Toward a Science of Consciousness – TSC 2011

Kort om den Internationella Medvetandekonferensen,
University of Arizona i samarbete med 
Stockholms Universitet 2-7 Maj 2011.
– Therner & Löth–

TSC 2011 Stockholm - Alex Riel, Steen Löth NCP X-AIONS, Andrea Möllenkvist

TSC 2011 Stockholm – Alex Riel, Steen Löth NCP X-AIONS, Andrea Möllenkvist

Ang. konferensen program, presentation av föreläsare, abstracts, bilder m.m. hänvisar vi också till:  TSC Stockholm 2011 (arrangad av The University of Arizona www.consciousness.arizona.edu)

Kort sagt: Det var mycket insprierande! Vi träffade forskare, föreläsare, deltagare från hela världen (65 nationaliteter var representerade) och det blev många inspirerande möten exempelvis med Peter Fenwick, Lothar Schäfer, Tarja Kallio-Tamminen, Deepak Chopra, Stuart Hameroff, Christer Perfjell, bara för att nämna några.

Lothar Schaefer, Deepak Chopra TSC 2011 NCP X-AIONS

Lothar Schaefer, Deepak Chopra mfl TSC 2011

TSC-konferensen visar i hög grad att vi står inför, eller rättare; befinner oss redan i ett paradigmskifte. Det var föreläsningar och diskussioner gällande hela vår nuvarande ”krackelerande” världsbild och bristfälliga verklighetsförståelse, med övergripande frågeställningar om vad medvetandet är, om universum är medvetet, och om Science and Spirituality går att förena medvetandet är, om universum är medvetet, och om Science and Spirituality går att förena (Spirituality: ”expanding consciousness and intuitive/inner knowledge”), om ”jaget” och vår livsupplevelse, och vidare om vad energi och materia är – och mycket annat! Vår nuvarande verklighetsuppfattning belystes utifrån medicin, biologi, kemi, astrofysik, partikelfysik, filosofi m.m. – och detta med många kopplingar mellan just ”Science and Spirituality”. En hel del detaljer kom fram som liknar fragment i Martinus världsbild, men inte alls så strukturerat, så detaljerat och fram för allt inte så omfattande. Vi kunde här i högsta grad, som så många gånger tidigare, konstatera att Martinus och Per Bruus-Jensens/PBJ´s arbeten innefattar många av de viktiga och helt avgörande ”pusselbitar” som den moderna naturvetenskapen saknar och verkligen intensivt söker efter.

Själva saknade vi ett eget komplett material på engelska! Men det var mycket intressant och lärorikt att delta som åhörare och vi fick dessutom tillfälle att knyta viktiga kontakter genom individuella samtal med flera av föreläsarna. Vi har även fått en inbjudan att medverka vid nästa TSC konferens i USA, Arizona University (april 2012) och ska försöka ta fram ett bra material på engelska till dess. Här får vi också tillfälle att presentera Leif Petterssons bok ”Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt”,  (”Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything”). Och gällande PBJ:s böcker så behövs de i högsta grad på engelska och vi står i detta sammanhang inför en stor utmaning!

Årets konferens fokuserade bl.a. på neurobiologi och som Alex Riel påpekar här: även om mycket medvetandeaktivitet kan registreras på hjärncellsnivå i form av molekylära processer, så kommer det mer och mer forskningsresultat som indikerar att medvetandets direkta växelverkan med hjärnan och kroppen sker på en elektrisk nivå och via kvantprocesser. Detta är också intressant då mystiker som hävdar att de faktiskt har upplevt vad medvetandet är, menar att det är en primär kvalité i universum som just växelverkar med hjärnan och kroppen via finstämda elektriska energier på kvantnivå.

Påfallande många föreläsare var tydligt öppna för det vi benämner ”En större verklighet – A Greater Reality” (inkluderande en parafysisk tillvaro och verklighet, ett medvetet universum, reinkarnation m.m.). Några verkligt materialistiska föreläsare bidrog till att det blev många livliga diskussioner. Flera av talarna bemötte ”slumpen och det materialistiska synsättet” med många intelligenta och eleganta inlägg. Exempelvis genom följande: visst, musik är bara vibrationer – men, det måste till instrument, någon som spelar, någon som komponerat musiken och någon som lyssnar …
Det förekom överhuvudtaget många verkligt fina liknande kopplingar och man skulle kunna tro att en och annan faktiskt läst någon av PBJ´s böcker!

Ett litet  axplock av det vi bedömer som några av konferensens höjdpunkter:

Deepak Chopra TSC 2011 NCP X-AIONSMånga upplevde nog i likhet med oss, Deepak Chopra som en stor personlighet och inspiratör, han visade djup kunskap och insikt, och gjorde många intressanta kopplingar till det nyaste inom fysik, biologi och medicin, bl.a. till Elisabeth Blackburns senaste forskning (nobelpristagare 2009 i Medicin, DNA-forskning). Deepak Chopra redogjorde bl.a. för undersökningsresultat som påvisar en rad positiva effekter av meditation, samt inte minst våra tankars genomgripande och avgörande betydelse för och inverkan på våra liv och vårt välbefinnande. Också här fann vi slående paralleller till Martinus och det han påvisar om just ”tankeklimaten” och deras helt centrala betydelse för oss.

