ARKIV och HISTORIK

– Therner & Löth –

Innehållet på denna sida kommer att byggas ut på sikt och är bl.a. avsett som en komplettering till introduktionssidan Presentation av New Cosmic Paradigm, avsnittet 2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden, och belyser främst Martinus’ elev och samarbetspartner Per Bruus-Jensens roll och arbete*.

* Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-2022 ) kom i kontakt med Martinus 1957. Martinus förstod tidigt PBJ:s analysförmåga och kapacitet, och gav honom redan 1958 det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera och därmed vidareutveckla den intuitiva kunskap Martinus själv förmedlade. För att möjliggöra och optimera detta, intensivundervisade Martinus PBJ under drygt 10 års tid. Efter åren hos Martinus har Per Bruus-Jensen huvudsakligen ägnat sitt liv att arbeta med det uppdrag Martinus gav honom, vilket också inkluderar att ”möta” traditionell vetenskap och framför allt att bidra till utvecklingen av en ny ”Kosmisk Vetenskap”. PBJ:s omfattande litteratur och arbete är av stor ontologisk betydelse.

• Introduktion

Vi, Arnold Therner, Birgitta Therner, Nike Therner och Steen Löth, New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS vill inledningsvis rikta ett Varmt Tack till Per Bruus-Jensen för hans förtroende och innerliga vänskap samt för det omfattande material han har gett oss att förvalta och förmedla, baserat på den unika och extensiva undervisning han erhöll av Martinus under drygt 10 år. (Intyg ang. dokument mm.)

Vissa avsnitt på denna sida har länkfunktion och ska även kunna läsas fristående, därav viss textrepetition.

Nedan följer exempel på material som återger Martinus uttalanden avseende Per Bruus-Jensen och hans arbete m.m. – samt även lite kort historik som bl.a. belyser:
Sigbritt Therner, grundare av det första Martinus Centret i Sverige, Kosmos Kursgård i Varnhem och Arnold Therner, medgrundare av New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS.
– Bakgrunden till begreppet Martinus Kosmologi, m.m.

• Martinus och Per Bruus-Jensens Korrespondenskurs och ”X-verket”

På Kungliga Biblioteket i Köpenhamn* finns en inbunden specialutgåva (i två band) av den korrespondenskurs som Per Bruus-Jensen/PBJ utarbetade på uppdrag av Martinus. Martinus har som uttryck för sitt fulla godkännande personligen signerat materialet och introducerat det, (se Martinus text nedan). Korrespondenskursen utvecklades och uppdaterades senare och samlades i bokform »X« – En komplet indføring i Martinus Kosmologi, ”X-værket” i fyra band à ca 450 sidor vardera, vilka sammantaget rymmer en omfattande och systematiserad presentation av Martinus Kosmologi – den Kosmiska Världsbilden. Se Shop och Bokpresentationer.

* Korrespondenskursen finns i original på ”Småtryckssamlingen” på Kungliga Biblioteket i Köpenhamn. Då materialet är unikt får man endast ta del av det på biblioteket, man är välkommen att ringa och boka tid på telefon +45 3347 4410.

Martinus skrev bl.a. följande (1 maj 1962) avseende Per Bruus-Jensens korrespondenskurs
(svensk sammanfattande översättning finns under det inscannade originalet)

Martinus letter regarding korrespondancekursus

Sammanfattande översättning av Martinus introduktionsbrev till Per Bruus-Jensens korrespondenskurs

Kära läsare!
Per Bruus-Jensens korrespondenskurs representerar en samlad och systematisk framställning av mitt huvudverk ”Livets Bog” (Livets Bok) och klargör några av kosmologins mest grundläggande och samtidigt mest komplexa områden. Mot bakgrund av materialets svårighetsgrad och omfattning vill jag tydliggöra att nämnda kurs i alla detaljer och i sin helhet är utarbetad i samarbete med mig personligen. Under vårt samarbete framkommer ibland nya ämnesområden som jag inte har skrivit om i ”Livets Bog” (Livets Bok) och som därför kanske kan verka främmande för den som läst mina böcker. Att dessa nya ämnesområden finns med i Per Bruus-Jensens kurs beror naturligtvis på att jag anser att materialet utgör värdefulla kompletteringar till mina analyser. Innehållet i Per Bruus-Jensens kurs har alltså i alla avseenden kontrollerats av mig personligen och utkommer därmed på mitt personliga ansvar.
Martinus

Inledningen till ”X-verket” band 1, sid 16-17, innefattar också den introduktion Martinus skrev till nämnda korrespondenskurs vid dess ursprungliga utgivning 1960 – Länk till Martinus text.

