X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – och – X-RCT Processen; The Reality-Consciousness Transformation Process

Inkluderar bl.a. följande termer och begrepp:

X-Strukturen inkl.: X0, X0-naturen, centralbehovet (central need, CN), urbegäret (primordial urge, PU), skaparmöjligheterna/ skaparpotentialerna, den triplementära funktionsprincipen X, den tre-eniga funktionsprincipen, (den tre-eniga principen), X1 – skaparen och upplevaren, subjektet, jaget, X2 – skapar- och upplevelseförmågan, X3 – det skapade och upplevda, initial verklighet, objektiv verklighet, subjektiv verklighet, X det levande Något, X det levande väsendet.
X-RCT Processen inkl.: the reality-consciousness transformation process, manifestation, perception, initial verklighet X0, objektiv verklighet X3 obj., subjektiv verklighet X3 subj., qualia, the hard problem of consciousness, the hard problem of reality.

Se också:  Kompletterande information ang. X0 och X1,  Supplementary sections 8 and 9 och The X-Structure – the Living Being and the Organism

Symbolen Xom3; X-Strukturen – det Levande Väsendet och den Organiska Strukturen (översikt), illustrerar X-Strukturen ur ett organiskt perspektiv, ”den totala organismen”/ ”the total organism complex”. Länk till symbolen Xom3 (längre ned på sidan).

X-Strukturen

X-Strukturen – Livet och Verklighetens grundläggande natur och struktur. Då denna primära form är okänd för människan, valde Martinus att uttrycka den med bokstaven X, även benämnt ”det levande Något”, ”det levande väsendet”. X-strukturen utgör själva urgrunden och förutsättningen för livet, medvetandet och verkligheten; för allt som existerar, har existerat och kommer att existera. Denna fundamentala X-struktur är i princip den samma för alla former av liv inklusive det oändliga alltomfattande Kosmos, och dess funktion är att oavbrutet skapa livsupplevelse/ medvetande. X-strukturen är odödlig, organisk och holistisk.

Den Initiala Verkligheten – X0 (existensens urdomän) är en alltomfattande, immateriell, omanifesterad värld av tomhet och stillhet; en värld som i ”virtuell” form innehåller en oändlig potential av skaparmöjligheter (skaparpotentialer) och därmed utgör den initiala verkligheten; den absoluta grunden och ursprunget till allt. Här råder ett tillstånd av tomhet, stillhet, helhet, evighet och oändlighet, (nonduality och nonlocality).
X0 är genomsyrat och influerat av ett spontant och kontinuerligt behov av självkännedom (att uppfatta och uppleva sig själv, att manifestera sig själv) benämnt centralbehovet. Centralbehovet innebär ett behov av kontrast till den omanifesterade X0-naturen; ett behov av att konvertera och transformera sig själv till manifesterad form genom att använda den oändliga potentialen av skaparmöjligheter (skaparpotentialer). Med andra ord; konverteringen av de ”virtuella” skaparmöjligheterna i X0 till manifesterad form, resulterar i ett ”Något” som kan och vill uppleva sig själv – ett ”Något” med förmåga till självupplevelse och självbekräftelse. Centralbehovet ”stöds” av skaparmöjligheterna (skaparpotentialerna) som till sin natur kontinuerligt och spontant appellerar till sin egen konvertering till manifesterad form, (Bild 1).
Den ”första”, och kontinulerliga effekten av centralbehovet är genereringen av en motiverande och bestämmande vilja, benämnd urbegäret som utnyttjar de potentiella skaparmöjigheterna (skaparpotentialerna) för att skapa kontrast till X0-naturen (tomhet och stillhet), (Bild 2).
Det direkta och konstanta resultatet av denna konverteringsprocess via centralbehovet och urbegäret är den kontinuerliga initieringen och ständiga aktiveringen av en odelbar, integrerad triplementär princip; den triplementära funktionsprincipen X* som omfattar tre funktionsaspekter (tre olika operativa roller): X1, X2, X3, och är kännetecknande för allt liv, (Bild 3).

* även benämnd den tre-eniga funktionsprincipen och den tre-eniga principen

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

Bild 1 – The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 and The Primordial Urge (Xom3-c2) NCP X-AIONS

Bild 2 – The X-Structure; X0 and The Primordial Urge (Xom3-c2) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 and The Triune Operating Principle X1, X2, X3 (Xom3-c3) NCP X-AIONS

Bild 3 – The X-Structure; X0 and The Triune Operating Principle X1, X2, X3 (Xom3-c3) NCP X-AIONS

OBS! Den triplementära funktionsprincipen X (den tre-eniga principen) är odelbar, de tre integrerade funktionsaspekterna (X1, X2, X3) verkar och fungerar som en helhet. Alla former av uppdelning ska därför ses som ”teoretiska analys-illustrationer” med syfte att underlätta förståelsen av den triplementära principen och X-strukturen.