Peter Fenwick (Neuropsychiatrist, Neuroscience research, Near-Peter Fenwick TSC 2011 NCP X-AIONSDeath research) hade ett kort anförande vid konferensens öppnande samt en längre utvecklande föreläsning som siste talare på huvudkonferensen. En fantastisk fin inramning på konferensen med ett ämne som tydligt berörde de flesta av åhörarna, nämligen ”Döden och döendet”. Peter Fenwick belyste detta område bl.a. utifrån sina omfattande studier innefattande 1500 personer i England, Irland och Holland. Nämnda undersökning och hans övriga forskning är som vi ser det, imponerande bevis för att vi överlever ”döden” *). Och inte minst i detta sammanhang framgår behovet av Martinus Kosmologi och PBJ´s material som faktiskt beskriver ”hur det hela går till” – d.v.s; hur vi överlever döden genom vår parafysiska kropp/struktur och hur denna är uppbyggd – hur de s.k. talangkärnorna/(’ability nucs’) bl.a. möjliggör att vi tar med oss egenskaper, förmågor och färdigheter från liv till liv, (vilket utgör en förutsättning för vår utveckling), – hur livet fortsätter i en parafysisk tillvaro/existenssfär efter den fysiska döden och händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation o.s.v.

Länk till Peter Fenwicks Föreläsing på TSC, Stockholms Universitet 2011: ”Toward a science for death related phenomenon and consciousness”.
Vi kan i sammanhanget också passa på att hänvisa till Youtube ”Reincarnation of James” som vår samarbetspartner Alex Riel (grundare av Center for Noetisk Livsfilosofi ) tipsade om på sin innehållsrika föreläsning i Stockholm 30 april 2011 med temat ”Kosmisk Psykologi”. Filmen som också finns i bokform ”Soul Surviver” (av Bruce & Andrea Leininger 2009) återger ett barns väldokumenterade och med en slående exakthet verifierade minnen från ett tidigare liv.

*) Vi rekommenderar varmt Peter och Elizabeth Fenwick’s böcker: Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland översatt och utgiven av NCP X-AIONS 2013, eng. original: The Art of Dying – Continuum (2008), Past Lives: An Investigation into Reincarnation Memories – Berkly (2001) och The Truth in the Light: An Investigation of over 300 Near-death Experiences – Berkly Trade (1997) – se också: IANDS International Association for Near-Death Studies and Information brochures by Peter Fenwick and Sue Brayne: Nearing the End of Life – A Guide for Relatives and Friends of the Dying and End-of-Life Experiences – A Guide for Carers of the Dying.End-of-Life Experiences – A Guide for Carers of the Dying.

Vi hänvisar också till Pim van Lommel (Caridology and Research on Mind-Brain Relationship, Near-Death/NDE research) – även han föreläsare på konferensen – och hans mycket intressanta bok  Consciousness Beyond Life – The Science of Near-Death Experience  (HarperOne 2010), se också NCP X-AIONS: Pim van Lommel and Peter & Elizabeth Fenwick – On Death, Near Death and End-of-Life Experiences (NDE, ELE etc.) (February 2013).

Tarja Kallio-Tamminen TSC 2011 NCP X-AIONSTarja Kallio-Tamminen (Theoretical Philosophy and High Energy Physics) höll en mycket intressant föreläsning med rubriken ”Quantum Physics and Eastern Philosophy”. Ett verkligt tankeväckande material med stor spännvidd, illustrerande nödvändigheten av ett nytt paradigm för att förstå tillvaron, oss själva och skapa ett hållbart samhälle. Tarja Kallio-Tamminen betonade sin slutsats utifrån djupa kunskaper inom kvantfysik (quantum physics) och österländsk meditativ tradition (Eastern meditative traditions); att det inte råder några motsättningar mellan Science/ traditionell kunskap och Spirituality/intuitivt vetande, inre kunskap – de är tvärtom kompatibla aspekter och verktyg i vårt utforskande av verkligheten.

Lother Schaefer TSC 2011 NCP X-AIONSLothar Schäfer (Chemistry and Biochemistry) stod för ett flertal spontana, centrala och tankeväckande inlägg som tillförde mycket, han höll också en egen mycket intressant föreläsning: ”Can trans-material and trans-empirical theories of consciousness be scientific?”. Bl.a. belysande att grunden till den materiella världen är immateriell: ”In contrast to the world view of Classical Physics, the basis of the material world is non-material, and a trans-empirical domain of reality exists, which consists of invisible forms, which are real, because they can act in the empirical world”. Detta och mycket annat helt i överensstämmelse med Martinus Kosmologi och PBJ´s arbeten.

