Any profit from book sales will be used, in its entirety, for NCP X-AIONS purposes, such as production of information material, website development, book publishing etc.

Information literature in English:
NCP X-AIONS is in the process of writing new material in English illustrating the Ontology of The Cosmic Worldview, (introduction: The Ontology of The Cosmic Worldview, Ontology I and Ontology II).
PER BRUUS-JENSEN´s extensive literary production is available in Danish and partly in Swedish, an English translation is in progress.
MARTINUS´ comprehensive literature including The Book of Life (Livets Bog) volumes 1 -7, The Eternal Word Picture volumes 1-6, etc. is partly available in English and published by the Martinus Institute and can be purchased from http://shop.martinus.dk/en/ (and from Amazon).

 • Att Möta Döden med Tillit och Hopp – Forskning i Medvetandets Gränsland
  189 SEK
  Peter Fenwick (Neuropsychiatrist, Neuroscience research, Near-Death/NDE research) internationally famous authority on near-death research. In this book Peter and his wife Elizabeth Fenwick, provide us with a great deal of valuable information about near-death experiences (NDEs) with focus on deathbed and experiences/ visions, end-of-life experiences (ELEs) and similar, which unequivocally indicates that consciousness and life do not end when we die. It is very interesting to connect the specified area of research to the Cosmic World Picture which, via Martinus Cosmology and Per Bruus-Jensen's work presents, inter alia, an explanatory model of our eternal nature and describes how we actually survive 'death'. (NCP X-AIONS has translated 'The Art of Dying - A Journey to Elsewhere'  into Swedish, you can find the English book at Amazon.)
 • Physics, Martinus Cosmology and The Theory of Everything - The Fundamental Energy Theory - FET
  169 SEK 269 SEK
  A completely New Understanding of Reality! Presenting FET, a new model that meets physicists' criteria for what they term 'The Theory of Everything' and provides answers to many unsolved mysteries of physics. FET describes the qualitative vacuum energies, the 'Fundamental Energies' in the zero-point filed underlying and constituting the entire physical world, explaining dark matter, dark energy, particles, mass, Higgs field, gravity, space-time and much more. Leif Pettersson presents a groundbreaking and very exciting material with theories based on the intuitive knowledge contained in Martinus Cosmology. These theories demonstrate a new model, 'The Fundamental Energy Theory - FET', that without any contradiction unifies the four fundamental forces of nature, and in fact gives us 'The Theory of Everything'!
 • SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning
  215 SEK
  Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store danske intuitionsfilosofen och mystikern Martinus, beskriver deras samarbete och kontakt i vardagen. Ger en bred och intressant skildring av Martinus som människa, mystiker, lärare och personlighet, kompletterat med många unika fotografier. Boken utgör en fin introduktion till Martinus Kosmologi och det Kosmiska Paradigmet. En världsbild som bl.a. visar att världsalltet är evigt och oändligt, och att det vi kallar "döden" just innebär att livet fortsätter en tid i en annan dimension, fram till nästa fysiska inkarnation...
 • Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd
  245 SEK
  Naturvidenskabens teorier om, at livet spontant er opstået ud af materien samt at evolutionen er tilfældig – disse teorier befinder sig i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsbegavelsen Martinus’ beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et veldisponeret og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende kosmisk bevidsthed.  Projekt LIV formidler en dyb indføring i centrale dele af de erkendelsesmæssige aspekter i Det Kosmiske Verdensbillede. Livet påvises som evigt for den enkelte og former sig for alle levende væsener som en rytmisk organisme- og bevidsthedsevolution mod stadig højere former for livsudfoldelse. Belyser det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner og teleostaterne, dvs det evolutionære funktionskomplex, der er afgørende for alle levende væseners udvikling.
 • Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Rejsen gennom ”Mayas slør” og den såkaldte materielle illusion, illustrerer også et fascinerende møde mellem "Science and Spirituality". Vi møder "det immaterielle Noget", der er nærværende i alt, og konfronteres i samme forbindelse med en større virkelighed i både vor egen og hele tilværelsens inderste kerne og opbygning. Bogen giver svar på dybe eksistentielle spørgsmål med koblinger til bl.a. den moderne fysik. Belyser begreben fysisk, parafysisk, materiell og immateriell. Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte.