Den Triplementära Funktionsprincipen X  (den tre-eniga principen)
Funktionsaspekterna X1, X2, X3

X1 Skaparen och Upplevaren – X2 Skapar- och Upplevelseförmågan – X3 det Skapade och Upplevda

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

Bild 4 – The X-Structure (Xom3-c4c) New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

X1 – det Skapande och Upplevande Något (Skaparen och Upplevaren) – subjektet/ Jaget, (”bäraren av medvetandet”, den tidlösa ”centralpunkt” som vi kallar och refererar till som ”jag”).
Tomhet, stillhet.

X2 – detta Någots Skapar- och Upplevelseförmåga (Skapar- och Upplevelseförmågan) – de sju kvalitativa ”grundenergierna” inkl. formskapande och strukturerande principer.
Energi  (kvalitativa kosmiska grundenergier inkl. skaparprinciper/ morfogenetiska effektkonstanter).

X3 – detta Någots Skapade och Upplevda Verklighet (det Skapade och Upplevda) – X3 är resultatet av interaktionen mellan subjektet/ jaget (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerad av rörelse inkluderande den ”materiella illusionen” som objektiv verklighet (X3 obj.) å ena sidan, samt upplevelsen av den som subjektiv verklighet (X3 subj.) å andra sidan.
Dvs. objektiva och subjektiva effekter: rörelse, ”den materiella illusionen”, det manifesterade Kosmos (obj. verklighet) – och – upplevelsen av detta som qualia (subj. verklighet).
Energiomsättning, rörelse  (X3 = energiomsättning:  X3 obj. = rörelse, X3 subj. = upplevelse av rörelse, qualia*).

* X3 subj.: subjektiv verklighet = upplevelse av objektiv verklighet; alla former av upplevelse, medvetande, qualia (av Martinus och Per Bruus-Jensen ofta uttryckt som ”livsupplevelse”), knowledge of something’s being including its own, upplevelse av yttre och inre existens.

Tillägg och Sammanfattning

Centralbehovet (CN) i X0-naturen (initial verklighet) genererar kontinuerligt urbegäret (PU) med stöd av de potentiella skaparmöjligheterna (skaparpotentialerna i X0). Urbegäret har en ”drivande” funktion, en ”drivkraft” som konstant initierar och aktiverar den odelbara, fundamentala triplemenetära funktionsprincipen X (den tre-eniga principen) med tre integrerade funktionsaspekter:

X1 subjektet, skaparen och upplevaren – det skapande och upplevande Något
X2 skapar- och upplevelseförmågan
X3 det skapade och upplevda, objektiv och subjektiv verklighet

Urbegäret fungerar som en ”förlängning” av centralbehovet och sammanlänkas spontant till X1 och innebär subjektiv status, dvs X1 är subjektet; skaparen och upplevaren (den tidlösa ”centralpunkt” som vi kallar och refererar till som ”jag”). X1 kännetecknas precis som X0-naturen av tomhet och stillhet (X0 och X1 symboliseras båda med vitt), men X1 har subjektiv status och har som funktion att ge X0-naturen (det initiala ”Något”) ett sätt att fungera på – vilket innebär en dubbelfunktion: dels som skapare (manifesteransfunktion) och dels som upplevare av det skapade (perceptionsfunktion), – och därmed uppfylls X0-naturens centralbehov av att uppleva och uppfatta sig själv, att manifestera sig.
Med andra ord; att via centralbehovet och urbegäret använda de potentiella skaparmöjligheterna i X0 resulterar i en konvertering av det intiala omanifesterade ”Något”, till ett manifesterat skapande och upplevande ”Något”, vilket konstant och spontant sker via den triplimentära fuktionsprincipen (drivet av centralbehovet och urbägäret) enligt följande:

X1 (skaparen och upplevaren, subjektet, jaget) använder konstant sin X2 (skapar- och upplevelsförmåga) till att transformera X0-naturen (initial verklighet, omanifesterad, immateriel, tomhet, stillhet) till X3 det skapade och upplevda, representerat av:
objektiv verklighet X3 obj.; rörelse och quanta/kvantar (det manifesterade Kosmos) – och – upplevelsen av detta som qulia; subjektiv verklighet X3 subj.

Funktionen och effekten av X-Strukturen och dess Triplementära Funktionsprincip sammanfattas i den så kallade Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT processen, (se nedan X-RCT Processen).

(Symbolen Xom3; X-Strukturen – det Levande Väsendet och den Organiska Strukturen (översikt) följer under X-RCT Processen.)

