X-Strukturen; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – og – X-RCT Processen; the Reality-Consciousness Transformation Process 

Inkluderer bl.a. følgende udtryk og begreber:

X-Strukturen inkl.: X0, X0-naturen, centralbehovet (central need, CN), ur-begæret (primordial urge, PU), skabermulighederne/ skaberpotentialerne, det triplementære funktionsprincip X, det tre-enige funktionsprincip, (det tre-enige princip),  X1 – skaberen og opleveren, subjektet, ”jeget”, X2 – skabe- og oplevelsesevnen X3 – det skabte og oplevede, initial virkelighed, objektiv virkelighed, subjektiv virkelighed, X det levende Noget, X det levende væsen.
X-RCT Processen inkl.: the reality-consciousness transformation process, manifestation, perception, initial virkelighed X0, objektiv virkelighed X3 obj., subjektiv virkelighed X3 subj., qualia, the hard problem of consciousness, the hard problem of reality.

Se også: Supplement vedr. X0 og X1, Supplementary sections 8 and 9. og The X-Structure – the Living Being and the Organism

X-Strukturen

X-Strukturen – Livets og Virkelighedens grundlæggende natur og struktur. Da denne primære basale form er ukendt for mennesket, valgte Martinus at udtrykke den med bogstavet X, også benævnt ”det levende Noget”, ”det levende væsen”. X-strukturen udgør selve urgrunden og forudsætningen for Livet, Bevidstheden og Virkeligheden; for alt, der eksisterer, har eksisteret og vil komme til at eksistere. Denne fundamentale X-struktur er i princippet den samme for alt liv, inklusive det uendelige og altomfattende Kosmos, og dens funktion er kontinuerligt at skabe livsoplevelse/ bevidsthed.

Den Initiale Virkelighed – X0 (eksistensens urdomæne) er en altomfattende, immateriel, umanifesteret verden af tomhed og stilhed; en verden, der i ”virtuel” form rummer et uendeligt potentiale af skabermuligheder* (skaberpotentialer) og udgør således den initiale virkelighed; det absolutte grundlag og oprindelsen til alt. Her hersker en tilstand af tomhed, stilhed, helhed, evighed og uendelighed, (nonduality og nonlocality).
*Modsvarende Martinus’ betegnelse ”skabemuligheder”.

X0 er gennemsyret og influeret af et spontant og kontinuerligt behov for selverkendelse og selvbekræftelse, (at opfatte og opleve sig selv, at manifestere sig selv) benævnt centralbehovet. Centralbehovet indebærer et behov for kontrast til den umanifesterede X0-natur; et behov for at konvertere og transformere sig selv til manifesteret form, gennem at bruge det uendelige potentiale af skabermuligheder (skaberpotentialer). Med andre ord; konverteringen af de “virtuelle” skabermuligheder i X0 til manifesteret form, resulterer i et “Noget” der kan og vil opleve og erkende sig selv – et ”Noget” med evne til selverkendelse og selvbekræftelse. Centralbehovet “understøttes” af skabermulighederne (skaberpotentialerne) som i deres natur kontinuerligt og spontant appellerer til deres egen konvertering til manifesteret form, (fig. 1).
Den “første”, og kontinuerlige effekt af centralbehovet, er genereringen af en motiverende og afgørende vilje, det såkaldte ur-begær, der udnytter de potentielle skabermuligheder (skaberpotentialerne), for at skabe kontrast til X0-naturen (tomhed og stilhed), (fig. 2).
Det direkte og konstante resultat af denne konverteringsproces via centralbehovet og ur-begæret, er den kontinuerlige initiering og stadige aktivering af et udeleligt, integreret triplementært princip; det triplementære funktionsprincip princip X* der omfatter tre funktionsaspekter (tre operationelle roller): X1, X2, X3, og er kendetegnende for alt liv, (fig. 3).

* også benævnt det tre-enige funktiosnprincip, det tre-enige princip

The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

Fig. 1 – The X-Structure; X0 Initial Reality (Xom3-c1) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 and The Primordial Urge (Xom3-c2) NCP X-AIONS

Fig. 2 – The X-Structure; X0 and The Primordial Urge (Xom3-c2) NCP X-AIONS

The X-Structure; X0 and The Triune Operating Principle X1, X2, X3 (Xom3-c3) NCP X-AIONS

Fig. 3 – The X-Structure; X0 and The Triune Operating Principle X1, X2, X3 (Xom3-c3) NCP X-AIONS

Bemærk! Det triplementære funktionsprincip X (det tre-enige princip) er udeleligt, de tre integrerede funktionsaspekter (X1, X2, X3) opererer og fungerer som en helhed. Alle former for opdeling skal derfor ses som “teoretiske analyse-illustrationer” med det formål at lette forståelsen af det triplementære princip.

