• MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation

  MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation

  80 kr

  Kort och lättläst introduktion till den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus, och huvuddragen i hans Kosmiska Världsbild. Förmedlar en helt ny verklighetsförståelse, kompletterar och möter naturvetenskapen, och ger logiska svar på många av tillvarons olösta gåtor gällande livet, ”döden”, medvetandet och verkligheten. Vår existens och odödlighet belyses. Världsalltet påvisas som evigt och oändligt; ett multidimensionellt levande Kosmos – vi möter en Större Verklighet …

 • Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  245 kr

  Naturvetenskapens teorier om att livet spontant uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till intuitionsfilosofen och mystikern Martinus´ analyser av begreppet LIV. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Projekt LIV ger en djupdykning i centrala delar av ontologin i den Kosmiska Världsbilden med fokus på den kosmiska spiralformade evolutionen och hur allt liv ständigt utvecklas mot allt högre livsformer. Livet och fenomenet och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Belyser det s.k. spiralkretsloppet med dess sex olika dimensioner/existensplan och teleostaterna, dvs det evolutionära funktionskomplex som är avgörande för varje levande väsens utveckling.

 • Mennesket og den skjulte GUD

  Mennesket og den skjulte GUD

  275 kr

  Presenterar en fördjupad bild av Gudsbegreppet i det Kosmiska Paradigmet. Vi möter det alltomfattande och i allt närvarande Gudomliga Något och får en översiktlig redogörelse för den eviga kosmiska världsordningen – illustrerande livet, tillvaron, evolutionen, odödlighet, m.m. Kastar et helt nytt ljus över religionerna och deras funktion i evolutionsprocessen inkl. en rationell redogörelse och utveckling av religionernas gudsbegrepp, besvarande de fundamentala existentiella frågorna. Hjälper oss att förstå verkligheten bättre; tillvarons lagbundenhet, orsak och verkan, konsekvenser och sammanhang, inkl. hur vi påverkar vårt liv och vårt öde.

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 3 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 3 av 4

  335 kr

  X-verket, Band 1-4 beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden – En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande, multidimensionellt Kosmos där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Ontologin i den Kosmiska Världsbilden steg för steg. Presenterar ”X-Strukturen” och ”X-RCT Processen”– Livets och Verklighetens basala natur, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Allt får en djupare mening – vi möter en Större Verklighet. BAND 3 av 4.

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4

  335 kr

  X-verket, Band 1-4 beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden – En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande, multidimensionellt Kosmos där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Ontologin i den Kosmiska Världsbilden steg för steg. Presenterar ”X-Strukturen” och ”X-RCT Porcessen”– Livets och Verklighetens basala natur, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Allt får en djupare mening – vi möter en Större Verklighet. BAND 4 av 4.

 • X-Reference Index X-Verket

  X-Reference

  kr

  Länk för gratis nedladdning av en kopia av X-Reference – en komplett innehållsförteckning (58 sidor) till hela ”X-verket” (Band I-IV).

 • Det Kosmiske Gudsbegreb

  Det Kosmiske Gudsbegreb

  135 kr

  Förmedlar i essäform en ny och sammanhängande intellektualiserad syn på Gudsbegreppet. ”Gud” i form av ett alltomfattande kosmiskt väsen som genomsyrar hela världsalltet – det oändliga multidimensionella Kosmos … Vi möter ett alltomfattande medvetande, en oändlig helhet som vi alla är odödliga delar av. Boken talar till både naturvetenskapen, religionerna och den enskilda människan i vardagen. I korta fristående texter ges tankeväckande argument som bemöter den materialistiska ateismen, bl.a. utifrån reflektioner omkring ”hjärnbegreppet”. I Det Kosmiska Gudsbegreppet påvisas att både Gud och vår livsupplevelse existerar oberoende av vår fysiska hjärna, och förutsättningarna härför – inkl. de grundläggande strukturerna för detta – presenteras kortfattat. Teodicé-problemet får också en förklaring och lösning.

 • Bevidsthedens Evolution; Menneskets meningsudvikling og nye forening med Kosmos

  195 kr

  Bogen omhandler menneskehedens bevidsthedsudvikling, hvor intuitionsfilosofen Martinus’ arbejde (”Martinus Kosmologi”) spiller en central rolle, særligt i beskrivelsen af seksualitetens evolution, samt om forholdet mellem sjæl, biologi og kvantefysik. Vi står på tærsklen til nye integrale verdensbilleder, som allerede er ved at gennemgribende forandre mennesker og samfund. Forskning viser, hvorledes hele vores psyke forandrer sig evolutionært og er grundlaget for menneskehedens meningsudvikling. Vi nærmer os et nyt spirituelt erkendelsesniveau, hvormed mennesket kan erkende livets mening. Bogen belyser også ny spændende forskning inden for epigenetik, kvantefysik, kvantebiologi, biologi, parapsykologi med flere fagområder.