 • I Begyndelsen var Tomheden
  380 SEK
  Bruus-Jensen Per
  Fokuserer på centrale ontolgiske dele i det Kosmiska Verdensbillede. Forklarer vor fysiske verden som hvilende på et immaterielt grundlag og belyser samtidig vor oplevelse af Livet og Virkeligheden – vor bevidsthedEn helt Ny Virkelighedsforståelse, som bl.a. kompleterer partikel- og astrofysiken, beskriver hvad enegri og materie dybest set er. Kaster nyt lys over evolutionen samt giver svar på de fundamentale eksistensspørgsmål. Beskiver “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for objektiv resp. subjektiv virkelighed, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).
 • Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis
  235 SEK
  Præsenterer de subtile Vakuumenergier, "Grundenergier" som Alt er dannet af - fra den mest massive fysiske materie til det mest subtile, der eksisterer, inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser etc.). E=mc² udvikles til X2=mc² og energibegrebet tydeliggøres som noget rent immaterielt. "Kosmisk Kemi" kaster lys over tilværelsens ikke-fysiske, kvalitative energier – de såkaldte grundenergier – samt de processer og parafysiske strukturer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed udgør grundlaget for vor evne til at opleve, tænke, føle etc., – ja, for hele vort bevidsthedsliv. Den omtalte parafysiske struktur – der er knyttet til et selvstændigt organisk system – eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop og muliggør herved, at vi kan overleve "døden", samtidig med at den har afgørende betydning for vor udvikling. Hjælper os også at forstå hvordan vi kan påvirke vore liv, vor nutid og fremtid udfra en hensigtsmæssig praktisering af "kosmisk kemi".
 • Det Kosmiske Gudsbegreb
  135 SEK
  Bruus-Jensen Per
  Formidler i essayform et nyt, sammenhængende intellektualiseret syn på gudsbegrebet. "Gud" som et altomfattende kosmisk væsen, der gennemsyrer hele verdensaltet – det uendelige multidimensionale Kosmos. Vi møder en altomfattende bevidsthed, en uendelig helhed, som vi alle er udødelige dele af. Bogen taler til både naturvidenskaben, religionerne og det enkelte menneske i hverdagen. I korte selvstændige tekster fremsættes tankevækkende argumenter, som via refleksioner over bl.a. “hjernebegrebet” afviser den materialistiske ateisme. I Det Kosmiske Gudsbegreb påvises at både Gud og vor livsoplevelse eksisterer uafhængigt af vor fysiske hjerne, og forudsætningerne herfor – inkl. de grundlæggende strukturer bag dette – præsenteres kortfattet. Det s.k. Teodicé-problem får også en løsning.
 • Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling
  195 SEK
  Mennesket befinder sig netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet, der samtidig indebærer en udvikling fra egoisme til altruisme. En helt ny type menneske kommer til syne. Bogen belyser, hvorledes dette går til og forklarer den såkaldet polforvandlingen, samt hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; dvs. vor deltagelse i evolutionsprocessen fra dyr til "færdigt menneske". Begrebet seksualitet får et helt nyt indhold og en tilsvarende ny betydning, som hjælper os til på et langt dybere plan at forstå os selv, vor seksualitet og den udviklingsfase, vi netop gennemgår.
 • Mennesket og den skjulte GUD
  275 SEK
  Bruus-Jensen Per
  Præsenterer et dybdeborende billede af gudsbegrebet i det Kosmiske Paradigme. Vi møder det altomfattende og alle steds nærværende Guddommelige Noget og får i kort form en fremstilling af den evige, kosmiske verdensorden, illustrerende livet, tilværelsen, evolutionen, udødelighed m.m. Kaster et helt nyt lys over religionerne og deres funktion i evolutionsprocessen, inkl. en rationel redegørelse for religionernes gudsbegreb, og besvarende de store eksistentielle spørgsmål. Hjælper os at forstå virkeligheden bedre; det vil bl.a. sige tilværelsens lovbundethed, årsag og virkning, konsekvenser og sammenhæng – inkl. hvordan vi påvirker vort liv og vor skæbne osv.
 • Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi
  395 SEK
  En dybtgående og koncentreret præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede - Et Nyt Paradigme. Belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed. Beskriver “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for objektiv resp. subjektiv virkelighed, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Et nyt evolutionært perspektiv præsenteres også, der beskriver en konstant fornyelse og udvikling for alle livsenheder – en evig bevidsthedsevolution på alle niveauer. Forklarer hvorledes vi selv og alt andet levende overlever det, vi kalder “døden”, reinkarnationsprincipet mm og belyser udviklingen gennem det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner. Besvarer de fundamentale eksistentielle spørgsmål.
 • X-Reference Index X-Verket
  SEK
  Eskild Kjær-Madsen in cooperation with Per Bruus-Jensen
  Free download copy of X-Reference – a complete index to “X-verket” (Volume I-IV) (in Danish, 58 pages).
 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 1 av 4
  335 SEK
  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer “X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 1 af 4.
 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 2 av 4
  335 SEK
  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 2 af 4.
 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 3 av 4
  335 SEK
  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 3 af 4.
 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4
  335 SEK
  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede - En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening - vi møder en Større Virkelighed. BIND 4 af 4.
 • Kort og letlæst introduktion til den store danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus samt hans Kosmiske Verdensbillede. Formidler en helt Ny Virkelighedsforståelse; kompletterer og møder naturvidenskaben og giver logiske svar på mange af tilværelsens uløste gåder om livet, ”døden”, bevidstheden og virkeligheden. Vor eksistens og udødelighed belyses. Verdensaltet påvises som evigt og uendeligt; et levende, multidimensionalt Kosmos - vi møder en Større Virkelighed ...
 • LIVET och det slutna rummet
  248 SEK
  Bruus-Jensen Per
  Handlar om livets mening, belyser människans utveckling inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv, hur vi formar vårt öde samt hur evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en Större Verklighet och allt får en djupare mening. Boken ger en intellektualisering av religionen, förklarar mycket av symboliken i de gamla myterna och presenterar ett nytt Gudsbegrepp, även teodicé-problematiken får sin lösning – samtidigt som den kompletterar dagens naturvetenskap. Vårt nuvarande utvecklingsstadium kan liknas vid att vi befinner oss i ett ”slutet rum”, där vi ännu inte kan se den större verkligheten utanför rummets väggar, men vi börjar ana den ...
 • LIVET og det lukkede rum
  248 SEK
  Bruus-Jensen Per
    Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling - inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen påvises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed. En helt Ny Virkelighedsforståelse, der bygger bro til både religion og videnskab; vi møder en Større Virkelighed; alt får en dybere mening. Bogen giver en intellektualisering af religionen; forklarer meget af symbolikken i de gamle myter og lancerer et nyt Gudsbegreb, teodicé-problematikken får også sin løsning - samtidig med at den kompletterer dagens naturvidenskab. Vort nuværende udviklingstrin kan lignes ved, at vi befinder os i et “lukket rum”, hvor vi endnu ikke kan se den større virkelighed udenfor rummets vægge, men vi begynder at ane den...  
 • Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn
  125 SEK
  Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Denne bog præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende bevidsthed - introduktion til et Kosmisk Paradigme. Mennesket og Livsmysteriet giver en relativt kort og overskuelig introduktion til det kosmiske verdensbillede med fokus på selve “livsmysteriet”. Dvs. spørgsmålet om, hvad livet egentlig er – noget, mennesket har funderet over til alle tider, og som det endnu ikke er lykkedes for selv naturvidenskaben at forklare. Her beskrives eksempelvis jordkloden som et levende væsen med egen makrokosmisk tidsfornemmelse, og i samme forbindelse præsenteres et fascinerende evolutionsperspektiv, hvor menneskelig tidsfornemmelse sammenholdes med global tidsfornemmelse.
