En Ny Virkelighedsforståelse

Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – Introduktion

–Therner & Løth –

The Mystery of Life - NCP X-AIONS

DEL I – En Ny Virkelighedsforståelse

 • Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer en gennemgribende løsning til “the Hard Problem of Consciousness and Reality”
 • Kvalitative Grundenergier – Et Nyt Energibegreb og GrundEnergiTeorien
 • Ekspansionsenergien og Kontraktionsenergien
 • Mere om GrundEnergiTeorien …
 • En Større Virkelighed

DEL II – Det Kosmiske Verdensbillede

 • Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – Martinus og Per Bruus-Jensen
 • En ny Virkelighedsforståelse – Et Kosmisk Paradigmeskifte
 • Livet og Bevidstheden uafhængig af den fysiske krop – Eksistens og udødelighed 
 • Kort om X-Strukturen og X-RCT Processen
 • Kort om Grundenergierne og de Kosmiske Skaberprincipper
 • Nogle af de grundlæggende hovedpunkter og principper i det Kosmiske Verdensbillde – Martinus Kosmologi
 • Det Kosmiske Verdensbillede i det daglige liv
 • New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS

DEL I

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer en gennemgribende løsning til “the Hard Problem of Consciousness and Reality”

Sammenligne: 70% kaffe (mørk energi) og 25% mælk (mørk materie) og hæld i lidt sukker, dvs. tilsvarande de 5% vi kender til …

Til trods for at naturvidenskaben har skabt grundlaget for vores moderne, teknologiske samfund, kan den ikke forklare hvad den fysiske verden dybest set består af, eller hvad den egentlig er. Ifølge den traditionelle fysik består den totale energi i universet af ca 70% såkaldt mørk materie, 25% såkaldt mørk energi, og den for os kendte materie udgør kun ca 5% – med andre ord; universet består til 95% af noget for os ukendt, hvilket udgør en central del af ”the Hard Problem of Reality”. Det samme gælder bevidstheden; traditionel videnskab kan ikke forklare, hvad den er – ”the Hard Problem of Consciousness”* (bevidstheds problematiken). Dette betyder altså, at både vores indre verden og vores ydre verden faktisk er et mysterium.

Det Kosmiske Verdensbillede omfatter en helt ny virkelighedsbeskrivelse, der giver logiske og konsistente svar på de ovennævnte grundlæggende spørgsmål.

* The philosopher David Chalmers, coined the name “hard problem”/ “hard problem of consciousness” (1995, 1996), the hard problem is often formulated as the problem of accounting for how and why we have phenomenal experience.

Kvalitative Grundenergier – Et Nyt Energibegreb og GrundEnergiTeorien

Den kendte materie består – præcis som alt skabt – af de subtile kvalitative grundenergier …

GrundEnergiTeorien/ GET præsenteret af Leif Pettersson er baseret på Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede (præsenteres i Del II). GET tager os til det som fysikerne benævner vacuumfeltet/ nulpunktsfeltet (the zero-point field) og beskriver de ekstremt subtile vakuumenergier/ nulpunktsenergier som findes der.
I GET og det Kosmiske Verdensbillede forklares og benævnes disse energier som ”grundenergier”.
I Martinus Kosmologi inddeles grundenergierne i syv* forskellige energier, hver og en med sine specifikke egenskaber og kvaliteter – hvilket indebærer et banebrydende og helt nyt energibegreb.
Disse subtile kvalitative grundenergier har også forskellige styrker, gennemslagskræfter og effekter. Alt i livet og tilværelsen består af disse grundenergier – fra det mest subtile, såsom vores bevidsthedsliv, tanker, følelser, erindringer, osv., til det mest massive såsom fysisk materie, sorte huller, etc. Vi genfinder dem altså i alt og overalt, både i vores ydre verden og i vores indre verden, (mere om grundenergierne neden for).

* Der eksisterer totalt syv grundenergier; den primære grundenergi ”moderenergien” og de seks forskellige såkaldte “arbejdsenergier”. Undertiden omtales grundenergierne som “de seks grundenergier”, i disse tilfælde er de seks arbejdsenergier eksklusiv den primære moderenergi. (Moderenergien indeholder de seks arbejdsenergier.)

I GrundEnergiTeorien (GET) fokuserer Leif Pettersson på to af grundenergierne: ekspansionsenergien og kontraktionsenergien, og viser samtidigt hvorledes disse to grundenergier underbygger og konstituerer hele den fysiske verden. De øvrige grundenergier er også involverede, men i betydeligt mindre grad.
Ekspansionsenergien og kontraktionsenergien har helt modsatte kvaliteter og egenskaber. Præcis som deres navn siger, er ekspansionsenergien ekspanderende og kontraktionsenergien kontraherende, dette indebærer at der potentielt råder et indbyrdes spændingsforhold imellem dem. GET hævder, at interaktionen og spændingen mellem de pågældende to grundenergier konstituerer det fysikerne benævner kraft, partikler og materie. GrundEnergiTeorien beskriver og forklarer den gådefulde mørke energi og den mørke materie, endvidere hvordan partikler skabes ud af nulpunktfeltet/ vakuumfeltet, hvilket yderligere kaster lys over fænomenet masse (Higgs-feltet), det krumme rum, mekanismerne bag gravitation, og meget mere. GET opfylder desuden samtlige kriterier for hvad man inden for fysiken benævner ”Teorien om Alt”*.

*Fysikerne har som bekendt længe arbejdet intensivt med at forstå vores fysiske verden, inklusive den store opgave at forene de fire naturkræfter (gravitationen, elektromagnetismen, samt den stærke og den svage kernekraft) i “Teorien om Alt”, men hidtil uden nogen komplet løsning. GET viser en model der modsigelsesfrit forener de fire naturkræfter og hermed faktisk giver os ”Teorien om Alt”.

