Den Kosmiska Världsbilden – Introduktion – Översikt

Kortfattad översikt som summariskt beskriver några av de grundläggande huvudpunkterna och principerna i
Den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi
En organisk och holistisk världsbild

– Therner & Löth –

INNEHÅLL

 1. Liv och Medvetande bortom Döden – Existens och Odödlighet – Hur vi överlever Döden
 2. Medvetandet – Perceptionsprocessen och Qualia – Fysiska och Parafysiska strukturer
 3. En ny Psykologi – Fri Vilja – Öde och Framtid
 4. Den Kosmiska Evolutionsspiralen – En ny Biologi – Fysiska och Parafysiska dimensioner
 5. Den Sexuella Evolutionen – Poltransformationen – Från Egoism till Altruism 
 6. Det allomfattande Kosmos – Livsenheter och Liv inuti Liv – The Structure of Entanglement
 7. X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – X-RCT Processen
 8. De fem universella Rörelsearterna
 9. De kvalitativa Kosmiska Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna
 10. Energins och Materiens Natur – En ny Fysik
 11. Teorin om Allt och GrundEnergiTeorin – GET
 12. Andlig Vetenskap (Spiritual Science) och Intellektualisering av Religionernas innehåll

1. Liv och Medvetande bortom Döden – Existens och Odödlighet – Hur vi överlever Döden

Nyckeln och förklaringen till odödlighet finns i livets grundläggande natur; ”X-Strukturen”. Under perioder av vår eviga evolutionsprocess lever vi växelvis i en fysisk värld och i en parafysisk värld*, under dessa perioder är reinkarnation en nödvändighet. X-strukturen påvisar att vi förutom vår temporära fysiska kropp också har en odödlig parafysisk kropp/ struktur som den fysiska kroppen är förbunden med och helt beroende av. Den parafysiska kroppen/ strukturen existerar och fungerar helt oberoende av den fysiska kroppen. Detta medför bland annat att det vi benämner ”döden” faktiskt innebär en övergång från fysiskt liv till fortsatt liv på parafysisk nivå. Vidare belyses också hur livet efter den fysiska döden fortsätter i en parafysisk existenssfär (existensplan/ dimension) samt händelseförloppet fram till en ny fysisk inkarnation och hela reinkarnationsprocessen. Detta ger också förklaring på och förståelse för minnen från tidigare liv, nära-döden upplevelser, efter-döden kommunikation etc.

Vi får en beskrivning av den parafysiska kroppen samt hur den är uppbyggd och fungerar. Exempelvis beskrivs de omfattande stabila lagringsenheterna, de s.k. ”talangkärnorna”, vilkas huvudfunktion är att lagra, ackumulera och behandla alla våra upplevelser, erfarenheter, egenskaper, och andra färdigheter så att vi kan återanvända och utveckla dem, och ta med oss dem från liv till liv. Talangkärnorna utgör en absolut förutsättning för alla livsformers utveckling och evolutionsprocesser. Speciella s.k. ”organtalangkärnor” innehåller information för skapandet och utvecklandet av organismer. Organtalangkärnorna är avgörande för hur allt liv tar sin form, växer och utvecklas på sitt specifika sätt (avfärdande den traditionella teorin om att alla utvecklings och komplexa formskapande processer enbart är genetiskt programmerade). De primära utvecklings och formskapande processerna med all dess underliggande information finns ackumulerade i organtalangkärnorna och aktiveras på den parafysiska nivån. Talangkärnorna är i hög grad relevanta inom epigenitiken, då de utövar direkt inflytande på DNA-spiralens gener.

*Parafysisk: “finare”, mer subtil form av energi/materia med högre frekvenser, baserad på och fungerande enligt andra naturkonstanter och naturlagar jämfört med den fysiska världen.