 • Projekt LIV : om utvecklingen
  165 SEK
  Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien och att evolutionen är slumpmässig, ställs i kontrast till den store intuitionsfilosofen och mystikern Martinus’ analyser av begreppet Liv. En helt Ny Verklighetsförståelse där evolutionen påvisas som ett avsiktligt och ändamålsenligt evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. Belyser också vår existens och odödlighet. Vi får bl.a. följa vad som händer efter det vi kallar ”döden”; hur vi lever vidare i den parafysiska världen och hur vi sedan via reinkarnation återvänder till den fysiska tillvaron, samt hur vi tar med oss våra färdigheter från liv till liv. Boken ger en kortfattad och relativt lättläst orienterande introduktion till Martinus Kosmologi och centrala delar av den Kosmiska Världsbildens ontologi.
 • Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder
  135 SEK
  Et Nyt Verdensbillede! I vor tid, præget af utallige globale kriser, giver denne bog ægte håb for fremtiden. Beskriver ifølge Martinus Kosmologi og med udgangspunkt i religion og myter hvorledes "det onde" kulminerer, samt at menneskeheden er ved et afgørende vendepunkt. Vi tager nu de første skridt på vejen til et Homokratisk samfund, kendetegnet ved total altruisme. En højaktuel og inspirerende fremtidsvision! “Slangens død” beskriver i tre billeder vor udvikling fra egoisme til altruisme og introducerer samtidig, hvorledes et nyt homokratisk (alturistisk) samfund gradvis bygges op, samt hvordan vi allerede nu i vort daglige liv i høj grad kan bidrage til virkeliggørelsen af dette skelsættende projekt …
 • 185 SEK
  Beskriver Vestens syn på ånd og natur, som det har udviklet sig gennem mere end 2000 år, inkl. en opsummering af intuitionsfilosoffen Martinus’ noetiske naturfilosofi. Vi ¬følger de noetiske naturfilosoffer, som argumenterer for, at ånd og natur er forbundet på tværs af tid og rum, hvormed alt i ¬naturen er levende. Den fornyede interesse for noetiske naturfilosofier skyldes forskningsresultater fra bl.a. bevidsthedsforskningen, evolutionsbiologien og kvantefysikken, hvilket har medført en tværfaglig interesse for et paradigmeskift i videnskaberne. Dette skaber behovet for at nytænke forholdet mellem erkendelse og natur. Erkendelse af ånd i naturen, global sameksistens og klimaudfordringen er tæt forbundet, og at det er nødvendigt at knytte disse tre områder sammen med henblik på, at de hver især kan løses.
 • Mystik & Videnskab
  SEK
  Sold out, but the author Alex Riel offers a free download of the book in PDF format. – Donations are gratefully received: Support – Donate.
  Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det Kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det Nye Verdensbillede og Virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om "the Meeting between Science and Spirituality" - et møde, der illustreres her.  Alex Riel giver en bred indføring i en række områder inden for bl.a. fysik, evolution, bevidsthed, psykologi, parapsykologi – sidstnævnte med spændende detailbelysning af eksempelvis reinkarnation, nær-døden-oplevelser, udødelighedserkendelse, bevidsthedsforskning, og videre om 'materiens illusion' og det såkaldte tomrum, det dynamiske kvantevakuum, begreberne materielt/immaterielt, den spiralprægede evolution m.m. ...
 • 195 SEK
  Bogen omhandler menneskehedens bevidsthedsudvikling, hvor intuitionsfilosofen Martinus’ arbejde (”Martinus Kosmologi”) spiller en central rolle, særligt i beskrivelsen af seksualitetens evolution, samt om forholdet mellem sjæl, biologi og kvantefysik. Vi står på tærsklen til nye integrale verdensbilleder, som allerede er ved at gennemgribende forandre mennesker og samfund. Forskning viser, hvorledes hele vores psyke forandrer sig evolutionært og er grundlaget for menneskehedens meningsudvikling. Vi nærmer os et nyt spirituelt erkendelsesniveau, hvormed mennesket kan erkende livets mening. Bogen belyser også ny spændende forskning inden for epigenetik, kvantefysik, kvantebiologi, biologi, parapsykologi med flere fagområder.

More of Alex Riel