Ekspansionsenergien og Kontraktionsenergien

Vi vil nu se lidt mere generelt på de to grundenergier, der dominerer den fysiske verden; ekspansionsenergien (i Martinus Kosmologi kaldet “tyngdeenergien”) og kontraktionsenergien (“følelsesenergien”) – kort om deres egenskaber og effekter:

Ekspansionsenergien/ Tyngdeenergien – også kaldet ”action-energy”: ekspansion, dynamik, “aktion”, manifestation, udadrettet aktivitet, eksplosion, acceleration, varme, hovedkomponent i fysisk materie, “masse-funktion”*; hovedansvarlig for det, vi benævner masse (hvilemasse/ vægt/ tyngde) samt Higgs-felt.
I bevidstheden kommer tyngdeenergien/ ekspansionsenergien emotionelt til udtryk som aggressivitet, hensynsløshed, egoisme, destruktive handlinger, og også at skade og dræbe andre levende væsner.
Tyngdeenergiens/ ekspansionsenergiens modsatte egenskaber indehaves af:

Kontraktionsenergien/ Følelsesenergien – også kaldet ”perceptions-energi”: kontraktion, perception, sansning, reception, registrering og regulering af dynamik, indadrettet aktivitet, implosion, retardation, kulde, kondenserende effekt, “gravitations-funktion”*.
I bevidstheden kommer kontraktionsenergien/ følelsesenergien emotionelt til udtryk som følsomhed, empati, sympati, altruisme, livgivende og kærlige handlinger og aktiviteter.

* Supplerende information vedrørende ekspansionsenergien/ tyngdeenergien og kontraktionsenergien/ følelsesenergien: Interaktionen og spændingen mellem disse to modsatte, “antagonistiske” energier udgør grundlaget for hvad fysikerne kalder kraft, partikler og fysisk materie. Kort sagt: den dynamiske ekspansionsenergi udgør, under indflydelse af kontraktionsenergien, hovedkomponenten i fysisk materie og er dermed også ansvarlig for, hvad vi definerer som masse og Higgs-felt. Fysisk materie er m.a.o. et produkt af ekspansionsenergi (“masse-funktion”) der kondenseres af kontraktionsenergi (“gravitations-funktion”).

Mere om de syv grundenergier i Del II.

Fundamental Energy Theory - Creation of Particles - NCP X-AIONS

Mere om GrundEnergiTeorien 

GrundEnergiTeorien – GET præsenteres af Leif Pettersson i bogen Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin, engelsk udgave Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory FET, publiceret af New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS 2012. GET er baseret på Martinus Kosmologi fremlagt af den danske intuitionsfilosof Martinus (præsenteret nedenfor).

Vi henviser også til følgende præsentationer af GrundEnergiTeorien fremlagt af New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS ved The International TSC Conference 2012 – THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS – University of Arizona:

 • The Fundamental Energy Theory (FET): Six Specific Qualitative Vacuum Energies that Constitute our Physical World and Everything that Exists – A New Paradigm (No 1)
 • The Fundamental Energy Theory – FET (Specific Qualitative Vacuum Energies) and The Theory of Everything – A New Understanding of Reality (No 2)

Abstract (No 1)  —  Abstract (No 2)  —  Images & Text (No 1 and 2)

En Større Virkelighed

Ifølge det Kosmiske Verdensbillede viser kvantefysiken tydeligt, hvorledes naturvidenskaben har nået grænsen for målinger i et “afstandsunivers”, og man begynder nu at bevæge sig ind i et “non-local tilstandsunivers“. Dette beskriver rent faktisk overgangen fra et fysisk ”afstandsunivers” til et parafysisk* ”tilstandsunivers”. Kvantevakuumet er således det første møde med denne overgang og repræsenterer indgangen til de nævnte tilstandsverdener/ dimensioner uden for vores nuværende viden om tid og rum. I dette møde og “grænsefelt” begynder vi langsomt at nærme os en stigende forståelse af både den fysiske og den parafysiske verden, og hvordan disse verdener er sammenkoblet med hinanden – og det Kosmiske Verdensbillede fører os videre til en ny virkelighedsforståelse. En ny rejse er begyndt, hvor vi opdager det levende, multidimensionelle Kosmos med alle dets utallige former for fysisk og parafysisk liv – og vi får inblik i En Større Virkelighed …

* Parafysisk: “finere”, mere subtil form af energi/materie baseret på højere frekvenser, og fungerer i henhold til andre naturkonstanter og naturlove, sammenlignet med den fysiske verden.

The Fundamental Energy Theory Overview - NCP X-AIONS

DEL II

Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi
Martinus og Per Bruus-Jensen

Martinus 1934 Martinus © Martinus Institut DK

Martinus 1934 Martinus © Martinus Institut DK

Den danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus Thomsen (1890-1981), hovedsaligt kendt som Martinus, indskriver sig i en lang tradition af mystikere* og intuitionsfilosoffer, som hævder, at de via deres eget indre råder over en intuitionsbaseret indsigt i, hvad verden og bevidstheden dybest set er, og derved sidder inde med en mere eller mindre overordnet viden om hvordan livet og tilværelsen er ‘konstrueret’. Det specielle ved Martinus arbejde er, at det præsenterer en meget logisk og omfattende virkelighedsbeskrivelse, som gør det muligt for læseren at tilegne sig forståelsen af verdensaltet som levdende, evigt og uendeligt – det altomfattende Kosmos**, hvor alle livsformer indgår som udødelige ”livsenheder” og er under konstant udvikling. Samlet set et nyt verdensbillede med en dybere forståelse af livet og virkeligheden.

Martinus, blev født i Sindal i det nordlige Jylland og voksede op i denne typiske danske landsby under meget beskedne forhold. Undervisningen i den almindelige folkeskole bestod bare af nogle få undervisningstimer om ugen. Han arbejdede senere som mejerist og beskrev sig selv som “et ubelæst menneske”. Martinus havde tidligt omfattende religiøse og eksistentielle tanker og spørgsmål.
I foråret 1921, efter at have læst en bog om meditation, blev han inspireret til selv at prøve at meditere. I forbindelse med disse øvelser fik han helt uventet flere intuitionsbaserede oplevelser, der også åbnede op for en helt ny sanse- og erkendelsesevne hos ham. Martinus beskrev, at han nåede et andet og højere bevidsthedsniveau; en udvidet bevidsthedstilstand baseret på noget, han senere omtalte som “kosmisk bevidsthed”. Martinus 31 years oldDette ledte til en gennemgribende forandring af ham, der bl.a. indebar, at han kunne ”se igennem” den fysiske verden til en underliggende parafysisk virkelighed, og via intuition gennemskue livets og virkelighedens natur. Gennem sin intuition havde han adgang til en universel / kosmologisk “database”; en informations- og vidensbank; et “visdomsocean”, for at bruge hans egne ord.

I sin levetid præsenterede Martinus gennem tekster og symboler et helt nyt verdensbillede Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede, beskrivende et levende, evigt og uendeligt verdensalt. Hans arbejde består af omfattende og dybdegående analyser med forklaringer på livet og virkeligheden, eksistensen, evolutionen og tilværelsens fundamentale principper.