”Döden är Livets största överraskning” – Martinus

2. Medvetandet – Perceptionsprocessen och Qualia – Fysiska och Parafysiska strukturer

X-strukturen förklarar perceptionsprocessen med dess tre olika nivåer och “organiska” strukturer (dvs. hela vårt organismkomplex); fysisk, semifysisk och parafysisk. En beskrivning av och förklaring på hur och varför vi har subjektiv upplevelse, qualia, vilket också innebär en djupgående lösning av de klassiska frågeställningarna ang. perception, qualia-problematiken och medvetandet; ”the explanatory gap” och ”the hard problem of consciousness”. Martinus och Per Bruus-Jensen belyser de semifysiska och parafysiska strukturer med tillhörande funktioner och processer, som sida vid sida med den fysiska hjärnverksamheten utgör grundval för vår förmåga att uppleva, minnas, tänka, känna etc. – ja, för hela vårt medveteandeliv. Nämnda parafysiska strukturer utgör ett organiskt system som existerar och fungerar oberoende av den fysiska kroppen.

Talangkärnorna (avsnitt 1) har stor betydelse för perceptionsprocessen och skapandet av qualia, livsupplevelse. En speciell typ av talangkärnor bildar ett personligt ”förnimmelsearkiv” där alla våra tidigare upplevelser finns lagrade. Informationen som finns ackumulerad i dessa talangkärnor ger resonans till nya inkommande objektiva impulser och påverkar hur vi transformerar, tolkar och reagerar på stimuli, dvs. transformation av objektiv verklighet till personlig subjektiv verklighet (the Reality-Consciousness Transformation Process, X-RCT Process, avsnitt 7).

3. En ny Psykologi – Fri Vilja – Öde och Framtid

X-strukturen belyser de bakomliggande elementen och processerna till all mental aktivitet och presenterar därmed en ny och helt grundläggande förklaringsmodell för den mänskliga psykologin. Tillför bl.a. avgörande faktorer som exempelvis reinkarnationsperspektiv, tidigare livs inverkan, karma, m.m., vilket innebär nya dimensioner inom psykologin.

Den Kosmiska Världsbilden belyser också samspelet mellan den fria viljan och tillvarons grundläggande principer och naturlagar. Den förklarar sambanden mellan orsak och verkan, handlingar och konsekvenser, och ger därmed en förklaring och nyckel till hur vi själva påverkar och formar vår framtid och vårt öde (lagen för rörelse och karmalagen). I takt med att vi inser detta, kommer vi också att utvecklas och agera med allt större ansvarstagande, empati och omsorg för allt liv.

Enligt Martinus befinner sig mänskligheten i en evolutionär utvecklingsfas där vår intuition* är på minimumnivå. Men framför oss har vi nu en positiv utvecklingsperiod då vår instinkt* kommer att minska samtidigt som intelligensen* och även intuitionen kommer att öka. Nämnda progressiva förändring och utveckling i vårt psyke och mentalitet leder till en allt större förståelse av livet och verkligheten, vilket också innebär att egoism gradvis kommer att ersättas med altruism. Detta scenario är kännetecknande för det nya framväxande paradigmet.

*Kort om Instinkt, Intelligens och Intuition:
Instinkt: Automatik, automatisering, autonomi, automatfunktioner, tropismer, vanor, vanemönster, rutiner, virtuositet, traditionalism, ritualer, trosförmåga och även fanatism och dogmatism.
Intelligens: Analys, logik, förnuft, rationalitet, effektivitet, ändamålsenlighet, igenkännande/ identifikation, reflexion, kalkylering, förutseende, föreställningsförmåga.
Intuition: Syntes, kvintessens, omedelbar förståelse och vetskap, genomskådande, omedelbar insikt, klarsyn, genialiskt design- och idéskapande, fulländad kreativitet.
(Instinkt, Intelligens och Intuition är kvalitativa grundenergier, avsnitt 9)

4. Den Kosmiska Evolutionsspiralen – En ny Biologi – Fysiska och Parafysiska dimensioner

Nya epokgörande evolutionära perspektiv innebärande en ny era inom biologin. Allt liv utvecklas i en lagbunden evolutionsprocess i form av ”spiralkretslopp” som successivt leder till allt högre livsformer – den Kosmiska Evolutionsspiralen. Varje spiralvarv/cykel innefattar sex olika existensplan/ dimensioner som alla levande varelser på ständigt nya sätt utvecklas och ”vandrar” igenom. De sex existensplanen/ dimensionerna motsvarar de sex olika grundläggande energikombinationerna och medvetandekonstellationerna i Kosmos. Vi känner till tre av dessa existensplan som mineralriket, växtriket och djurriket. De andra tre existensplanen är parafysiska, och vi lever i dessa efter döden mellan våra fysiska liv. Längre fram i vår utveckling och evolutionsspiral lever och utvecklas vi vidare i de parafysiska dimensionerna under långa tidsrymder, livet fortsätter därefter åter i fysiska dimensioner, men då av en helt ny karaktär.

