Per Bruus-Jensen

Om Livsoplevelsens Kosmiske Identitet og Tilblivelse

 “Den Kosmiske Effektgenerator”

Fænomenet livsoplevelse
er uden sammenligning
verdensaltets største mirakel.
Martinus

Om livsoplevelsen
og den kosmiske effektgenerator
Uden undtagelse er alle levende væsener udrustet med en form for virtuel* og projicerende effektgenerator, der sikrer dem såkaldt livsoplevelse og omverdensbevidsthed, idet den pågældende generator evner at frembringe oplevelseseffekter af rent virtuel natur i den forstand, at de pågældende effekter er 100% immaterielle og udelukkende har subjektiv status. Dvs. udelukkende har eksistens for et oplevende Jeg eller subjekt og således står og falder med dette, uanset om effektgeneratoren faktisk fungerer eller ej.

*) Virtuel: At en ting har virtuel status betyder, at den – således som den subjektivt fremtræder for os – ikke har eksistens i objektiv/fysisk forstand, men udelukkende er et subjektivt og immaterielt epi-fænomen; dvs. resultatet af en proces, men ikke en del af processen selv.

I deres egenskab af subjektive faktorer med virtuel status optræder de pågældende oplevelsesfænomener mere præcist i et mentalt og dermed 100% immaterielt og grænseløst livsrum (et mentalt cyberspace så at sige), der for sit vedkommende netop repræsenterer dét subjekt/selv/Jeg/X1, som er indehaver af den omtalte effektgenerator, og som i pagt hermed både frembringer og nyder dens ’frugter’. Dette følger af at livsrummet/X1 ér overalt, hvor den virtuelle effektgenerator ér og derfor også til enhver tid umiddelbart har føling med både dens virksomhed og resultaterne af denne. Eller sagt anderledes: subjektet/Jeget og dets effektgenerator udgør tilsammen et to-enigt funktionsprincip i forhold til hvilket effekterne tjener som et tredje aspekt, således at der under ét er tale om et tre-enigt livsprincip med immateriel status.

Med andre ord: det, vi kalder livsoplevelse, er helt enkelt et immaterielt produkt af samspillet mellem det immaterielle Jeg og den ligeledes immaterielle effektgenerator…

Om livsoplevelse
på fysiske betingelser
Som sagen er fremstillet har både Jeget, dets oplevelsesevne samt det oplevede status som rent immaterielle faktorer, og det rejser naturligvis spørgsmålet om livsoplevelsens plads og status i sammenhængen, når den tager udgangspunkt i den fysiske virkelighed, der som bekendt forekommer alt andet end immateriel og i pagt hermed inddrager og afhænger af fysiske sanseorganer med tilhørende saneimpulser mv..

Løsningen på dette problem er for intuitionen og den kosmiske bevidsthed den enkle, at den fysisk-materielle virkelighed rent faktisk er camoufleret immateriel virkelighed og derfor via netop sanseorganer med tilhørende sanseimpulser plus en hjernestruktur, der trofast varetager en række hensigtsmæssige transformationsprocesser, lader sig bearbejde og konvertere på en sådan måde, at det fører til relevant påvirkning af den føromtalte kosmiske effektgenerator og dermed til etablering af meningsfuld livsoplevelse for subjektet/Jeget. En livsoplevelse, der for det enkelte, fysisk placerede individ tilmed ofte er et spørgsmål om liv og død (jfr. scenariet for fx rovdyr kontra byttedyr).

Man kan også udtrykke det på den måde, at vor obligatoriske, åndelige livsoplevelsesverden under vort ophold i den tunge, fysiske materiesfære præges af denne og de her forekommende objektive påvirkningskilder. Og vel at mærke gør det så effektivt, at vi i hverdagen på naivrealistisk vis ikke skelner mellem tingene som sådanne og så vor oplevelse af dem. Appelsinen, der ligger på bordet, er for de fleste af os på enhver måde dét, den ser ud til at være, og således med alt andet,…

Se i øvrigt artiklen: ”Om den Subjektive Virkeligheds Mysterium”.

PBJ  08.08. 2014