X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – och – X-RCT Processen; The Reality-Consciousness Transformation Process

Inkluderar bl.a. följande termer och begrepp:

X-Strukturen inkl.: X0, X0-naturen, centralbehovet (central need, CN), urbegäret (primordial urge, PU), skaparmöjligheterna/ skaparpotentialerna, den triplementära funktionsprincipen X, den tre-eniga funktionsprincipen, (den tre-eniga principen), X1 – skaparen och upplevaren, subjektet, jaget, X2 – skapar- och upplevelseförmågan, X3 – det skapade och upplevda, initial verklighet, objektiv verklighet, subjektiv verklighet, X det levande Något, X det levande väsendet.
X-RCT Processen inkl.: the reality-consciousness transformation process, manifestation, perception, initial verklighet X0, objektiv verklighet X3 obj., subjektiv verklighet X3 subj., qualia, the hard problem of consciousness, the hard problem of reality.

Se också:  Kompletterande information ang. X0 och X1,  Supplementary sections 8 and 9 och The X-Structure – the Living Being and the Organism

X-Strukturen

X-Strukturen – Livet och Verklighetens grundläggande natur och struktur. Då denna primära form är okänd för människan, valde Martinus att uttrycka den med bokstaven X, även benämnt ”det levande Något”, ”det levande väsendet”. X-strukturen utgör själva urgrunden och förutsättningen för livet, medvetandet och verkligheten; för allt som existerar, har existerat och kommer att existera. Denna fundamentala X-struktur är i princip den samma för alla former av liv inklusive det oändliga alltomfattande Kosmos, och dess funktion är att oavbrutet skapa livsupplevelse/ medvetande.

Den Initiala Verkligheten – X0 (existensens urdomän) är en alltomfattande, immateriell, omanifesterad värld av tomhet och stillhet; en värld som i ”virtuell” form innehåller en oändlig potential av skaparmöjligheter (skaparpotentialer) och därmed utgör den initiala verkligheten; den absoluta grunden och ursprunget till allt. Här råder ett tillstånd av tomhet, stillhet, helhet, evighet och oändlighet, (nonduality och nonlocality).
X0 är genomsyrat och influerat av ett spontant och kontinuerligt behov av självkännedom (att uppfatta och uppleva sig själv, att manifestera sig själv) benämnt centralbehovet. Centralbehovet innebär ett behov av kontrast till den omanifesterade X0-naturen; ett behov av att konvertera och transformera sig själv till manifesterad form genom att använda den oändliga potentialen av skaparmöjligheter (skaparpotentialer). Med andra ord; konverteringen av de ”virtuella” skaparmöjligheterna i X0 till manifesterad form, resulterar i ett ”Något” som kan och vill uppleva sig själv – ett ”Något” med förmåga till självupplevelse och självbekräftelse. Centralbehovet ”stöds” av skaparmöjligheterna (skaparpotentialerna) som till sin natur kontinuerligt och spontant appellerar till sin egen konvertering till manifesterad form, (Bild 1).
Den ”första”, och kontinulerliga effekten av centralbehovet är genereringen av en motiverande och bestämmande vilja, benämnd urbegäret som utnyttjar de potentiella skaparmöjigheterna (skaparpotentialerna) för att skapa kontrast till X0-naturen (tomhet och stillhet), (Bild 2).
Det direkta och konstanta resultatet av denna konverteringsprocess via centralbehovet och urbegäret är den kontinuerliga initieringen och ständiga aktiveringen av en odelbar, integrerad triplementär princip; den triplementära funktionsprincipen X* som omfattar tre funktionsaspekter (tre olika operativa roller): X1, X2, X3, och är kännetecknande för allt liv, (Bild 3).

* även benämnd den tre-eniga funktionsprincipen och den tre-eniga principen

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

Bild 1 – The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 and The Primordial Urge (Xom3-c2) NCP X-AIONS

Bild 2 – The X-Structure; X0 and The Primordial Urge (Xom3-c2) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 and The Triune Operating Principle X1, X2, X3 (Xom3-c3) NCP X-AIONS

Bild 3 – The X-Structure; X0 and The Triune Operating Principle X1, X2, X3 (Xom3-c3) NCP X-AIONS

OBS! Den triplementära funktionsprincipen X (den tre-eniga principen) är odelbar, de tre integrerade funktionsaspekterna (X1, X2, X3) verkar och fungerar som en helhet. Alla former av uppdelning ska därför ses som ”teoretiska analys-illustrationer” med syfte att underlätta förståelsen av den triplementära principen.

