Det Kosmiske Verdensbillede – Introduktion – Oversigt

Meget kort oversigt som summarisk beskriver nogle af de grundlæggende hovedpunkter og principper i
Det Kosmiske Verdensbillede – Martinus Kosmologi

INDHOLD

 1. Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Hvordan vi overlever Døden – Eksistens og Udødelighed
 2. Bevidstheden – Perceptionsprocessen og Qualia – Fysiske og Parafysiske strukturer
 3. En ny Psykologi – Fri Vilje – Skæbne og Fremtid
 4. Den Kosmiske Evolutionsspiral – En ny Biologi – Fysiske og Parafysiske dimensioner
 5. Den Seksuelle Evolution – Poltransformationen – Fra Egoisme til Altruisme
 6. Det altomfattende Kosmos – Livsenheder og Liv inden i Liv – The Structure of Entanglement
 7. X-Struktren; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – X-RCT Processen
 8. De fem universelle Bevægelsesarter
 9. De kvalitative Kosmiske Grundenergier og de Kosmiske Skabeprincipper
 10. Energiens og Materiens Natur – En ny Fysik
 11. Teorien om Alt og GrundEnergiTeorien – GET
 12. Spiritual Science (Åndsvidenskab) og Intellektualisering af Religionernes indhold

1. Bevidsthed uafhængig af den fysiske hjerne – Hvordan vi overlever Døden – Eksistens og Udødelighed

Nøglen og forklaringen til udødelighed findes i livets grundlæggende natur, ”X-Strukturen”. I perioder af vores evige evolutionsproces lever vi skiftevis i en fysisk verden og en parafysisk* verden, i disse perioder er reinkarnation en nødvendighed. X-stukturen viser, at vi ud over vores temporære fysiske krop også har en udødelig parafysisk krop/ struktur, som den fysiske krop er forbundet med og helt afhængig af. Den parafysiske krop/ struktur eksisterer og fungerer helt uafhængigt af den fysiske krop. Dette indebærer bl.a at det vi benævner ”døden”, faktisk er en overgang fra fysisk liv til et fortsat liv i det parafysiske plan. Desuden redegøres også for, hvordan livet efter den fysiske død fortsætter i en parafysisk eksistenssfære (tilværelsesplan/ dimension) og forløbet frem til en ny fysisk inkarnation, og hele reinkarnationsprocessen. Dette giver også en forklaring og forståelse af minder fra tidligere liv, nær-døden oplevelser, efter-døden kommunikation etc.

Vi får en beskrivelse af den parafysiske krop, samt hvordan den er opbygget og fungerer. Eksempelvis beskrives de omfattende stabile lagringsenheder, såkaldte talentkerner, hvis viktigste funktion er at lagre og akkumulere alle vores oplevelser, erfaringer, egenskaber og andre færdigheder, så vi kan genbruge og udvikle dem, og tage dem med os fra liv til liv. Talentkernerne er en absolut forudsætning for alle livsformers udvikling og evolutionsprocesser, hvor specielle, såkaldte organtalentkerner, indeholder information til skabelse og udvikling af organismer. Talentkernerne er afgørerende for hvordan alt liv tager sin form, vokser og udvikler sig på sin specifikke måde (afviser den traditionelle teori om at al udviklings- og komplekse formskabende processer kun er genetisk programmerede). De primære udviklings- og formskabende processer med al dens underliggende information findes akkumulerede i organtalentkernerne og aktiveres på det parafysiske niveau. Talentkernerne er også meget relevante inden for epigenetikken, da de udøver en direkte indflydelse på DNA-spiralens gener.

* Parafysisk: “finere”, mere subtil form af energi/materie med højere frekvenser, baseret på og fungerende i henhold til andre naturkonstanter og naturlove, sammenlignet med den fysiske verden.