Det Triplementære Funktionsprincip X  (det tre-enige princip),
Funktionsaspekterne X1, X2, X3

X1 Skaberen og Opleveren – X2 Skabe- og Oplevelsesevnen – X3 det Skabte og Oplevede

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

Fig. 4 – The X-Structure (Xom3-c4c) New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

X1 – det Skabende og Oplevende Noget (Skaberen og Opleveren) – subjektet/”Jeget”, (”bæreren af bevidstheden”, det tidløse “centrale punkt”, som vi kalder og refererer til som “jeg”).
Tomhed, stilhed

X2 – dette Nogets Skabe- og Oplevelsesevne (Skabe- og Oplevelsesevnen) – de syv kvalitative “grundenergier” inkl. formskabende og strukturerende principper.
Energi  (kvalitative kosmiske grundenergier inkl. skabeprincipper/ morfogenetiske effektkonstanter)

X3 – dette Nogets Skabte og Oplevede Virkelighed (det Skabte og Oplevede) – X3 er resultatet af interaktionen mellem subjektet/ Jeget (X1) og dets skabe- og oplevelsesevne (X2), repræsenteret ved bevægelse, inklusive den “materielle illusion” som objektiv virkelighed (X3 obj.) på den ene side – og oplevelsen af denne som subjektiv virkelighed (X3 subj.) på den anden side.
Dvs. objektive og subjektive effekter: bevægelse, den ”materielle illusion”, det manifesterede Kosmos (obj. virkelighed) – og – oplevelsen af dette som qualia (subj. virkelighed).
Energiomsætning, bevægelse  (X3 = energiomsætning:   X3 obj. = bevægelse, X3 subj. = oplevelse af bevægelse, qualia)

Supplement og Resumé

Centralbehovet (CN) i X0-naturen (intial virkelighed) genererer kontinuerligt ur-begæret (PU) med støtte af de potentielle skabermuligheder (skaberpotentialerne i X0). Ur-begæret har en “drivende” funktion, en “drivkraft”, der konstant initierer og aktiverer det fundamentale, udelelige, triplementære funktionsprincip X (det tre-enige princip) med tre integrerede funktionsaspekter:

X1 subjektet, skaberen og opleveren – det skabende og oplevende Noget
X2 skabe- og oplevelsesevnen
X3 det skabte og oplevede, objektive og subjektive virkelighed

Ur-begæret fungerer som en ”forlængelse” af centralbehovet, og er spontant knyttet til X1, og indebærer subjektiv status, dvs. X1 er subjektet; skaberen og opleveren (det tidløse “centrale punkt”, som vi kalder og refererer til som “jeg”). X1 er ligesom X0-naturen karakteriseret af tomhed og stilhed (X0 og X1 er begge symboliseret med hvidt), men X1 har subjektiv status og har som funktion at give X0-naturen (det initiale “Noget”) en måde at fungere på – hvilket indebærer en dobbelfunktion: dels som skaber (manifestationsfunktion), og dels som oplever af det skabte (perceptionsfunktion) – og dermed opfyldes X0-naturens centralbehov for at opleve og opfatte sig selv, at manifestere sig selv.
Med andre ord; at via centralbehovet og ur-begæret anvende de potentielle skabermuligheder i X0, resulterer i en konvertering af det initiale umanifesterede “Noget” til et manifesteret skabende og oplevende “Noget”, dette sker konstant og spontant via det triplementære funktionsprincip (drevet af centralbehovet og ur-begæret) i henhold til følgende:

X1 (skaberen og opleveren, subjektet, jeget) anvender konstant sin X2 (skabe- og oplevelsesevne) til at transformere X0-naturen (initial virkelighed, umanifesteret, immateriel, tomhed, stilhed) til X3 det skabte og oplevede, repræsenteret af: objektiv virkelighed X3 obj.; bevægelse og kvanta/kvanter (det manifesterede Kosmos) – og – oplevelsen af dette som quaila; subjektiv virkelighed X3 subj.

Funktionen og effekten af X-strukturen og dets triplementære funktionsprincip X sammanfattes i den såkaldete Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT processen, (se X-RCT- Processen).

X-RCT Processen – The Reality-Consciousness Process
Dette afsnit er en fortsættelse af “X-Structuren” (se oven).

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

X-RCT Processen – The Reality Consciousness Transformation Process

X-Strukturen med dets triplementære funktionsprincip (det tre-enige princip) aktiverer og transformerer X0 til X3. Denne transformationsproces benævnes the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen; den dobbeltrettede manifestations- og perceptionsproces fra umanifesteret initial virkelighed/ X0 til manifesteret objektiv virkelighed/ X3 obj. (manifestation) og oplevelsen af den som qualia, subjektiv virkelighed/ X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT Processen fra tomhed og stilhed (initial virkelighed, X0) – til bevægelse og quanta/ kvanter (objektiv virkelighed, X3 obj.) – til qualia (subjektiv virkelighed, X3 subj.).

X-Strukturen og X-RCT Processen – en dybtgående løsning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) og “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).