 • Människan och Livsmysteriet : Introduktion till en Kosmisk Livssyn

  Människan och Livsmysteriet : Introduktion till en Kosmisk Livssyn

  125 kr

  Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Denna bok presenterar en ny verklighetsförståelse, där livet är evigt, universum är levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande – introduktion till ett Kosmiskt Paradigm.

 • SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  215 kr

  Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus, beskriver deras samarbete och kontakt i vardagen. Ger en bred och intressant skildring av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet, kompletterat med många unika fotografier. Boken utgör en fin introduktion till Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet. En världsbild som bl.a. visar att världsalltet är evigt och oändligt, och att det vi kallar ”döden” just innebär att livet fortsätter en tid i en annan dimension, fram till nästa fysiska inkarnation…

 • Noetisk Naturfilosofi: Ånd i naturen

  185 kr

  Beskriver Vestens syn på ånd og natur, som det har udviklet sig gennem mere end 2000 år, inkl. en opsummering af intuitionsfilosoffen Martinus’ noetiske naturfilosofi. Vi ¬følger de noetiske naturfilosoffer, som argumenterer for, at ånd og natur er forbundet på tværs af tid og rum, hvormed alt i ¬naturen er levende. Den fornyede interesse for noetiske naturfilosofier skyldes forskningsresultater fra bl.a. bevidsthedsforskningen, evolutionsbiologien og kvantefysikken, hvilket har medført en tværfaglig interesse for et paradigmeskift i videnskaberne. Dette skaber behovet for at nytænke forholdet mellem erkendelse og natur. Erkendelse af ånd i naturen, global sameksistens og klimaudfordringen er tæt forbundet, og at det er nødvendigt at knytte disse tre områder sammen med henblik på, at de hver især kan løses.

 • Projekt LIV : om utvecklingen

  Projekt LIV : om utvecklingen

  165 kr

  Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsfilosofen och mystikern Martinus’ analyser av begreppet Liv. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Belyser också vår existens och odödlighet. Vi får bl.a. följa vad som händer efter det vi kallar ”döden”; hur vi lever vidare i den parafysiska världen och hur vi sedan via reinkarnation återvänder till den fysiska tillvaron, samt hur vi tar med oss våra färdigheter från liv till liv. Boken ger en kortfattad och relativt lättläst orienterande introduktion till Martinus Kosmologi och centrala delar av den Kosmiska Världsbildens ontologi.

 • LIVET och det slutna rummet

  LIVET och det slutna rummet

  248 kr

  Handlar om livets mening, belyser människans utveckling inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, hur vi formar vårt öde samt hur evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en Större Verklighet och allt får en djupare mening. Boken ger en intellektualisering av religionen, förklarar mycket av symboliken i de gamla myterna och presenterar ett nytt Gudsbegrepp, även teodicé-problematiken får sin lösning – samtidigt som den kompletterar dagens naturvetenskap. Vårt nuvarande utvecklingsstadium kan liknas vid att vi befinner oss i ett ”slutet rum”, där vi ännu inte kan se den större verkligheten utanför rummets väggar, men vi börjar ana den …

 • Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

  Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

  235 kr

  Presenterar de subtila vakuumenergier eller ”Grundenergier” som Allt är uppbyggt av – från den massivaste fysiska materia till det mest subtila inkl. vårt medvetandeliv (tankar, känslor etc.). E=mc² utvecklas till X2=mc² och energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt. ”Kosmisk Kemi” belyser tillvarons icke-fysiska, kvalitativa energier – s.k. grundenergier – samt de processer och parafysiska strukturer som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, tänka, känna etc., – ja, för hela vårt medvetande. Nämnda parafysiska strukturer – knutna till ett organiskt system – existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen och innebär bl.a. att vi överlever ”döden”, samt har en helt avgörande betydelse för vår utveckling. Hjälper oss också förstå hur vi kan påverka våra liv, vår nutid och framtid utifrån en medveten praktisering av ”kosmisk kemi”.

 • Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

  Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

  395 kr

  En djupgående och koncentrerad presentation av ontologin i den Kosmiska Världsbilden – Ett Nytt Paradigm. Belyser vår egen och allt levandes Existens och Odödlighet. Beskriver ”X-Strukturen” – Livets och Verklighetens basala natur. Redogör för objektiv resp. subjektiv verklighet, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Ett nytt evolutionärt perspektiv presenteras också, som beskriver en konstant förnyelse och utveckling för alla livsenheter – en evig medvetandeevolution på alla nivåer. Förklarar hur vi överlever ”döden” genom vår parafysiska organism, reinkarnationsprincipen m.m. och belyser utvecklingen genom det s.k. spiralkretsloppet med dess sex olika dimensioner/existensplan. Besvarar de fundamentala existentiella frågorna.