• Martinus och Per Bruus-Jensens uppdrag 

Nedan följer ett utdrag från NCP X-AIONS sida Presentation av New Cosmic Paradigm, avsnittet 2.2 Martinus och Per Bruus-Jensen – Den Kosmiska Världsbilden, här följt av förtydliganden (*, **) av nämnda utdrag:

På sommaren 1957 kom den då 25-årige Per Bruus-Jensen/PBJ (1932-) i kontakt med Martinus, vilket blev starten på ett 20-årigt nära samarbete dem emellan. Martinus förstod tidigt PBJ:s analysförmåga och kapacitet, och gav honom redan 1958 det specifika uppdraget att systematisera, specificera och konkretisera och därmed vidareutveckla den intuitiva kunskap Martinus själv förmedlade. För att möjliggöra och optimera detta, intensivundervisade Martinus PBJ under drygt 10 års tid. Undervisning var mycket omfattande och hade oftast formen av frågor och svar mellan elev och lärare. Denna dialog kunde ofta vara ansträngande för båda parter; Martinus, med tillgång till sin intuitiva och för honom självklara kunskap, hade ibland svårt att förstå att något kunde vara oklart. Och inte minst därför kunde det vara svårt för PBJ med sitt behov av systematik, att redogöra för vari det oklara låg, på ett sätt så att Martinus förstod problemet. Men när han väl gjorde det, kom svaret och lösningen oftast direkt. Undervisningen och samtalen berörde även ämnen och områden som Martinus själv inte behandlat i sina böcker m.m, men som väsentligen återfinns i PBJ:s litteratur.

Martinus uttryckte bl.a. följande angående Per Bruus-Jensen och hans arbete:

Han spelar en mycket stor roll i min missions och vår gemensamma stora saks framtid. Han är den som absolut räcker högst upp då det gäller att förstå mina kosmiska analyser. Han har kunnat följa mig i alla de analyser jag till dags dato har skapat, likaså har han börjat få intuitiva upplevelser.* 

Det har blivit Pers uppgift att systematisera materialet, för det är ju jag inte så bra på.**

 * Texten är hämtad ur ett brev Martinus skrev till Sigbritt Therner*** daterat ”Tirsdag den 25. August 1964”, delar av nämnda brev återfinns nedan.
** Vid ett besök hos Sigbritt Therner uttryckte Martinus bl.a. följande med stor entusiasm och tillförsikt ang. Pers förmåga och uppgift: ”Det er blevet Pers opgave at systematisere stoffet, for det er jeg jo ikke så god til.”
*** Sigbritt Therner var en av de allra tidigaste pionjärerna gällande Martinus Kosmologi i Sverige. (Mer information om Sigbritt följer nedan.)

Utdrag ur Martinus brev till Sigbritt Therner, daterat 25 aug. 1964
(översättning till svenska följer under brevutdraget).

Letter by Martinus to Sigbritt Therner, 1964

Översättning av brevutdrag från Martinus till Sigbritt

Kära Sigbritt!
Innerligt och hjärtligt tack för Ditt kärleksfulla brev från den 22 aug. Jag blev mycket glad när jag läste det. Det var fantastiskt för mig att få läsa om det stora intresse och den kärlek som en grupp människor låter kursgården (Kosmos Varnhem*) komma till del.

Det gläder mig också att De var så glada för Pers besök. Men det var också, vad jag visste på förhand. Hans kärleksfulla väsen och stora skicklighet öppnar människohjärtan för honom överallt. Han spelar en mycket stor roll i min missions och vår gemensamma stora saks framtid. Han är den som absolut räcker högst upp då det gäller att förstå mina kosmiska analyser. Han har kunnat följa mig i alla de analyser jag till dags dato har skapat, likaså har han börjat få egna intuitiva upplevelser. Och det betyder ju oerhört mycket för honom i hans kursskapande och föredrag. Och det är i kraft av hans förmåga som han så lätt förstår mina analyser och har blivit min närmaste och mest framstående och utmärkta discipel på det kosmiska området.

Och härmed min kärleksfulla hälsning och ännu en gång tack, kära Sigbritt.

Martinus

* Det första Martinus Centret i Sverige; Kosmos feriehem, Varnhem, mer information nedan.