Under embryo och fosterutvecklingen (från zygot till födelse) repeterar vi tidigare utvecklingsstadier av vårt nuvarande spiralkretslopp/ spiralvarv. Man kan observera och följa denna ”repetition” under hela utvecklingsprocessen; skapandet och formgivningen av en organism genom embryologiska processer, med differentiering av celler, vävnader och utveckling av organsystem etc., där organtalangkärnorna är av avgörande betydelse (avsitt 1). De utvecklingsstadier som ligger längst bort från vår nuvarande utvecklingsnivå repeteras först och snabbast. Denna utvecklingsprocess kallas ”repetitionen” och fortsätter också efter födseln med repetitionsinslag från tidigare (och mer närliggande) fysiska liv. Repetitionsprocessen för människan på nuvarande utvecklingsnivå sträcker sig fram tills individen är omk. 28 år. Repetitionsprocessen för människan sträcker sig fram tills individen är omk. 28 år. Resultatet av den Kosmiska Spiralformade Evolutionen innebär en ständig förnyelse och utveckling för allt liv.

5. Den Sexuella Evolutionen – Poltransformationen – Från Egoism till Altruism

Enligt Martinus har vi (och alla levande varelser) två ”polstrukturer” i form av en ”maskulin pol” och en ”feminin pol”. Hos män/hankön är den maskulina polen dominerande och hos kvinnor/honkön är den feminina polen dominerande. Vår nuvarande utvecklingsfas innebär att utvecklas mot en balans mellan vår maskulina resp. feminina pol.
Detta innebär att människan befinner sig i början av en genomgripande transformationsprocess av sin sexualitet och mentalitet, vilket samtidigt medför en utveckling från egoism och själviskhet till altruism. Evolutionsprocessen från djur till det stadie Martinus benämner ”riktig människa” eller ”färdig människa”, belyser människans nuvarande utvecklingsfas och kan illustreras med Sfinxen; djurkroppen (symboliserar djurstadiet) med människohuvudet (symboliserar det kommande färdiga /riktiga människostadiet). Processen benämns ”polförvandlingen”/ ”poltransformationen” och innebär en organisk utveckling från s.k. ”enpolighet” (utpräglad man/maskulin resp. kvinna/feminin) till s.k. ”dubbelpolighet” (kort beskrivet som androgyn; en kombination av och balans mellan man/maskulinitet och kvinna/femininitet), vilket innebär att en ny sorts människa är på väg att utvecklas. De bakomliggande strukturerna och principerna i denna utvecklingsprocess från ”djurstadium”/enpolighet (och egoism) till ”färdig människa”/dubbelpolighet (och altruism) beskrivs. Enpolighet dvs. uppdelningen i kön, förekommer i de fysiska existensplanen (avsnitt 4) med början i växtriket och kulminerar i djurriket, där den senare avtar, och utvecklingen av dubbelpolighet påbörjas och fortsätter i en mognadsprocess. Det dubbelpoliga tillståndet är färdigutvecklat i det riktiga människoriket (vilket är en övergångszon där fysiskt liv och tillvaro går över till parafysiskt liv och tillvaro).

Den jordiska människan är inte något renodlat djur, men heller inte en färdigutvecklad människa – hon är en sårad flykting mellan två riken.
Martinus

Begreppet ”sexualitet” får också en helt ny och långt vidare innebörd, vilket hjälper oss på djupet att förstå oss själva och den utvecklingsfas vi genomgår. Vi får ett nytt och logiskt perspektiv på den brytningstid vi lever i, kännetecknad av ett ur många aspekter sexualiserat samhälle, samtidigt som en markant ökande genusmedvetenhet och jämställdhetssträvan framträder allt tydligare. Utvecklingsfasen till dubbelpolighet innebär genomgripande förändringar biologiskt, mentalt och psykologiskt med påföljande problematik och kriser gällande kön, genus, identitet mm. Allt detta är utmärkande för den ibland svåra och förbryllande och evolutionära process som vi genomgår på vägen till dubbelpolighet och ett altruistiskt samhälle.

