Toward a Science of Consciousness – TSC 2011

Kort fortalt fra den Internationale Bevidsthedskonference, University of Arizona i samarbejde med Stockholms Universitet 2 -7 maj 2011.
– Therner & Løth –

A Riel, Steen Løth NCP X-AIONS og A Möllenkvist

TSC 2011 Stockholm – Alex Riel, Steen Løth NCP X-AIONS og Andrea Möllenkvist

Ang. Konferencen; program, præsentation af forelæsere, abstracts, billeder osv., henviser vi også til: TSC Stockholm 2011 (arrangeret af  The University of Arizona: www.consciousness.arizona.edu)

Kort sagt: Det var inspirerende! Vi træffede forskere, forelæsere, deltagere fra hele verden, (65 forskellige nationaliteter var repræsenteret) og der var mange inspirer ende møder, for eksempel med Peter Fenwick, Lothar Schäfer, Tarja Kallio-Tamminen, Deepak Chopra, Stuart Hameroff, Christer Perfjell, for at nævne nogle.

Lothar Schaefer, Deepak Chopra TSC 2011 NCP X-AIONS

Lothar Schaefer, Deepak Chopra mfl TSC 2011

TSC-konferencen viser i høj grad, at vi står over for, eller rettere allerede er inde i et paradigmeskifte. Der var forelæsninger og diskussioner om hele vores nuværende “krakkelerende” verdensbillede og vores mangel på forståelse for de overordnede spørgsmål om, hvad bevidsthed er, om universet er bevidst, og om Science and Spirituality kan forenes (spirituality: “udvidet bevidsthed og intuitiv/indre viden” – “expanding consciousness and intuitive/inner knowledge”), om “jeg’et” og vores livsopfattelse, og om hvad energi og materie er – og meget mere! Vores nuværende opfattelse af virkeligheden blev illustreret på basis af medicin, biologi, kemi, astrofysik, partikelfysik, filosofi, etc. – Og dette skete med mange koblinger mellem netop “Science and Sprituality”. Flere detaljer fremstod som fragmenter af Martinus verdensbillede, men ikke nær så struktureret, detaljeret og frem for alt ikke så omfattende. Vi kunne her som så mange gange tidligere konstatere, at Martinus og Per Bruus-Jensens/PBJ ‘s arbejde indbefatter mange af de vigtige og helt afgørende dele og analyser som den moderne videnskab mangler og intenst søger efter.

Selv manglede vi et komplet materiale på engelsk! Men det var meget interessant og lærerigt at overvære konferensen, og vi fik mulighed for at etablere vigtige kontakter gennem individuelle samtaler med flere af forelæserne. Vi er også blevet inviteret til at deltage i næste TSC konference i USA, Arizona University (april 2012) og vi vil forsøge at lave et omfattende materiale på engelsk. Her får vi også lejlighed til at præsentere Leif Pettersson’s bog “Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt”‘Physics, Martinus Cosmology and the Theory of Everything’. Med hensyn til PBJ’s bøger, så er der også i allerhøjeste grad brug for disse på engelsk. Vi står i denne sammenhæng over for en stor udfordring!

Ved årets konference fokuseredes der bland annet på neurobiologi og som Alex Riel påpeger i denne sammenhæng: “selv om meget bevidsthedsaktivitet kan registreres på hjernecelleniveauet, så kommer der mere og mere forskning som indikerer at bevidsthedens direkte vekselvirkning med hjerne og krop er via det elektriske niveau og via kvanteprocesser. Det er interessant fordi mystikere, som hævder at have erfaret hvad bevidsthed er, mener denne er en primær kvalitet i universet som netop vekselvirker med hjerne og krop via finelektriske energier på kvanteniveauet.”