“Døden er Livets største overraskelse” – Martinus

2. Bevidstheden – Perceptionsprocessen og Qualia – Fysiske og Parafysiske strukturer

X-strukturen forklarer perceptionsprocessen med dens tre forskellige niveauer og “organiske” strukturer (dvs. hele vores organismekompleks); fysisk, semifysisk og parafysisk. En beskrivelse af og forklaring på, hvordan og hvorfor vi har subjektiv oplevelse, qualia, som også giver en dybdegående løsning af de klassiske spørgsmål vedrørende perception-, qualia-problematikken og bevidstheden; “the explanatory gap” og ”the hard problem of consciousness”. Martinus og Per Bruus-Jensen belyser de semifysiske og parafysiske strukturer med tilhørende funktioner og processer, der side om side med den fysiske hjerneaktivitet danner grundlaget for vores evne til at opleve, huske, tænke, føle osv. – ja, for hele vores bevidsthedsliv. Nævnte parapfysiske strukturer udgør et organiskt system, der eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop.

Talentkernerne (afsnit 1) er af stor betydning for perceptionsprocessen og skabelsen af qualia, livsoplevelse. En speciel type talentkerner danner et personligt “sanseregister”, hvor alle vores tidligere oplevelser er lagrede. Informationen, der er samlet i disse talentkerner, giver resonans til nye indkommende objektive impulser og påvirker, hvordan vi transformerer, fortolker og reagerer på stimuli, dvs. transformation af objektiv virkelighed til personlig subjektiv virkelighed (the Reality-Consciousness Transformation Process, X-RCT Process, afsnit 7).

3. En ny Psykologi – Fri Vilje – Skæbne og Fremtid

X-strukturen belyser de underliggende elementer og processer til al mental aktivitet og præsenterer dermed en ny og grundlæggende forklaringsmodel for den menneskelige psykologi. Den tilføjer bl.a. vigtige og afgørende faktorer såsom reinkarnationsperspektiv, tidligere livs påvirkninger, karma med mere, hvilket foranlediger nye dimensioner inden for psykologien.

Det Kosmiske Verdensbillede belyser også samspillet mellem fri vilje og tilværelsens grundlæggende principper og naturlove. Det forklarer sammenhængen mellem årsag og virkning, handlinger og konsekvenser og giver således en forklaring og nøgle til hvordan vi kan påvirke vores fremtid og vores skæbne. I takt med at vi forstår dette, vil vi også udvikles og agere med alt større ansvarstagende, empati og omsorg for alt liv.

Ifølge Martinus er menneskeheden i en evolutionær udviklingsfase, hvor vores intuition* er på et minimumsniveau. Men foran os har vi nu en positiv udviklingsperiode, da vores instinkt* vil reduceres samtidig med at intelligensen* og intuitionen* vil øge. Nævnte progressive forandringer og udvikling i vores psyke og mentalitet fører til en stigende forståelse af livet og virkeligheden, hvilket også indebærer, at egoisme gradvist vil blive erstattet af altruisme. Dette scenarie er kendetegnede for det nye fremspirende paradigme.

*Kort om Instinkt, Intelligens og Intuition:
Instinkt: Automatik, automation, autonomi, tropisme, vanemønstre, rutiner, virtuositet, traditionalisme, ritualer, anelse, tro, ligeledes fanatisme og dogmatisme.
Intelligens: Analyse, logik, fornuft, rationalitet, hensigtsmæssighed, effektivitet, genkendelse/ identifikation, refleksion, beregning, fremsynethed, forestillingsevne.
Intuition: Syntese, kvintessens, umiddelbar forståelse, direkte viden og indsigt, gennemskuende, klartseende, genial design- og idéskabelse, fuldkommen og konstruktiv kreativitet.

4. Den Kosmiske Evolutionsspiral – En ny Biologi – Fysiske og Parafysiske dimensioner

Nye epokegørende evolutionære perspektiver der indebærer en ny æra inden for biologien. Alt liv udvikler sig i en lovbundet evolutionsproces i form af “spiralkredsløb” (spiralcyklus), der successivt leder til alt højere livsformer – den Kosmiske Evolutionsspiral. Hvert spiralomløb inkluderer seks forskellige eksistensplaner/ dimensioner som alle levende væsner konstant udvikles og ”vandrer” igennem på stadig nye måder. De seks eksistensplaner/ dimensioner svarer til de seks forskellige grundlæggende energikombinationer og bevidsthedskonstellationer i Kosmos. Vi kender allerede tre af disse eksistensplaner som mineralriget, planteriget og dyreriget. De andre tre eksistensplaner/ dimensioner er parafysiske, og vi lever i disse efter døden mellem vores fysiske liv. Længere frem i vores udvikling og evolutionsspiral, lever og udvikles vi videre i de parafysiske dimensioner under meget lange tidsperioder og livet fortsætter derefter atter igen i de fysiske dimensioner, men da af en helt ny karakter.