6. Det allomfattande Kosmos – Livsenheter och Liv inuti Liv – “the Structure of Entanglement”

Det alltomfattande Kosmos; i den Kosmiska Världsbilden – Martinus Kosmologi avser och omfattar begreppet ”Kosmos” allt som existerar; alla världar och dimensioner, dvs. vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla former av liv och verklighet inkluderat. Läs mer …

Livet organiserar sig som ”liv inuti liv”, och därmed i gemensam interaktion och ömsesidigt beroende. Liv inuti liv innebär att varje levande väsen både är ett makroväsen som ger livsrum åt mikroväsen – och ett mikroväsen som får livsrum av ett större makroväsen. – En organisk och holistisk struktur. Alla levande varelser är odödliga “livsenheter” i det oändliga, multidimensionella och alltomfattande Kosmos. Livet är evigt och meningsfullt både för varje enskild enhet och för helheten.

Uppdelningen av den alltomfattande helheten Kosmos i livsenheter sker främst genom en av de s.k. kosmiska skaparprinciperna (formskapande och strukturerande principer som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten, avsnitt 9); ”livsenhetsprincipen”*. Denna princip innebär alltså uppdelning av helheten och strukturering av energi i enheter/”kvantar” exempelvis elementarpartiklar, celler, organ, organismer, planeter, sol-system, galaxer. Livsenhetsprincipen är ansvarig för den manifesterade verklighetens fraktala natur, dess uppdelning i enheter av alla former, inklusive levande varelsers organismer. Med andra ord betyder detta att det levande Kosmos på det manifesterade planet, har delat upp och strukturerat sig i levande enheter/ levande varelser.

Komplementariteten helhet/enhet och dualitet/separation, samt ”the Structure of Entanglement” (strukturen för ”sammanlänkning”) beror primärt på livsenhetsprincipen.
(* även benämnd Materia- och Livsenhetsprincipen)

7. X-Strukturen; Livets och Verklighetens Natur och Struktur – X-RCT Processen

”X-Strukturen” – Livet och Verklighetens grundläggande natur och struktur. Då denna primära form är okänd för människan, valde Martinus att uttrycka den med bokstaven X, även benämnt ”det levande Något”, ”det levande väsendet”. X-strukturen utgör själva urgrunden och förutsättningen för Livet, Medvetandet och Verkligheten; för allt som existerar, har existerat och kommer att existera. Denna fundamentala X-struktur är i princip den samma för alla former av liv inklusive det oändliga alltomfattande Kosmos, och dess funktion är att oavbrutet skapa livsupplevelse/ medvetande.

Den Initiala Verkligheten ”X0” (existensens urdomän) är en alltomfattande, immateriel, omanifesterad värld av tomhet och stillhet, men en värld som också innehar en oändlig potential av skaparmöjligheter. X0-naturen genererar konstant en odelbar, integrerad triplementär princip; ”den Triplementära Funktionsprincipen X” (den tre-eniga principen) som omfattar tre funktionsaspekter (tre olika operativa roller; X1, X2, X3) och är kännetecknande för allt liv:

X1 Skaparen och Upplevaren – X2 Skapar- och Upplevelseförmågan – X3 det Skapade och Upplevda

X1 – det Skapande och Upplevande Något (Skaparen och Upplevaren) – subjektet/ Jaget, (”bäraren av medvetandet”, den tidlösa ”centralpunkt” som vi kallar och refererar till som ”jag”).
Tomhet, stillhet

X2 – detta Någots Skapar- och Upplevelseförmåga (Skapar- och Upplevelseförmågan) – de sju kvalitativa ”grundenergierna” inkl. formskapande och strukturerande principer.
Energi  (kvalitativa kosmiska grundenergier inkl. skaparprinciper/ morfogenetiska effektkonstanter, avsnitt 9)

X3 – detta Någots Skapade och Upplevda Verklighet (det Skapade och Upplevda) – X3 är resultatet av interaktionen mellan subjektet/ jaget (X1) och dess skapar- och upplevelseförmåga (X2) representerad av rörelse inkluderande den ”materiella illusionen” som objektiv verklighet (X3 obj.) å ena sidan, samt upplevelsen den som subjektiv verklighet (X3 subj.) å andra sidan.
Dvs. objektiva och subjektiva effekter: rörelse, ”den materiella illusionen”, det manifesterade Kosmos (obj. verklighet) – och – upplevelsen av detta som qualia (subj. verklighet).
Energiomsättning, rörelse  (X3 = energiomsättning:  X3 obj. = rörelse, X3 subj. = upplevelse av rörelse, qualia)