Mange forelæsere udviste klart åbenhed over for, hvad vi kalder “En større virkelighed – A Greater Reality” (herunder parafysisk eksistens og virkelighed, et bevidst univers, reinkarnation, etc.). Nogle særdeles materialistiske forelæsere bidrog til, at der var mange livlige diskussioner. Andre af talerne replicerede “tilfældighed og den materialistiske opfattelse” med mange intelligente og elegante koblinger og indlæg. Som fx: Ok, musik er bare vibrationer – men der kræves et instrument, nogen, der spiller, nogen, der komponerede musikken, og nogen, der lytter …
Der var i det hele taget mange rigtigt fine tilsvarende inlæg, og man skulle kunne tro, at en og anden rent faktisk havde læst nogen af PBJ’s bøger!

Et lille udvalg af, hvad vi betragter som nogle af konferencens højdepunkter:

Deepak Chopra TSC 2011 NCP X-AIONSMange oplevede nok, som vi gjorde det, at Deepak Chopra var meget inspirerende og en stor personlighed. Han udviste en stor viden og dyb indsigt, og påviste mange interessante koblinger til det nyeste inden for fysik, biologi og medicin, bl.a. Elisabeth Blackburn’s seneste forskning (nobelpristagere 2009 i medicin, DNA-forskning). Deepak Chopra redegjorde bl.a. for undersøgelsesresultater, som påviser en række positive effekter af meditation, og ikke mindst vore tankers gennemgribende og afgørende betydning for og indflydelse på vores liv og vores velbefindende. Igen fandt vi også her slående paralleller til Martinus, og hans beskrivelse af “tankeklimaet” og hele dets meget centrale betydning for os.

Peter Fenwick (Neuropsychiatrist, Neuroscience research, Near-Peter Fenwick TSC 2011 NCP X-AIONSDeath research) holdt en kort tale ved åbningen af konferencen og en længere udviklende forelæsning som sidste taler på hovedkonferencen. En fantastisk fin ramme om konferencen med et emne, der tydeligvis gik ind hos hovedparten af publikum, nemlig “Døden og dødsprocessen”. Peter Fenwick kastede lys over dette område ud fra sine omfattende studier, som bl.a. indbefattede en undersøgelse, hvori der deltog 1.500 mennesker fra England, Irland og Holland. Denne undersøgelse og hans øvrige forskning er, som vi ser det, en imponerende dokumentation for, at vi overlever “døden”. *) Ikke mindst i denne sammenhæng fremgår behovet for Martinus Kosmologi og PBJ’s materialer, der faktisk beskriver “hvordan det hele går til” – dvs hvordan vi overlever døden gennem vores parafysiske krop/struktur, og hvordan denne er opbygget – hvordan de såkaldte talentkerner bl.a. giver os mulighed for, at vi tager vores kvaliteter, evner og færdigheder med os fra liv til liv, (hvilket er en forudsætning for vores udvikling), – hvordan livet fortsætter i en parafysisk tilværelse/eksistenssfære efter den fysiske død – og forløbet frem til en ny fysisk inkarnation, osv.

Link til Peter Fenwicks Foredrag TSC, Stockholms Universitet 2011: Toward a science for death related phenomenon and consciousness.
Vi kan i denne forbindelse også henvise til Youtube “Reincarnation of James”, som vores samarbejdspartner Alex Riel (stifter af Center for Noetisk Livsfilosofi) henviste til i sin indholdsrige forelæsning i Stockholm den 30 April 2011 over temaet “Kosmisk Psykologi”. Filmen, som også er tilgængelig i bogform “Soul Survivor” (af Bruce & Andrea Leininger, 2009) gengiver et barns veldokumenterede, og med en slående nøjagtighed kontrollerede, hukommelsesspor fra et tidligere liv.