Lakhmir S. Chawla TSC 2011 NCP X-AIONS

Lakhmir S. Chawla (Anesthesiology, Critical Care Medicine) presenterade i sin föreläsning ”Surges of Electroencephalogram Activity at the Time of Death” resultat från sina omfattande undersökningar som tydligt visar att ”det händer något fastän hjärtat stannat” för att citera journalisten Agneta Lagercrantz, Svenska Dagbladet. Uttryckt lite tydligare: när hjärtat slutat slå och hjärnaktiviteten enligt EEG är noll, inträffar det senare hos flertalet (80-85%) helt plötsligt en övergående aktivitets-topp (s.k. ”peak”) som verifieras genom mycket tydligt EEG utslag (frekvensomfång ca 60-100Hz) under en period som varar under ca 30 sekunder till upp flera minuter. Materialet väcker många frågor bl.a. omkring definition av dödsbegreppet inkl. tidpunkt för det vi benämner ”döden”. Det lyfter också fram etiska och andra komplikationer med, och även nya aspekter på organdonation, vilket öppnar för ett synsätt som också närmar sig Martinus syn på organdonation. Likså aktualiseras en annan frågeställning som Alex Riel tar upp i sammanhanget, nämligen om det är vid den nämnda aktivitetstoppen som medvetandet lämnar den fysiska kroppen och övergång sker till ett annat exsistensplan där upplevelsen sker via en parafysiskkropp/struktur (något som beskrivs av många s.k. mystiker och av människor som haft nära-döden-upplevelser NDU – Near Death Experience/NDE).

Stuart Hameroff (Anesthesiology and Psychology) är ledare för the Stuart Hameroff TSC 2011 NCP X-AIONSCenter of Consciousness Studies – CCS vid University of Arizona och initiativtagare och organisatör av helden årliga konferensen ”Toward a Science of Consciousness TSC”. – en verklig eldsjäl och engagerad forskare omkring medvetandet som tillsammans med Roger Penrose (Mathematics and Physcis, world-wide authority on the nature of reality) belyser ”mikrotubili” och omfattande teorier om dess roll för medvetandet. Och i detta sammanhang kan vi förutom till Stuart Hameroffs och Roger Penroses mycket omfattande egna material också hänvisa till Alex Riels bok ”Mystik og Videnskab” som överskådligt och kortfattat beskriver nämnda teori, samt till en kortare belysning av ämnet som Alex framlägger i sin artikel ”Bevidstheden bag tid og rum”, artikeln finns på NCP X-AIONS’ Artikelsida.

Roger Penrose TSC 2011 NCP X-AIONSRoger Penrose höll också en inspirerande och underhållande föreläsning ”Consciousness and Physical Law” där han bl.a. presenterade sin nya teori om att vårt universum varken är det första eller sista, utan att det tvärtom är en oändlig process med återkommande ”Big-Bangs” där det ena universumet avlöser det andra … Roger Penrose lanserade denna nya teori i sin bok ”Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe” (2010).

Menas Kafatos (Physicist and writer on science) en mycket  intressant föreläsning; Menas Kafatos TSC 2011 NCP X-AIONS ’Consciousness and the Universe: Non-local, Entangled, Probabilistic and Complementary Reality’,  samt bidrog med återkommande betydelsefulla inlägg som öppnar dörrarna för en större verklighet … Menas Kafatos illustrerade ett nytt paradigm ur flera aspekter. ”The new science of wholeness will be as much scientific as present day science but it will be based on the fundamental role of consciousness in the universe”. (Författare till bl.a. ”The Conscious Universe” och ”The Non-Local Universe”).

Chister Perfjell TSC 2011 NCP X-AIONSChrister Perfjell, initiativtagare till att lägga årets TSC konferens just i Sverige. Christer Perfjell berättade också lite om sina egna mycket speciella upplevelser som påverkat honom genomgripande och även motiverat honom att arrangera konferensen i Sverige. Kort kan nämnas att Christer efter en olyckshändelse plötsligt och helt oväntat fick utomkroppsliga upplevelser (out of body experience, OBE) och permanent förmåga att uppleva andra existensplan. Det var i samband med att han sökte vetenskapliga förklaringar på nyssnämnda som han fick kontakt med den parapsykologiske forskaren Dean Radin och vidare med Stuart Hameroff med flera vid Arizona University. Vi vill varmt tacka Christer för hans stora arbetsinsats och förverkligandet av årets TSC konferens i Stockholm.

Ett varm tack riktas också till Abi Montefiore vid CCS, University of Arizona som också i högsta grad har bidragit till genomförandet av den här konferensen – samt för hennes direkta suport och uppmuntran till oss och NCP X-AIONS projektet.

Steen Löth NCP X-AIONS and Peter Fenwick TSC 2011

Steen Loeth NCP X-AIONS and Peter Fenwick TSC 2011

Stuart Hameroff and Annika Dopping TSC 2011 NCP X-AIONS

Stuart Hameroff and Annika Dopping TSC 2011

Arnold Therner NCP X-AIONS, Alex Riel DHU and Kathrine Elizabeth Anker TSC 2011

Arnold Therner NCP X-AIONS, Alex Riel and Kathrine Elizabeth Anker TSC 2011

Deepak Chopra TSC 2011 NCP X-AIONS

Deepak Chopra and Christer Perfjell TSC 2011