De Kosmiska Grundenergierna

– Översikt –

Therner & Löth

Kort Introduktion: Martinus presenterar ett helt nytt energibegrepp; de sju extremt subtila kvalitativa ”Grundenergierna” (elementarenergier) med sina olika specifika egenskaper. Allt skapat i tillvaron (dvs. det oändliga manifesterade Kosmos) är uppbyggt av nämnda grundenergier – från det mest subtila, exempelvis vårt medvetandeliv, tankar, känslor, minnen etc., till det mest massiva, exempelvis den fysiska materien, svarta hål m.m. Dvs. allt skapat, både i vår yttre värld och i vår inre värld består av olika kombinationer av dessa kvalitativa grundenergier. För att illustrera grundenergiernas olika kvalitéer, egenskaper, styrkor och genomslagskraft gav Martinus dem specifika signaturfärger och tal, vilka han genomgående använder i sina symboler. Martinus namngav de olika grundenergierna utifrån hur deras respektive egenskaper och kvalitéer framträder i den fysiska värld vi känner och upplever, samt effekterna av deras närvaro och aktivitet i våra kroppar och vårt medvetande. När man känner till grundenergiernas egenskaper kan man känna igen dem i allt och överallt. Det ska också betonas att grundenergierna aldrig förekommer renodlade var för sig, utan de uppträder alltid tillsammans i olika kombinationer – Martinus benämner detta ämnesområde ”Kosmisk Kemi”, (se ”Begrebet Kosmisk Kemi”, (dk) av Per Bruus-Jensen).

Sammanfattande översikt av de sju kvalitativa Kosmiska Grundenergierna

Sammanfattande presentation av de sju grundenergierna enligt följande: energins namn – signaturfärg – jämförelsetal illustrerande relativ styrka och genomslagskraft – mycket kort beskrivning av energins egenskaper samt några exempel där den beskrivna energin dominerar. (Se även tabell The Basic Energies – Overview, som fördjupning hänvisar också till Supplementary*, section 11: the Cosmic Basic Energies/ Fundamental Energies – Classification.
(*Supplementary Information to Ontological Presentations)

Moderenergi (violett, 420) – den primära energin: 1. Genererar, reglerar och koordinerar de övriga sex grundenergierna, även benämnda ”arbetsenergier”. 2. Innehar och verkar via ett antal så kallade Kosmiska Skaparprinciper även benämnda Morfogenetiska Effektkonstanter; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten, (se ”De Kosmiska Skaparprinciperna”). Läs mer om Moderenergin.

Instinktenergi (röd, 20): automatik, automatisering, autonomi, automatfunktioner, tropismer, vanor, vanemönster, rutiner, virtuositet, traditionalism, ritualer, trosförmåga och även fanatism och dogmatism.

Tyngdenergi/ Expansionsenergi (orange, 40) – även benämnd action-energy: expansion, dynamik, ”action”, handlingskraft, manifestation, utåtriktad aktivitet, explosion, acceleration, värme, huvudkomponent i fysisk materia, ”massa-funktion”*; huvudansvarig för det vi benämner massa samt Higgsfältet.
I medvetandet kommer expansionsenergin/ tyngdenergin emotionellt till uttryck som I medvetandet kommer expansionsenergin/ tyngdenergin emotionellt till uttryck som aggressivitet, hänsynslöshet, egoism, destruktiva handlingar, grymhet även att skada och döda liv.

Tyngdenergins/ expansionsenergins motsatta egenskaper innehas av:

Känsloenergi/ Kontraktionsenergi (gul, 60) – även benämnd perception-energy: kontraktion, perception, förnimmelse, reception, registrering och reglering av dynamik, inåtriktad och mottagande aktivitet, implosion, retardation, kyla, kondenserande effekt, ”gravitations-funktion”*.
I medvetandet kommer känsloenergin/ kontraktionsenergin emotionellt till uttryck som känslighet, empati, medkänsla, altruism, livgivande och kärleksfulla handlingar och aktiviteter.

* Kompletterade information avseende Tyngdenergin/  Expansionsenergin och Känsloenergin/ Kontraktionsenergin: Interaktionen och spänningen mellan dessa två motsatta, ”antagonistiska” energier konstituerar grunden för det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. Helt kort: den dynamiska expansionsenergin utgör (under inflytande av kontraktionsenergin) huvudkomponent i fysisk materia och är därmed också ansvarig för det vi definierar som massa och Higgsfältet. Fysisk materia genereras av expansionsenergi (”massa-funktion”) som kondenserats av kontraktionsenergi (”gravitations-funktion”). Se gärna Fysiken,Martinus Kosmologi och Teorinom Allt – GrundEnergiTeorin GET. (Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory FET).

Intelligensenergi (grön, 80): analys, logik, förnuft, rationalitet, effektivitet ändamålsenlighet, igenkännande/ identifikation, reflexion, kalkylering, förutseende, föreställningsförmåga.

Intuitionsenergi (blå, 120): syntes, kvintessens, omedelbar förståelse och vetskap, genomskådande, omedelbar insikt, klarsyn, genialiskt design- och idéskapande, fulländad kreativitet.

Minnesenergi (ljus indigo, 100) – även benämnd ”minnes- och salighetsenergi”: ackumulation, bevarande, arkivering, fixering, tillbakablickande, ihågkommande. Minnesenergin är dominerande i upplevelser av intensivt behag, njutning och lycka som baseras på det Martinus benämner ”guldkopior”; kosmiskt kemiskt bearbetade och förädlade sektioner av ackumulerade erfarenheter/ upplevelser/ minnen (se Talangkärneprincipen; minnestalangkärnor).

The Basic Energies - Overview table NCP X-AIONS

The Basic Energies – Overview table NCP X-AIONS