 • I Begyndelsen var Tomheden

  I Begyndelsen var Tomheden

  380 kr

  Fokuserar på centrala delar i den Kosmiska Världsbildens ontologi. Förklarar hur vår fysiska värld är uppbyggd med dess bakomliggande immateriella struktur, samt vår upplevelse av Livet och Verkligheten – vårt medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bl.a. kompletterar partikel- och astrofysiken, beskriver vad energi och materia djupast sett är. Kastar helt nytt ljus över medvetandet och evolutionen samt ger svar på de fundamentala existentiella frågorna. Presenterar ”X-Strukturen” – Livets och Verklighetens basala natur. Redogör för objektiv resp. subjektiv verklighet, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

 • En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

  En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

  98 kr

  Från en materialistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet påvisas som levande, oändligt och evigt. En spännande resa genom det fysiska materiella till det i allt bakomliggande och närvarande immateriella. Resan genom ”Mayas Slöjor” och den s.k. materiella illusionen, illustrerar också ett fascinerande möte mellan ”Science and Spirituality”. Belyser de strukturer och principer som skapar och utgör livet och verkligheten. Vi möter ”det immateriella Något” som är närvarande i allt, och vidare en större verklighet i vår egen och hela tillvarons innersta kärna och strukturer. Boken ger svar på djupa existentiella frågor med kopplingar till bl.a. den moderna fysiken. Belyser begreppen fysisk, parafysisk, materiell och immateriell. Introduktion till Ett Kosmiskt Paradigmskifte.

 • Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

  Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

  195 kr

  Människan befinner sig just nu på tröskeln till en revolutionerande förvandling av sin sexualitet och mentalitet, vilket samtidigt innebär en utveckling från egoism till altruism. En helt ny människa är på väg att träda fram. Boken belyser hur detta går till och förklarar den s.k. polförvandlingen, samt hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – d.v.s. evolutionsprocessen från djur till ”färdig människa”. Begreppet sexualitet får en helt ny och långt vidare innebörd, som hjälper oss att förstå vår sexualitet och oss själva på djupet samt den utvecklingsfas vi nu genomgår.

 • Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  295 kr

  Boken ger en bred orientering och introduktion till både det senaste inom Naturvetenskap och till det Kosmiska Paradigmet, och bygger avseende sistnämnda väsentligen på Martinus Kosmologi och Per Bruus-Jensens arbete som presenterar fundamenten i den Nya Världsbilden och Verklighetsförståelsen. Många vetenskapsmän talar om ”the Meeting between Science and Spirituality”, ett möte som illustreras här. Alex Riel förmedlar mycket spännande information gällande en rad områden inom bl.a. fysik, evolution, medvetande, psykologi, parapsykologi med spännande detaljbelysning om exempelvis reinkarnation, nära-döden-upplevelser, odödlighet, medvetandeforskning och vidare om ”materiens illusion” och det s.k. tomrummet, nollpunktsfältet, begreppen materielt/immaterielt, den spiralformade evolution m.m. …

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 1 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 1 av 4

  335 kr

  X-verket, Band 1-4 beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden – En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande, multidimensionellt Kosmos där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Ontologin i den Kosmiska Världsbilden steg för steg. Presenterar ”X-Strukturen” och ”X-RCT Processen” – Livets och Verklighetens basala natur, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Allt får en djupare mening – vi möter en Större Verklighet. BAND 1 av 4.

 • Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder

  Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder

  135 kr

  En Ny Världsbild! I vår tid präglad av otaliga globala kriser, ger denna bok verkligt framtidshopp. Beskriver utifrån Martinus Kosmologi, och med utgångspunkt i religion och myt hur det ”onda” kulminerar och att mänskligheten är vid en avgörande vändpunkt. Vi tar nu de första stegen på vägen till ett helt Homokratiskt samhälle kännetecknat av totalt altruism. En högaktuell och inspirerande framtidsvision! Slangens död illustrerar i tre bilder vår utveckling från egoism till altruism och hur det nya homokratiska (altruistiska) samhället byggs upp och hur vi redan nu i vårt dagliga liv i hög grad kan bidra till denna avgörande process …

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 2 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 2 av 4

  335 kr

  X-verket, Band 1-4 beskriver systematiskt och djupgående den Kosmiska Världsbilden – En helt Ny Verklighetsförståelse. Ett levande, multidimensionellt Kosmos där livet och evolutionen i samspel med eviga skaparprinciper med tillhörande exakta naturlagar styrs och regleras av ett alltomfattande medvetande. Alla levande varelser är odödliga ”livsenheter” i detta medvetna, multidimensionella Kosmos. Belyser hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv – förklarar Livet, Döden, Medvetandet, Evolutionen och Verkligheten. Ontologin i den Kosmiska Världsbilden steg för steg. Presenterar ”X-Strukturen” och ”X-RCT Processen”– Livets och Verklighetens basala natur, och ger en djupgående lösning på “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) och “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Allt får en djupare mening – vi möter en Större Verklighet. BAND 2 av 4.

 • Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  239 kr

  En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för ”Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, ”Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material baserat på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, och påvisar en helt ny modell, ”GrundEnergiTeorin – GET” som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss ”Teorin om Allt”!