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

The X-Structure (Xom3-c4c) New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

X-Strukturen med dess triplementära funktionsprincip aktiverar och transformerar X0 till X3. Denna transformationsprocess benämns the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen; den dubbelriktade manifestations- och perceptionsprocessen från omanifesterad initial verklighet/X0 till manifesterad objektiv verklighet/X3 obj. (manifestation) och upplevelsen av den som qualia, subjektiv verklighet/X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT-processen från tomhet och stillhet (initial verklighet, X0) – till rörelse och quanta/kvantar (objektiv verklighet, X3 obj.) – till qualia (subjektiv verklighet, X3 subj.).

X-Strukturen och X-RCT Processen – en djupgående lösning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of experience, perception, qualia) och “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

Läs mer om X-Strukturen och X-RCT Processen

8. De fem universella Rörelsearterna

(Detta avsnitt är en direkt fortsättning på avsnitt 7)
Allt skapat (X3) är uttryck för liv och innebär rörelse, och utgör därmed kontrast till X0-naturens tomhet och stillhet (utan kontrast ingen upplevelse). Skapelse innebär energiomsättning och manifesterar sig i praktiken som rörelse, nämligen via de fem universella rörelsearterna: 1. ”stamrörelsen” (den primära rörelsen) innebär positionell rörelse ”från A till B” och de fyra ”avläggarrörelserna” (härledda från stamrörelsen), vilka vi känner som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ förändring/ förvandling, 5. materia.
Stamrörelsen har både objektiv och subjektiv status, medan de fyra avläggarrörelserna är subjektiva versioner (X3 subj.) och därmed alternativa representationer av den objektiva stamrörelsen (X3 obj.), transformerade av X1 i interaktion med X2.

Martinus betonar att rörelse är livets främsta kännetecken – rörelse är det ultimata uttrycket för livrörelse är manifestation av liv, och vidare att alla rörelser i det oändliga Kosmos neutraliserar varandra, vilket bekräftar den bakomliggande och alltomfattande X0-naturen dvs. tomhet och stillhet.

9. De kvalitativa Kosmiska Grundenergierna och de Kosmiska Skaparprinciperna

Martinus presenterar ett helt nytt energibegrepp; de sju extremt subtila kvalitativa ”grundenergierna” (elementarenergier) var och en med specifika egenskaper. Allt i tillvaron består av nämnda grundenergier – från det mest subtila, exempelvis vårt medvetandeliv, tankar, känslor, minnen etc., till det mest massiva, exempelvis den fysiska materien, svarta hål m.m. Dvs. allt skapat, både i vår yttre värld och i vår inre värld består av olika kombinationer av dessa kvalitativa grundenergier. För att illustrera grundenergiernas olika kvalitéer, egenskaper, styrkor och genomslagskraft gav Martinus dem specifika signaturfärger och tal, vilka han genomgående använder i sina symboler. Det ska betonas att grundenergierna aldrig förekommer renodlade var för sig, utan de uppträder alltid tillsammans i olika kombinationer, (detta ämnesområde benämns ”Kosmisk Kemi”.) När man känner till grundenergiernas egenskaper kan man känna igen dem i allt och överallt. Läs mer om Grundenergierna.

Den primära grundenergin, ”moderenergin” innehar och verkar via en rad så kallade ”kosmiska skaparprinciper”, även benämnda ”morfogenetiska effektkonstanter”; formgivande och strukturerande krafter som upprätthåller och organiserar livet och verkligheten. Vi kan empiriskt observera verkningarna av dessa morfogenetiska effektkonstanter bl.a. i form av det vi benämner naturlagar och naturkonstanter med deras oerhört finstämda precision och exakthet etc. Med andra ord, det så ytterst korrekt fungerande manifesterade multidimensionella Kosmos är ett resultat av de kosmiska skaparprinciperna. Läs mer om Skaparprinciperna.

