DEN KOSMISKA VÄRLDSBILD
En Organisk och Holistisk Världsbild
INTRODUKTION VIDEOR och TEXTER

The Cosmic Worldview - A Greater Reality - New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

ONTOLOGI I – X-Strukturen  innefattar introduktioner och  presentationer framlagda av NCP X-AIONS  på internationella konferenser m.m. och utgör ett komplement till denna sida. LÄS MER: ONTOLOGI I   

Vi rekommenderar också, inte minst de av våra läsare som är insatta i Martinus Kosmologi, att besöka följande sida “Supplementary Information to Ontological Presentations and Symbols/Diagrams (Xom3)” som inkluderar bakgrundsperspektiv och vidareutveckling med förklarande och jämförande texter, speciella termer, klassificering, referenser till Martinus’ koncept och terminologi (även olika översättningar av vissa begrepp och termer), mm.

—  Introduktion VIDEOR  —

  1. Consciousness, Reincarnation, Evolution and The X-Structure – The Nature of Life and Reality. (Denna video kommer att ersättas med en uppdaterad version under sommaren 2024.)
  2. Kommande: The Journey of Consciousness Independent of The Physical Body and Reincarnation: A Fundamental Process of Evolution. (Similar to number one, but shorter).
  3. Kommande: The Living Multidimensional Cosmos, Consciousness, Astrobiological and Evolutionary Processes Governed by The X-Structure – The Nature of Life and Reality.

—  Introduktion TEXTER  —

Introduktionstexterna (1-4) nedan är fristående och kan läsas var för sig.

1. Presentation av New Cosmic Paradigm

På tröskeln till ett Nytt Paradigm som ersätter den gamla materialistiska världsbilden där slump och tillfälligheter styr, med en ny verklighetsbeskrivning som illustrerar ett levande och oändligt multiversum; det alltomfattande Kosmos, där livet och evolutionen i samspel med eviga så kallade skaparprinciper och exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Livets resa börjar inte med att vi föds och slutar inte med den fysiska kroppens död. Livet är evigt och alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i det medvetna, multidimensionella Kosmos. 
Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi presenterar ett Nytt Paradigm – en Ny Ontologi, och beskriver ”the meeting between Science & Spirituality” samt introducerar en ny ”Kosmisk Vetenskap”. Ger logiska och djupgående förklaringar på hur livet och verkligheten är uppbyggda och fungerar – och inte minst, framtidshopp. Möt en Större Verklighet och den danske intuitionsfilosofen Martinus Thomsen och hans elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensen … LÄS MER

2. En Ny Verklighetsförståelse

Den Kosmiska Världsbilden presenterar en fundamental och banbrytande lösning till ”the Hard Problem of Consciousness and Reality”.
Trots att naturvetenskapen har skapat grunden för vårt moderna teknologiska samhälle, kan den inte förklara vad den fysiska världen djupast sett består av, eller vad den egentligen är. Enligt den traditionella fysiken består universum till 95% av något för oss okänt; så kallad mörk energi och mörk materia. Detsamma gäller medvetandet; traditionell vetenskap kan inte förklara vad det är. Detta innebär alltså, att både vår inre värld och vår yttre värld faktiskt är ett mysterium – the Hard Problem of Consciousness and Reality.
Den Kosmiska Världsbilden inkluderande Grund-Energi-Teorin – GET presenterar en helt ny verklighetsbeskrivning som ger logiska och konsistenta svar på ovan nämnda fundamentala frågeställningar.
Kort introduktion till X-Strukturen – livets och verklighetens grundläggande natur och struktur, de Kosmiska Skaparprinciperna och de sju extremt subtila, kvalitativa Grundenergierna som allt skapat i tillvaron består av – från det mest subtila, exempelvis våra tankar, känslor, minnen etc., till den mest massiva fysiska materia, svarta hål m.m.  LÄS MER

3. Kort Introduktion: – Vad är Verkligheten? – Vad är Medvetandet? – Vad är Meningen med Livet? 

Verkligheten det levande multidimensionella Kosmos – Fysisk och parafysisk verklighet – Initial, objektiv och subjektiv verklighet – Kvantfysik och kosmiska grundenergier – Ett nytt energibegrepp – Det odödliga Jaget och upplevelsen av omvärlden – Helheten och livsenheter.
Medvetandet är oberoende av den fysiska hjärnan och kroppen – Organismens olika strukturer: fysisk, semifysisk och parafysisk – Jaget och medvetandet bortom tid och rum – Existens och odödlighet.
Meningen med livet här och nu, och i ett långt större perspektiv – Framtidshopp och utveckling mot en nya Era … En fantastisk resa där alla livsformer deltar!  LÄS MER

4. Den Kosmiska Världsbilden – Ontologi Introduktion

Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi fokuserar på X-Strukturen; livet och verklighetens grundläggande natur och struktur. Då denna primära form är okänd för människan, valde den danske intuitionsfilosofen Martinus (1890-1981) att uttrycka den med bokstaven ”X”. X-strukturen påvisar att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/struktur som den fysiska kroppen är förbunden med och helt beroende av. Den parafysiska kroppen/strukturen existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen. Detta betyder att livet och medvetandet är oberoende av den fysiska kroppen och att det vi kallar ”döden” faktiskt innebär en övergång från fysiskt liv till fortsatt liv på parafysisk nivå. X-strukturen belyser också reinkarnationsprocessen och ger oss förklaring på och förståelse av minnen från tidigare liv, nära-döden upplevelser, efter-döden kommunikation etc.
X-Strukturen fungerar och verkar via ”the Reality-Consciousness Transformation Process” – X-RCT Processen; den dubbelriktade manifestations- och perceptionsprocessen från omanifesterad initial verklighet till manifesterad objektiv verklighet (manifestation) och upplevelsen av den som qualia, subjektiv verklighet (perception) medvetande. Dvs. X-RCT-processen från tomhet och stillhet (initial verklighet) – till rörelse och quanta/kvantar (objektiv verklighet) – till qualia (subjektiv verklighet).
X-Strukturen och X-RCT Processen ger oss insikt i verkligheten som den är (den objektiva verklighetens natur) och inte minst upplevelsen av den som qualia (perceptionsprocessen och den subjektiva verkligheten). Detta innebär en djupgående lösning på “the Hard Problem of Consciousness” (medvetande- perceptions- och qualiaproblematiken) och “the Hard Problem of Reality” (den objektiva verklighetens natur).
Nya epokgörande evolutionära perspektiv presenteras också, vilket innebär en ny era inom biologin. Beskriver bl.a. en konstant förnyelse och utveckling för allt liv genom den Kosmiska Evolutionsspiralen … LÄS MER (eng. text)

            

LÄS MER: ONTOLOGI I                  LÄS MER: ONTOLOGI II

MartinusForumDK: Webbsida med information om Martinus Kosmologi innehållande bl.a. digitaliserade original föredrag med Per Bruus-Jensen.