*) Mystiker: af det græske “mystés”. Dvs. nogen, som har sin viden inde fra sig selv; fra sit eget indre, uafhængigt af skoling etc. Mystikere har eksisteret til alle tider og i alle kulturer. De hævder bl.a., at universet – ja, hele verdensaltet – er en levende organisme samt at der er en mening med livet.

** Kosmos – det altomfattende Kosmos; begrebet “Kosmos” i det Kosmiske Verdensbillede/ Martinus Kosmologi betegner og omfatter alt hvad der eksisterer; alle verdener og dimensioner, dvs. vores eget univers og alt der findes uden for dette, alle former af liv og virkelighed inkluderet. Læs mere …
Per Bruus-Jensen 1972

Per Bruus-Jensen 1972

I sommeren 1957 kom den på det tidspunkt 25-årige Per Bruus-Jensen/Per B-J (1932-2022) i kontakt med Martinus, hvilket blev starten på et 20-årigt tæt samarbejde imellem dem. Martinus forstod tidligt Per B-J:s analytiske evner og kapacitet, og gav ham allerede i 1958 den specifikke opgave at systematisere, specificere, konkretisere og derved videreudvikle den intuitive viden, som Martinus selv formidlede. I opgaven indgik også at nærme sig (“møde”) naturvidenskaben, og ikke mindst bidrage til udviklingen af en ny ”Kosmisk Videnskab”. For at muliggøre og optimere dette, underviste Martinus Per B-J intensivt i mere end 10 år.

Efter årene med Martinus har Per Bruus-Jensen hovedsageligt brugt sit liv til at arbejde med den opgave, Martinus gav ham, hvilket har resulteret i en omfattende produktion af bøger, artikler m.m. Samlet giver Per Bruus-Jensen en systematisk præsentation af det Kosmiske Verdensbillede med fokus på virkeligheden, livet, bevidstheden, evolutionen, eksistens og udødelighed.

Per B-J’s omfattende litteratur og arbejde er af stor ontologisk betydning. Her kan bl.a. omtales “X” – En komplet indføring i Martinus Kosmologi (“X-værket”), 4 bind, ca. 2000 sider, samt Eksistens og Udødelighed – Om Erkendelseslæren i Martinus Kosmologi 2 bind, ca. 600 sider, suppleret 2012 med den selvstændige bog Projekt Liv. For mere information om Per Bruus-Jensens litteratur se Shop & Bog-Præsentationer.

“De To Grene”

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSMartinus Kosmologi kendetegnes af to hovedretninger eller “grene”, der taler til menneskers forskellige behov og præferencer.

I sit livs aften samlede Martinus sin egen produktion: Livets Bog 1-7; Det evige Verdensbillede 1-6, samt en række kompletterende bøger, skrifter mm. under fællesnavnet Det Tredje Testamente. Disse værker præsenterer et nyt verdensbillede og ser umiddelbart ud til først og fremmest at rette sig til mennesker der søger logiske forklaringer til religionernes indehold. Martinus belyser og forklarer religiøse myter og budskaber, og påviser samtidig oplagte misforståelser og mistolkninger. Denne gren formidler med andre ord en intellektualisering af religionernes budskaber med udgangspunkt i kristendommen. Det faldt Martinus naturligt, fortrinsvis at relatere sin intuitive kosmiske viden til kristendommen, idet denne kulturtradition var det helt dominerende indslag i hans baggrund og opvækst i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Dette afspejler sig også i Martinus tekster og hele terminologi, der tit er religiøst influeret, samtidig med at hans sprog er smukt og farverigt.
Denne gren er hovedsageligt repræsenteret ved Martinus Institut i København, som også har fokus på at sikre og forvalte Martinus omfattende produktion.

Den anden gren har en ontologisk og videnskablig retning og karakter, kendetegnet ved dybtgående analyse og definering af de fundamentale principper og strukturer i det Kosmiske Verdensbillede. Martinus lagde grunden til denne gren i sit eget arbejde, og videre gennem sin specielle undervisning af Per Bruus-Jensen, ved at give ham den specifikke opgave at systematisere, specificere og konkretisere, og derved videreudvikle den intuitive viden som Martinus selv formidlede. Det kan tilføjes, at Martinus’ undervisning og diskussioner med Per Bruus-Jensen også berørte emner og områder, som Martinus ikke selv har behandlet i sine bøger m.m., men som for størstedelens vedkommende genfindes i Per Bruus-Jensens litteratur. Kort udtrykt, det direkte formål med denne gren af Martinus Kosmologi er at præsentere ontologiske principper og ny videnskab, samt at ”møde” naturvidenskaben og at bidrage til udviklingen af en ny altomfattende “Kosmisk Videnskab”. Denne gren er specielt repræsenteret af Per Bruus-Jensens omfattende arbejde og litteratur, samt gennem New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS og the X-Research Project, der fokuserer på og arbejder med ontologien i Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede (the Ontology of the Cosmic Worldview), se Om NCP X-AIONS.

Martinus symboler 8, 32, 30 © Martinus Institut DK

Eksempel på Martinus’ symboler, i bøgerne “Det Evige Verdensbillede” bind 1-6 findes 100 symboler med tilhørende symbolforklaringer, der udgør et viktigt supplement til Martinus’ hovedværk “Livets Bog” bind 1-7.

Martinus skapade komplexa symboler med enkla verktyg - Foto PBJ

Martinus skabte komplekse symboler med enkelt værktøj – Foto Per Bruus-Jensen

Læs mere om Martinus og Per Bruus-Jensen:

Martinus Dyrehaven DK 1960

Martinus 1960, Dyrehaven, København, DK

X-verket af Per Bruus Jensen

“X-Værket” bind 1-4, PBJ

Per Bruus-Jensen, 2010

Per Bruus-Jensen 2010

En Ny Virkelighedsforståelse – Et Kosmiskt Paradigmskifte 

Det Kosmiske Verdensbillede indebærer et Paradigmeskifte – ”New Cosmic Paradigm” der erstatter det gamle materialistiske verdensbillede, hvor tilfældigheder er afgørende, med en ny virkelighedsbeskrivelse, der illustrerer et levende og uendeligt Multivers; det altomfattende Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige, såkaldte skabeprincipper (skaberprincipper) og eksakte naturlove, styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionelle Kosmos.