Under fosterudviklingen (fra zygote til fødsel) repeterer vi tidligere udviklingsstadier i vores nuværende spiralomløb/ spiralcyklus. Man kan observere og følge denne repetition gennem hele fosterets udvikling; skabelsen og formgivningen af en organisme gennem embryologiske processer med differentiering af celler og væv og udvikling af organsystemer osv., hvor organtalentkernerne har en afgørende betydning (afsnit 1). De stadier i udviklingen, som er længst fra vores nuværende udviklingsniveau, repeteres først og hurtigst. Dette udviklingsforløb kaldes “repetitionen” og fortsætter også efter fødslen med repetitionssekvenser fra tidligere (og mere nærliggende) fysiske liv. Repetitionsprocessen for mennesket på nuvarende udviklingsniveau, strækker sig frem til individet er omkring 28 år. Resultatet af den Kosmiske Spiralformede Evolutionsproces medfører en konstant fornyelse og udvikling for alt liv.

5. Den Seksuelle Evolution – Poltransformationen – Fra Egoisme til Altruisme

Mennesket er i begyndelsen af en gennemgribende transformationsproces af sin seksualitet og mentalitet, der samtidig indebærer en udvikling fra egoisme til altruisme. Evolutionsprocessen fra dyr til det stadium Martinus kalder “færdigt menneske”, belyser den nuværende udviklingsfase, som mennesket befinder sig i, og som kan illustreres billedligt med Sfinxen – halvt dyr og halvt menneske. Processen benævnes “polforvandlingen” (“poltransformationen”) og involverer en organisk udvikling fra den såkaldte ”enpolethed” (udpræget mand/ maskulin eller kvindelig/ feminin) til såkaldt ”dobbeltpolethed” (kort beskrevet som androgyn; en kombination af og balance mellem mand/ maskulinitet og kvinde/ femininitet), hvilket indebærer, at en helt ny slags menneske er ved at udvikles. De bagved liggende strukturer og principper i denne udviklingsproces fra ”dyrestadiet”/ enpolethed (og egoisme) til “færdigt menneske”/ dobbeltpolethed (og altruisme), forklares. Enpolethed dvs. opdeling i køn, forekommer hovedsageligt i de fysiske eksistensplaner (afsnit 4), som begynder i planteriget og kulminerer i dyreriget hvor den senare aftager, og udviklingen af dobbeltpolethed begynder.

Begrebet ”seksualitet” får også en helt ny mening og større betydning, og som hjælper os til at på et langt dybere plan at forstå den udviklingsfase, vi netop gennemgår. Vi får et nyt og logisk perspektiv på den brydningstid vi lever i, som er kendetegnene for vores, i mange aspekter seksualiserede samfund. Samtidig med en markant stigende kønsbevidsthed og stræben efter ligestilling, bliver alt tydeligere. Ovenstående er karakteristisk for den, til tider vanskelige og forvirrende evolutionære proces, vi befinder os i på vejen til et altruistisk samfund.

6. Det altomfattende Kosmos – Livsenheder og Liv inden i Liv – ”The Structure of Entanglement”

Det altomfattende Kosmos – Livsenheder og Liv inden i Liv – “The Structure of Entanglement” Livet organiserer sig som ”liv inden i liv”, og dermed i fælles interaktion og indbyrdes afhængighed. Liv inden i liv indebærer at hvert levende væsen både er et makrovæsen, som giver livsrum til mikrovæsener – og et mikrovæsen, som får livsrum af et større makrovæsen. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i det uendelige, multi-dimensionelle og altomfattende Kosmos. Livet er evigt og meningsfuldt både for hver enkelt enhed og for helheden.