X-RCT Processen – The Reality-Consciousness Process
Detta avsnitt utgör en direkt fortsättning på X-Strukturen (se ovan)

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONSX-RCT Pocessen – the Reality-Consciousness Transformation Process 

X-Strukturen med dess Triplementära Funktionsprincip (den tre-eniga principen) aktiverar och transformerar X0 till X3. Denna transformationsprocess benämns the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen; den dubbelriktade manifestations- och perceptionsprocessen från omanifesterad initial verklighet/X0 till manifesterad objektiv verklighet/X3 obj. (manifestation) och upplevelsen av den som qualia, subjektiv verklighet/X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT-processen från tomhet och stillhet (initial verklighet, X0) – till rörelse och quanta/kvantar (objektiv verklighet, X3 obj.) – till qualia (subjektiv verklighet, X3 subj.).

X-Strukturen och X-RCT Processen – en djupgående lösning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) och “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

X-Strukturen – det Levande Väsendet och den Organiska Strukturen
Översikt – Symbol Xom3

Du finner en introduktion på följande sida (tillsvidare endast på engelska): Overview – Symbol/Diagram The X-Structure; The Living Being and The Organism. 
Vi hänvisar också till:
Förtydligande ang. den komplementära beteckningen X2/X3 i symbolen
Supplementary, section 6

Not: Texten a-i under symbolen är på svenska

The X-Structure - The Living Being and The Organism (Xom3) NCP X-AIONS

Detta är en elementär översikt, symbolen/diagrammet med tillhörande symboltext (a-i) illustrerar endast övergripande de olika huvuddelarna i X-Strukturen.

Initial Verklighet – Initial nivå (a)

(a) X0 den Initiala Verkligheten med dess Centralbehov/CN och Oändliga Potential – existensens urdomän, det ”omanifesterade” (tomhet, stillhet) (vit).

Jaget – Subjekt nivå (b)

(b) X1 Subjektet/ Jaget med dess initierande och drivande Urbegär/PU – den eviga Skaparen och Upplevaren, (tomhet, stillhet) (vit).

Evighetskroppen – Primär nivå, Primärt Psykiskt Kraftfält (Högpsykiskt Kraftfält) (PP-force field) (c – d)

(c) X2 Moderenergin (den Primära Kvalitativa Grundenergin) (lila) med dess inneboende Grundenergier/ Arbetsenergier och Kosmiska Skaparprinciper/ Morfogenetiska Effektkonstanter. De åtta små cirklarna symboliserar de viktigaste Kosmiska Skaparprinciperna. Moderenergin utgör kvintessensen av Subjektets/ Jagets (X1:s) Skapar- och Upplevelseförmåga (X2).

(d) X2/X3 Ödeselementet, de två cirklarna med + och – symboliserar Polerna för mottagning och sändning av energi, också benämnda den Feminina Polen och den Maskulina Polen. Den Feminina Polen +funktion: mottagning av energi, preception – och den Maskulina Polen -funktion: sändning av energi, manifestation. Dessa Poler är förbundna med de två Polorganen i område e.
De sex öppna färgade cirklarna med strålar neråt symboliserar de sex Spiralcentrerna/ Grundtalangkärnorna, dessa bildar kraftcentra för respektive Grundenergi/ Arbetsenergi; Center för Instinktenergi (röd), Center för Tyngd-/ Expansionsenergi (”action energy ”) (orange), Center för Känslo-/ Kontraktions-/ Perceptionsenergi (gul), Center för Intelligensenergi (grön), Center för Intuitionsenergi (blå), Center för Minnesenergi (ljus indigo).
Uppdelningen och konverteringen av Moderenergin till de sex Grundenergierna/ Arbetsenergierna sker via de sex Spiralcentrerna/ Grundtalangkärnorna, dvs. den så kallade ”Split” av Moderenergin; det lagbundna strukturerade flödet av de sex Grundenergierna i olika specifika kombinationer sker via de sex Spiralcentrerna/ Grundtalangkärnorna.
Alla individens Talangkärnor finns i Ödeselementet: Minnestalangkärnorna bildar Perceptionsarkivet/ Förnimmelsearkivet och är primärt integrerade med Spiralcentret/ Grundtalangkärnan för Minnesenergi (centret för minnesenergi). De Manuella Aktivitets-Organtalangkärnorna och de Autonoma Organtalangkärnorna är integrerade med de olika Spiralcentrerna/ Grundtalankärnorna beroende på deras respektive funktioner.
Talangkärnorna bildar och utvecklar ett specifikt individuellt Paragenetiskt Kraftfält som har mycket stor betydelse för varje reinkarnationsprocess som individen genomgår.