Livet och Bevidstheden uafhængig af den fysiske krop – Eksistens og udødelighed 

Forklaringen til udødelighed findes i livets grundlæggende natur; ”X-Strukturen”. I perioder af vores evige evolutionsproces lever vi skiftevis i en fysisk verden og en parafysisk verden. X-strukturen viser, at vi ud over vores temporære fysiske krop også har en udødelig parafysisk krop/ struktur, som den fysiske krop er forbundet med og helt afhængig af. Den parafysiske krop/ struktur eksisterer og fungerer helt uafhængigt af den fysiske krop. Dette indebærer bl.a at det vi benævner ”døden”, faktisk er en overgang fra fysisk liv til et fortsat liv på det parafysiske plan.

Kort om X-Strukturen og X-RCT Processen

”X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens grundlæggende natur og struktur. Da denne primære form er ukendt for mennesket, valgte Martinus at udtrykke den med bogstavet ”X”, også benævnt ”det levende Noget”, ”det levende væsen”. X-strukturen udgør selve urgrunden og forudsætningen for Livet, Bevidstheden og Virkeligheden; for alt, der eksisterer, har eksisteret og vil komme til at eksistere. Denne fundamentale X-struktur er i princippet den samme for alt liv, inklusive det uendelige og altomfattende Kosmos, og dens funktion er kontinuerligt at skabe livsoplevelse/ bevidsthed.

Den Initiale Virkelighed ”X0” (eksistensens urdomæne) er en altomfattende, immateriel, umanifesteret verden af tomhed og absolut stilhed; en verden, der rummer et uendeligt potentiale af skabermuligheder. X0-naturen genererer konstant et udeleligt, integreret triplementært princip; ”det triplementære funktionsprincip X” (det tre-enige princip) der omfatter tre funktionsaspekter (de tre forskellige operationelle roller; X1, X2, X3), kendetegnende for alt liv:

X1 Skaberen og Opleveren – X2 Skabe- og Oplevelsesevnen – X3 det Skabte og Oplevede

X1 – det Skabende og Oplevende Noget (Skaberen og Opleveren) – subjektet/”Jeget”, (”bæreren af bevidstheden”, det tidløse “centrale punkt”, som vi kalder og refererer til som “jeg”).
Tomhed, stilhed

X2 – dette Nogets Skabe- og Oplevelsesevne (Skabe- og Oplevelsesevnen) – de syv kvalitative “grundenergier” inkl. formskabende og strukturerende principper.
Energi (kvalitative kosmiske grundenergier inkl. skabeprincipper/ morfogenetiske effektkonstanter)

X3 – dette Nogets Skabte og Oplevede Virkelighed (det Skabte og Oplevde) – X3 er resultatet af interaktionen mellem subjektet/ Jeget (X1) dets skabe- og oplevelsesevne (X2) repræsenteret ved bevægelse, inklusive den materielle illusion som objektiv virkelighed (X3 obj.) på den ene side – og oplevelsen af denne som subjektiv virkelighed (X3 subj.) på den anden side.
Det vil sige temporære objektive og subjektive effekter: bevægelse, den ”materielle illusion”, det manifesterede Kosmos (obj. virkelighed) – og – oplevelsen af dette som qualia (subj. virkelighed).
Energiomsætning, bevægelse (X3 = energiomsætning:   X3 obj. = bevægelse, X3 subj. = oplevelse af bevægelse, qualia)

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS


X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

The X-Structure (Xom3-c4c) New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

X-Strukturen med dets triplementære funktionsprincip aktiverer og transformerer X0 til X3. Denne transformationsproces benævnes the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen; den dobbeltrettede manifestations- og perceptionsproces fra umanifesteret initial virkelighed/ X0 til manifesteret objektiv virkelighed/ X3 obj. (manifestation) og oplevelsen af det som qualia, subjektiv virkelighed/ X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT Processen fra tomhed og stilhed (initial virkelighed, X0) – til bevægelse og quanta/ kvanter (objektiv virkelighed, X3 obj.) – til qualia (subjektiv virkelighed, X3 subj.).

X-Strukturen og X-RCT Processen – en dybtgående løsning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of experience, perception, qualia) og “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

Vi henviser også til følgende præsentationer fremlagt af New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS ved The International TSC Conference 2020 – THE SCIENCE OF CONSCIOUSNESS – University of Arizona:

 • Life and Consciousness Beyond Death – The X-Structure; The Nature of Life and Immortality (No 1) Abstract — Images and Text 
 • Consciousness Independent of the Physical Brain and How we Transform Objective Reality into Qualia – The X-Structure (No 2)
  Abstract  — Images and Text

Kort om Grundenergierne og de Kosmiske Skaberprincipper (skabeprincipper*)

*“Skabeprincip” er Martinus’ original begreb, i oversættelser og omtale “skaberprincip”.
the seven qualitative basic energies

Detail of diagram (the Split of the Mother Energy) illustrating the structured flow of the Basic Energies © PBJ and NCP X-AIONS

De syv kvalitative Grundenergier

I del l er vi blevet lidt bekendt med ekspansionsenergien og kontraktionsenergien, og vi skal nu se lidt på alle syv grundenergier. Som allerede omtalt består alt i tilværelsen af nævnte grundenergier – fra det mest subtile, såsom vores bevidsthedsliv, tanker, følelser, erindringer, osv., til det mest massive såsom fysisk materie, sorte huller, etc. Således er alt der er skabt, både i den ydre verden og i vores indre verden er sammensat af disse kvalitative grundenergier med indbyrdes forskellige kombinationer. For at illustrere grundenergiernes forskellige kvaliteter, egenskaber, gennemslagskræfter relativt til hinanden etc. tildelte Martinus dem også specifikke signaturfarver og tal, som han selv gennemført anvendte i sine symboler. Martinus navngav grundenergierne efter hvordan deres respektive egenskaber og kvaliteter fremtræder i den fysiske verden vi kender og oplever, samt virkningerne af deres tilstedeværelse og aktivitet i vores kroppe og bevidsthed.
Grundenergierne forekommer aldrig hver for sig i rendyrket form, men optræder altid i forskellige indbyrdes kombinationer, Martinus benævner dette område “Kosmisk Kemi”. Når man kender til grundenergiernes egenskaber, kan man genkende dem i alt og overalt.