X2-funktionen (avsnitt 7) med dess Kosmiska Skaparprinciper/ morfogenetiska effektkonstanter fungerar som ”transformationsprocesser” vilka resulterar i kontraster till X0-naturen:

• Helhet          →       Livsenheter, separation (uppdelning i enheter/ kvantar)
• Tomhet        →       Energi/ materia
• Stillhet         →       Rörelse
• Oändlighet  →       Rum, avstånd
• Evighet         →       Tid

10. Energins och Materiens Natur – En ny Fysik

Genom fysiken vet vi att materien till 99,999…9% domineras av det vi uppfattar som ”tomrum”, dvs. partiklar utgör en försvinnande liten del av materia. Fysikerna benämner detta ”tomrum” som ”nollpunktsfältet” (the zero-point field och the quantum vacuum field) och har förstått att det innehåller otroliga mängder av oerhört subtil energi, s.k. vakuumenergi (vacuum or zero-point energy) – men, man vet inte vad denna vakuumenergi är, dess natur och funktion etc.

Den Kosmiska Världsbilden presenterar och förklarar nämnda subtila vakuumenergi som de sju kosmiska grundenergierna, var och en med sina specifika egenskaper, kvalitéer och vidare hur allt i tillvaron är uppbyggt och består av dessa grundenergier (avsnitt 9). Vidare förklaras bl.a. hur partiklar och materia skapas av grundenergierna i nollpunktsfältet, och att partiklar faktiskt är identiska med dessa grundenergier om än i kondenserad form. Dvs. partiklar är kondenserad/ förtätad energi (avsnitt 11). Einsteins välkända formel E = mc² (speciella relativitetsteori) utvecklas till X2 = mc², och energibegreppet tydliggörs som något i grunden immateriellt – En ny era inom fysiken.

11. Teorin om Allt och GrundEnergiTeorin – GET

Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att försöka förstå vår fysiska värld, inkluderande att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen, elektromagnetismen, den starka respektive svaga kärnkraften till det de benämner ”Teorin om Allt”, men hittills utan någon fullständig lösning. NCP X-AIONS har publicerat (2012) Leif Petterssons banbrytande material (helt baserad på Martinus Kosmologi) som påvisar en helt ny modell; GrundEnergiTeorin – GET, vilken bl.a. motsägelsefritt förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed uppfyller kriterierna för ”Teorin om Allt”.

GrundEnergiTeorin (GET) fokuserar primärt på två av grundenergierna; ”expansionsenergin” och ”kontraktionsenergin”, och hur dessa underbygger och konstituerar hela den fysiska världen, de övriga grundenergierna är också involverade men i betydligt mindre grad. Expansionsenergin och kontraktionsenergin har totalt motsatta egenskaper, vilket innebär att det råder ett inbördes spänningsförhållande mellan dem. GET hävdar att interaktionen och spänningen mellan dessa två energier konstituerar det fysikerna benämner kraft, partiklar och materia. GrundEnergiTeorin beskriver och förklarar den gåtfulla mörka energin och mörka materien, hur partiklar skapas ur nollpunktsfältet/ vakuumfältet, vilket vidare belyser fenomenet massa (Higgs fältet/ Higgs partiklar), ”det krökta rummet”, mekanismerna bakom gravitation och mycket mer. Läs mer Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin – och – Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory –  FET.

12. Spiritual Science (Andlig Vetenskap) och Intellektualisering av Religionernas innehåll

Martinus benämner sin intuitiva kunskap som ”Andlig vetenskap” (Spiritual Science) och presenterar en ny världsbild som också inkluderar djupa och logiska förklaringar på religionernas innehåll (med utgångspunkt i Kristendomen). Martinus påvisar uppenbara missförstånd och misstolkningar samt ger en lösning på teodicéproblematiken och förklarar orsakerna till lidande och ondska. En intellektualisering av religionernas innehåll, och ännu viktigare; påvisar att Kärleken är den största och starkaste kraften.

Martinus’ Spiritual Science hjälper och guidar oss i vår pågående utveckling från tro (instinktbaserad) till vetande, förståelse och insikt (intelligens och intuitionsbaserat) om Livet och Verkligheten – det levande, oändliga och alltomfattande Kosmos som genom tiderna ofta uttryckts som ”Gud”, ”det gudomliga” etc. och där allt liv ingår som odödliga livsenheter.