*) Vi anbefaler varmt Peter og Elizabeth Fenwick’s bøger: At Møde Døden med Tillid og Håb – Forskning i Bevidsthedens Grænseland oversat og utgivet av NCP X-AIONS 2013, eng. original: The Art of Dying – Continuum (2008), Past Lives: An Investigation into Reincarnation Memories – Berkly (2001) og The Truth in the Light: An Investigation of over 300 Near-death Experiences – Berkly Trade (1997) – se også: IANDS International Association for Near-Death Studies and Information brochures by Peter Fenwick and Sue Brayne: Nearing the End of Life – A Guide for Relatives and Friends of the Dying and End-of-Life Experiences – A Guide for Carers of the Dying.

Vi henviser også till Pim van Lommel (Caridology and Research on Mind-Brain Relationship, Near-Death/NDE research) – også han forelæsere på konferencen – og hans meget intressante bog Consciousness Beyond Life – The Science of Near-Death Experience  (HarperOne 2010), se også NCP Artikel-side: Pim van Lommel and Peter & Elizabeth Fenwick – On Death, Near Death and End-of-Life Experiences (NDE, ELE etc.) (February 2013).

Tarja Kallio-Tamminen TSC 2011 NCP X-AIONSTarja Kallio-Tamminen (Theoretical Philosophy and High Energy Physics) holdt en meget interessant forelæsning med titlen “Quantum Physics and Eastern Philosophy”. Et virkelig tankevækkende materiale med stor spændvidde, der illustrerer behovet for et nyt paradigme for forståelse af livet, os selv, og skabelsen af et bæredygtigt samfund. Tarja Kallio-Tamminen betonede i sin konklusion på baggrund af en dyb viden om kvantefysik (quantum physics) og østlige, meditative traditioner (eastern meditative traditions); at der ikke er nogen modsætning mellem Science/traditionel viden og Spirituality/intuitiv viden og indre viden – de er tvært imod forenelige elementer og værktøjer i vores udforskning af virkeligheden.

Lothar Schäfer (Chemistry and Biochemistry) stod for en række spontane,  Lother Schaefer TSC 2011 NCP X-AIONScentrale og tankevækkende indlæg, der tilførte meget. Han havde også en virkelig interessant forelæsning: “Can trans-material and trans-empirical theories of consciousness be scientific?”. Fx belystes det, at grundlaget for den materielle verden er immateriel: “In contrast to the world view of Classical Physics, the basis of the material world is non-material, and a trans-empirical domain of reality exists, which consists of invisible forms, which are real, because they can act in the empirical world”. Dette og meget mere i fuld overensstemmelse med Martinus Kosmologi og PBJ’s arbejde.

Lakhmir S. Chawla TSC 2011 NCP X-AIONS

Lakhmir S. Chawla (Anesthesiology, Critical Care Medicine) præsenterede i sin forelæsning “Surges of Electroencephalogram Activity at the Time of Death”, resultaterne af sine omfattende undersøgelser viser klart, at “der sker noget, trots hjertet har stoppet”, for at citere journalist Agneta Lagercrantz, Svenska Dagbladet. Udtrykt lidt klarere: når hjertet slutter at slå og hjerneaktiviteten registreret med EEG er nul, indtræffer der kort tid derefter hos flertallet (80-85%) en pludseligt, forbigående aktivitets-top (såkaldt “peak”) som verificeres af et stort EEG udslag (frekvensgang 60-100Hz ) i en periode på ca 30 sekunder og op til flere minutter. Materialet giver anledning til mange spørgsmål, herunder om definitionen af begrebet “døden” inkl. tidspunktet for det, vi kalder “døden”. Og det sætter samtidigt fokus på etiske og andre komplikationer ved – og inddrager helt nye aspekter af – organdonation, hvilket åbner for en opfattelse, som også nærmer sig Martinus’ syn på organdonation. Ligeledes aktualiseres en anden problemstilling, som Alex Riel i denne sammenhæng tager op, nemlig om det er i forbindelse med det nævnte aktivitetsstop, at bevidstheden forlader den fysiske krop og overgangen til et andet eksistensplan finder sted. Et eksistensplan, hvor oplevelsen sker via en parafysisk krop/struktur (noget, som beskrives af mange såkaldte mystikere og mennesker, som har haft nærdødsoplevelser, near death experience NDE).

