon, William L., The Afterlife Experiments, Atria Books (2003)

Sheldrake, Rupert, Morphic Resonance – The Nature of Formative Causation, Park Street Press (2009)

Sheldrake, Rupert, The Science Delusion, new edition 2020, Hodder Stoughton, (published in the US as Science Set Free) (2020)

Smolin, Lee, Trouble with Physics, Mariner Books (2007)

Smolin, Lee, Three Roads to Quantum Gravity, The Perseus Books Group (2002)

Steinhardt, Paul J. & Turok, Neil, Endless Universe, Orion Publishing Co (2008)

Taylor, Steve, Out of the Darkness, Hay House (2011)

Weiss, Brian L., Many Lives, Many Masters, Piatkus Books (1994)

***

Science and Nonduality – SAND www.scienceandnonduality.com

Haramein, Nassim, The Resonance Project www.theresonanceproject.org

IONS – Institute of Noetic Sciences

Alex Riel, DK, Metamening ved Alex Riel Nye verdensbilleder som livspraksis – Metameaning by Alex Riel  New worldviews as life practices (https://www.alexriel.com/)

Carol Bowman Past Life Regression Therapy, Reincarnation Research, Children’s Past Life Memories

Jim B. Tucker Reincarnation and Past Life Research

The AWARE StudyHuman Consciousness Project www.mindbodysymposium.com

The Science of Consciousness  – CS Center for Consciousness Studies, The University of Arizona www.consciousness.arizona.edu

MartinusForumDK: Webside med information om Martinus Kosmologi indeholdende bl.a. digitaliserede original foredrag med Per Bruus-Jensen.

Martinus Institut 

Erwin, Laszlo, Welcome to New Thinking Worldshift Science & Spirituality

IANDS – International Association for Near-Death Studies

Afterlife Evidence, Victor Zammit on the Scientific Proof for Life after Death

PEAR – Princeton Engineering Anomalies Research

SSE – Society for Scientific Exploration

Thomas Campbell “My Big TOE”

Eben Alexander – Life Beyond Death – Proof of Heaven – A Neurosurgeon’s Near Death Experience and Journey into the Afterlife

Brian Josephson, University of Cambridge

The Intention Experiment – “The Largets Mind over Matter Experiment ….”

Pim van Lommel “Consciousness Beyond Life”

Dean Radin “Evidence for PSI”

Lothar Schafer

Pilotti Science & Art Home Page of Dr J Pilotti

A.K. Mukhopadhyay on Consiousness, http://www.akmukhopadhyayconsciousness.com/

The Secret Life of Chaos – Jameel Sadik “Jim” Al-Khalili, (documentary)

The Windbridge Institute

Larry Dossey 

Rupert Sheldrake

Science and Scientits

iDigitalMedium

NeuroQuantology