Nedenfor ses en skematisk oversigt af de syv kvalitative Kosmiske Grundenergier; energi navn, signaturfarve, talværdi der illustrerer den relative styrke og relative gennemslagskraft og en meget kort beskrivelse af energiens egenskaber samt nogle eksempler, hvor den beskrevne energi dominerer. Se også table: The Basic Energies – Overview, som fordybnings tekst henviser vi også til Supplementary*, section 11: the Cosmic Basic Energies/ Fundamental Energies – Classification.
(*Supplementary Information to Ontological Presentations)

De syv Grundenergier: 

Moderenergien (violet, 420) – den primære energi: 1. Genererer, regulerer og koordinerer de øvrige seks grundenergier, også kaldt “arbejdsenergier”. 2. Besidder og opererer via et antal såkaldte Kosmiske Skabeprincipper, også benævnt Morphogenetiske Effektkonstanter; dvs. formgivende og strukturerende kræfter der opretholder og organiserer livet og virkeligheden, se “De Kosmiske Skabeprincipper”/ skaberprincipper, (mere om skaberprincipperne nedenfor). Læs mere om Moderenegien.

Instinktenergien (rød, 20): automatik, automation, autonomi, automatiske funktioner, tropismer, vanemønstre, rutiner, virtuositet, traditionalisme, ritualer, anelse, tro, ligeledes fanatisme og dogmatisme.

Ekspansionsenergien/ Tyngdeenergien (orange, 40) – også kaldet action-energy: ekspansion, dynamik, “aktion”, manifestation, udadrettet aktivitet, eksplosion, acceleration, varme, hovedkomponent i fysisk materie, “masse-funktion”*; hovedansvarlig for det, vi benævner masse (hvilemasse/ vægt/ tyngde) samt Higgs felt.
I bevidstheden, emotionelt kommer tyngdeenergien/ expansionsenergien til udtryk som aggressivitet, hensynsløshed, egoisme, destruktive handlinger, og også at skade og dræbe andre levende væsner.

Tyngdeenergiens/ ekspansionsenergiens modsatte egenskaber indehaves af:

Kontraktionsenergien/ Følelsesenergien (gul, 60) – også kaldet perception-energy: kontraktion, perception, sansning, reception, registrering og regulering af dynamik, indadrettet aktivitet, implosion, retardation, kulde, kondenserende effekt, “gravitations-funktion”*.
I bevidstheden, emotionelt kommer kontraktionsenergien/ følelsesenergien til udtryk som følsomhed, empati, sympati, altruisme, livgivende og kærlige handlinger og aktiviteter.

* Supplerende information vedrørende ekspansionsenergien/ tyngdeenergien og kontraktionsenergien/ følelsesenergien: Interaktionen og spændingen mellem disse to modsatte, “antagonistiske” energier udgør grundlaget for hvad fysikerne kalder kraft, partikler og stof/fysisk materie. Kort sagt: den dynamiske ekspansionsenergi tjener, under indflydelse af kontraktionsenergien, som hovedkomponent i fysisk materie og er dermed også ansvarlig for, hvad vi definerer som masse og Higgs felt. Fysisk materie er m.a.o. et produkt af ekspansionsenergi (“masse-funktion”/ “mass-function”) der kondenseres af kontraktionsenergi (“gravitations-funktion”/ “gravity-function”). Se gerne Fysiken,Martinus Kosmologi och Teorinom Allt – GrundEnergiTeorin GET. (Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory FET).

Intelligensenergien (grøn, 80): analyse, logik, fornuft, rationalitet, hensigtsmæssighed, effektivitet, genkendelse/ identifikation, refleksion, beregning, fremsyn, forestillingsevne.

Intuitionsenergien (120, blå): syntese, kvintessens, umiddelbar forståelse, direkte viden og indsigt, gennemskuende, klarsyn, genial design- og idéskabelse, fuldkommen og konstruktiv kreativitet.

Hukommelsesenergien (lys indigo, 100) – også kaldet “salighedsenergi”: akkumulation, bevarelse, arkivering, fiksering, tilbageblik, erindring, erfaring. Hukommelsesenergien er dominerende i oplevelser af intens nydelse og lykke, der er baseret på hvad Martinus benævner “guld-kopier”; kosmisk kemisk bearbejdede og raffinerede sektioner af akkumulerede erfaringer/ oplevelser/ minder (se Talentkerneprincippet; erindringstalentkerner).

De Kosmiske Skaberprincipper (Skabeprincipper)

Den primære grundenergi “moderenergien” (se ovenfor) indehar og fungerer via en række “kosmiske skaberprincipper” (skabeprincipper), også kaldet “morfogenetiske effektkonstanter”; formgivende og strukturerende kræfter, der opretholder og organiserer livet og virkeligheden. Vi kan empirisk observere virkningerne af disse morfogenetiske effektkonstanter, f.eks. i det vi kalder naturlove og naturkonstanter med deres ekstremt finstemte præcision og eksakthed osv. Med andre ord, det så korrekt fungerende manifesterede multidimensionelle Kosmos er et resultat af de kosmiske skaberprincipper.

De Kosmiske Skaberprincipper/ morfogenetiske effektkonstanter fungerer som “transformationsprocesser”, der resulterer i kontraster til X0-naturen:

X0           X1 + X2        X3 (X3 obj. og X3 subj.)

• Helhed             →          Livsenheder, separation (opdeling i endeher/ kvanter)
• Tomhed            →         Energi/ materie
• Stilhed              →         Bevægelse
• Uendelighed    →         Rum, afstand
• Evighed            →          Tid

Det skal fremhæves, at skaberprincipperne samvirker (dvs. de fungerer ikke selvstændigt og uafhængigt af hinanden). Alle effekter af skaberprincipperne skyldes interaktion mellem flere principper. Martinus navngav de forskellige skabeprincipper efter de særlige effekter, hvert princip genererer i den fysiske verden vi kender og oplever, samt virkningerne af deres tilstedeværelse og aktivitet i vores kroppe og bevidsthed.
Sammenstillingen nedenfor beskriver hovedeffekterne af forskellige skaberprincipper. Det skal også tilføjes, at der findes flere skaberprincipper end dem, der præsenteres nedenfor.

Nogle af de vigtigste Kosmiske Skaberprincipper (skabeprincipper), vi henviser også til Supplementary*, Supplementary*, section 12: the Cosmic Creative Principles/ the Morphogenetic Effect Constants – Classification.
(*Supplementary Information to Ontological Presentations

Det primære og overordnede kosmiske skabe(r)princip – det såkaldte Split/ opdeling af moderenergien (the Split/ division of the mother energy); den evige, kontinuerligt pågående automatiske opdeling og konvertering af moderenergien med det lovbundne strukturerede cykliske flow af de seks grundenergier/ arbejdsenergier i seks forskellige specifikke kombinationer skal ses som det primære skaberprincip*. Denne splittelse/opdeling af moderenergien udgør en af de grundlæggende forudsætninger for alle former for skabelse.
* Definition af Per Bruus-Jensen og Therner & Løth 

Polprincippet – effekt: alle polære tilstande, f.eks. plus/minus, nord/syd, hankøn/hunkøn, afsendelse/modtagelse af energi, dvs. giver Jeget (X1) mulighed for at sende energi og modtage energi. Udgør således en forudsætning for 1. skabelse, dvs. afsendelse af energi; udadgående aktivitet, manifestation og 2. oplevelse, dvs. modtagelse af energi; indadgående aktivitet, perception.
Den s.k. maskuline resp. feminine pol er også afgørende for seksualitet og køn, såvel som de er nødvendige for den fysiske reproduktion.