Stuart Hameroff (Anesthesiology and Psychology) leder af “Stuart Hameroff TSC 2011 NCP X-AIONSCenter of Consciousness Studies” – CCS ved University of Arizona og initiativtager samt arrangør af den årlige konference “Toward a Science of Consciousness TSC” – en virkelig ildsjæl og engageret forsker i bevidsthed. Sammen med Roger Penrose (Mathematics and Physcis, world-wide authority on the nature of reality), belyser han “mikrotubili” og omfattende teorier om deres rolle for bevidstheden. Og i dette sammenhæng kan vi udover Stuart Hameroffs og Roger Penroses meget omfattende materiale også henvise til Alex Riels bog “Mystik og Videnskab”, som klart og kortfattet beskriver denne teori, samt en kort belysning af emnet, som Alex fremlægger i sin artikel “Bevidstheden bag tid og rum”. Artiklen findes på NCP X-AIONS’ artikelside.

Roger Penrose TSC 2011 NCP X-AIONSRoger Penrose holdt også en inspirerende og underholdende forelæsning “Consciousness and Physical Law”, hvor han bl.a. præsenterede sin nye teori om, at vores univers hverken er det første eller det sidste af sin art, men tværtimod er det en endeløs proces med regelmæssige “Big-Bang’er”, hvor det ene univers afløser det andet … Roger Penrose introducerede denne nye teori i sin bog “Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe” (2010).

Menas Kafatos (Physicist and writer on science) holdt en meget interessant Menas Kafatos TSC 2011 NCP X-AIONSforelæsning “Consciousness and the Universe: Non-local, Entangled, Probabilistic and Complementary Reality ” og bidrog derudover med tilbagevendende betydningsfulde indlæg, der åbner døren for en større virkelighed … Menas Kafatos illustrerede på flere måder et nyt paradigme. “The new science of wholeness will be as much scientific as present day science but it will be based on the fundamental role of consciousness in the universe”… (Forfatter til bl.a “The Conscious Universe” og “The Non-Local Universe”).

Chister Perfjell TSC 2011 NCP X-AIONSChrister Perfjell, initiativtager til at dette års TSC-konference blev i Sverige. Christer Perfjell berettede lidt om sine egne, meget konkrete erfaringer, vilket har påvirket ham gennemgribende og bl.a. fik ham til at organisere konferencen i Sverige. Kort kan det oplyses, at Christer efter en ulykke pludselig og helt uventet blev genstand for oplevelser uden for kroppen (out of body experience, OBE) og samtidg permanent fik evnen til at opleve andre eksistensplaner. Det var i forbindelse med, at han søgte videnskabelige forklaringer på dette, at han fik kontakt med parapsykologen Dean Radin og endvidere med Stuart Hameroff m.fl. ved Arizona University. Vi retter en varm tak til Christer for hans hårde arbejde med planlægningen af dette års TSC-konference i Stockholm.

En varm tak også til Abi Montefiore ved CCS, University of Arizona, som også i høj grad har bidraget til gennemførelsen af denne konference – og for hendes direkte støtte og opmuntring til os med NCP X-AIONS projektet.

Steen Löth NCP X-AIONS and Peter Fenwick TSC 2011

Steen Løth NCP X-AIONS and Peter Fenwick TSC 2011

Stuart Hameroff and Annika Dopping TSC 2011 NCP X-AIONS

Stuart Hameroff and Annika Dopping TSC 2011

Arnold Therner NCP X-AIONS, Alex Riel DHU and Kathrine Elizabeth Anker TSC 2011

Arnold Therner NCP X-AIONS, Alex Riel and Kathrine Elizabeth Anker TSC 2011

Deepak Chopra TSC 2011 NCP X-AIONS

Deepak Chopra and Christer Perfjell TSC 2011