Opdelningen af Kosmos (den altomfattende helhed) i livsenheder foregår primært gennem et af de såkaldte kosmiske skaberprincipper (formskabende strukturerende principper der opretholder og organiserer livet og virkeligheden, afsnit 9); ”livsenhedsprincippet”*. Dette princip indebærer således opdelning af helheden og strukturering af energi i enheder/”kvanter”, f.eks.: partikler, celler, organer, organismer, planeter, sole, galakser.
Livsenhedsprincippet er ansvarligt for den manifesterede virkeligheds fraktale natur, dens opdelning i enheder af enhver form, inklusive organismer for levende væsener. Med andre ord betyder dette, at det levende Kosmos på det manifesterede plan har opsplittet og struktureret sig selv i livsenheder/levende væsener.

Komplementariteten af helhed/enhed og dualititet/separation, samt “the Structure of Entanglement” (strukturen for “sammenkobling”) dannes og udtrykkes hovedsageligt gennem livsenhedsprincippet.

(* også kaldet Materie- og Livsenhedprincippet)

7. X-Strukturen; Livets og Virkelighedens Natur og Struktur – X-RCT Processen 

”X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens grundlæggende natur og struktur. Da denne primære basale form er ukendt for mennesket, valgte Martinus at udtrykke den med bogstavet ”X”, også benævnet ”det levende Noget”, ”det levende væsen”. X-strukturen udgør selve urgrunden og forudsætningen for Livet, Bevidstheden og Virkeligheden; for alt, der eksisterer, har eksisteret og vil komme til at eksistere. Denne fundamentale X-struktur er i princippet den samme for alt liv, inklusive det uendelige og altomfattende Kosmos, og dens funktion er at kontinuerligt skabe livsoplevelse/ bevidsthed.

Den Initiale Virkelighed ”X0” (eksistensens urdomæne) er en altomfattende, immateriel, umanifesteret verden af tomhed og absolut stilhed; en verden, der rummer et uendeligt potentiale af skabende muligheder. X0-naturen genererer konstant et udeleligt, integreret triplementært (tre-enigt) funktionsprincip; ”det tre-enige princip X” (det tre-enige funktionsprincip X) der omfatter tre funktionsaspekter (de tre forskellige operationelle roller), kendetegnende for alt liv:

X1 Skaberen og Opleveren – X2 Skabe- og Oplevelsesevnen – X3 det Skabte og Oplevde

X1 – det Skabende og Oplevende Noget (Skaberen og Opleveren) – subjektet/”Jeget”, (”bæreren af bevidstheden”, det tidløse “centrale punkt”, som vi kalder og refererer til som “jeg”).
Tomhed, stilhed

X2 – dette Nogets Skabe- og Oplevelsesevne (Skabe- og Oplevelsesevnen) – de syv kvalitative “grundenergier” inkl. formskabende og strukturerende principper.
Energi (kvalitative kosmiske grundenergier inkl. skabeprincipper/ morfogenetiske effektkonstanter, afsnit 9)

X3 – dette Nogets Skabte og Oplevde Virkelighed (det Skabte og Oplevde) – X3 er resultatet af interaktionen mellem subjektet/ Jeget (X1) dets skabe- og oplevelsesevne (X2) repræsenteret ved bevægelse, inklusive den materielle illusion som objektiv virkelighed (X3 obj.) på den ene side – og oplevelsen af denne objektive virkelighed som subjektiv virkelighed (X3 subj.) på den anden side.
Det vil sige temporære objektive og subjektive effekter: bevægelse, den ”materielle illusion”, det manifesterede Kosmos (obj. virkelighed) – og – oplevelsen af dette som qualia (subj. virkelighed).
Energiomsætning, bevægelse (X3 = energiomsætning:   X3 obj. = bevægelse, X3 subj. = oplevelse af bevægelse, qualia)

X- Structure (Xom3-c4c) NCP X-AIONS

X-Strukturen med dets tre-enige funktionsprincip aktiverer og transformerer X0 til X3. Denne transformationsproces benævnes the Reality-Consciousness Transformation Process – X-RCT Processen: den dobbeltrettede manifestations- og perceptionsproces fra umanifesteret initial virkelighed/ X0 til manifesteret objektiv virkelighed/ X3 obj. (manifestation) og oplevelsen af det som qualia, subjektiv virkelighed/ X3 subj. (perception).
Dvs. X-RCT Processen fra tomhed og stilhed (initial virkelighed, X0) – til bevægelse og quanta/ kvanter (objektiv virkelighed, X3 obj.) – til qualia (subjektiv virkelighed, X3 subj.).