Kontrastprincippet – effekt: alle kontraster og modsætningsforhold, f.eks. dag/nat, lys/mørke, sort/hvidt, surt/sødt, godt/ondt, smukt/grimt, glæde/sorg, etc. Kontrastprincippet indebærer enkelt udtrykt forskelligheder og variationer i de kvalitative grundenergiers frekvenser, vibrationsfelter og kombinationer, og er en absolut forudsætning for, at noget overhovedet kan registreres og opfattes af nogen – uden kontrast ingen oplevelse. Kontrastprincippet indebærer i grunden statiske kontrastforhold, som gradvist bliver dynamiseret via interaktion med forandrings- og fornyelsesprincippet se nedenfor.

Subprincip:
– Forandrings- og Fornyelsesprincippet/ Sult- og Mættelsesprincippet (Hunger- og Mættelsesprincippet):
specificerer ur-begæret, viljeføring, intention, målrettethed, fornyelse og variation af livsoplevelse, udvikling, dynamiske kontrastvirkninger, forandrings- og fornyelseseffekter både eksterne (omgivelser, miljø) og interne (mentale, psykologiske) samt i den individuelle organiske struktur, organisme udvikling. Som det fremgår af navnet på princippet, kan det illustreres lidt forenklet med sultfase, efterfulgt af mæthedsfase, efterfulgt af ny sult, ny mæthed, ny sult …

Perspektivprincippet – effekt: alle perspektiviske effekter, f.eks. proportioner, dimensioner, graderinger, hierarkiske systemer etc. Gennem perspektivprincippet oplever vi forhold i tilstand, størrelse og afstand osv. Kan enkelt illustreres med størrelse og afstandsforhold i rum og tid, såsom oplevelsen (X3 subj.) af at et objekt bliver mindre, når afstanden til objektet øges, og oplevelsen af fortid, nutid, fremtid, oplevelse af en begyndelse og slutning.
Det er umuligt at opleve den ubegrænsede initiale virkelighed (X0-naturen) som den er dvs. uendelighed, evighed, tomhed, stilhed, helhed. Perspektivprincippet indebærer, at Jeget (X1) oplever virkeligheden i form af begrænsninger, der er en af forudsætningerne for perception og livsoplevelse (X3 subj.) Al oplevelse er transformerede og begrænsede versioner af den ubegrænsede X0-natur.

Bevægelsesprincippet – effekt: alle bevægelsesformer. Alt skabt (X3) er udtryk for liv og involverer bevægelse. Skabelse involverer energiomsætning og manifesterer sig i praksis som bevægelse, nemlig via de fem universelle bevægelsesarter: stambevægelsen (den primære bevægelse) indebærer positionel bevægelse “fra A til B”, samt de fire “aflæggerbevægelser” (afledte af stambevægelsen), hvilke vi i vores fysiske verden kender som 2.rum, 3.tid, 4.transformation/ forandring/ forvandling, 5.materie.
Stambevæglsen har både subjektiv og objektiv status, mens de fire aflæggerbevægelser er subjektive versioner (X3 subj.) og derved alternative repræsentationer af den objektive stambevægelse (X3 obj.), transformeret af X1 i interaktion med X2.
Martinus betoner at livets fornemmste kendetegn er bevægelse – bevægelse er det ultimative udtryk for liv – og endvidere at alle bevægelser i det uendlige Kosmos neutraliserer hinanden, hvilket bekræfter den bagvedligende og altomfattende X0-natur, dvs. tomhed og stilhed.

Kredsløbsprincippet – effekt: strukturer bevægelse i kredsløb, alle kredsløbsformer. Alle bevægelser går i kredsløb. I absolut forstand eksisterer den lige eller rette linje nemlig ikke, idet den altid udgør en del af et kredsløb. Hele verdensaltets bevægelsesarter befinder sig i cirkelbaner, dvs. hver eneste bevægelse i Kosmos danner en cirkulær bane – Loven for bevægelse, (Martinus’ symbol no 15). Hvis energierne ikke var bundne i kredsløb, ville der ikke være noget liv.

Sub-principper:
– Reinkarnationsprincippet: i perioder af vores evige evolutionsproces lever vi skiftevis i en fysisk verden og en parafysisk verden, i disse perioder er reinkarnation en nødvendighed. Reinkarnationsprincippet fungerer bl.a. som “livs-fornyer” (udskiftning og fornyelse af fysiske organismer), i den fysiske verden og er vigtigt for os i vores evolution mod højere livsformer.
– Karma eller Skæbeneprincippet: alt, både positivt og negativt, vi “sender ud”, (handlinger, tanker, følelser etc.) kommer før eller siden tilbage. Energierne vill altid vende tilbage til deres respektive oprindelse i en eller anden form – Loven om årsag og virkning/ Karmaloven.

Livsenhedsprincippet/ Materie- og Livsenhedsprincippet – effekt: opdeling af helheden og strukturering af energi i enheder, organisering og strukturering i livsenheder, (energienheder) f.eks.: elementærpartikler, celler, organer, organismer, planeter, sole, galakser. Livet organiserer sig som ”liv inden i liv”, og dermed i fælles interaktion og indbyrdes afhængighed. Alle levende væsener er udødelige livsenheder i det uendelige, multidimensionelle og altomfattende Kosmos.
Martinus illustrerer livsenhedsprincippet i symbol no 7, indledende resumé: ”Verdensaltet, Kosmos er en uendelig enhed, som udgør et altomfattende væsen som består af alle eksisterende levende væsener. Disse er organiserede som Liv inden i Liv. Det vil sige, at hvert eneste levende væsen både er et makrovæsen, som giver livsrum til mikrovæsener, – og et mikrovæsen, som får livsrum af et større makrovæsen. På denne måde er alle levende væsener urokkeligt livsbetingende for hinanden.” – En organisk og holistisk struktur.
Livsenhedsprincippet er ansvarligt for den manifesterede virkeligheds fraktale natur, dens opdelning i enheder af enhver form, inklusive organismer for levende væsener. Med andre ord betyder dette, at det levende Kosmos på det manifesterede plan har opsplittet og struktureret sig selv i livsenheder; tre-enige ”livskvanter” dvs. levende væsener. Komplementariteten af helhed/enhed og dualititet/separation, samt “the Structure of Entanglement” (strukturen for “sammenkobling”) dannes og udtrykkes hovedsageligt gennem livsenhedsprincippet.