Not: Område c och d är i princip samma för alla livsformer/ livsenheter med undantag av följande som är individuella: 1. minnestalangkärnorna, 2. de manuella aktivitets-organtalangkärnorna, 3. de autonoma organtalangkärnorna, 4. perceptionsarkivet och 5. det paragenetiska kraftfältet. Dessa (1-5) i interaktion med de kosmiska skaparprinciperna är avgörande för det individuella/individualiteten i områdena e – i; själsstrukturen, den semifysiska kopplingskroppen, den fysiska kroppen, det skapade, det upplevda och medvetandet.

Evighetskroppen – Sekundär nivå, Sekundärt Psykiskt Kraftfält (Psykiskt Kraftfält, P-kraftfältet) (SP-force field) (Själsnivå) (e)

(e) X2/X3 Själsstrukturen, de sex färgade områdena symboliserar de sex Grundenergikropparna* en för varje Grundenergi/ Arbetsenergi: Instinktkroppen (röd), Tyngdenergikroppen (orange)**, Känslokroppen (gul), Intelligenskroppen (grön), Intuitionskroppen (blå), Minneskroppen (ljus indigo). Dessa sex Grundenergikroppar utgör organsystem som är integrerade i varandra och bildar ett komplext homogent parafysisk organsystem.
I detta område (e) finner vi också Polorganen; det Emotionella Polorganet och det Intellektuella Polorganet (dessa är förbundna med Polerna i område d).

* Benämns av Martinus och Per Bruus-Jensen: de andliga kropparna (M), de parafysiska kropparna (PBJ)
** Martinus uttrycker ofta den parafysiska tyngdenergikroppen som att den är den fysiska kroppen, vilket är en förenkling utifrån att tyngdenergin kulminerar i det fysiska tyngenergiplanet/ djurriket dit vi människor hör. Martinus förklarar dock tydligt och betonat i sin undervisning till Per Bruus-Jensen att den temporära fysiska kroppen är en separat enhet som är sammankopplad med den parafysiska kroppen via en semifysiskstruktur. PBJ benämner denna semifysiska struktur ”kopplingskroppen”, vilket Martinus fann mycket passande (area f).

Den Semifysiska Strukturen – Semifysiskt Kraftfält (f)

(f) X2/X3 den temporära Kopplingskroppen, (grå), fungerar som övergångs- och transformationszon och organisk förbindelselänk mellan den temporära Fysiska Kroppen och den Parafysiska Evighetskroppen.

Den Fysiska Strukturen – Fysiskt Kraftfält (g)

(g) X2/X3 den temporära Fysiska Kroppen, symboliseras med de mest dominerande Grundenergierna i fysiska organismer (orange och gul) – och i de Fysiska Tillvaroplanen/ Existensplanen vi känner som Mineralriket (indigo), Växtriket (rött), Djurriket vilket inkluderar människan på nuvarande utvecklingsstadium (orange), samt det mycket tidiga skedet av Människoriket (fullt utvecklade människor, ”den humana/färdiga människan” – gul).

Framtoningskroppen

I de Parapysiska Existensplanen/ Tillvaroplanen ersätts f och g med en parafysisk kropp, den så kallade Framtoningskroppen som individen är organiskt förbunden med och identifierar sig med, använder och visar sig i för andra i de parafysiska världarna. Individen kan påverka och förändra sin Framtoningskropp i det oändliga (där av namnet Framtoningskropp med innebörden att man kan visa sig/ framtona på olika sätt).

Det Skapade och Upplevda – Objektiv och Subjektiv Verklighet (h-i)

(h) X3 Objektivt: Energiomsättning, Rörelse – det Skapade, det ”manifesterade”, Objektiv Verklighet, (materiell effekt).
Dvs.: X3 obj./det Skapade = konvertering av energi/X2 till rörelse/X3 obj. (inkl. materiell effekt), objektiv verklighet.

(i) X3 Subjektivt: Energiomsättning, Qualia – det Upplevda, Medvetande, Subjektiv Verklighet, (immateriell effekt).
Dvs.: X3 subj./det Upplevda = upplevelse av rörelse/X3 obj.: qualia, livsupplevelse, medvetande/X3 subj., subjektiv verklighet.

Not: X3 obj./det skapade transformerat via X2/skapar- och upplevelseförmågan, till X3 subj. existerande endast för X1/Jaget/subjektet (immateriell effekt).

Siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 illustrerar upplevelse/X3 subj. av rörelse/X3 obj., nämligen de fem universella rörelsearterna: 1. stamrörelsen (den primära rörelsen) och de fyra s.k. avläggarrörelserna, vilka vi känner som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ förändring/ förvandling, 5. materia.