X-Strukturen og X-RCT Processen – en dybtgående løsning på “the Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception, qualia) og “the Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

8. De fem universelle Bevægelsesarter

(Dette afsnit er en direkte fortsættelse af afsnit 7)
Alt skabt (X3) er udtryk for liv og involverer bevægelse, og udgør således kontrast til X0-naturens tomhed og stilhed (uden kontrast ingen oplevelse). Skabelse involverer energiomsætning og manifesterer sig i praksis som bevægelse, nemlig via de fem universelle bevægelsesarter: 1. “Stambevægelsen” (den primære bevægelse), indebærer positionel bevægelse “fra A til B”, samt de fire “aflæggerbevægelser” (afledte af stambevægelsen), hvilke vi i vores fysiske verden kender som 2. rum, 3. tid, 4. transformation/ forandring/ forvandling, 5. materie.
Stambevægelsen har både subjektiv og objektiv status, mens de fire aflæggerbevægelser er subjektive versioner (X3 subj.) og derved alternative repræsentationer af den objektive stambevægelse (X3 obj.), transformeret af X1 i interaktion med X2.

Martinus betonar at livets fornemste kendetegn er netop bevægelse – bevægelse er det ultimative udtryk for liv – og videre at alle bevægelser i det oendlige Kosmos neutraliserer hinanden, hvilket bekræfter den bagvedligende og altomfattende X0-natur, dvs. tomhed og stilhed.

9. De kvalitative Kosmiske Grundenergier og de Kosmiske Skabeprincipper*

*”Skabeprincip” er Martinus original begreb, i oversættelser og omtale “skaberprincip”.

Martinus præsenterer et helt nyt energibegreb; de syv ekstremt subtile, kvalitative “grundenergier” (elementarenergier) med deres forskellige specifikke egenskaber. Alt i tilværelsen består af nævnte grundenergier – fra det mest subtile, såsom vores bevidsthedsliv, tanker, følelser, erindringer, osv., til det mest massive såsom fysisk materie, sorte huller, etc. Vi genfinder dem altså i alt og overalt, både i den ydre verden og i vores indre verden. For at illustrere grundenergiernes forskellige kvaliteer, egenskaber, gennemslagskrafter relativt til hinanden etc. tildelte Martinus dem også specifikke signaturfarver og tal, som han selv gennemført anvendte i sine symboler. Grundenergierne forekommer aldrig hver for sig i rendyrket form, men optræder altid i forskellige indbyrdes kombinationer, Martinus benævner dette område “Kosmisk Kemi”. Læs mere om Grundenergierne.

En af grundenergierne, den primære elementarenergi (“moderenergien”), rummer og virker via en række såkaldte “kosmiske skabeprincipper” eller ”morfogenetiske effektkonstanter” med hver deres særlige egenskaber; formgivende og strukturerende kræfter, der opretholder og organiserer livet og virkeligheden. Vi kan empirisk konstatere virkningerne af disse morfogenetiske effektkonstanter, blandt andet i form af det, vi benævner naturlovene og naturkonstanter, med deres yderst delikate præcision og nøjagtighed, osv. Det manifesterede multidimmensinelle Kosmos er et resultat af de kosmiske skabeprincipper. Læs mere om de Kosmiske Skabeprincipper.

X2-funktionen (afsnit 7) med dets Kosmiske Skabeprincipper/ morfogenetiska effektkonstanter fungerer som “transformationsprocesser”, der resulterer i kontraster til X0-naturen:

• Helhed → Livsenheder, separation, opdeling i enheder/kvanter
• Tomhed → Energi, materie
• Stilhed → Bevægelse
• Uendelighed → Rum
• Evighed → Tid

10. Energiens og Materiens Natur – En ny Fysik

Gennem fysikken ved vi at materien til 99,999…9% domineres af det vi opfatter som ”tomrum”, dvs. partikler udgør en forsvindende lille del av materien. Fysikerne omtaler nævnte tomrum som “nulpunktfeltet” (the zero-point field og the quantum vacuum field) og har indset at det rummer utrolige koncentrationer af yderst subtil energi – så kaldt vakuumenergi (vacuum or zero-point energy) men, man ved ikke vad denne subtile energi er, dets natur eller funktion etc.