Sub-princip:
– Organismeprincippet: omfatter syv forskellige hovedprincipper for organismer. Disse syv hovedprincipper gentager sig i fornyede og varierende versioner i det uendelige, både “opad” i makrokosmos og “nedad” i mikrokosmos. De syv grundlæggende organismeprincipper er kendt for os som følgende ”enheder”: 1. elementarpartikler, 2. celler, 3. organer, 4. organismer, 5. planeter, 6. solsystemer, 7. galakser. Der findes adskillige mellemprincipper og variantprincipper ud over de nævnte syv hovedprincipper.

Talentkerneprincippet – effekt: alle former for akkumulering af oplevelser, erfaringer, færdigheder og egenskaber m.m. i stabile lagringsenheder såkaldte talentkerner. Talentkerner er unikke, organiske akkumulerings- og lagringsenheder med forskellige former for bearbejdnings- og styringsfunktioner. Talentkernerne akkumulerer og lagrer alle vores individuelle oplevelser, erfaringer, færdigheder, evner og egenskaber mm, så vi kan genbruge og udvikle dem, og tage dem med os fra liv til liv. Talentkernerne er en absolut forudsætning for alle livsformers udvikling og evolutionsprocesser.
Meget kort sagt, kan talentkernerne generelt, beskrives som organiske parafysiske kraftcentre, der indeholder erfaringer, færdigheder, egenskaber, evner etc. som det levende væsen har udviklet og erhvervet inden for visse områder under dets evige eksistens. Disse erfaringer, færdigheder, egenskaber mm er transformeret til kodificerede vibrationsmønstre, der indeholder de “data og programmer”, som de respektive talentkerner ”håndterer og administrerer”.
Der er tre hovedgrupper af talentkerner: 1. erindringstalentkerner, 2. manuelle aktivitets organtalentkerner, 3. autonome organtalentkerner, (kort beskrevet nedenfor), samtlige findes i det såkaldte skæbneelement i evighedskroppen/ evighedslegemet (område d (Xom3)). Skæbneelementet med tilhørende talentkerner kan sammenlignes med en organisk harddisk med holografisk struktur og uendelig kapacitet, hvor bearbejding, akkumulering og lagring foregår.

Not. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at de seks spiralcentre også kaldes for grundtalentkerner, hvilke dog er af en anden type. Det er via disse grundtalantkerner/ spiralcentre at moderenergien opdeles og konverteres til de seks grundenergier/ arbejdsenergier, dvs. det såkaldte ”split” af moderenergien (the split of the mother energy). De ovennævnte talentkerner (erindringstalentkerner, manuelle aktivitets-organtalentkerner og autonome organtalentkerner) er integreret med de seks grundtalentkerner/ spiralcentre i evighedskroppen (i skæbneelementet, område d (Xom3))

Erindringstalentkerner (E-TK) lagrer erfaringer og minder fra individets løbende livsoplevelse. E-TK har stor betydning for perceptionsprocessen og skabelsen af qualia og livsoplevelse. Tilsammen udgør E-TK et unikt individuelt perceptionsarkiv*, hvor alle vores tidligere oplevelser er lagrede. Informationen, der er samlet i disse E-TK, giver resonans til nye indkommende objektive impulser og påvirker, hvordan vi transformerer, fortolker og reagerer på stimuli, dvs. transformation af objektiv virkelighed til subjektiv virkelighed (Reality-Consciousness Transformation Process, X-RCT Process).
Erindringstalentkernerne bearbejdes konstant (under moderenergiens inflydelse) og gennemgår over tid en kosmisk kemisk proces, der resulterer i specielle “forædlede” E-TK, kaldet guldkopier. Disse guldkopier giver ophav til en tilstand af lykke og intens nydelse, der dominerer i salighedsriget/ mineralriget.
* perceptionsarkiv (T&L), sanseregister (PBJ), erindringskartotek (M) se Teminologi).

Manuelle aktivitets organtalentkerner (MAO-TK) lagrer indøvede og indlærde aktivitetsprogrammer, dvs. færdigheder, som individet opbygger og udvikler gennem træning (f.eks. cykling, læsning, instrumentspil, visse kropsfunktioner osv.) Opbygning og udvikling af en MAO-TK omfatter tre hovedstadier, meget kort beskrevet nedenfor:
A-stadie, intressestadie; individet har en interesse/lyst – dagsbevidst vilje og lyst, begær, ønske om at opnå en bestemt funktion eller færdighed.
B-stadie, trænings-/øvelsesstadie; individet træner – dagsbevidst aktiv træning, stræben og praksis der stimulerer talentkerneopbygningen.
C-stadie, automatfunktionsstadie; individet har opnået færdighed – “genistadie”, funktionen/ færdigheden er blevet automatfunktion, dvs. fungerer automatisk, hvor der ikke behøves dagsbevidst koncentration til udførelsen.

Autonome Organtalentkerner (AO-TK) indeholder information til skabelse og udvikling af parafysiske og fysiske organer og organismer. AO-TK er afgørende for hvordan alt liv tager form, vokser og udvikler sig på sin specifikke måde (afviser den traditionelle teori, om at al udviklings- og komplekse formskabende processer kun er genetisk programmerede). De primære udviklings- og formskabende processer, med al den underliggende information, findes akkumuleret i organtalentkernerne og aktiveres på det parafysiske niveau. Talentkernerne danner og udvikler et specifikt individuelt paragenetisk kraftfelt, der har stor betydning for hver reinkarnationsproces, som individet gennemgår.
De autonome organtalentkerner skabes på de parafysiske eksistensplan inden den kommende overgang til et nyt organismeprincip. Disse nye AO-TK er specialiserede og tilpasset den nye organismestruktur med dens grundlæggende og essentielle funktioner, egenskaber og fremtidige udvikling. De nye AO-TK indeholder komplette programmer, der senere aktiveres og fungerer fuldstændigt automatisk i det nye organismeprincip som realiseres i fysisk materie, og sker helt uden individets dagsbevidste viljeføring og medvirken, læs mere (eng. tekst).