Den Triplementära Funktionsprincipen X  (den tre-eniga principen)
Funktionsaspekterna X1, X2, X3

X1 Skaparen och Upplevaren – X2 Skapar- och Upplevelseförmågan – X3 det Skapade och Upplevda

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

Bild 4 – The X-Structure (Xom3-c4c) New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

X1 – det Skapande och Upplevande Något (Skaparen och Upplevaren) – subjektet/ Jaget, (”bäraren av medvetandet”, den tidlösa ”centralpunkt” som vi kallar och refererar till som ”jag”).
Tomhet, stillhet.

X2 – detta Någots Skapar- och Upplevelseförmåga (Skapar- och Upplevelseförmågan) – de sju kvalitativa ”grundenergierna” inkl. formskapande och strukturerande principer.
Energi  (kvalitativa kosmiska grundenergier inkl. skaparprinciper/ morfogenetiska effektkonstanter).

X3 – detta Någots Skapade och Upplevda Verklighet (det Skapade och Upplevda) – X3 är resultatet av interaktionen mellan subjektet/ jaget (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerad av rörelse inkluderande den ”materiella illusionen” som objektiv verklighet (X3 obj.) å ena sidan, samt upplevelsen av den som subjektiv verklighet (X3 subj.) å andra sidan.
Dvs. objektiva och subjektiva effekter: rörelse, ”den materiella illusionen”, det manifesterade Kosmos (obj. verklighet) – och – upplevelsen av detta som qualia (subj. verklighet).
Energiomsättning, rörelse  (X3 = energiomsättning:  X3 obj. = rörelse, X3 subj. = upplevelse av rörelse, qualia).

Tillägg och Sammanfattning

Centralbehovet (CN) i X0-naturen (initial verklighet) genererar kontinuerligt urbegäret (PU) med stöd av de potentiella skaparmöjligheterna (skaparpotentialerna i X0). Urbegäret har en ”drivande” funktion, en ”drivkraft” som konstant initierar och aktiverar den odelbara, fundamentala triplemenetära funktionsprincipen X (den tre-eniga principen) med tre integrerade funktionsaspekter:

X1 subjektet, skaparen och upplevaren – det skapande och upplevande Något
X2 skapar- och upplevelseförmågan
X3 det skapade och upplevda, objektiv och subjektiv verklighet

Urbegäret fungerar som en ”förlängning” av centralbehovet och sammanlänkas spontant till X1 och innebär subjektiv status, dvs X1 är subjektet; skaparen och upplevaren (den tidlösa ”centralpunkt” som vi kallar och refererar till som ”jag”). X1 kännetecknas precis som X0-naturen av tomhet och stillhet (X0 och X1 symboliseras båda med vitt), men X1 har subjektiv status och har som funktion att ge X0-naturen (det initiala ”Något”) ett sätt att fungera på – vilket innebär en dubbelfunktion: dels som skapare (manifesteransfunktion) och dels som upplevare av det skapade (perceptionsfunktion), – och därmed uppfylls X0-naturens centralbehov av att uppleva och uppfatta sig själv, att manifestera sig.
Med andra ord; att via centralbehovet och urbegäret använda de potentiella skaparmöjligheterna i X0 resulterar i en konvertering av det intiala omanifesterade ”Något”, till ett manifesterat skapande och upplevande ”Något”, vilket konstant och spontant sker via den triplimentära fuktionsprincipen (drivet av centralbehovet och urbägäret) enligt följande:

X1 (skaparen och upplevaren, subjektet, jaget) använder konstant sin X2 (skapar- och upplevelsförmåga) till att transformera X0-naturen (initial verklighet, omanifesterad, immateriel, tomhet, stillhet) till X3 det skapade och upplevda, representerat av:
objektiv verklighet X3 obj.; rörelse och quanta/kvantar (det manifesterade Kosmos) – och – upplevelsen av detta som qulia; subjektiv verklighet X3 subj.

Funktionen och effekten av X-Strukturen och dess Triplementära Funktionsprincip sammanfattas i den så kallade Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT processen, (se nedan X-RCT Processen).

X-RCT Processen – The Reality-Consciousness Process
Detta avsnitt utgör en direkt fortsättning på X-Strukturen (se ovan)

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONSX-RCT Pocessen – the Reality-Consciousness Transformation Process 

X-Strukturen med dess Triplementära Funktionsprincip (den tre-eniga principen) aktiverar och transformerar X0 till X3. Denna transformationsprocess benämns the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen; den dubbelriktade manifestations- och perceptionsprocessen från omanifesterad initial verklighet/X0 till manifesterad objektiv verklighet/X3 obj. (manifestation) och upplevelsen av den som qualia, subjektiv verklighet/X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT-processen från tomhet och stillhet (initial verklighet, X0) – till rörelse och quanta/kvantar (objektiv verklighet, X3 obj.) – till qualia (subjektiv verklighet, X3 subj.).

X-Strukturen och X-RCT Processen – en djupgående lösning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) och “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).