Det Kosmiske Verdensbillede præsenterer og forklarer nævnte vakuumenergi som de syv kosmiske grundenergier, alle med hver sine specifikke kvaliteter og egenskaber (afsnit 9). Videre forklares bland andet også hvordan partikler og materie skabes af grundenergierne i nulpunktsfeltet, samt at de pågældende partikler faktisk er identiske med disse grundenergier, omend i kondenseret form. Med andre ord: partikler er kondenseret/ fortættet energi (afsnit 11). Einsteins velkendte formel E = mc² (specielle relativitetsteori) udvikles til X2 = mc², og energibegrebet tydeliggøres som noget i grunden immaterielt – En ny era inden for fysikken.

11. Teorien om Alt og GrundEnergiTeorien – GET

Teorien om Alt og GrundEnergiTeorien – GET. Fysikerne har som bekendt længe arbejdet intensivt på at forene de fire naturkræfter (gravitationen, elektromagnetismen, samt den stærke og den svage kærnekraft) i det de benævner “Teorien om Alt”, men hidtil uden nogen komplet løsning. NCP X-AIONS publicerede (2012) Leif Petterssons banebrydende materiale, der bl.a. viser en ny model (helt baseret på Martinus Kosmologi); GrundEnergiTeorien – GET som de facto forener de omtalte fire fundamentale naturkræfter – dvs. fremlægger en modsigelsesfri og derfor såre tilforladelig “Teorien om Alt”.

GrundEnergiTeorien (GET) fokuserer primært på to af grundenergierne: “ekspansionsenergien” og “kontraktionsenergien”, og viser samtidigt hvorledes de to grundenergier gennem deres samspil underbygger og konstituerer hele den fysiske verden. De øvrige grundenergier er også involverede, men i betydeligt mindre grad. Ekspansionsenergien og kontraktionsenergien har helt modsatte kvaliteter og egenskaber. Dette indebærer at der potentielt råder et indbyrdes spændingsforhold imellem dem. GET hævder, at interaktionen og spændingen mellem de pågældende to grundenergier, sætter dem i stand til via deres samspil at etablere det, fysikerne benævner kraft, partikler og materie. GrundEnergiTeorien beskriver og forklarer den gådefulde mørke energi, og ligeledes den mørke materie; endvidere hvordan partikler skabes ud af nulpunktfeltet/ vakuumfeltet, hvilket yderligere kaster lys over fænomenet masse (Higgs-feltet/ Higgs-partikler), “det krumme rum”, mekanismerne bag gravitation, og meget mere.
Læs mere “Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt – GrundEnergiTeorin”, og engelsk “Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything – The Fundamental Energy Theory –  FET”.

12. Spiritual Science (Åndsvidenskab) og Intellektualisering af Religionernes indhold

Martinus benævner sin intuitive viden som ”Åndsvidenskab” (Spiritual Science) og præsenterer et nyt verdensbillede som også inkluderer dybe og logiske forklaringer af religionernes indhold (med udgangspunkt i Kristendommen). Martinus påviser oplagte misforståelser og mistolkninger, samt giver en løsning på teodicéproblematiken og forklarer årsagerne til lidelse og ondskab. En intellektualisering af religionernes indhold, og endnu vigtigere; påviser at Kærligheden er den største og stærkeste kraft.

Martinus’ Spiritual Science hjælper og guider os i vores pågående udvikling fra tro (instinktbaseret) til viden, forståelse og indsigt (intelligens- og intuitions baseret) om livet og virkeligheden – det levende, uendelige og altomfattende Kosmos som gennem tiderne ofte er blevet udtrykt som “Gud”, “det guddommelige” osv. hvor alt liv indgår som udødelige livsenheder.