• Martinus och Per Bruus-Jensen – Sigbritt Therner och Kosmos Kursgård
– Arnold Therner och New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS

Martinus and Sigbritt Therner, Kosmos, Varnhem, October 1964

Martinus and Sigbritt Therner, Kosmos, Varnhem, October 1964 (Photo Per Bruus-Jensen)

Som framgår av denna hemsida var Sigbritt Therner (1915 – 2009) en av de allra första att introducera Martinus Kosmologi i Sverige, en verklig pionjär på många sätt. Hon grundade också det första Martinus Centret i Sverige; Kosmos Kursgård eller Feriehem i Varnhem 1951, som senare invigdes av Martinus den 19 juni 1965 (foton nedan).

Martinus and Sigbritt Therner

Martinus and Sigbritt Therner

Sigbritt Therner fick också tidigt nära kontakt med Per Bruus-Jensen, Martinus elev och samarbetspartner. Sigbritt visade genom åren stort engagemang för Per och hans omfattande arbeten utifrån den uppgift Martinus tilldelat honom; att precisera, systematisera och konkretisera den intuitiva kunskap som Martinus förmedlade, i uppdraget ingick också att möta naturvetenskapen och framför allt att verka för utvecklingen av en ny alltomfattande Kosmisk Vetenskap.

Detta inspirerade tidigt också Sigbritts systerson, Arnold Therner (1947-2018), en av grundarna av och projektledarna i NCP X-AIONS – New Cosmic Paradigm with Advanced Institute of Ontological Principles and New Science. Bakgrunden till och syftet med New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS är att fortsätta Per Bruus-Jensens arbete och att presentera den Kosmiska Världsbilden utifrån ett ontologiskt perspektiv. Ett arbete och projekt i nära samarbete med Per Bruus-Jensen som möjliggjorts genom hans omfattande undervisning under många år till grundarna av NCP X-AIONS. Mer information ”Om NCP X-AIONS”.

Det ska i sammanhanget betonas att New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS är helt fristående och oberoende, och har en annan inriktning än Stiftelsen Kosmos Varnhem som Sigbritt Therner grundade. Kosmos Varnhem lever vidare, men numera med en något annan orientering än den Sigbritt initierade.

Foton från Kosmos Varnhem 1965

Martinus & Sigbritt Therner, January 1965, The foundation Kosmos Varnhem
Kosmos Center Varnhem, inauguration by Martinus on June 19, 1965
Martinus talks at Kosmos Varhem on June 20, 1965 (the day after inauguration)

• Förtroende och samarbete …

Vi vill också gärna nämna följande som Per Bruus-Jensen berättat att han burit med sig i sitt hjärta under alla år, nämligen Martinus ord till honom efter en intern födelsedagsfest för Martinus i föredragssalen på Martinus Institut, Köpenhamn 1975. Martinus var mycket svag efter en operation, han drog Per åt sidan och sa mycket rörd:

Det skal du vide Per, at uanset hvad du i fremtiden vil lave for min sag*, har det på forhånd min velsignelse.
(Det ska du veta Per, att oavsett vad du i framtiden vill göra för min sak*, så har det på förhand min välsignelse.)

* mitt projekt/arbete och Kosmologin

Martinus Kosmologi – bakgrunden till begreppet

Per Bruus-Jensen berättar om bakgrunden till begreppet Martinus Kosmologi.
Martinus benämnde först sin intuitiva kunskap som ”andlig vetenskap”, men insåg att namnet kunde verka underligt, provocerande och skrämmande för många. Per Bruus-Jensen förklarar att han (då, 1959) därför föreslog namnet Martinus Kosmologi, utifrån ”kosmologi” med betydelsen läran, vetenskapen om Kosmos – det ordnade världsalltet/ Kosmos*. Martinus samtyckte direkt och genomförde omgående namnändringen och hans institut på Mariendalsvej i Köpenhamn bytte samtidigt namn från ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut” till enbart ”Martinus Institut”, (och institutets informationstidskrift fick namnet ”Kosmos”).

* Det alltomfattande Kosmos; begreppet ”Kosmos” i Martinus Kosmologi, den Kosmiska Världsbilden avser och omfattar allt som existerar; alla världar och dimensioner, dvs. vårt eget universum och allt som finns utanför detta, alla former av liv och verklighet inkluderat. Läs mer …

• Vi hänvisar också till: