• X-Reference Index X-Verket

  X-Reference

  SEK

  Link for gratis download af en kopi af X-Reference – en komplet, 58-siders indholdsfortegnelse  til hele ”X-verket” (Bind I-IV).

 • SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  SOL & MÅNE – Glimtar från 10 år i lära hos en modern mystiker och intuitionsbegåvning

  215 SEK

  Per Bruus-Jensen skildrer den unikke undervisning, han fik af den store danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus, og belyser samarbejdet og kontakten i hverdagen. Giver en bred og interessant skildring af Martinus som menneske, mystiker, lærer og personlighed, kompletteret med mange unike fotografier. Bogen er en fin introduktion til Martinus Kosmologi og det Kosmiske Paradigme, der bl.a. fremstiller verdensaltet som evigt og uendeligt, og forklarer, at det vi kalder “døden”, blot indebærer, at livet en tid fortsætter i en anden dimension, frem til næste fysiske inkarnation…

 • Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder

  Slangens død : et fremtidssyn i tre billeder

  135 SEK

  Et Nyt Verdensbillede! I vor tid, præget af utallige globale kriser, giver denne bog ægte håb for fremtiden. Beskriver ifølge Martinus Kosmologi og med udgangspunkt i religion og myter hvorledes “det onde” kulminerer, samt at menneskeheden er ved et afgørende vendepunkt. Vi tager nu de første skridt på vejen til et Homokratisk samfund, kendetegnet ved total altruisme. En højaktuel og inspirerende fremtidsvision! “Slangens død” beskriver i tre billeder vor udvikling fra egoisme til altruisme og introducerer samtidig, hvorledes et nyt homokratisk (alturistisk) samfund gradvis bygges op, samt hvordan vi allerede nu i vort daglige liv i høj grad kan bidrage til virkeliggørelsen af dette skelsættende projekt …

 • Projekt LIV : om utvecklingen

  Projekt LIV : om utvecklingen

  165 SEK

  Naturvidenskabens tro på, at livet er opstået fra den døde materie samt at evolutionen bygger på tilfældigheder, konfronteres med den store intuitionsfilosof og mystiker Martinus’ analyser af begrebet LIV. Præsenterer en helt Ny Virkelighedsforståelse, hvor evolutionen ses som et målrettet og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en uendelig bevidsthed. Belyser også vor eksistens og udødelighed. Vi følger bl.a. hvad der hænder efter det, vi kalder “døden”; hvordan vi lever videre i en parafysisk verden og senere via reinkarnation vender tilbage til den fysiske tilværelseszone, medbringende vore erhvervede færdigheder fra liv til liv. Bogen giver en kortfattet og relativt letlæst introduktion af til Martinus Kosmologi og centrale dele af det Kosmiske Verdenbilledes ontologi.

 • Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  Projekt LIV : Om evolutionen som et guddommeligt eksperiment i støv og ånd

  245 SEK

  Naturvidenskabens teorier om, at livet spontant er opstået ud af materien samt at evolutionen er tilfældig – disse teorier befinder sig i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsbegavelsen Martinus’ beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et veldisponeret og hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende kosmisk bevidsthed.  Projekt LIV formidler en dyb indføring i centrale dele af de erkendelsesmæssige aspekter i Det Kosmiske Verdensbillede. Livet påvises som evigt for den enkelte og former sig for alle levende væsener som en rytmisk organisme- og bevidsthedsevolution mod stadig højere former for livsudfoldelse. Belyser det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner og teleostaterne, dvs det evolutionære funktionskomplex, der er afgørende for alle levende væseners udvikling.

 • Noetisk Naturfilosofi: Ånd i naturen

  185 SEK

  Beskriver Vestens syn på ånd og natur, som det har udviklet sig gennem mere end 2000 år, inkl. en opsummering af intuitionsfilosoffen Martinus’ noetiske naturfilosofi. Vi ¬følger de noetiske naturfilosoffer, som argumenterer for, at ånd og natur er forbundet på tværs af tid og rum, hvormed alt i ¬naturen er levende. Den fornyede interesse for noetiske naturfilosofier skyldes forskningsresultater fra bl.a. bevidsthedsforskningen, evolutionsbiologien og kvantefysikken, hvilket har medført en tværfaglig interesse for et paradigmeskift i videnskaberne. Dette skaber behovet for at nytænke forholdet mellem erkendelse og natur. Erkendelse af ånd i naturen, global sameksistens og klimaudfordringen er tæt forbundet, og at det er nødvendigt at knytte disse tre områder sammen med henblik på, at de hver især kan løses.

 • Mystik & Videnskab

  Mystik & Videnskab : En filosofisk rejse mod nye verdensbilleder

  SEK

  Udsolgt, men forfatteren Alex Riel tilbyder gratis download af bogen i PDF-format. – Bidrag modtages med taknemmelighed: Support & Gaver.


  Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det Kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det Nye Verdensbillede og Virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om “the Meeting between Science and Spirituality” – et møde, der illustreres her. Alex Riel giver en bred indføring i en række områder inden for bl.a. fysik, evolution, bevidsthed, psykologi, parapsykologi – sidstnævnte med spændende detailbelysning af eksempelvis reinkarnation, nær-døden-oplevelser, udødelighedserkendelse, bevidsthedsforskning, og videre om ‘materiens illusion’ og det såkaldte tomrum, det dynamiske kvantevakuum, begreberne materielt/immaterielt, den spiralprægede evolution m.m. …

 • Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn

  Mennesket og Livsmysteriet : Introduktion til et Kosmisk Livssyn

  125 SEK

  Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Denne bog præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende bevidsthed. – Introduktion til et Kosmisk Paradigme.

  Mennesket og Livsmysteriet giver en relativt kort og overskuelig introduktion til det kosmiske verdensbillede med fokus på selve “livsmysteriet”. Dvs. spørgsmålet om, hvad livet egentlig er – noget, mennesket har funderet over til alle tider, og som det endnu ikke er lykkedes for selv naturvidenskaben at forklare. Her beskrives eksempelvis jordkloden som et levende væsen med egen makrokosmisk tidsfornemmelse, og i samme forbindelse præsenteres et fascinerende evolutionsperspektiv, hvor menneskelig tidsfornemmelse sammenholdes med global tidsfornemmelse.

 • Mennesket og den skjulte GUD

  Mennesket og den skjulte GUD

  275 SEK

  Præsenterer et dybdeborende billede af gudsbegrebet i det Kosmiske Paradigme. Vi møder det altomfattende og alle steds nærværende Guddommelige Noget og får i kort form en fremstilling af den evige, kosmiske verdensorden, illustrerende livet, tilværelsen, evolutionen, udødelighed m.m. Kaster et helt nyt lys over religionerne og deres funktion i evolutionsprocessen, inkl. en rationel redegørelse for religionernes gudsbegreb, og besvarende de store eksistentielle spørgsmål. Hjælper os at forstå virkeligheden bedre; det vil bl.a. sige tilværelsens lovbundethed, årsag og virkning, konsekvenser og sammenhæng – inkl. hvordan vi påvirker vort liv og vor skæbne osv.

 • Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

  Mennesket og Den Seksuelle Revolution : om næstekærlighedens organiske grundlag og udvikling

  195 SEK

  Mennesket befinder sig netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet, der samtidig indebærer en udvikling fra egoisme til altruisme. En helt ny type menneske kommer til syne. Bogen belyser, hvorledes dette går til og forklarer den såkaldet polforvandlingen, samt hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; dvs. vor deltagelse i evolutionsprocessen fra dyr til “færdigt menneske”. Begrebet seksualitet får et helt nyt indhold og en tilsvarende ny betydning, som hjælper os til på et langt dybere plan at forstå os selv, vor seksualitet og den udviklingsfase, vi netop gennemgår.

 • MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation

  MARTINUS KOSMOLOGI : en kort præsentation

  80 SEK

  Kort og letlæst introduktion til den store danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus samt hans Kosmiske Verdensbillede. Formidler en helt Ny Virkelighedsforståelse; kompletterer og møder naturvidenskaben og giver logiske svar på mange af tilværelsens uløste gåder om livet, ”døden”, bevidstheden og virkeligheden. Vor eksistens og udødelighed belyses. Verdensaltet påvises som evigt og uendeligt; et levende, multidimensionalt Kosmos – vi møder en Større Virkelighed …

 • LIVET og det lukkede rum

  LIVET og det lukkede rum

  248 SEK

  Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling – inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen påvises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed. En helt Ny Virkelighedsforståelse, der bygger bro til både religion og videnskab; vi møder en Større Virkelighed; alt får en dybere mening. Bogen giver en intellektualisering af religionen; forklarer meget af symbolikken i de gamle myter og lancerer et nyt Gudsbegreb, teodicé-problematikken får også sin løsning – samtidig med at den kompletterer dagens naturvidenskab. Vort nuværende udviklingstrin kan lignes ved, at vi befinder os i et “lukket rum”, hvor vi endnu ikke kan se den større virkelighed udenfor rummets vægge, men vi begynder at ane den…

 • Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

  Kosmisk Kemi : Introduktion til grundenergiernes kemi i teori og praxis

  235 SEK

  Præsenterer de subtile vakuumenergier, “Grundenergier” som Alt er dannet af – fra den mest massive fysiske materie til det mest subtile, der eksisterer, inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser etc.). E=mc² udvikles til X2=mc² og energibegrebet tydeliggøres som noget rent immaterielt. “Kosmisk Kemi” kaster lys over tilværelsens ikke-fysiske, kvalitative energier – de såkaldte grundenergier – samt de processer og parafysiske strukturer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed udgør grundlaget for vor evne til at opleve, tænke, føle etc., – ja, for hele vort bevidsthedsliv. Den omtalte parafysiske struktur – der er knyttet til et selvstændigt organisk system – eksisterer og fungerer uafhængigt af den fysiske krop og muliggør herved, at vi kan overleve “døden”, samtidig med at den har afgørende betydning for vor udvikling. Hjælper os også at forstå hvordan vi kan påvirke vore liv, vor nutid og fremtid udfra en hensigtsmæssig praktisering af “kosmisk kemi”.

 • I Begyndelsen var Tomheden

  I Begyndelsen var Tomheden

  380 SEK

  Fokuserer på centrale ontolgiske dele i det Kosmiska Verdensbillede. Forklarer vor fysiske verden som hvilende på et immaterielt grundlag og belyser samtidig vor oplevelse af Livet og Virkeligheden – vor bevidsthedEn helt Ny Virkelighedsforståelse, som bl.a. kompleterer partikel- og astrofysiken, beskriver hvad enegri og materie dybest set er. Kaster nyt lys over evolutionen samt giver svar på de fundamentale eksistensspørgsmål. Beskiver “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for objektiv resp. subjektiv virkelighed, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).

 • Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt : GrundEnergiTeorin – GET

  239 SEK

  En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för “Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, “Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material baserat på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, och påvisar en helt ny modell, “GrundEnergiTeorin – GET” som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss “Teorin om Allt”!

 • En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

  En rejse gennem Mayas Slør : Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte

  98 SEK

  Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Rejsen gennom ”Mayas slør” og den såkaldte materielle illusion, illustrerer også et fascinerende møde mellem “Science and Spirituality”. Vi møder “det immaterielle Noget”, der er nærværende i alt, og konfronteres i samme forbindelse med en større virkelighed i både vor egen og hele tilværelsens inderste kerne og opbygning. Bogen giver svar på dybe eksistentielle spørgsmål med koblinger til bl.a. den moderne fysik. Belyser begreben fysisk, parafysisk, materiell og immateriell. Introduktion til et Kosmisk Paradigmeskifte.

 • Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

  Eksistens og Udødelighed (bind I-II) : om erkendelseslæren i Martinus Kosmologi

  395 SEK

  En dybtgående og koncentreret præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede – Et Nyt Paradigme. Belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed. Beskriver “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for objektiv resp. subjektiv virkelighed, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).Et nyt evolutionært perspektiv præsenteres også, der beskriver en konstant fornyelse og udvikling for alle livsenheder – en evig bevidsthedsevolution på alle niveauer. Forklarer hvorledes vi selv og alt andet levende overlever det, vi kalder “døden”, reinkarnationsprincipet mm og belyser udviklingen gennem det såkaldte spiralkredsløb med de seks forskellige eksistensplan/ dimensioner. Besvarer de fundamentale eksistentielle spørgsmål.

 • Det Kosmiske Gudsbegreb

  Det Kosmiske Gudsbegreb

  135 SEK

  Formidler i essayform et nyt, sammenhængende intellektualiseret syn på gudsbegrebet. “Gud” som et altomfattende kosmisk væsen, der gennemsyrer hele verdensaltet – det uendelige multidimensionale Kosmos. Vi møder en altomfattende bevidsthed, en uendelig helhed, som vi alle er udødelige dele af. Bogen taler til både naturvidenskaben, religionerne og det enkelte menneske i hverdagen. I korte selvstændige tekster fremsættes tankevækkende argumenter, som via refleksioner over bl.a. “hjernebegrebet” afviser den materialistiske ateisme. I Det Kosmiske Gudsbegreb påvises at både Gud og vor livsoplevelse eksisterer uafhængigt af vor fysiske hjerne, og forudsætningerne herfor – inkl. de grundlæggende strukturer bag dette – præsenteres kortfattet. Det s.k. Teodicé-problem får også en løsning.

 • Bevidsthedens Evolution; Menneskets meningsudvikling og nye forening med Kosmos

  195 SEK

  Bogen omhandler menneskehedens bevidsthedsudvikling, hvor intuitionsfilosofen Martinus’ arbejde (”Martinus Kosmologi”) spiller en central rolle, særligt i beskrivelsen af seksualitetens evolution, samt om forholdet mellem sjæl, biologi og kvantefysik. Vi står på tærsklen til nye integrale verdensbilleder, som allerede er ved at gennemgribende forandre mennesker og samfund. Forskning viser, hvorledes hele vores psyke forandrer sig evolutionært og er grundlaget for menneskehedens meningsudvikling. Vi nærmer os et nyt spirituelt erkendelsesniveau, hvormed mennesket kan erkende livets mening. Bogen belyser også ny spændende forskning inden for epigenetik, kvantefysik, kvantebiologi, biologi, parapsykologi med flere fagområder.

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4

  335 SEK

  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 4 af 4.

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 3 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 3 av 4

  335 SEK

  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 3 af 4.

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 2 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 2 av 4

  335 SEK

  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 2 af 4.

 • »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 1 av 4

  »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 1 av 4

  335 SEK

  X-værket, Bind 1-4 beskriver systematisk og dybtgående det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende, multidimensionalt Kosmos, hvor livet og evolutionen i samspil med evige skabeprincipper og eksakte naturlove styres og reguleres af en altomfattende bevidsthed. Alle levende væsener er udødelige “livsenheder” i dette bevidste, multidimensionale Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv – forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiske Verdensbillede trin for trin. Præsenterer ”X-Strukturen” og ”X-RCT Processen”: – Livets og Virkelighedens basale natur, og giver en dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality). Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 1 af 4.