Tilføjelse: Talentkerneprincippet er yderligere relevant indenfor området epigenetik, idet de genererede talentkerner har indflydelse på DNA-spiralens gener. Nemlig på den måde, at talentkernerne “oppefra” definerer og fremtvinger nye geners tilsynekomst i DNA-spiralen, der i samme forbindelse kan ses som et neutralt “keyboard”, talentkernerne kan “spille på” og herved medvirke til at bestemme “musikken”; dvs. det faktiske evolutionsforløb. Talentkerneprincippet bidrager også til at forklare de såkaldte “spring” i evolutionen, repræsenteret ved nye arters relativt pludselige tilsynekomst, subsidiært uddøende arters genkomst i evolutionen som nye arter i nye udviklingsbaner via træk på dén store talentkernepulje, de til overflod har med sig fra deres tidligere eksistens (beskrevet i detaljer af Per Bruus-Jensen eksempelvis i bogen Projekt LIV der illustrerer den Kosmiske Evolution).

Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet – effekt: alle former for udvikling (fx. fysisk, biologisk, psykisk, emotionel, intellektuel), beskyttelse, forældreskab, omsorg og pleje, lederskab, guiding, undervisning, skole og uddannelsessystemer, etc., princippet indebærer også en overordnet beskyttelse og ansvar for udviklingen i et større perspektiv inclusive evolutionen. I denne sammenhæng skal nævnes det, Martinus kalder det ”religiøse princip”. Dette indebærer vejledning via såkaldte verdensimpulser fra højere tilværelsesplaner/ eksistensplaner, der også formidles på jorden via “lærere/ forgængere” på forskellige områder, som successivt tilpasses vores nuværende udviklingsniveau. Denne guidning stimulerer bevidsthedsudviklingen fra et trosstadie; troen på en guddom, videre til materialisme og ateisme, og derfra til kosmisk bevidsthed. Fra tro til viden …
(Martinus benævner dette princip ”Verdensgenløsningsprincippet” samt også ”Forældreprincippet”, NCP X-AIONS, Therner & Løth anvender begrebet ”Udvikling- Beskyttelse- og Forældreprincippet”.)

Kort oversigt – Nogle af de grundlæggende hovedpunkter og principper i
Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi – Læs mere …


 1. Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Hvordan vi overlever Døden – Eksistens og Udødelighed, læs mere …
 2. Bevidstheden – Perceptionsprocessen og Qualia – Fysiske og Parafysiske strukturer, læs mere …
 3. En ny Psykologi – Fri Vilje – Skæbne og Fremtid, læs mere …
 4. Den Kosmiske Evolutionsspiral – En ny Biologi – Fysiske og Parafysiske dimensioner, læs mere …
 5. Den Seksuelle Evolution – Poltransformationen – Fra Egoisme til Altruisme, læs mere …
 6. Det altomfattende Kosmos – Livsenheder og Liv inden i Liv – The Structure of Entanglement, læs mere …
 7. X-Struktren; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – X-RCT Processen, læs mere …
 8. De fem universelle Bevægelsesarter, læs mere …
 9. De kvalitative Kosmiske Grundenergier og de Kosmiske Skabeprincipper, læs mere …
 10. Energiens og Materiens Natur – En ny Fysik, læs mere …
 11. Teorien om Alt og GrundEnergiTeorien – GET, læs mere …
 12. Spiritual Science (Åndelig Videnskab) og Intellektualisering af Religionernes indhold, læs mere …

Growing - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONSDet Kosmiske Verdensbillede i det daglige liv

Iflg. Martinus’ analyser er der en mening med alt, hvad der sker, men for at indse dette, må man betragte udviklingen i et langt større perspektiv, end hvad menneskeheden til dato har forstået. Gennem Martinus Kosmologi træner man sig i at se tilværelsen i et evighedsperspektiv og når man bliver i stand til at omsætte dette til handlinger i hverdagen, begynder man også at leve efter analyserne og bliver herved til nytte og glæde for sine medmennesker og alt andet liv på Jorden.
Det skal betones, at Martinus Kosmologi i høj grad lader sig tilpasse den praktiske hverdag og således er noget, vi kan anvende i vort daglige liv. Udfra det Kosmiske Verdensbilledes perspektiv har alle livsenheder og deres liv en yderst meningsfuld betydning både på det individuelle niveau og for helheden.

Det Kosmiske Verdensbillede giver logiske, konsistent forklaringer på, hvorledes livet og tilværelsen er indrettet og fungerer – og i takt med at vi forstår dette, vil vi udvikles i humanitet og omsorg for alt liv og omsætte denne forståelse i handlinger. For fremtidens mennesker bliver dette den eneste måde at leve et meningsfuldt liv på, og dette projekt er allerede begyndt og er noget, som vi hver og en bevidst kan vælge at deltage i.

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer en ny virkelighedsbeskrivelse og giver fremtidshåb
– Velkommen til New Cosmic Paradigm og En Større Virkelighed!

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS repræsenterer det Kosmiske Verldensbillede og den gren* af Martinus Kosmologi, der præsenterer ontologiske principper og ny videnskab med fokus på de store spørgsmål om Livet, Bevidstheden og Virkeligheden og som samtidigt indfrier behovet for et nyt verdensbillede og en dybere forståelse af livet og virkeligheden – der ”møder” naturvidenskaben og arbejder for udviklingen af en ny altomfattende Kosmisk Videnskab”.
Denne gren af Martinus Kosmologi er specielt repræsenteret af Per Bruus-Jensens omfattende arbejde og litteratur, samt gennem NCP X-AIONS The X-Research Project, der fokuserer på og arbejder med ontologien i Martinus Kosmologi – det Kosmiske Verdensbillede, the Ontology of the Cosmic Worldview”.
* mere information om “De To Grene”.

Martinus gav Per Bruus-Jensen den specielle opgave at systematisere, specificere og konkretisere, og derved videreudvikle, den intuitive viden som Martinus formidlede. Baggrunden for, og formålet med, NCP X-AIONS er at fortsætte Per Bruus-Jensens arbejde og at præsentere det Kosmiske Verdensbillede ud fra et ontologiskt perspektiv. Et arbejde og projekt der finder sted i tæt samarbejde med Per Bruus-Jensen, og som er muliggjort gennem hans omfattende og mangeårige undervisning af grundlæggerne af NCP X-AIONS, se Om NCP X-AIONS.